• Tartalom

54/2014. (XII. 31.) NGM rendelet

az egyes közvetlen adózási tárgyú PM rendeletek, továbbá az illetékbélyegek előállításáról, forgalomba hozataláról és forgalmazásáról szóló 32/2014. (X. 21.) NGM rendelet módosításáról1

2015.01.01.

A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 46. §-ában,

a 2. alcím tekintetében az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 100. § (1) bekezdés b) pontjában,

a 3. alcím tekintetében az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 100. § (1) bekezdés a) és b) pontjában,

a 4. alcím tekintetében az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 175. § (7) bekezdésében,

az 5. alcím tekintetében a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 30. § (8) bekezdésében,

a 6. alcím tekintetében az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 100. § (1) bekezdés c) pontjában,

a 7. alcím tekintetében a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 31. § (2) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 1. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. A települési önkormányzat hatáskörébe tartozó adók és adók módjára behajtandó köztartozások nyilvántartásáról, kezeléséről és elszámolásáról szóló 13/1991. (V.21.) PM rendelet módosítása

1. § A települési önkormányzat hatáskörébe tartozó adók és adók módjára behajtandó köztartozások nyilvántartásáról, kezeléséről és elszámolásáról szóló 13/1991. (V. 21.) PM rendelet (a továbbiakban: PM1 rendelet) 1. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Az (1) bekezdésben foglalt rendelkezés kiterjed:
a) a helyi adókra, a települési adókra,
b) a magánfőző által előállított magánfőzött párlat utáni jövedéki adóra,
c) a távhőszolgáltatásról más hőellátásra áttérő által felhasznált hőmennyiség és annak előállítása során kibocsátott széndioxid után fizetendő díjra,
d) azokra az adók módjára behajtandó köztartozásokra, amelyeknek a végrehajtását (beszedését) vagy nyilvántartását jogszabály az adóhatóság hatáskörébe utalja (az a)-d) pontok a továbbiakban együtt: adó),
e) a belföldi rendszámú gépjárművek gépjárműadójára (a továbbiakban: gépjárműadó),
f) a magánszemély termőföld-bérbeadásából származó jövedelmének adójára (a továbbiakban: jövedelemadó),
g) a talajterhelési díjra,
h) az önkormányzati adóhatóságnál fizetendő közigazgatási hatósági eljárási illetékre, amelyet nem illetékbélyegben kell leróni.”

2. § A PM1 rendelet 3. § (2) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

{Az adó (adótartozás) megállapításához szükséges nem állandó (változó) jellegű adatok nyilvántartása [2. § (2) bek. b) pontja] tartalmazza:}

b) a helyi adók és települési adó adóbeszedési alszámlán, a jövedelemadó beszedési alszámlán, a talajterhelési díj beszedési alszámlán, a pótlék beszedési alszámlán, a bírság beszedési alszámlán, a gépjárműadó fizetési számlán, valamint a közigazgatási hatósági eljárási illeték és az azzal összefüggésben felszámított mulasztási bírság, késedelmi pótlék befizetésére szolgáló fizetési számlán jóváírt, de véglegesen el nem számolható befizetések (átfutó bevételek) adatait, a befizető nevét, a befizetett összeget, a befizetés dátumát és az átfutó tétel rendezése érdekében szükséges adatokat.”

3. § A PM1 rendelet 4. § (1) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az adózói törzsadat-nyilvántartás vezetésének rendje:)

c) Az adóhatóság a törzsadatokat, valamint a törzsadatok esetleges változása okán szükséges módosítás utáni valamennyi adatot elektronikus adathordozóra menti, és az állományt elkülönítve a biztonsági-technikai előírásokhoz igazodóan tárolja.”

4. § A PM1 rendelet 6. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Ha a számlavezető hitelintézet által küldött számlakivonat szerint a jóváírás eltér a befizetett készpénz-átutalási megbízásokról készült mágneses adathordozón szereplő vagy elektronikus úton megküldött összegtől, illetve a számlavezető hitelintézet által fénymásolt készpénz-átutalási megbízásokon szereplő összegtől, elszámolni csak a készpénz-átutalási megbízásokon szereplő összeget lehet, és az eltérés okait tisztázni kell.”

5. § (1) A PM1 rendelet 14. §-a a következő (8)–(11) bekezdéssel egészül ki:

„(8) Az adóhatóság a településen bevezetett települési adóról a január 1-jei állapotnak megfelelően a 15/a. számú melléklet szerinti adatszolgáltatást készít, melyet a kincstár által üzemeltetett elektronikus rendszeren keresztül a tárgyév január 31-éig megküld a kincstár területileg illetékes szervének. Az önkormányzatok által bevezetett települési adókról a kincstár területi szerve megyei (fővárosi) összesítőt készít, melyet részére tárgyév február 5-éig megküld a kincstár adatfeldolgozásért felelős szerve. A kincstár adatfeldolgozásért felelős szerve országos összesítőt készít, és azt február 10-éig megküldi az adópolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztérium részére.
(9) Az adóhatóság a magánfőző által előállított magánfőzött párlat utáni jövedéki adó adatairól a december 31-ei állapotnak megfelelően a 16. számú melléklet szerinti összesítést készít, melyet a tárgyévet követő év január 20-áig a kincstár által üzemeltetett elektronikus rendszeren keresztül megküld a kincstár területileg illetékes szervének. A magánfőző által előállított magánfőzött párlat utáni jövedéki adóról a kincstár területi szerve megyei (fővárosi) összesítőt készít, melyet a tárgyévet követő év február 5-éig megküld a kincstár adatfeldolgozásért felelős szerve részére. A kincstár adatfeldolgozásért felelős szerve országos összesítőt készít, és azt február 10-éig megküldi az adópolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztérium részére.
(10) Az adóhatóság a távhőszolgáltatásról más hőellátásra áttérő által felhasznált hőmennyiség és annak előállítása során kibocsátott széndioxid után fizetendő díj adatairól a december 31-ei állapotnak megfelelően a 17. számú melléklet szerinti összesítést készít, melyet a tárgyévet követő év január 20-áig a kincstár által üzemeltetett elektronikus rendszeren keresztül megküld a kincstár területileg illetékes szervének. A távhőszolgáltatásról más hőellátásra áttérő által felhasznált hőmennyiség és annak előállítása során kibocsátott széndioxid után fizetendő díjról a kincstár területi szerve megyei (fővárosi) összesítőt készít, melyet a tárgyévet követő év január 25-éig megküld a kincstár adatfeldolgozásért felelős szerve részére. A kincstár adatfeldolgozásért felelős szerve országos összesítőt készít, és azt február 10-éig megküldi az adópolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztérium részére.
(11) Az adóhatóság a talajterhelési díj adatairól a december 31-ei állapotnak megfelelően a 20. számú melléklet szerinti összesítést készít, melyet a tárgyévet követő év január 20-áig a kincstár által üzemeltetett elektronikus rendszeren keresztül megküld a kincstár területileg illetékes szervének. A talajterhelési díjról a kincstár területi szerve megyei (fővárosi) összesítőt készít, melyet a tárgyévet követő év február 5-éig megküld a kincstár adatfeldolgozásért felelős szerve részére. A kincstár adatfeldolgozásért felelős szerve országos összesítőt készít, és február 10-éig megküldi azt az adópolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztérium részére.”

(2) A PM1 rendelet 14. §-a a következő (14) bekezdéssel egészül ki:

„(14) Az önkormányzati adóhatóság az e § szerinti adatszolgáltatást a kincstár által üzemeltett elektronikus rendszeren keresztül teljesíti.”

6. § A PM1 rendelet „Az információs szolgáltatás rendje” alcíme a következő 14/A. §-sal egészül ki:

14/A. § Az adóhatóság a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvény 67/A. § (5) bekezdése szerinti adatszolgáltatást a hozzá beérkezett bejelentés, adóbevallás másolatának
a) – a címzett hatósággal egyeztetett módon történő – elektronikus, vagy
b) postai úton
havi rendszerességgel történő megküldésével teljesíti.”

7. § A PM1 rendelet

a) 2. § (2) bekezdés c) pontjában az „az államigazgatási” szövegrész helyébe az „a közigazgatási hatósági” szöveg,

b) 2. § (2) bekezdés d) pontjában, a 3. § (4) bekezdés nyitó szövegrészében és a 3. § (4) bekezdés b) pontjában a „törölt” szövegrész helyébe a „behajthatatlannak minősített” szöveg,

c) 3. § (3) bekezdés b) pontjában az „államigazgatási” szövegrész helyébe a „közigazgatási hatósági” szöveg,

d) 12. § (1) és (2) bekezdésében valamint a 14. § (2) bekezdésében az „államháztartás működési rendjéről” szövegrész helyébe az „az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról” szöveg,

e) 14. § (3) és (7) bekezdésében a „mágneses adathordozóját” szövegrészek helyébe az „és azt” szöveg,

f) 14. § (4) bekezdésében a „12-13/b.” szövegrész helyébe a „12-13/b., valamint a 18.” szöveg,

g) 14. § (4) bekezdésében az „összesítőinek mágneses adathordozóját” szövegrész helyébe az „összesítőit” szöveg,

h) 14. § (4) bekezdésében az „összesítők mágneses adathordozóját” szövegrészek helyébe az „összesítőket” szöveg,

i) 14. § (4) és (7) bekezdésében az „az erről készült mágneses adathordozót” szövegrészek helyébe az „és azt” szöveg,

j) 14. § (6) bekezdésében az „ , és annak mágneses adathordozóját” szövegrész helyébe az „és azt” szöveg,

k) 14. § (6) bekezdésében a „ , papírra nyomtatott adattartalmát” szövegrész helyébe a „ , valamint” szöveg,

l) 14. § (7) bekezdésében a „lakás utáni építményadó” szövegrész helyébe a „lakás utáni építményadó és a magányszemély kommunális adója” szöveg

lép.

8. § (1) A PM1 rendelet 3/c. számú melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

9. § (1) Hatályát veszti a PM1 rendelet

1. 4. § (1) bekezdés d) pontjában a „számítógépes” szövegrész,

2. 5. §-a és az azt megelőző alcím,

3. 7. §-a és az azt megelőző alcím,

6. 11. §-a és az azt megelőző alcím,

7. 13. §-a és az azt megelőző alcím,

8. 14. § (4) bekezdésében a „mágneses adathordozón” szövegrész,

9. 14. § (4) bekezdésében a „ , valamint annak mágneses adathordozóját” szövegrész.

(2) Hatályukat vesztik a PM1 rendelet a 14. § (1) bekezdésében az „és annak mágneses adathordozóját” szövegrészek.

2. Az eljárási illetékek megfizetésének és a megfizetés ellenőrzésének részletes szabályairól szóló 44/2004. (XII. 20.) PM rendelet módosítása

10. § (1) Az eljárási illetékek megfizetésének és a megfizetés ellenőrzésének részletes szabályairól szóló 44/2004. (XII. 20.) PM rendelet (a továbbiakban: PM2 rendelet) 1. § (1) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E rendelet hatálya:)

d) mindazon, az a)–c) pontba nem tartozó szervezetre, amely az Itv. szerinti illetékköteles közigazgatási hatósági eljárásokat folytat le,”

(terjed ki.)

(2) A PM2 rendelet 1. § (2) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E rendeletet)

d) az olyan a)–c) pontba nem tartozó eljárások, amelyeknél az illeték átutalással is megfizethető,”

(esetén kell alkalmazni)

11. § A PM2 rendelet a 4. §-t követően a következő alcímmel és 4/A. §-sal egészül ki:

„A közigazgatási hatósági eljárási illeték átutalással történő megfizetése és ellenőrzése
4/A. § (1) Az eljáró hatóság az illeték megfizetéséről szóló fizetési felhívásban a gazdálkodási számlájának számát jelöli meg az illeték megfizetésére szolgáló számlaként.
(2) Az eljáró hatóság az illeték megfizetésének tényét a gazdálkodási számlája forgalmába történő betekintéssel ellenőrzi.”

12. § A PM2 rendelet 6/A. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:

„(5) Amennyiben a fél a bírósági eljárás illetékét a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló törvény vagy a cégnyilvántartásról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 119. §-a alapján elektronikus úton kezdeményezett eljárásokban utalással fizeti meg az illetékes törvényszék Magyar Államkincstárnál vezetett illetékbevételi számlájára, az utalás közleményrovatában fel kell tüntetni az adós, illetve a törölt cég nevét, adószámát, cégjegyzék számát és az eljárás tárgyát oly módon, hogy abból – jogorvoslati eljárás kezdeményezése esetén – kitűnjék a jogorvoslat ténye. Az illetékfizetés tényének ellenőrzése a (3) bekezdés szerint történik.”

13. § A PM2 rendelet

1. 6. § (1) bekezdésében „az elektronikus közszolgáltatásról és annak igénybevételéről szóló 225/2009. (X. 14.) Korm. rendelet 40-43. §-ában” szövegrész helyébe „az elektronikus ügyintézés részletes szabályairól szóló Korm. rendeletben” szöveg,

2. 6/B. §-ában „az elektronikus közszolgáltatásokkal összefüggő elektronikus fizetésekre és elszámolásokra vonatkozó szabályokról szóló” szövegrész helyébe „az elektronikus ügyintézés részletes szabályairól szóló” szöveg

lép.

3. Az illetékekkel kapcsolatos ügyiratok kezeléséről, valamint az illetékek kiszabásáról, elszámolásáról és könyveléséről szóló 40/2006. (XII. 25.) PM rendelet módosítása

14. § Az illetékekkel kapcsolatos ügyiratok kezeléséről, valamint az illetékek kiszabásáról, elszámolásáról és könyveléséről szóló 40/2006. (XII. 25.) PM rendelet (a továbbiakban: PM3 rendelet) 8/A. §-ában az „Itv. 16. § (1) bekezdés i) pontja” szövegrész helyébe az „Itv. 5. § (1) bekezdés a)–b), h)–l) és n)–p) pontja, 16. § (1) bekezdés i) pontja” szöveg lép.

15. § (1) A PM3 rendelet 6. számú melléklete a 6. melléklet szerint módosul.

4. Az önkormányzati adóhatóságok által rendszeresíthető bevallási, bejelentési nyomtatványok tartalmáról szóló 35/2008. (XII. 31.) PM rendelet módosítása

16. § Az önkormányzati adóhatóságok által rendszeresíthető bevallási, bejelentési nyomtatványok tartalmáról szóló 35/2008. (XII. 31.) PM rendelet (a továbbiakban: PM4 rendelet) 1. § (2) bekezdése a következő g) és h) ponttal egészül ki:

[Az adóhatóság – az (1) bekezdésben foglaltaktól eltérően –]

g) a desztillálóberendezés tulajdonjogának megszerzéséről szóló bejelentésre a 11. melléklet,
h) az előállított magánfőzött párlat utáni adóra a 12. melléklet

[szerinti adattartalmú nyomtatványt rendszeresítheti.]

17. § (1) A PM4 rendelet a 8. melléklet szerinti 11. melléklettel egészül ki.

(2) A PM4 rendelet a 9. melléklet szerinti 12. melléklettel egészül ki.

(3) A PM4 rendelet 19. melléklete a 10. melléklet szerint módosul.

5. A szokásos piaci ár meghatározásával összefüggő nyilvántartási kötelezettségről szóló
22/2009. (X. 16.) PM rendelet módosítása

18. § A szokásos piaci ár meghatározásával összefüggő nyilvántartási kötelezettségről szóló 22/2009. (X. 16.) PM rendelet (a továbbiakban: PM5 rendelet) „Egyéb rendelkezések” című alcíme a következő 7/A. §-sal és 7/B. §-sal egészül ki:

7/A. § Az e rendelet szerinti kötelezettségének teljesítése során a 7. § d)–e) pontja alkalmazása esetében az adózó – választása szerint – az összehasonlíthatóság fokozása érdekében a Tao. 31. § (2) bekezdés b) pontja szerinti iránymutatásban nevesített, illetve abban nem nevesített további kiigazításokat alkalmazhat, azzal, hogy az adózó az elvégzett kiigazításokat köteles megfelelő módon dokumentálni, ideérve annak indokolását is, hogy az alkalmazott kiigazítás milyen módon szolgálja az összehasonlíthatóság fokozását.
7/B. § (1) Az e rendelet szerinti kötelezettségének teljesítése során az adózó a szokásos piaci ártartományt a Tao. 18. § (9) bekezdésében foglaltakkal összhangban állapítja meg a következő körülmények együttes fennállása esetén:
a) az adózó a szokásos piaci árat a Tao. 18. § (2) bekezdés b)–f) pontja szerinti módszerek valamelyikével határozza meg,
b) az adózó a szokásos piaci ár meghatározása során e rendelet 7. § d)–e) pontja szerinti forrást veszi figyelembe,
c) az önálló vagy a közös nyilvántartás elkészítése során az összehasonlító elemzés legalább 10 vállalat legalább három pénzügyi éve adatait veszi figyelembe vagy az összehasonlító minta terjedelme meghaladja a 15 százalékpontot.
(2) Amennyiben az (1) bekezdés a)–b) pontja szerint eljáró adózó az összehasonlító elemzés eredményeként adódó minta minden egyes eleme vonatkozásában funkcionális elemzést végzett, és ennek, valamint az összehasonlíthatóságot meghatározó további tényezők vizsgálata eredményének e rendelet szerinti nyilvántartásban megfelelő módon történő dokumentálásával kétséget kizáró módon igazolta, hogy az ellenőrzött ügylet és az összehasonlított ügylet összehasonlítható, továbbá az összehasonlíthatóság megállapítását kizáró hiányosság nem áll fenn, akkor az (1) bekezdés szerinti rendelkezéseket nem kell alkalmaznia.”

19. § A PM5 rendelet 9. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:

„(5) Az egyes közvetlen adózási tárgyú PM rendeletek, továbbá az illetékbélyegek előállításáról, forgalomba hozataláról és forgalmazásáról szóló 32/2014. (X. 21.) NGM rendelet módosításáról szóló 54/2014. (XII. 31.) NGM rendelettel megállapított 7/A. §-t és 7/B. §-t első alkalommal a 2015. évben kezdődő adóévi adókötelezettség megállapítása és az ezen adóévi adókötelezettséghez kapcsolódó nyilvántartási kötelezettség teljesítése során kell alkalmazni.”

20. § A PM5 rendelet

1. 3. § (1) bekezdésében az „a 4–6. §-ban foglaltak” szövegrész helyébe az „a 4–7/B. §-ban foglaltak” szöveg;

2. 6. §-át követően az „Egyéb rendelkezések” alcím címében az „Egyéb rendelkezések” szövegrész helyébe a „Források, kiigazítások, szűkítés” szöveg

lép.

6. Az illetékbélyegek előállításáról, forgalomba hozataláról és forgalmazásáról szóló
32/2014. (X. 21.) NGM rendelet módosítása

21. § Az illetékbélyegek előállításáról, forgalomba hozataláról és forgalmazásáról szóló 32/2014. (X. 21.) NGM rendelet (a továbbiakban: NGMr.) 10. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Magyar Posta Zrt. az értékesítőhelyek által eladott bélyegekről havonta pénzügyi értékcikk-eladási elszámolást készít, melyet a tárgyhót követő 15. napig megküld a miniszter és a Magyar Államkincstár részére.”

22. § Az NGMr. a következő 14. §-sal egészül ki:

14. § A 8. §-t és a 10–12. §-t az egyes közvetlen adózási tárgyú PM rendeletek, továbbá az illetékbélyegek előállításáról, forgalomba hozataláról és forgalmazásáról szóló 32/2014. (X. 21.) NGM rendelet módosításáról szóló 54/2014. (XII. 31.) NGM rendelet (a továbbiakban: Módr.) hatálybalépését megelőzően gyártott és a Módr. rendelet hatálybalépését követően a Magyar Posta Zrt. által értékesített illetékbélyegek forgalmazására, elszámolására és selejtezésére is alkalmazni kell.”

7. Az önkormányzati adóhatóság hatáskörébe tartozó közterhek nyilvántartását segítő számítógépes programrendszer engedélyezésének igazgatási szolgáltatási díjáról szóló 42/2006. (XII. 25.)
PM rendelet hatályon kívül helyezése

23. § Hatályát veszti az önkormányzati adóhatóság hatáskörébe tartozó közterhek nyilvántartását segítő számítógépes programrendszer engedélyezésének igazgatási szolgáltatási díjáról szóló 42/2006. (XII. 25.) PM rendelet.

8. Záró rendelkezések

24. § Ez a rendelet 2015. január 1-jén lép hatályba.

1. melléklet az 54/2014. (XII. 31.) NGM rendelethez

1. A PM1 rendelet 3/c. számú melléklet címében az „államigazgatási” szövegrész helyébe a „közigazgatási hatósági eljárási” szöveg lép.
2. A PM1 rendelet 3/c. számú melléklet 1. oszlopában az „államigazgatási” szövegrész helyébe a „közigazgatási hatósági eljárási” szöveg lép.

2. melléklet az 54/2014. (XII. 31.) NGM rendelethez

Adatszolgáltatás a bevezetett települési adó(k)ról
…………. január 1-jei állapot

A település neve

A települési adó

Neve

Alapja

Mértéke

Bevezetésének ideje

 

 

 

 

 

3. melléklet az 54/2014. (XII. 31.) NGM rendelethez

Adatszolgáltatás a magánfőző által előállított magánfőzött párlat utáni jövedéki adó adatairól
20… év

A település neve:

Adózók száma
(fő)

Összes adó
(Ft)

 

 

4. melléklet az 54/2014. (XII. 31.) NGM rendelethez

Adatszolgáltatás a távhőszolgáltatásról más hőellátásra áttérő által felhasznált hőmennyiség
és annak előállítása során kibocsátott széndioxidról
20… év

A település neve:

Díjfizetők száma
(fő)

Összes díj
(Ft)

 

 

5. melléklet az 54/2014. (XII. 31.) NGM rendelethez

Adatszolgáltatás a talajterhelési díjról
20… év

A település neve:

Díjfizetők száma
(fő)

Összes díj
(Ft)

 

 

6. melléklet az 54/2014. (XII. 31.) NGM rendelethez

1. A PM3 rendelet 6. számú mellékletében foglalt első táblázatának fejlécében a „Regisztrációs számmal rendelkező őstermelő, egyéni mezőgazdasági vállalkozó vagy családi gazdálkodó” szövegrész helyébe a „Földműves” szöveg,
2. 6. számú mellékletében foglalt második táblázatának fejlécében az „[Itv. 21. § (2)–(5) bekezdés]” szövegrészek helyébe az „[Itv. 21. § (2)–(6) bekezdés]” szöveg
lép.

7. melléklet az 54/2014. (XII. 31.) NGM rendelethez

1. A PM3 rendelet 7. számú melléklet 1. pont 1.13. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„1.13. Egyéb”
2. A PM3 rendelet 7. számú melléklet 2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. Nem személyes illetékmentes vagyonszerző által szerzett tárgyi illetékmentes örökség
A tárgyi illetékmentes örökség tiszta értékét és a mentességi jogcímmel érintett hagyatékátadó végzések számát az Itv. 16. §-a szerinti mentességi jogcímenként Ft-ban kell táblázatszerűen közölni.”
3. A PM3 rendelet 7. számú melléklet 3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„3. Nem személyes illetékmentes vagyonszerző által szerzett tárgyi illetékmentes ajándék
A tárgyi illetékmentes ajándék tiszta értékét és a mentességi jogcímmel érintett ajándékozási ügyletek számát az Itv. 17. §–17/A. §-a szerinti mentességi jogcímenként Ft-ban kell táblázatszerűen közölni.”
4. A PM3 rendelet 7. számú melléklet 4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„4. Nem személyes illetékmentes vagyonszerző tárgyi illetékmentes visszterhes vagyonszerzése
A tárgyi illetékmentes vagyonszerzés forgalmi értékét és a vagyonszerzők számát az Itv. 26. §–26/A. §-a szerinti mentességi jogcímenként Ft-ban kell táblázatszerűen közölni.”
5. A PM3 rendelet 7. számú melléklet 1. pont 1.12. alpontjában az „Az Európai Unió, valamint intézményei és szervei, hivatalai, elkülönült alapjai; nemzetközi szervezet” szövegrész helyébe a „Nemzetközi szervezet” szöveg lép.
6. Hatályát veszti a PM3 rendelet 7. számú melléklet
a) 1. pont 1.1. alpontja,
b) 1. pont 1.10. alpontja,
c) 1. pont 1.11. alpontja.

8. melléklet az 54/2014. (XII. 31.) NGM rendelethez

BEJELENTÉSdesztillálóberendezés tulajdonjogáról, tulajdonjogának megszerzéséről

1.    A magánfőző (Több tulajdonos esetén a 3. pontban szereplő adatokat is meg kell adni!)
Neve: ___________________________________________________________________
Születési helye: ________________________________,
ideje:     □□□□    év    □□    hó    □□    nap
Anyja születési családi és utóneve: ____________________________________________
Adóazonosító jele: □□□□□□□□□
Lakóhelye:    □□□□ _______________________________________ város, község
_____________________közterület_______közterület jelleg_____hsz.___ép.___lh.__em__ajtó
Levelezési címe:     □□□□__________________________________ város, község
_____________________közterület_______közterület jelleg_____hsz.___ép.___lh.__em__ajtó
Telefonszáma: ________________________, e-mail címe: ________________________


2.     Magánfőző berendezés
Tulajdonszerzésének ideje:     □□□□    év     □□    hó     □□    nap
Űrtartalma: ________________________ liter
Tárolásának, használatának helye (ha ez a hely a magánfőző lakóhelyétől eltérő helyen lévő gyümölcsös vagy, ha a berendezés különböző lakóhelyű személyek közös tulajdona):
□□□□    _____________________________________ város, község
_____________________közterület_______közterület jelleg_____hsz.___ép.___lh.__em.__ajtó
Helyrajzi száma: ___________________/__________/____________/___________

3.    Több tulajdonos esetén a tulajdonostárs(ak)
Neve: ___________________________________________________________________
Adóazonosító jele: □□□□□□□□□
Lakóhelye:    □□□□ _______________________________________ város, község
_____________________közterület_______közterület jelleg_____hsz.___ép.___lh.__em.__ajtó

Neve: ___________________________________________________________________
Adóazonosító jele: □□□□□□□□□
Lakóhelye:    □□□□ _______________________________________ város, község
_____________________közterület_______közterület jelleg_____hsz.___ép.___lh.__em.__ajtó

 


Neve: ___________________________________________________________________

Adóazonosító jele: □□□□□□□□□

Lakóhelye:    □□□□ _______________________________________ város, község

_____________________közterület_______közterület jelleg_____hsz.___ép.___lh.__em.__ajtó

 

___________________    □□□□□□□□ _______________________
    
helység         év         hó     nap          a bejelentő aláírása

9. melléklet az 54/2014. (XII. 31.) NGM rendelethez

BEVALLÁSElőállított magánfőzött párlat után
a 20… adóévre

1.    A magánfőző

Neve: ___________________________________________________________________

Születési helye: ________________________________,

ideje:     □□□□    év    □□    hó    □□    nap

Anyja születési családi és utóneve: ___________________________________________

Adóazonosító jele: □□□□□□□□□

Lakóhelye:     □□□□ _______________________________________ város, község

_____________________közterület_______közterület jelleg_____hsz.___ép.___lh.__em.__ajtó

Levelezési címe:     □□□□__________________________________ város, község

_____________________közterület_______közterület jelleg_____hsz.___ép.___lh.__em.__ajtó

Telefonszáma: ________________________, e-mail címe: ___________________________

2.     Tárgyévben előállított magánfőzött párlat

Mennyisége: _____________ liter

Átalányadó összeg: 1 000 forint

3.    Nyilatkozatok
□ Nyilatkozom, hogy gyümölcstermő területtel rendelkezem.
□ Nyilatkozom, hogy tárgyévben bérfőzés keretében sem én sem háztartásom többi tagja nem állíttatott elő párlatot.
□ Nyilatkozom, hogy a kierjedt gyümölcscefre nem tartalmazott hozzáadott mesterséges vagy természetes eredetű cukorból, izocukorból vagy mézből származó alkoholt.
□ Nyilatkozom, hogy saját tulajdonú gyümölcsből, gyümölcsből származó alapanyagból állítom elő a párlatot.

___________________    □□□□ □□ □□ _______________________

    helység         év        hó nap     a bejelentő aláírása

10. melléklet az 54/2014. (XII. 31.) NGM rendelethez

A PM4 rendelet 19. melléklet Főlapja I. részének 10. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„□ 10. A Htv. 39/E. § vagy 39/F. szerint mentes adóalany bevallása”
1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2015. január 2. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére