• Tartalom

7/2014. (I. 31.) BM rendelet

a megyei önkormányzati tartalékból nyújtott támogatásokról és a rendkívüli önkormányzati támogatásokról1

2014.02.20.

A Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény 76. § (2) bekezdés k) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 37. § p) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva, – az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § b) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el:

1. A megyei támogatás és a rendkívüli támogatás igénybevételének feltételei

1. § (1) A Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvényben (a továbbiakban: Kvtv.) 4. melléklet 2. pontja szerinti megyei önkormányzati tartalékból támogatás (a továbbiakban: megyei támogatás):

a) a megyei önkormányzat működését veszélyeztető, a kötelező feladatellátással kapcsolatos, 2014. évben esedékessé vált fizetési kötelezettségek teljesítésére, és

b) a megyei önkormányzatnál felmerülő, egyedi kezelést igénylő, előre nem tervezhető fizetési kötelezettségek teljesítésére

igényelhető.

(2) A Kvtv. 4. melléklet 1. pont IV. alpontja szerinti rendkívüli támogatás a települési önkormányzat

a) működőképességének megőrzéséhez, vagy

b) feladatának ellátását veszélyeztető helyzet elhárításához

igényelhető.

(3) A megyei támogatás és a rendkívüli támogatás visszatérítendő vagy vissza nem térítendő formában nyújtható, felhasználása meghatározott célhoz vagy feladathoz köthető.

2. A megyei támogatás és a rendkívüli támogatás igénylése

2. § (1)2 A megyei támogatás, illetve a rendkívüli támogatás iránti kérelmet (a továbbiakban: támogatási kérelem) a megyei támogatás esetén az 1. melléklet szerinti adatlap, a rendkívüli támogatás esetén az 1. és 2. melléklet szerinti adatlapok ebr42 önkormányzati információs rendszerben kitöltött és kinyomtatott két eredeti és egy másolati példányának a kincstár helyi önkormányzat székhelye szerint illetékes területi szervéhez (a továbbiakban: Igazgatóság) az év során bármikor, de – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – legkésőbb 2014. szeptember 30-áig történő megküldésével lehet papír alapon benyújtani. E határidő elmulasztása jogvesztő. A kizárólag papír alapon benyújtott támogatási kérelem érvénytelen.

(2)3 Előre nem látható esemény bekövetkezése esetén a támogatási kérelem az (1) bekezdés szerint az abban meghatározott határnapot követően is benyújtható azzal, hogy a papír alapú támogatási kérelem benyújtásának határideje legkésőbb 2014. december 10.

(3) A támogatási kérelemhez csatolni kell

a) a támogatási kérelem benyújtásáról szóló képviselő-testületi vagy közgyűlési határozat másolatát, és

b) kizárólag elektronikus formában

ba) a helyi önkormányzat 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló rendeletet, ennek hiányában a 2013. évi költségvetési rendelet 2013. december 31-én hatályos állapotát, és

bb) a 2014. évi költségvetési rendelet támogatási kérelem benyújtásakor hatályos állapotát, ennek hiányában a 2014. évi költségvetési rendelet tervezetét.

(4) Az Igazgatóság a felülvizsgált támogatási kérelmek egy eredeti példányát a helyi önkormányzatokért felelős miniszter és az államháztartásért felelős miniszter (a továbbiakban együtt: miniszterek) részére a támogatási kérelem, illetve a hiánypótlás beérkezését követő 8 napon belül véleményével együtt továbbítja.

(5) Ha a támogatási kérelem a helyi önkormányzat által foglalkoztatottak nettó munkabérei vagy az általa teljesítendő szociális segélyek határidőben történő kifizetését veszélyeztető esemény elhárításához kapcsolódóan kerül benyújtásra, a felülvizsgálatot az Igazgatóság haladéktalanul lefolytatja és a kérelemről, valamint véleményéről soron kívül tájékoztatja a minisztereket.

(6) Ha a helyi önkormányzatokért felelős miniszter vagy az államháztartásért felelős miniszter a támogatási kérelem vizsgálata során további tájékoztatást vagy dokumentumok megküldését tartja szükségesnek, azt a helyi önkormányzat a helyi önkormányzatokért felelős miniszter felhívására a felhívástól számított 3 napon belül a miniszterek és az Igazgatóság részére történő együttes benyújtással teljesíti.

3. A megyei támogatás és a rendkívüli támogatás döntési rendszere

3. § (1) A helyi önkormányzatokért felelős miniszter a támogatási kérelmek elbírálására bíráló bizottságot hoz létre, amelybe

a) a helyi önkormányzatokért felelős miniszter két főt,

b) az államháztartásért felelős miniszter két főt,

delegál.

(2) A bíráló bizottság a szervezetét és működését ügyrendjében határozza meg.

(3) A támogatási kérelmekről a bíráló bizottság javaslata alapján a miniszterek szükség szerint, de legkésőbb 2014. december 20-áig együttesen döntenek.

(4) A helyi önkormányzatokért felelős miniszter a megyei támogatást és a rendkívüli támogatást támogatói okirattal biztosítja.

(5) Ha a rendkívüli támogatás célja és nagyságrendje megköveteli, a helyi önkormányzatért felelős miniszter a támogatási döntést követően a támogatás felhasználásának és elszámolásának feltételeiről támogatási szerződést köt a kedvezményezettel.

4. § A megyei támogatást, illetve a rendkívüli támogatást a helyi önkormányzatokért felelős miniszter utalványozása alapján a kincstár soron kívül egy összegben folyósítja.

4. A megyei támogatás és a rendkívüli támogatás felhasználásának és elszámolásának szabályai és a felhasználás ellenőrzése

5. § (1) A helyi önkormányzat a megyei támogatást, illetve a rendkívüli támogatást – a 3. § (5) bekezdése szerinti esetet kivéve – a folyósítást követő 3 hónapon belül használhatja fel, az ezt követően felhasznált támogatás összege az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 57/A. § (1) bekezdés d) pontja szerint jogosulatlanul igénybe vett támogatásnak minősül.

(2) A 3. § (5) bekezdése szerinti esetben a rendkívüli támogatást a támogatási szerződésben meghatározottak szerint kell felhasználni és azzal elszámolni.

(3)4 A helyi önkormányzat a támogatással az éves költségvetési beszámolója keretében és – a 3. § (5) bekezdése szerinti eset kivételével – a 3. melléklet szerinti adatlapnak az Igazgatóság részére legkésőbb 2015. április 10-éig papír alapon történő megküldésével számol el.

5. Záró rendelkezések

6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 7/2014. (I. 31.) BM rendelethez

Igénylésazonosító:

 

 

 

 

 

 

 

Igénylő adatlap

A helyi önkormányzatok rendkívüli támogatására

 

 

 

 

 

 

 

Önkormányzat neve:

 

 

 

 

 

 

Polgármester neve:

 

 

 

 

 

 

Önkormányzat címe:

 

 

 

 

 

 

KSH kódja:

 

 

 

 

 

 

Kapcsolattartó neve:

 

 

 

 

 

 

Kapcsolattartó telefonszáma:

 

 

 

 

 

Kapcsolattartó e-mail címe:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Igény összesen:

eFt

 

 

 

 

Támogatási igény megnevezése:

 

eFt

 

 

 

 

 

eFt

 

 

 

 

 

eFt

 

 

 

 

 

eFt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Igényelt támogatás célja (részletes leírás):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A pályázó nyilatkozik, hogy:

 

 

 

 

 

- a támogatási igényben szereplő adatok megfelelnek a valóságnak, teljeskörűek és hitelesek,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kelt: .....................................,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

jegyző

 

 

polgármester

 

 

2. melléklet a 7/2014. (I. 31.) BM rendelethez

Igénylésazonosító:
Önkormányzat neve:
KIEGÉSZÍTŐ ADATOK
1.)    Tartozások
a)    Az önkormányzat pénzintézet felé fennálló tartozásai
aa) Működéshez kapcsolódó tartozások:

 

 

 

 

adatok eFt

Célja

Hitel, tartozás, rendelkezésre tartott hitelkeret
összege

Kérelem benyújtásakor

fennálló tartozás összege

2014. évet terhelő
visszafizetési kötelezettség
(tőke+kamatok)

Lejárat

Munkabér-hitelkeret

Folyószámla-hitelkeret

Rövid lejáratú hitel

Összesen:

 

 

 

 

ab) Fejlesztéshez kapcsolódó tartozások:

 

 

 

 

adatok eFt

Célja

Hitel, tartozás összege

Kérelem benyújtásakor

fennálló tartozás összege

2014. évet terhelő
visszafizetési kötelezettség
(tőke+kamatok)

Lejárat

Rövid lejáratú hitel

Hosszú lejáratú hitel

Kötvénykibocsátás

Összesen:

b)    Az önkormányzat működési célú szállítói tartozásai az igénylés benyújtásakor
adatok eFt

Jellege

Összes lejárt tartozás

Összes lejárt tartozásból a 30 napon túli tartozások összege

Összes lejárt tartozásból a 60 napon túli tartozások összege

Vízdíj, szennyvízdíj tartozás

Gázdíj tartozás

Villanydíj tartozás

 

 

 

Távhő

 

 

 

Közvilágítás

 

 

 

Hulladék elszállítási díj tartozás

 

 

 

Közüzemi díjtartozás összesen:

 

 

 

Közös hivatal felé fennálló tartozás

 

 

 

Közös fenntartású közoktatási intézmények felé fennálló tartozás

 

 

 

Közös fenntartású szociális intézmények felé fennálló tartozás

 

 

 

Közös feladatellátás esetében fennálló egyéb tartozás

 

 

 

Közös feladatellátás esetében fennálló tartozások összesen:

 

 

 

Élelmiszer beszállítók felé fennálló tartozások

 

 

 

Egyéb tartozások

 

 

 

Összesen:

c)    Egyéb tartozások
adatok eFt

No.

Tartozás oka:

Tartozás összege

Tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség

1.

 

 

 

2.

 

 

 

3.

 

 

 

4.

 

 

 

2.)    Pénzeszközök állománya    adatok eFt

 

2012. év tény

2013. év tény

Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

Hosszú lejáratú betétek

Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

Betétkönyvek

 

 

Költségvetési pénzforgalmi számlák

 

 

Összesen:

Dátum:

 

PH.

 

…………………………
polgármester/elnök

 

…………………………
(fő)jegyző

3. melléklet a 7/2014. (I. 31.) BM rendelethez

igénylésazonosító

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A rendkívüli támogatás elszámoló adatlapja

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Önkormányzat neve

 

 

 

 

 

2

Önkormányzat KSH kódja

 

 

 

 

 

3

Megítélt támogatás összege (Ft)

 

 

 

 

 

4

Pályázat benyújtásának időpontja

 

 

 

 

 

5

Támogatási döntés időpontja

 

 

 

 

 

 

A támogatásból teljesített kifizetések

 

No.

Teljesített tartozás / fizetési kötelezettség megnevezése

Számla

Pénzügyi teljesítés ideje

Pénzügyi bizlonylat száma

Összeg (Ft)

Igazgatóság által elfogadott összeg

Kelte

Esedékessége

1.

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

 

 

6.

 

 

 

 

 

 

 

A táblában további alpontok felvehetők

Összesen:

 

 

 

 

 

 

 

El nem számolt összeg (megítélt támogatás - elszámolás összesen) (Ft):

 

 

 

 

Dátum:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

polgármester/elnök

 

(fő)jegyző

 

1

A rendeletet a 44/2017. (XII. 29.) BM rendelet 96. §-a hatályon kívül helyezte 2018. január 1. napjával.

2

A 2. § (1) bekezdése a 10/2014. (II. 19.) BM rendelet 8. § (2) bekezdés a) pontja szerint módosított szöveg.

3

A 2. § (2) bekezdése a 10/2014. (II. 19.) BM rendelet 8. § (2) bekezdés b) pontja szerint módosított szöveg.

4

Az 5. § (3) bekezdése a 10/2014. (II. 19.) BM rendelet 8. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére