• Tartalom

55/2014. (IV. 29.) VM rendelet

55/2014. (IV. 29.) VM rendelet

az iskolagyümölcs-program végrehajtásáról szóló 50/2012. (V. 25.) VM rendelet módosításáról1

2014.07.01.

A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (3) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján – az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 94. § a) és b) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a következőket rendelem el:

1–2. §2

3. § A Rendelet 6. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) A termékkel való ellátás első időszaka szeptember első tanítási napjától szeptember utolsó vasárnapjáig (a továbbiakban: első teljesítési időszak), a termékkel való ellátás második időszaka szeptember utolsó vasárnapját követő hétfőtől december harmadik vasárnapjáig (a továbbiakban: második teljesítési időszak), a termékkel való ellátás harmadik időszaka január második hétfőjétől március utolsó vasárnapjáig (a továbbiakban: harmadik teljesítési időszak), a termékkel való ellátás negyedik időszaka március utolsó vasárnapját követő hétfőtől április utolsó napját követő vasárnapig (a továbbiakban: negyedik teljesítési időszak) tart.”

4–12. §3

13. § A Rendelet

a) 3. § (5) bekezdésében a „minden év január 1-jétől május 31. napjáig” szövegrész helyébe a „minden év április 1-jétől április 30. napjáig”,

b)–c)4

d) 7. § (7) bekezdésében a „10%-áig” szövegrész helyébe a „20%-áig”

szöveg lép.

14. §5

15. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 3. § és a 13. § a) és d) pontja 2014. július 1-jén lép hatályba.

16. § Ez a rendelet

a) a mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésével kapcsolatos egyes támogatások és visszatérítések megállapítására vonatkozó intézkedések meghatározásáról szóló, 2013. december 16-i 1370/2013/EU tanácsi rendelet és

b) a mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésének létrehozásáról, és a 922/72/EGK, a 234/79/EK, az 1037/2001/EK és az 1234/2007/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1308/2013/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet

végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

1–3. melléklet az 55/2014. (IV. 29.) VM rendelethez6

1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2014. július 2. napjával.

2

Az 1–2. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 4–12. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 13. § b)–c) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

A 14. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

6

Az 1–3. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére