• Tartalom

1/2015. (I. 23.) BM utasítás

a belügyminiszter irányítása alatt álló fegyveres szervek hivatásos állományának választható béren kívüli juttatásairól, valamint a személyi juttatás terhére 2015. évben teljesítendő egyes kifizetésekről1

2015.07.01.

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (4) bekezdés c) pontjában meghatározott hatáskörben eljárva, a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény 116/A. § (1) és (6) bekezdésében kapott felhatalmazás, valamint a 117/A. § (2) bekezdése alapján – figyelemmel a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 71. §-ában és 1. számú melléklet 2. és 8. pontjában foglaltakra, továbbá a Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 59. § (2) és (3) bekezdésére – a 2015. évre vonatkozóan a személyi juttatás terhére teljesítendő egyes kifizetésekkel kapcsolatban az alábbi utasítást adom ki:

1. Az utasítás hatálya

1. §2 Az utasítás hatálya a belügyminiszter irányítása alatt álló rendvédelmi feladatokat ellátó szervekre (a továbbiakban: rendvédelmi szerv) és az azokkal hivatásos szolgálati jogviszonyban állókra terjed ki.

2. Választható béren kívüli juttatások

2. § A választható béren kívüli juttatások (a továbbiakban: cafetéria-juttatások) éves összege – figyelemmel a Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 59. § (2) bekezdésére – 2015. évben bruttó 200 000 forint/fő.

3. § A cafetéria-juttatások köre: a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 71. § (1) bekezdés a)–f) pontjában és (3) bekezdésében, valamint az 1. számú melléklet 2. pont 2.7. alpontjában és a 8. pont 8.28. alpontjában meghatározott juttatások.

4. § A cafetéria-juttatásokra vonatkozó választás Cafetéria Nyilatkozattal történik, amelynek érvényessége egy naptári évre szól. Évente egyszer lehetőség van a Cafetéria Nyilatkozat módosítására.

3. Bankszámla-hozzájárulás

5. § (1) A hivatásos állomány tagja az illetményének fizetési számlára történő átutalása esetén évi bruttó 4000 forint összegű bankszámla-hozzájárulásra jogosult, amelyet a munkáltató legkésőbb a 2015. november havi illetmény kifizetésével egyidejűleg köteles megfizetni.

(2) A hivatásos szolgálati jogviszony év közbeni megszűnése esetén az (1) bekezdéstől eltérően, a bankszámla-hozzájárulás időarányos összegét a jogviszonnyal kapcsolatos elszámolás keretében is utalhatja a munkáltató.

(3) Az időarányos összeg számításakor a bankszámla-hozzájárulás alapjául szolgáló hivatásos szolgálati jogviszony minden megkezdett hónapját kell figyelembe venni.

4. Záró rendelkezések

6. § Ez az utasítás a közzétételét követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2015. január 1-jétől kell alkalmazni.

7. §3 A rendvédelmi szerv vezetője a jelen utasítás végrehajtására az utasítás közzétételét követő 8 napon belül belső szabályzatot ad ki.

8. §4 A rendvédelmi szerv vezetője az utasítás közzétételét követő 15 napon belül gondoskodik az irányítása alatt álló rendvédelmi szervnél foglalkoztatott közalkalmazottak és munkavállalók vonatkozásában a cafetéria-juttatások mértékének és a választható juttatások körének, valamint a bankszámla-hozzájárulás mértékének – az alkalmazandó jogszabályok keretei között történő – meghatározására.

9. §5

1

Az utasítást az 1/2016. (II. 25.) BM utasítás 9. § a) pontja hatályon kívül helyezte 2016. február 26. napjával, alkalmazására lásd e módosító utasítás 6. §-át.

2

Az 1. § a 14/2015. (VI. 19.) BM utasítás 46. pont a) alpontja szerint módosított szöveg.

3

A 7. § a 14/2015. (VI. 19.) BM utasítás 46. pont b) alpontja szerint módosított szöveg.

4

A 8. § a 14/2015. (VI. 19.) BM utasítás 46. pont b)–c) alpontja szerint módosított szöveg.

5

A 9. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére