• Tartalom

90/2014. (III. 20.) Korm. rendelet

90/2014. (III. 20.) Korm. rendelet

a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény végrehajtásáról szóló 168/1997. (X. 6.) Korm. rendelet, valamint a korhatár előtti ellátás, a szolgálati járandóság, a balettművészeti életjáradék és az átmeneti bányászjáradék eljárási szabályairól, valamint egyes kapcsolódó kormányrendeletek módosításáról szóló 333/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet módosításáról1

2014.03.23.

A Kormány

a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 101. § (1) bekezdés a), c), h), l), n) és o) pontjában,

a 2. alcím tekintetében a korhatár előtti öregségi nyugdíjak megszüntetéséről, a korhatár előtti ellátásról és a szolgálati járandóságról szóló 2011. évi CLXVII. törvény 22. §-ában

kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény végrehajtásáról szóló 168/1997. (X. 6.) Korm. rendelet módosítása

1. § (1) A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény végrehajtásáról szóló 168/1997. (X. 6.) Korm. rendelet (a továbbiakban: TnyR.) 12. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A Tny. 18. § (2b)–(2c) bekezdése szerinti, kereső tevékenységgel járó biztosítási vagy azzal egy tekintet alá eső jogviszonnyal szerzett jogosultsági időnek]

a) az 1997. december 31-ét követően a Tbj. 5. § (1) bekezdés a), b) és e)–i) pontjában, valamint (2) és (3) bekezdésében meghatározott jogviszonyban – ideértve az alkalmi munkavállalói könyvvel történő foglalkoztatást, az egyszerűsített foglalkoztatást, a szakmunkástanuló és a szakközépiskolai tanuló kötelező nyári gyakorlatát, továbbá a Tbj. 1998. január 1-je és 1999. december 31-e között hatályos 7. § (2) bekezdése szerinti biztosítási időt is –;”

(szerzett szolgálati idő minősül.)

(2) A TnyR. 12. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

„(3) A Tny. 18. § (2b) bekezdésének alkalmazása során gyermekgondozási segélyben eltöltött idővel szerzett jogosultsági időnek minősül a háromévesnél fiatalabb gyermek gondozásával a 29. § (5) bekezdés a) pontja alapján szerzett szolgálati idő is. A Tny. 18. § (2b) és (2c) bekezdésének alkalmazása során súlyosan fogyatékos vér szerinti vagy örökbe fogadott gyermekre tekintettel megállapított ápolási díjban eltöltött idővel szerzett jogosultsági időnek minősül a tartósan beteg vagy súlyosan fogyatékos, tizenkét évesnél fiatalabb, vér szerinti vagy örökbe fogadott gyermek gondozásával a 29. § (5) bekezdés a) pontja alapján szerzett szolgálati idő is.”

2. § A TnyR. 66/A. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Az ügyintézési határidő a tárgyévi valorizációs szorzószámok hatálybalépését követő tizedik munkanapon jár le, ha
a) az öregségi nyugdíj megállapítása iránti kérelmet a tárgyévi nyugdíj-megállapításhoz tartozó valorizációs szorzószámok hatálybalépését megelőzően nyújtották be,
b) a hozzátartozói nyugellátás megállapítása iránti kérelmet a tárgyévi nyugdíj-megállapításhoz tartozó szorzószámok hatálybalépését megelőzően nyújtották be, és a hozzátartozói nyugellátás megállapításához a valorizációs szorzószámokat alkalmazni kell, vagy
c) a Tny. 22/A. §-a szerinti növelés iránti kérelmet a tárgyévi nyugdíj-megállapításhoz tartozó valorizációs szorzószámok hatálybalépését megelőzően nyújtották be, és a növelést megelőző naptári év előtt elért keresetet, jövedelmet a növelést megelőző naptári év kereseti szintjéhez kell igazítani,
és az (1) bekezdés szerinti határidő a tárgyévi valorizációs szorzószámok hatálybalépését követő tizedik munkanapot megelőzően telik le.”

3. § (1) A TnyR. 2. számú melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

4. § A TnyR.

b) 1. § (2) bekezdés c) pontjában, 1. § (3) bekezdés a) pontjában a „lakóhellyel” szövegrész helyébe a „lakóhellyel és tartózkodási hellyel” szöveg,

c) 1. § (2) bekezdés f) pontjában az „életjáradékban” szövegrész helyébe az „életjáradékban vagy” szöveg,

d) 56. § (1) bekezdésében a „nyugdíjbiztosítási egyéni nyilvántartó lap (a továbbiakban: nyilvántartó lap) kiállítására és vezetésére kötelezett” szövegrész helyébe a „Tbj. 44. §-a szerint nyilvántartásra kötelezett” szöveg,

e) 64. § (1) bekezdésében a „szünetel” szövegrész helyébe az „– az erről szóló elsőfokú határozat közlését követő hónap első napjától – szünetel” szöveg,

f) 65/D. § (1) bekezdésében, 72/B. § (1) bekezdésében az „a nyugdíjbiztosítási igazgatási szervek” szövegrész helyébe az „az ONYF” szöveg,

g) 66/A. § (1) bekezdésében a „jogszabály” szövegrész helyébe az „a Tny. vagy kormányrendelet” szöveg,

h) 70. § (1) bekezdésében az „A nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv” szövegrész helyébe az „Az ONYF” szöveg,

i) 86. § (6) bekezdésében a „nyilvántartó lappal kapcsolatos” szövegrész helyébe a „Tny.-ben előírt” szöveg,

j) 88. § (1) bekezdésében a „nyilvántartó lap” szövegrészek helyébe a „nyugdíjbiztosítási egyéni nyilvántartó lap” szöveg

lép.

2. A korhatár előtti ellátás, a szolgálati járandóság, a balettművészeti életjáradék és az átmeneti bányászjáradék eljárási szabályairól, valamint egyes kapcsolódó kormányrendeletek módosításáról szóló 333/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása

5. § A korhatár előtti ellátás, a szolgálati járandóság, a balettművészeti életjáradék és az átmeneti bányászjáradék eljárási szabályairól, valamint egyes kapcsolódó kormányrendeletek módosításáról szóló 333/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet

a) 1. § (1) bekezdésében a „lakóhelye” szövegrész helyébe a „lakóhelye, tartózkodási helye” szöveg,

b) 1. § (2) bekezdés b) pont bd) alpontjában a „lakóhellyel” szövegrész helyébe a „lakóhellyel és tartózkodási hellyel” szöveg

lép.

3. Záró rendelkezés

6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

1. melléklet a 90/2014. (III. 20.) Korm. rendelethez

A keresetek, jövedelmek beszámítása során alkalmazandó valorizációs szorzószámok 2014. január 1-je és december 31-e közötti időponttól megállapításra kerülő nyugellátások esetén

A

B

1.

Év

Szorzószám

2.

1950.

231,316

3.

1951.

216,619

4.

1952.

170,470

5.

1953.

160,524

6.

1954.

146,572

7.

1955.

139,406

8.

1956.

128,868

9.

1957.

110,679

10.

1958.

108,235

11.

1959.

103,793

12.

1960.

101,378

13.

1961.

100,020

14.

1962.

97,593

15.

1963.

93,911

16.

1964.

90,917

17.

1965.

90,602

18.

1966.

86,314

19.

1967.

83,644

20.

1968.

81,897

21.

1969.

78,494

22.

1970.

73,665

23.

1971.

70,425

24.

1972.

66,817

25.

1973.

62,271

26.

1974.

57,819

27.

1975.

54,239

28.

1976.

51,755

29.

1977.

48,144

30.

1978.

44,578

31.

1979.

42,375

32.

1980.

40,089

33.

1981.

37,643

34.

1982.

35,345

35.

1983.

33,823

36.

1984.

30,172

37.

1985.

27,605

38.

1986.

25,608

39.

1987.

23,580

40.

1988.

21,475

41.

1989.

18,371

42.

1990.

15,107

43.

1991.

12,038

44.

1992.

9,924

45.

1993.

8,432

46.

1994.

6,623

47.

1995.

5,882

48.

1996.

5,010

49.

1997.

4,037

50.

1998.

3,410

51.

1999.

3,026

52.

2000.

2,716

53.

2001.

2,337

54.

2002.

1,954

55.

2003.

1,710

56.

2004.

1,618

57.

2005.

1,469

58.

2006.

1,365

59.

2007.

1,326

60.

2008.

1,239

61.

2009.

1,217

62.

2010.

1,140

63.

2011.

1,071

64.

2012.

1,049

2. melléklet a 90/2014. (III. 20.) Korm. rendelethez

A keresetek, jövedelmek beszámítása során alkalmazandó valorizációs szorzószámok 2014. január 1-je és december 31-e közötti időponttól megállapításra kerülő – a Tny. 22/A. §-a szerinti – nyugdíjnövelés esetén

A

B

1.

Év

Szorzószám

2.

2011.

1,083

3.

2012.

1,034

1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2014. március 24. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére