• Tartalom

2015. évi CIII. törvény

2015. évi CIII. törvény

a vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény, valamint az ezzel összefüggő törvények módosításáról1

2015.08.03.

1. A vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény módosítása

1–5. §2

6. § (1)–(2)3

(3) A Vtv. „Működési engedély” alcíme a következő 9/E. §-sal egészül ki:

9/E. § (1) A vasúti igazgatási szerv a működési engedély kiadása feltételeinek fennállását évente – felügyeleti díj ellenében – ellenőrzi.
(2) Az éves felügyeleti díj mértéke:
a) országos vállalkozó vasúti társaság esetén    1 363 000 forint,
b) elővárosi, vállalkozó vasúti társaság esetén    136 000 forint,
c) térségi, vállalkozó vasúti társaság esetén    14 000 forint,
d) helyi, városi, vállalkozó vasúti társaság esetén    14 000 forint.

(4)4

7–12. §5

13. § (1)6

(2) A Vtv. 36/I. §-a a következő (6)–(7) bekezdéssel egészül ki:

„(6) A közlekedési hatóság évente – felügyeleti díj ellenében – ellenőrzi, hogy
a) a vasúti járművek gyártását, javítását végző személyek és szervezetek,
b) a vasútüzemi célt szolgáló tartály vagy kazán megfelelőségértékelését, az időszakos és soron kívüli vizsgálatát, valamint az üzemi vizsgálóhely felügyeletét ellátó vizsgáló szervezetek,
c) a vasúti járművek időszakos vizsgálatát végző szervezet, valamint
d) a vasúti alrendszerek, rendszerelemek karbantartásáért felelős szervezetek
műszaki hatósági engedélye kiadásának alapjául szolgáló feltételek fennállnak-e.
(7) Az éves felügyeleti díj mértéke
a) a vasúti járművek gyártását, javítását végző személyek és szervezetek
aa) járműgyártása, főjavítás végzése esetén 967 000 forint,
ab) fővizsgák végzése esetén 725 000 forint,
ac) közlekedés biztonságával összefüggő részegységek gyártása, javítása esetén 484 000 forint,
b) az (1) bekezdés b)–d) pontjában meghatározott szervezetek esetén 727 000 forint.”

14–17. §7

18. § (1)–(4)8

(5) A Vtv. 79/F. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:

„(6) A vasúti igazgatási szerv részére a piac felügyeletével kapcsolatos tevékenységért az országos működési engedéllyel rendelkező vasúti társaságok felügyeleti díjat kötelesek fizetni, amelynek mértéke a fizetésre kötelezett által az előző évben belföldön fizetett hálózat-hozzáférési díj, valamint elszámolt belső hálózat-hozzáférési díj 0,4%-a. Előző évi fizetett hálózat-hozzáférési díj vagy hálózat-hozzáférési díj hiányában a felügyeleti díjat a tárgyidőszakban ténylegesen fizetett hálózat-hozzáférési díjak alapján kell megfizetni.”

(6)9

19–25. §10

2. A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény módosítása

26. §11

3. A személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény módosítása

27. §12

4. Záró rendelkezések

28. § (1) Ez a törvény – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

(2) A 6. § (3) bekezdése, a 13. § (2) bekezdése és 18. § (5) bekezdése az e törvény kihirdetését követő 31. napon lép hatályba.

29. § Ez a törvény az egységes európai vasúti térség létrehozásáról szóló, 2012. november 21-i 2012/34/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

1–4. melléklet a 2015. évi CIII. törvényhez13

1

A törvényt az Országgyűlés a 2015. június 23-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2015. július 3. A törvény a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2015. augusztus 4. napjával.

2

Az 1–5. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 6. § (1)–(2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 6. § (4) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

A 7–12. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

6

A 13. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

7

A 14–17. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

8

A 18. § (1)–(4) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

9

A 18. § (6) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

10

A 19–25. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

11

A 26. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

12

A 27. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

13

Az 1–4. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére