• Tartalom

2015. évi CIX. törvény

az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény módosításáról1

2015.07.09.

1. § Az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény (a továbbiakban: Vtv.) 3. § (2a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, és a § a következő (2b) bekezdéssel egészül ki:

„(2a) E törvény felhatalmazása alapján – a 2. §-ban meghatározott célok hatékonyabb elérése érdekében, miniszteri rendeletben, az ott meghatározott állami vagyoni kör tekintetében, meghatározott időtartamra – e törvény keretei között, a joggyakorlás egyes szabályainak meghatározásával az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességének, illetve azok meghatározott részének gyakorlóját
a) a kormányzati tevékenység összehangolásáért felelős miniszter kizárólag az általa irányított, felügyelt költségvetési szerv vagy a tulajdonosi joggyakorlása vagy az MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó, 100%-ban állami tulajdonban álló gazdasági társaság kijelölésével határozhatja meg
aa) a tulajdonosi joggyakorlása alá törvény vagy miniszteri rendelet alapján tartozó társasági részesedés tekintetében,
ab) az általa irányított, felügyelt költségvetési szerv tulajdonosi joggyakorlása alá miniszteri rendelet alapján tartozó társasági részesedés tekintetében,
ac) a – törvény vagy miniszteri rendelet alapján – tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó gazdasági társaság tulajdonosi joggyakorlása alá miniszteri rendelet alapján tartozó társasági részesedés tekintetében, valamint
ad) a Kormány egyedi döntésében meghatározott olyan, létező vagy megalapításra kerülő gazdasági társaság társasági részesedése tekintetében, amelyre nézve a Kormány a kormányzati tevékenység összehangolásáért felelős miniszter, az általa irányított, felügyelt költségvetési szerv vagy a tulajdonosi joggyakorlása vagy az MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó, 100%-ban állami tulajdonban álló gazdasági társaság tulajdonosi joggyakorlásának biztosítását írja elő,
b) a miniszter az Áht. szerinti központi költségvetési szerv, továbbá a 100%-ban állami tulajdonban álló gazdasági társaság kijelölésével határozhatja meg az a) pont alapján kiadott miniszteri rendelet hatálya alá nem tartozó állami vagyoni kör tekintetében.
(2b) A (2a) bekezdés a) pontja szerinti esetben a miniszter gondoskodik arról, hogy a kormányzati tevékenység összehangolásáért felelős miniszter rendeletének hatálya alá tartozó állami vagyon tekintetében a miniszter rendelete alapján fennálló tulajdonosi joggyakorlói kijelölés a kormányzati tevékenység összehangolásáért felelős miniszter rendeletének hatálybalépésével egyidejűleg megszüntetésre kerüljön.”

2. § A Vtv. 29. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:

„(3a) A (3) bekezdésben foglaltaktól eltérően a kormányzati tevékenység összehangolásáért felelős miniszter rendeletében az állam nevében gazdasági társaság meghatározott célból történő alapítására, valamint társasági részesedés állam nevében történő megszerzésére feljogosíthatja a 3. § (2a) bekezdés a) pont ad) alpontja alapján tulajdonosi joggyakorlóként kijelölésre kerülő szervezetet.”

3. § A Vtv. 71. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

„(4) Felhatalmazást kap a kormányzati tevékenység összehangolásáért felelős miniszter, hogy az állam nevében gazdasági társaság meghatározott célból történő alapítására, valamint társasági részesedés állam nevében történő megszerzésére a 3. § (2a) bekezdés a) pont ad) alpontja alapján tulajdonosi joggyakorlóként kijelölésre kerülő szervezetet rendeletben feljogosítsa.”

4. § Ez a törvény a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1

A törvényt az Országgyűlés a 2015. június 30-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2015. július 8. A törvény a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2015. július 10. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére