• Tartalom

73/2014. (III. 13.) Korm. rendelet

egyes kulturális tárgyú kormányrendeleteknek az új Polgári Törvénykönyv hatálybalépésével összefüggő módosításáról1

2014.03.15.

A Kormány

a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 100. § (1) bekezdés b) pontjában,

a 2. § tekintetében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 32. pontjában,

a 3. § tekintetében a világörökségről szóló 2011. évi LXXVII. törvény 14. § (1) bekezdés c) pontjában,

a 4. § tekintetében a Magyar Művészeti Akadémiáról szóló 2011. évi CIX. törvény 28/L. §-ában

kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A muzeális intézmények látogatóit megillető kedvezményekről szóló
194/2000. (XI. 24.) Korm. rendelet módosítása

1. § A muzeális intézmények látogatóit megillető kedvezményekről szóló 194/2000. (XI. 24.) Korm. rendelet

a) 2. § (2) bekezdés b) pontjában az „a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 685. § b) pontja szerinti közeli hozzátartozója” szövegrész helyébe az „a Polgári Törvénykönyv (a továbbiakban: Ptk.) szerinti közeli hozzátartozója”,

b) 2. § (3) bekezdés c) pontjában a „– Ptk. 685. § b) pontja szerinti – közeli hozzátartozója” szövegrész helyébe a „Ptk. szerinti közeli hozzátartozója”, valamint

c) 2. § (5) bekezdésében az „az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 33/B. §-a szerinti” szövegrész helyébe az „az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 94. §-a szerinti”

szöveg lép.

2. A kultúrát és a kulturális örökség megőrzését előmozdító állami támogatásokról szóló

28/2008. ( II. 15.) Korm. rendelet módosítása

2. § Hatályát veszti a kultúrát és a kulturális örökség megőrzését előmozdító állami támogatásokról szóló 28/2008. (II. 15.) Korm. rendelet 6. §-ában a „jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok,” szövegrész.

3. A világörökségi kezelési tervről, a világörökségi komplex hatásvizsgálati dokumentációról
és a világörökségi várományos helyszínekről szóló 315/2011. (XII. 27.) Korm. rendelet módosítása

3. § A világörökségi kezelési tervről, a világörökségi komplex hatásvizsgálati dokumentációról és a világörökségi várományos helyszínekről szóló 315/2011. (XII. 27.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A miniszter a megalapozó dokumentáció és a kezelési terv elkészítésére jogi személlyel (a továbbiakban: a kezelési terv készítője) köthet vállalkozási szerződést.”

4. A Magyar Művészeti Akadémia tagjainak életjáradékáról, valamint életjáradékban részesített tagjának elhalálozása esetén megállapítható hozzátartozói ellátásokról szóló
208/2013. (VI. 17.) Korm. rendelet módosítása

4. § A Magyar Művészeti Akadémia tagjainak életjáradékáról, valamint életjáradékban részesített tagjának elhalálozása esetén megállapítható hozzátartozói ellátásokról szóló 208/2013. (VI. 17.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdés b) pontjában a „Polgári Törvénykönyvről szóló törvény” szövegrész helyébe a „Polgári Törvénykönyv” szöveg lép.

5. Záró rendelkezések

5. § Ez a rendelet 2014. március 15. napján lép hatályba.

1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2014. március 16. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére