• Tartalom

9/2014. (I. 20.) Korm. rendelet

9/2014. (I. 20.) Korm. rendelet

a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 273/2007. (X. 19.) Korm. rendelet módosításáról1

2014.01.21.

A Kormány a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 170. § (1) bekezdés 32. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 273/2007. (X. 19.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Vet. Vhr.) 7. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Az átviteli rendszerirányító a rendszerszintű szolgáltatások biztosításához, az átviteli hálózati veszteség pótlásához, az átvételi kötelezettség alá eső villamos energia mérlegkörének kiegyenlítéséhez szükséges kapacitások és energia beszerzésére vonatkozó ajánlati felhívását honlapján közzéteszi, továbbá az érintett termelői engedélyesnek, felhasználónak és termelői engedélyessel rendszerszintű szolgáltatás biztosításához szükséges szabályozási képesség lekötésére vagy felhasználóval keresletoldali szabályozási képesség lekötésére irányuló megállapodással rendelkező villamosenergia-kereskedőnek (a továbbiakban e §-ban: megállapodással rendelkező villamosenergia-kereskedő) elektronikusan közvetlenül is megküldi.”

(2) A Vet. Vhr. 7. §-a a következő (6a) bekezdéssel egészül ki:

„(6a) Kizárólag olyan villamosenergia-kereskedő ajánlata fogadható be, aki legalább három éve jogerős villamosenergia-kereskedelemre vonatkozó működési engedéllyel rendelkezik.”

(3) A Vet. Vhr. 122. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

122. § Nem köthető 7. § (8) bekezdése szerinti szerződés olyan villamosenergia-kereskedővel, aki a 7. § (6a) bekezdésében foglaltaknak nem felel meg.”

2. § A Vet. Vhr. 7. § (6) bekezdésében a „felhasználó, illetve a termelői engedélyessel hosszú távú kapacitás-lekötési megállapodással rendelkező kereskedő” szövegrész helyébe az „a felhasználó, illetve a megállapodással rendelkező villamosenergia-kereskedő” szöveg lép.

3. § Hatályát veszti a Vet. Vhr. 7. § (6) bekezdésében a „műszaki” szövegrész.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2014. jnauár 22. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére