• Tartalom

8/2014. (II. 17.) NGM rendelet

a helyi önkormányzatok támogatásai fejezetből származó források igénybevétele, felhasználása és elszámolása szabályszerűségének kincstári felülvizsgálatáról1

2014.02.19.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (3) bekezdés 3. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § b) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. Általános rendelkezések

1. § E rendeletet kell alkalmazni a központi költségvetésről szóló törvénynek az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) Áht. 14. § (3) bekezdése szerinti fejezetéből nyújtott támogatások igénybevétele, felhasználása és elszámolása szabályszerűségének kincstári felülvizsgálata során.

2. § A Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) elnöke a Kincstár által az Áht. 58–60. §-a szerinti helyszíni ellenőrzések, felülvizsgálatok tapasztalatait és számszaki összegzéseit május 31-éig megküldi az államháztartásért felelős miniszternek, az önkormányzatokért felelős miniszternek és az Állami Számvevőszék elnökének.

3. § Felülvizsgálatot, helyszíni ellenőrzést nem végezhet az a személy, aki

a) az ügy elintézésében a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény kizárásra vonatkozó szabályai alapján nem járhat el,

b) az adott felülvizsgálatot, helyszíni ellenőrzést megelőző három naptári évben, illetve a felülvizsgálattal, a helyszíni ellenőrzéssel érintett időszakban az ellenőrzött szerv polgármestere, jegyzője, képviselő testületének tagja, közgyűlésének tagja, az önkormányzati hivatal vezető megbízással rendelkező közszolgálati tisztviselője, közszolgálati tisztviselője, közalkalmazottja, munkavállalója volt, vagy az ellenőrzött szervnél egyéb foglalkoztatásra irányuló jogviszonyban állt,

c) az ellenőrzött szervnél a felülvizsgálat, a helyszíni ellenőrzés megkezdését megelőző három naptári évben, illetve a felülvizsgálattal, a helyszíni ellenőrzéssel érintett időszakban rendszeres vagy tartós megbízási vagy vállalkozási jogviszonyban állt, vagy a felülvizsgálattal, helyszíni ellenőrzéssel érintett támogatási igény, pályázat elkészítésében részt vett,

d) a felülvizsgált, ellenőrzött szervnél bármilyen munkavégzésre irányuló tevékenységet végez, vagy a felülvizsgált, ellenőrzött időszakban ilyen tevékenységet végzett,

e) az ellenőrzött szerv vezetőjének a Polgári Törvénykönyv szerinti közeli hozzátartozója,

f) vagyonnyilatkozati kötelezettségének nem tett eleget vagy azt megtagadta.

2. A felülvizsgálat, helyszíni ellenőrzés szabályai

4. § (1) A helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz igénybe vett támogatások ellenőrzése során a Kincstár a központi költségvetésről szóló törvény és az ágazati jogszabályok alapján megvizsgálja, hogy

a) a rendelkezésére álló, illetve a más közigazgatási szervtől átvett vagy jogszabályban meghatározott adatszolgáltatás során birtokába került adatok, dokumentumok szerint az ellenőrzött szerv jogosult-e a támogatás alapjául szolgáló tevékenység ellátására, és ennek megfelelően a helyi önkormányzat jogosult-e a támogatás igénybevételére,

b) a támogatás évközi módosításában, az elszámolásban közölt adatok megalapozottságát, amely során összeveti a helyi önkormányzat támogatás igénylésének, támogatásról való lemondásának, a helyi önkormányzat éves költségvetési beszámolójának adatait az előző költségvetési évek tényleges mutatószámainak idősorával, és feltárja a jelentős eltéréseket,

c) a helyi önkormányzat a felhasználási kötöttséggel járó támogatások kötelezettségvállalással terhelt maradványával elszámolt-e.

(2) A központi költségvetésről szóló törvénynek az Áht. 14. § (3) bekezdése szerinti fejezetéből nyújtott költségvetési támogatások ellenőrzése során a Kincstár a költségvetési támogatásra vonatkozó jogszabályok alapján megvizsgálja, hogy

a) a rendelkezésére álló, illetve a más közigazgatási szervtől átvett vagy jogszabályban meghatározott adatszolgáltatás során birtokába került adatok, dokumentumok szerint az ellenőrzött szerv jogosult-e a költségvetési támogatás igénybevételére,

b) a helyi önkormányzat által benyújtott elszámolásban szereplő adatok megfelelnek-e a költségvetési támogatásra vonatkozó jogszabálynak, tájékoztatónak, közleménynek, pályázati kiírásnak,

c) a helyi önkormányzat az előírt dokumentumokat, nyilatkozatokat hiánytalanul és megfelelően csatolta-e.

(3) A Kincstár az ellenőrzések szempontjait minden év május 31-éig honlapján közzéteszi.

3. A helyszíni ellenőrzésre vonatkozó szabályok

5. § (1) Az Áht. 58. § (1) bekezdése, az 59. § (2) bekezdése és a 60. § (2) bekezdése szerinti helyszíni ellenőrzésre a Kincstár területi szervének (a továbbiakban: Igazgatóság) vezetője által kiadott ellenőrzési program és az ellenőrök számára általa kiadott megbízólevél alapján kerülhet sor.

(2) Az ellenőrzési program tartalmazza

a) a helyszíni ellenőrzésre vonatkozó jogszabályi felhatalmazást,

b) a helyszíni ellenőrzéssel érintett szerv nevét, székhelyét,

c) a helyszíni ellenőrzés során érintett intézményi kört,

d) a helyszíni ellenőrzéssel érintett támogatások jogcímeit, az egyes jogcímekre vonatkozó vizsgálati szempontokat,

e) a helyszíni ellenőrzéssel érintett időszakot,

f) a helyszíni ellenőrzés kezdő időpontját, várható időszükségletét,

g) a helyszíni ellenőrzést végzők nevét, beosztását.

(3) A helyszíni ellenőrzés vezetőjének kezdeményezésére az Igazgatóság vezetője dönthet az ellenőrzési program módosításáról, kiegészítéséről.

(4) A megbízólevél tartalmazza

a) a helyszíni ellenőrzést végzők nevét, beosztását, kincstári azonosító kártya számát,

b) a helyszíni ellenőrzés elvégzésére felhatalmazó jogszabályra történő hivatkozást,

c) az ellenőrzési program számát,

d) a helyszíni ellenőrzés tárgyát,

e) az érvényességi időszakát,

f) a helyszíni ellenőrzés kezdő időpontját, várható időszükségletét.

(5) Az ellenőrzés vezetésére nem kaphat megbízást az, aki az Igazgatóságnál próbaidejét tölti.

6. § A helyszíni ellenőrzés céljáról és feladatáról és az abban érintett intézményi körről, annak megkezdése előtt legalább nyolc nappal az Igazgatóság értesíti a polgármestert. A polgármester az Igazgatóság értesítése alapján haladéktalanul tájékoztatja a helyszíni ellenőrzésről az érintett intézményi kör vezetőit.

7. § (1) Az ellenőr – ideértve az ellenőrzés vezetőjét is – az ellenőrzést az ellenőrzési programban meghatározottak szerint a helyi önkormányzatnak az Áht. 14. § (3) bekezdése szerinti fejezetéből nyújtott támogatások igénybevételét, felhasználását alátámasztó dokumentumok, szakmai nyilvántartások, számítási anyagok, továbbá egyéb, a számviteli rendszerből nyerhető információk alapján végzi.

(2) A helyszíni ellenőrzés során az ellenőr jogosult a helyi önkormányzat, az önkormányzati hivatal és más önkormányzati költségvetési szerv által végzett felügyeleti ellenőrzés, belső ellenőrzés és a törvényességi felügyeletet ellátó fővárosi és megyei kormányhivatal és más ellenőrzést végző közigazgatási szerv megállapításait felhasználni.

8. § Az ellenőrzött szerv vezetője jogosult a kincstári helyszíni ellenőrzést ellátó kormánytisztviselő (a továbbiakban: ellenőr) személyazonosságának megállapítására alkalmas okirat és megbízólevelének bemutatását kérni, ennek hiányában az együttműködést megtagadni.

9. § (1) Az ellenőrzött szerv vezetője a helyszíni ellenőrzést végző személyekkel való kapcsolattartásra kapcsolattartót (a továbbiakban: kapcsolattartó) jelölhet ki. Ha az ellenőrzött szerv vezetője nem jelöl ki kapcsolattartót, az ellenőrzött szerv vezetőjét kell kapcsolattartónak tekinteni. Az ellenőrzött szerv vezetője felelősséggel tartozik azért, hogy a kapcsolattartó a (3) és (5) bekezdésben meghatározott kötelezettségei teljesítéséhez szükséges jogosultságokkal rendelkezzen.

(2) A 8. §-ban foglaltakat az ellenőrzött szerv kapcsolattartója és alkalmazottai tekintetében is alkalmazni kell.

(3) Az ellenőrzött szerv vezetője, kapcsolattartója és alkalmazottai kötelesek az ellenőrök számára megfelelő munkakörülményeket biztosítani.

(4) Az ellenőrzött szerv vezetője a (3) bekezdésben meghatározottakon túl köteles

a) az ellenőrök rendelkezésére bocsátott dokumentáció, adatok teljességéről felhívásra nyilatkozni (a továbbiakban: teljességi nyilatkozat),

b) a teljességi nyilatkozatot hitelesíteni.

(5) A kapcsolattartó a (3) bekezdésben meghatározottakon túl köteles

a) az ellenőrzés vezetője által

aa) kért adatszolgáltatást, dokumentumot határidőre – az általa kért módon és formában – megküldeni,

ab) kért dokumentumok előkészítését, összegyűjtését koordinálni,

b) az ellenőrökkel folyamatosan kapcsolatot tartani.

10. § Az ellenőrzés vezetője felelős

a) a helyszíni ellenőrzés előkészítéséért, a helyszíni ellenőrzés megszervezéséért,

b) az ellenőrök – a helyszíni ellenőrzés során – írásba foglalt megállapításai alapján a jegyzőkönyv elkészítéséért,

c) az ellenőrzés megállapításainak valódiságáért és helytállóságáért, a helyszíni ellenőrzés határidőben történő lefolytatásáért,

d) a lefoglalásról szóló jegyzőkönyv kibocsátásáért,

e) a készített iratoknak és iratmásolatoknak az ellenőrzés dokumentációjába történő elhelyezéséért.

11. § (1) Az ellenőr jogosult

a) az ellenőrzött helyi önkormányzat polgármesterétől és jegyzőjétől, továbbá az ellenőrzött szerv vezetőjétől a vizsgált támogatás igénybevételét megalapozó dokumentumokra vonatkozóan teljességi nyilatkozatot kérni,

b) a helyszíni ellenőrzés során a tényállás tisztázásához szükséges adatokat – szükség esetén segédtáblázatok segítségével, az adatok védelmének megfelelő biztosítása mellett – írásban vagy elektronikusan rögzíteni.

(2) Az ellenőr felelős az ellenőrzési feladat végrehajtásáért, oly módon, hogy minden, az ügyhöz tartozó lényeges tény megállapításra, feltárásra kerüljön.

(3) Az ellenőr köteles

a) a megállapításait tárgyszerűen, a valóságnak megfelelően írásba foglalni, és azokat elegendő és megfelelő bizonyítékokkal alátámasztani,

b) az ellenőrzött szervnél érvényben lévő biztonsági szabályokat és a munkarendet figyelembe venni.

4. A bizonyítékok ismertetése és az eltérés jogszerűségének igazolása

12. § (1) Az Igazgatóság az Áht. 58. § (1) bekezdése és 59. § (2) bekezdése szerinti felülvizsgálat, helyszíni ellenőrzés során megállapított eltéréseket a bizonyítékok ismertetésével jogcímenként megjelölve és indokolva közli a helyi önkormányzattal.

(2) Helyszíni ellenőrzés esetén a bizonyítékok ismertetésének a helyszíni ellenőrzésről készített jegyzőkönyv átadása vagy megküldése minősül.

(3) Az eltérés jogszerűségét a helyi önkormányzat a jegyzőkönyv kézhezvételétől számított nyolc napon belül igazolhatja. A nyitva álló határidőn belül a helyi önkormányzat kérelmére az Igazgatóság a határidőt legfeljebb egyszer tizenöt nappal meghosszabbíthatja.

(4) Az eltérés jogszerűségének igazolására elfogadható minden olyan dokumentum, amely hitelt érdemlően bizonyítja a helyi önkormányzat által közölt mutatószám, illetve az Áht. 14. § (3) bekezdése szerinti fejezetből igényelt támogatás jogszerűségét.

(5) A helyi önkormányzat az eltérés jogszerűségének bizonyítására szolgáló dokumentumokat elsősorban elektronikusan vagy – ha az Igazgatóság megítélése szerint szükséges – papír alapon küldi meg az Igazgatóságnak. Az Igazgatóság papír alapon az eredeti dokumentumokat vagy a helyi önkormányzat polgármestere és jegyzője, vagy az általuk meghatalmazott, aláírásra jogosult személy által hitelesített másolati példányát fogadja be. A helyi önkormányzat az igazolni kívánt jogcímeket és a hozzájuk kapcsolódó benyújtott dokumentumok felsorolását külön – a helyi önkormányzat képviseletére jogosult személy által aláírt – kísérőlevélen tünteti fel.

(6) Ha a helyi önkormányzat az eltérés helyességét a számára nyitva álló határidőn belül hitelt érdemlően igazolja, az Igazgatóság a helyi önkormányzat igazolásának kézhezvételét követő tizenöt napon belül, de legkésőbb az Ávr. 108. (4) bekezdésében előírt határidőig a hatósági ellenőrzést megszünteti.

5. Záró rendelkezések

13. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

14. § Ezt a rendeletet

a) a helyi kisebbségi önkormányzatok által 2011. december 31-éig, a helyi nemzetiségi önkormányzatok által 2012. január 1-jétől 2013. december 31-éig az Áht. 14. § (3) bekezdése szerinti fejezetből igénybe vett támogatások, és

b) a többcélú kistérségi társulások által 2013. június 30-áig az Áht. 14. § (3) bekezdése szerinti fejezetből igénybe vett támogatások

elszámolásának e rendelet hatálybalépését követően megkezdett felülvizsgálatára is alkalmazni kell.

15. §2

1

A rendeletet a 397/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet 99. §-a hatályon kívül helyezte 2015. január 1. napjával.

2

A 15. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére