• Tartalom

100/2015. (IV. 20.) Korm. rendelet

100/2015. (IV. 20.) Korm. rendelet

a polgári célú pirotechnikai tevékenységekről szóló 173/2011. (VIII. 24.) Korm. rendelet, a megfelelőségértékelő szervezetek kijelöléséről, valamint a kijelölt szervezetek tevékenységének részletes szabályairól szóló 315/2009. (XII. 28.) Korm. rendelet, valamint a Rendőrség szerveiről és a Rendőrség szerveinek feladat- és hatásköréről szóló 329/2007. (XII. 13.) Korm. rendelet módosításáról1

2016.10.17.

A Kormány

a lőfegyverekről és lőszerekről szóló 2004. évi XXIV. törvény 22. § (1) bekezdés b) pontjában,

a 2. alcím tekintetében a megfelelőségértékelő szervezetek tevékenységéről szóló 2009. évi CXXXIII. törvény 13. § (1) bekezdés c) pontjában,

a 3. alcím tekintetében a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 100. § (1) bekezdés c) pontjában és a megfelelőségértékelő szervezetek tevékenységéről szóló 2009. évi CXXXIII. törvény 13. § (1) bekezdés b) és d) pontjában

kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) és (3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A polgári célú pirotechnikai tevékenységekről szóló 173/2011. (VIII. 24.) Korm. rendelet módosítása

1–2. §2

3. § (1)3

(2) A Korm. rendelet 7. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

7. § (1) A gyártó köteles biztosítani, hogy a pirotechnikai termék megfelel a rá vonatkozó alapvető biztonsági követelményeknek, és kiállítja a 8. melléklet szerinti EU-megfelelőségi nyilatkozatot.
(2) A gyártó és az importőr az általa gyártott vagy importált valamennyi pirotechnikai termékről nyilvántartást vezet, amely tartalmazza a pirotechnikai termék
a) nyilvántartási számát,
b) kereskedelmi elnevezését,
c) általános típusát, valamint ha van, akkor altípusát,
d) gyártásának helyszínét, és
e) forgalomba hozatalának időpontját.
(3) A (2) bekezdés szerinti nyilvántartásban szereplő adatokat a pirotechnikai termék forgalomba hozatalától számított 10 évig kell nyilvántartani.
(4) A gyártói vagy importőri tevékenység befejezését követően a gyártó vagy importőr soron kívül átadja a (2) bekezdés szerinti teljes nyilvántartást a rendőrségnek, amely a (2) és (3) bekezdés szerinti szabályoknak megfelelően kezeli tovább a nyilvántartást.”
7/A. § (1) Valamennyi pirotechnikai terméket a 7. § (2) bekezdés a) pontja szerinti nyilvántartási számmal kell ellátni, amely tartalmazza
a) a pirotechnikai termékek tekintetében a megfelelőségértékelő szervezetek tevékenységéről szóló törvény szerinti bejelentett szervezet (a továbbiakban: bejelentett szervezet) nyilvántartási számát,
b) a pirotechnikai termék osztályára vonatkozó megjelölést:
ba) „F1” az 1. osztályba, „F2” a 2. osztályba, „F3” a 3. osztályba és „F4” a 4. osztályba tartozó pirotechnikai termékek esetében,
bb) „T1” a T1. osztályba és „T2” a T2. osztályba tartozó pirotechnikai termékek esetében,
bc) „P1” a P1. osztályba és „P2” a P2. osztályba tartozó pirotechnikai termékek esetében,
c) a bejelentett szervezet által az adott pirotechnikai termékhez rendelt feldolgozási számot.
(2) A nyilvántartási szám megjelölése – a következő sorrendben –
a) az (1) bekezdés a) pontja szerinti számot,
b) „-” jelet,
c) az (1) bekezdés b) pontja szerinti megjelölést,
d) „-” jelet,
e) az (1) bekezdés c) pontja szerinti feldolgozási számot
foglalja magában.”

4. § A Korm. rendelet 8. § (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az e rendeletben meghatározott hatóság engedélyével rendelkező gyártó a bejelentett szervezet felé közli a teljesítményi jellemzőket a lehető legnagyobb biztonság és megbízhatóság elérése érdekében.”

5–9. §4

10. § A Korm. rendelet IV. fejezete a 11. alcímet megelőzően a következő 35/A. §-sal egészül ki:

35/A. § (1) A bejelentett szervezet nyilvántartást vezet mindazokról a pirotechnikai termékekről, amelyekhez EU-típusvizsgálati tanúsítványt, egyedi termék-hitelesítési eljárás keretében megfelelőségi nyilatkozatot, vagy termék teljes minőségbiztosítási eljárása keretében a minőségbiztosítási rendszerre vonatkozó jóváhagyást állít ki.
(2) Az (1) bekezdés szerinti nyilvántartás – a 7. melléklet szerinti formátumban – 10 évig tartalmazza
a) a pirotechnikai termék nyilvántartási számát,
b) az EU-típusvizsgálati tanúsítvány, az egyedi termék-hitelesítési eljárás keretében kiadott megfelelőségi nyilatkozat, vagy a termék teljes minőségbiztosítási eljárása keretében a minőségbiztosítási rendszerre vonatkozó jóváhagyás kiadásának és érvényességének idejét,
c) a gyártó megnevezését,
d) a pirotechnikai termék általános típusát, valamint ha van, akkor altípusát,
e) a pirotechnikai termék megfelelőségének tanúsítására vonatkozó eljárás megnevezését,
f) a pirotechnikai termék megfelelőségének tanúsítására vonatkozó eljárást lefolytató bejelentett szervezet megnevezését, és
g) a megjegyzéseket.
(3) A bejelentett szervezet magyarországi működési engedélyének visszavonása vagy tevékenységének megszűnése esetén a bejelentett szervezet az (1) bekezdés szerinti nyilvántartást átadja – Magyarországon működő – másik bejelentett szervezetnek, amely az (1) és (2) bekezdés szerinti szabályoknak megfelelően kezeli tovább a nyilvántartást.
(4) Ha nincsen másik működési engedéllyel rendelkező bejelentett szervezet, amely részére az (1) bekezdés szerinti nyilvántartás átadható, az (1) bekezdés szerinti nyilvántartást a rendőrség számára kell átadni az adatszolgáltatási kötelezettség esedékességétől számított 10 napon belül. A rendőrség ebben az esetben az (1) és (2) bekezdés szerinti szabályoknak megfelelően kezeli tovább a nyilvántartást.”

11–14. §5

15. § (1)6

(2) A Korm. rendelet 79/A. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Az (1) bekezdés szerinti tájékoztatás tartalmazza
a) a gazdasági szereplő nevét, ha van, cégjegyzékszámát,
b) a pirotechnikai termék nevét, nyilvántartási számát, típusát, ha van, altípusát.”

16–19. §7

20. § (1)–(2)8

(3) A Korm. rendelet 95. §-a a következő (3)–(7) bekezdéssel egészül ki:

„(3) A pirotechnikai termék forgalmazása előtt és annak forgalmazása során a forgalmazó ellenőrzi
a) a CE-jelölés feltüntetését,
b) a használati utasítás és a biztonsági tájékoztató meglétét,
c) az e rendeletben meghatározott alapvető biztonsági követelményeknek való megfelelést,
d) a gyártó, valamint az importőr e rendeletben előírt adatainak a szerepeltetését.
(4) Ha a forgalmazó okkal feltételezi, hogy a pirotechnikai termék nem felel meg az e rendeletben előírt biztonsági követelményeknek, a pirotechnikai terméket nem forgalmazhatja. A pirotechnikai termék kockázatáról tájékozatja a gyártót, az importőrt és a rendőrséget.
(5) A forgalmazó köteles a birtokában lévő pirotechnikai termékek tekintetében biztosítani, hogy a tárolás és a szállítás körülményei ne veszélyeztessék az e rendelet szerinti alapvető biztonsági követelményeknek való megfelelést.
(6) Ha a forgalmazó úgy ítéli meg, hogy a pirotechnikai termék nem felel meg az e rendeletben előírt követelményeknek, akkor megteszi a szükséges kiigazító intézkedéseket vagy kivonja a forgalomból a pirotechnikai terméket. Ha a pirotechnikai termék kockázatot jelent, akkor a forgalmazó tájékoztatja a rendőrséget. A tájékoztatás tartalmazza a megfelelés hiányosságait és az elfogadott kiigazító intézkedéseket.
(7) A rendőrség megkeresésére a megkereséstől számított 3 napon belül a forgalmazó átadja a pirotechnikai termék megfelelőségének igazolásához szükséges összes nyomtatott és elektronikus formátumú információt és dokumentációt.”

(4)9

21–25. §10

26. § (1) A Korm. rendelet

1–2.11

3. 14. § (4) bekezdés b) pontjában a „pirotechnikai osztályát és a tanúsítási regisztrációs számát” szövegrész helyébe a „pirotechnikai osztályát, a tanúsítási regisztrációs számát és a 7/A. § szerinti nyilvántartási számát”,

4.12

5. 15. § (2) bekezdés b) pontjában a „gyártmánya kódját,” szövegrész helyébe a „gyártmánya kódját és a 7/A. § szerinti nyilvántartási számát”,

6–26.13

szöveg lép.

(2)14

27. § (1) A Korm. rendelet az 1. melléklet szerinti 7. melléklettel egészül ki.

(2)–(3)15

2. A megfelelőségértékelő szervezetek kijelöléséről, valamint a kijelölt szervezetek tevékenységének részletes szabályairól szóló 315/2009. (XII. 28.) Korm. rendelet módosítása

28. §16

3. A Rendőrség szerveiről és a Rendőrség szerveinek feladat- és hatásköréről szóló
329/2007. (XII. 13.) Korm. rendelet módosítása

29–31. §17

4. Záró rendelkezések

32. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő 31. napon lép hatályba.

33. § (1) Ez a rendelet a pirotechnikai termékek forgalmazására vonatkozó tagállami jogszabályok harmonizációjáról szóló, 2013. június 12-i 2013/29/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

(2) Ez a rendelet a pirotechnikai termékek nyomonkövetési rendszerének a 2007/23/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv alapján történő létrehozásáról szóló, 2014. április 16-i 58/2014/EU bizottsági végrehajtási rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

1. melléklet a 100/2015. (IV. 20.) Korm. rendelethez

 

A

B

C

D

E

F

G

1

Nyilvántartási szám

EU-típusvizsgálati tanúsítvány, egyedi termék-hitelesítési eljárás keretében megfelelőségi nyilatkozat, vagy a termék teljes minőségbiztosítási eljárása keretében a minőségbiztosítási rendszerre vonatkozó jóváhagyás kiadásának és érvényességének ideje

Gyártó megnevezése

Termék típusa és ha van, altípusa

A pirotechnikai termék megfelelőségére alkalmazott eljárás(1)

Bejelentett szervezet megnevezése(1)

Megjegyzések

2

 

3

(1) Az EU-típusvizsgálati eljárást végző bejelentett szervezet esetében mindig kitöltendő. Az egyedi termék-hitelesítési eljárás vagy a termék teljes minőségbiztosítása esetén nem kell kitölteni. Jelezze, ha más bejelentett szervezetet is érintett (ha ismert az információ).

2–3. melléklet a 100/2015. (IV. 20.) Korm. rendelethez18

1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2016. október 18. napjával.

2

Az 1–2. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 3. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

Az 5–9. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

A 11–14. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

6

A 15. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

7

A 16–19. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

8

A 20. § (1)–(2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

9

A 20. § (4) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

10

A 21–25. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

11

A 26. § (1) bekezdés 1–2. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

12

A 26. § (1) bekezdés 4. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

13

A 26. § (1) bekezdés 6–26. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

14

A 26. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

15

A 27. § (2)–(3) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

16

A 28. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

17

A 29–31. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

18

A 2–3. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére