• Tartalom

2014. évi LXXIV. törvény

2014. évi LXXIV. törvény

az egyes adótörvények és azokkal összefüggő más törvények, valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény módosításáról1

2018.01.02.
I. Fejezet

A JÖVEDELEMADÓZÁST ÉRINTŐ TÖRVÉNYEK MÓDOSÍTÁSA

1. A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény módosítása

1–7. §2

8. §3

9. § (1)4

(2)5

10–28. §6

29. § Hatályát veszti az Szja tv.

1–2.7

3.8

2. A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény módosítása

30. § (1)9

(2)–(5)10

31. § (1)–(2)11

(3)12

32. §13

33–39. §14

40. § (1)15

(2)16

41–42. §17

43. §18

44. § (1)19

(2)20

45–46. §21

47. § A Tao. törvény

1–2.22

3–4.23

5–16.24

17–18.25

19.26

20–22.27

23–24.28

lép.

48. § Hatályát veszti a Tao. törvény

1.29

2–7.30

3. Az egyszerűsített vállalkozói adóról szóló 2002. évi XLIII. törvény módosítása

49–50. §31

4. Az államháztartás egyensúlyát javító különadóról és járadékról szóló 2006. évi LIX. törvény módosítása

51–56. §32

5. Az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. törvénnyel és a megtakarítások ösztönzésével összefüggő törvénymódosításokról szóló 2009. évi CXVI. törvény módosítása

57. §33

6. Az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló 2010. évi LXXV. törvény módosítása

58–59. §34

7. A kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló 2012. évi CXLVII. törvény módosítása

60–67. §35

II. Fejezet

KÖZVETETT ADÓKAT ÉRINTŐ MÓDOSÍTÁSOK

8. Az energiaadóról szóló 2003. évi LXXXVIII. törvény módosítása

68–71. §36

9. A regisztrációs adóról szóló 2003. évi CX. törvény módosítása

72. §37

10. A jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló
2003. évi CXXVII. törvény módosítása

73–74. §38

75. § (1)39

(2)40

(3)–(4)41

76–96. §42

97. §43

98. §44

99. §45

100–101. §46

102. §47

103. §48

104. §49

105–107. §50

108. § A Jöt.

1.51

2.52

3.53

4.54

5–8.55

9.56

10–12.57

13.58

14–16.59

lép.

109. §60

11. Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény módosítása

110. §61

111. §62

112. §63

113–114. §64

115–116. §65

117. §66

118–125. §67

126–128. §68

129–132. §69

133. §70

134. §71

135. § Az Áfa tv.

1.72

2–3.73

136. § Az Áfa tv.

1.74

2.75

3.76

4–6.77

lép.

137. §78

12. Az egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XXXIII. törvény módosítása

138. § Az egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XXXIII. törvény 3. melléklete a 9. melléklet szerinti szöveggel lép hatályba.

III. Fejezet

HELYI ADÓZÁST ÉS EGYES ÁGAZATI ADÓKAT ÉRINTŐ MÓDOSÍTÁSOK

13. A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény módosítása

139–144. §79

145. §80

146–149. §81

14. A gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény módosítása

150–155. §82

15. A Kutatási és Technológiai Innovációs Alapról szóló 2003. évi XC. törvény módosítása

156. §83

16. A távhőszolgáltatás versenyképesebbé tételéről szóló 2008. évi LXVII. törvény módosítása

157. § (1)–(5)84

(6)85

158. § (1)86

(2)87

159. §88

160. § (1)89

(2)90

161. §91

17. A népegészségügyi termékadóról szóló 2011. évi CIII. törvény módosítása

162–165. §92

18. A reklámadóról szóló 2014. évi XXII. törvény módosítása

166–171. §93

172. §94

173–174. §95

IV. Fejezet

ILLETÉKEK

19. Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény módosítása

175–186. §96

20. A pénzügyi tranzakciós illetékről szóló 2012. évi CXVI. törvény módosítása

187–192. §97

21. Az egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról szóló
2012. évi CLXXVIII. törvény módosítása

193. § (1) Az egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról szóló 2012. évi CLXXVIII. törvény (a továbbiakban: Módosító tv.) 219–224. §-a nem lép hatályba.

(2)98

V. Fejezet

ADÓIGAZGATÁST ÉRINTŐ MÓDOSÍTÁSOK

22. Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény módosítása

194–196. §99

197. §100

198–216. §101

217. § (1)102

(2)–(4)103

218. §104

219–220. §105

221. §106

222–225. §107

226. § (1)108

(2)109

VI. Fejezet

VÁMIGAZGATÁS

23. A közösségi vámjog végrehajtásáról szóló 2003. évi CXXVI. törvény módosítása

227–253. §110

254. § (1)111

(2)112

255. §113

256. § Hatályát veszti a Vtv.

1–3.114

4.115

24. A harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény módosítása

257–258. §116

VII. Fejezet

A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS PÉNZÜGYI ALAPJAIT MEGILLETŐ EGYES BEFIZETÉSEKET ÉRINTŐ MÓDOSÍTÁSOK

25. A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény módosítása

259–267. §117

26. Az egészségügyi hozzájárulásról szóló 1998. évi LXVI. törvény módosítása

268–273. §118

27. A pályakezdő fiatalok, az ötven év feletti munkanélküliek, valamint a gyermek gondozását, illetve a családtag ápolását követően munkát keresők foglalkoztatásának elősegítéséről, továbbá az ösztöndíjas foglalkoztatásról szóló 2004. évi CXXIII. törvény módosítása

274–275. §119

28. Az egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról szóló
2011. évi CLVI. törvény módosítása

276–281. §120

VIII. Fejezet

A SZÁMVITELT ÉRINTŐ MÓDOSÍTÁSOK

29. A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény módosítása

282–283. §121

284. §122

285. §123

286. §124

287–289. §125

290. §126

291–296. §127

297–303. §128

304. § Az Szt.

1–8.129

9.130

10–16.131

17.132

18–24.133

lép.

305. § Hatályát veszti az Szt.

1.134

2.135

3–4.136

30. A Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységről, valamint a könyvvizsgálói közfelügyeletről szóló 2007. évi LXXV. törvény módosításáról

306–310. §137

IX. Fejezet

EGYÉB KAPCSOLÓDÓ TÖRVÉNYEK MÓDOSÍTÁSA

31. A szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény módosítása

311. §138

312. §139

313–314. §140

315. § Az Szjtv.

1–4.141

5.142

lép.

316. §143

32. A koncesszióról szóló 1991. évi XVI. törvény módosítása

317. §144

33. A szabályozott ingatlanbefektetési társaságokról szóló 2011. évi CII. törvény módosításáról

318–319. §145

34. Az adó- és egyéb közterhekkel kapcsolatos nemzetközi közigazgatási együttműködés
egyes szabályairól szóló 2013. évi XXXVII. törvény módosítása

320–327. §146

35. A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény módosítása

328. §147

36. A mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény módosítása

329–330. §148

331. §149

332. § A Mozgókép tv.

a)–h)150

i)151

j)–k)152

lép.

X. Fejezet

A NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATALRÓL SZÓLÓ TÖRVÉNY MÓDOSÍTÁSA

37. A Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény módosítása

333–384. §153

XI. Fejezet

AZ ELEKTRONIKUS KÖZÚTI ÁRUFORGALOM ELLENŐRZŐ RENDSZERHEZ KAPCSOLÓDÓ TÖRVÉNYEK MÓDOSÍTÁSA

38. A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény módosítása

385–387. §154

39. Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény módosítása

388–390. §155

40. Az autópályák, autóutak és főutak használatáért fizetendő, megtett úttal arányos díjról szóló
2013. évi LXVII. törvény módosítása

391–393. §156

XII. Fejezet

A KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉKDÍJRÓL SZÓLÓ TÖRVÉNY MÓDOSÍTÁSA

41. A környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény módosítása

394–406. §157

XIII. Fejezet

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

42. Hatályba léptető rendelkezések

407. § (1) Ez a törvény – a (2)–(7) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 172. § 2014. december 1-jén lép hatályba.

(4) A 111. §, 133. §, 136. § 1. pontja, 254. § (2) bekezdése, 256. § 4. pontja 2015. július 1-jén lép hatályba.

(5) A 9. § (1) bekezdés, 110. §, 134. §, 136. § 2. pontja és a 137. § 2016. január 1-jén lép hatályba.

(6) A 8. §, a 29. § 3. pontja 2018. január 1-jén lép hatályba.

(7) A 226. § (2) bekezdése az adópolitikáért felelős miniszternek, az Európai Bizottság elutasító határozata meghozatalának napját magában foglaló egyedi határozata Magyar Közlönyben való közzétételét követő 15. napon lép hatályba.

43. Jogharmonizációs záradék

408. § E törvény a következő uniós jogi aktusoknak való megfelelést szolgálja:

a) a Tanács 92/83/EGK irányelve (1992. október 19.) az alkohol és az alkoholtartalmú italok jövedéki adója szerkezetének összehangolásáról;

b) a Tanács 2011/64/EU irányelve (2011. június 21.) a dohánygyártmányokra alkalmazott jövedéki adó szerkezetéről és adókulcsáról;

c) A Tanács 2013/61/EU irányelve (2013. december 17.) a 2006/112/EK és a 2008/118/EK irányelvnek a francia legkülső régiók és különösen Mayotte vonatkozásában történő módosításáról,

d) a Tanács 2011/16/EU irányelve (2011. február 15.) az adózás területén történő közigazgatási együttműködésről és a 77/799/EGK irányelv hatályon kívül helyezéséről.

44. Az Alaptörvény sarkalatosságra vonatkozó követelményének való megfelelés

409. § E törvény 377. §-a, 383. § 49–53. pontja az Alaptörvény 46. cikk (6) bekezdése alapján sarkalatosnak minősül.

45. Jogszabály tervezetének egyeztetése

410. § E törvény

a) 162–164. §, 394–406. § tervezetének a műszaki szabványok és szabályok, valamint az információs társadalom szolgáltatásaira vonatkozó szabályok terén információszolgáltatási eljárás megállapításáról szóló, – a 98/48/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel módosított – 1998. június 22-i 98/34/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 8–10. cikke, és

b) 394–406. § tervezetének az Európai Parlament és a Tanács 94/62/EK irányelve (1994. december 20.) a csomagolásról és a csomagolási hulladékról, 16. cikk (1) és (2) bekezdése

szerinti bejelentése megtörtént.

1–5. melléklet a 2014. évi LXXIV. törvényhez158

6. melléklet a 2014. évi LXXIV. törvényhez159

7–8. melléklet a 2014. évi LXXIV. törvényhez160

9. melléklet a 2014. évi LXXIV. törvényhez161

10–17. melléklet a 2014. évi LXXIV. törvényhez162

1

A törvényt az Országgyűlés a 2014. november 18-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2014. november 26.

2

Az 1–7. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 8. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 9. § (1) bekezdése a 2015: CCXVII. törvény 3. §-a alapján nem lép hatályba.

5

A 9. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

6

A 10–28. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

7

A 29. § 1–2. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

8

A 29. § 3. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

9

A 30. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

10

A 30. § (2)–(5) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

11

A 31. § (1)–(2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

12

A 31. § (3) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

13

A 32. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

14

A 33–39. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

15

A 40. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

16

A 40. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

17

A 41–42. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

18

A 43. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

19

A 44. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

20

A 44. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

21

A 45–46. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

22

A 47. § 1–2. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

23

A 47. § 3–4. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

24

A 47. § 5–16. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

25

A 47. § 17–18. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

26

A 47. § 19. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

27

A 47. § 20–22. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

28

A 47. § 23–24. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

29

A 48. § 1. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

30

A 48. § 2–7. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

31

A 49–50. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

32

Az 51–56. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

33

Az 57. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

34

Az 58–59. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

35

A 60–67. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

36

A 68–71. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

37

A 72. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

38

A 73–74. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

39

A 75. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

40

A 75. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

41

A 75. § (3)–(4) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

42

A 76–96. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

43

A 97. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

44

A 98. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

45

A 99. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

46

A 100–101. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

47

A 102. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

48

A 103. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

49

A 104. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

50

A 105–107. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

51

A 108. § 1. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

52

A 108. § 2. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

53

A 108. § 3. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

54

A 108. § 4. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

55

A 108. § 5–8. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

56

A 108. § 9. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

57

A 108. § 10–12. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

58

A 108. § 13. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

59

A 108. § 14–16. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

60

A 109. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

61

A 110. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

62

A 111. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

63

A 112. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

64

A 113–114. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

65

A 115–116. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

66

A 117. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

67

A 118–125. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

68

A 126–128. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

69

A 129–132. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

70

A 133. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

71

A 134. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

72

A 135. § 1. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

73

A 135. § 2–3. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

74

A 136. § 1. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

75

A 136. § 2. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

76

A 136. § 3. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

77

A 136. § 4–6. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

78

A 137. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

79

A 139–144. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

80

A 145. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

81

A 146–149. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

82

A 150–155. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

83

A 156. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

84

A 157. § (1)–(5) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

85

A 157. § (6) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

86

A 158. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

87

A 158. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

88

A 159. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

89

A 160. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

90

A 160. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

91

A 161. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

92

A 162–165. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

93

A 166–171. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

94

A 172. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

95

A 173–174. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

96

A 175–186. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

97

A 187–192. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

98

A 193. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

99

A 194–196. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

100

A 197. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

101

A 198–216. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

102

A 217. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

103

A 217. § (2)–(4) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

104

A 218. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

105

A 219–220. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

106

A 221. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

107

A 222–225. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

108

A 226. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

109

A 226. § (2) bekezdése a 407. § (7) bekezdése alapján az adópolitikáért felelős miniszternek, az Európai Bizottság elutasító határozata meghozatalának napját magában foglaló egyedi határozata Magyar Közlönyben való közzétételét követő 15. napon lép hatályba.

110

A 227–253. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

111

A 254. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

112

A 254. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

113

A 255. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

114

A 256. § 1–3. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

115

A 256. § 4. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

116

A 257–258. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

117

A 259–267. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

118

A 268–273. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

119

A 273–275. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

120

A 276–281. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

121

A 282–283. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

122

A 284. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

123

A 285. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

124

A 286. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

125

A 287–289. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

126

A 290. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

127

A 291–296. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

128

A 297–303. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

129

A 304. § 1–8. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

130

A 304. § 9. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

131

A 304. § 10–16. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

132

A 304. § 17. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

133

A 304. § 18–24. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

134

A 305. § 1. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

135

A 305. § 2. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

136

A 305. § 3–4. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

137

A 306–310. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

138

A 311. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

139

A 312. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

140

A 313–314. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

141

A 315. § 1–4. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

142

A 315. § 5. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

143

A 316. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

144

A 317. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

145

A 318–319. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

146

A 320–327. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

147

A 328. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

148

A 329–330. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

149

A 331. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

150

A 332. § a)–h) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

151

A 332. § i) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

152

A 332. § j)–k) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

153

A 333–384. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

154

A 385–387. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

155

A 388–390. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

156

A 391–393. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

157

A 394–406. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

158

Az 1–5. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

159

A 6. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

160

A 7–8. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

161

A 9. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

162

A 10–17. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére