• Tartalom

112/2015. (IV. 30.) Korm. rendelet

112/2015. (IV. 30.) Korm. rendelet

a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 273/2007. (X. 19.) Korm. rendelet és a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet jogharmonizációs célú módosításáról1

2015.05.01.

A Kormány

az 1. alcím tekintetében a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 170. § (1) bekezdés 1. és 32. pontjában,

a 2. alcím tekintetében a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 132. § 1. pontjában

kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló
273/2007. (X. 19.) Korm. rendelet módosítása

1. § A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 273/2007. (X. 19.) Korm. rendelet (a továbbiakban: VET Vhr.) 91. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A VET 96–97. §-a szerint kiszabható bírság felső határa a következő összegek közül a magasabb:
a) az engedélyes engedélyköteles tevékenységéből származó, tárgyévet megelőző évi nettó árbevételének 1%-a,
b) százmillió forint,
c) átviteli rendszerirányító esetén a tevékenységéből származó, tárgyévet megelőző éves forgalmának 10%-a vagy
d) vertikálisan integrált vállalkozás esetén a tevékenységéből származó, tárgyévet megelőző éves forgalmának 10%-a.”

2. § Hatályát veszti a VET Vhr. 7. § (6a) bekezdése.

2. A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló
19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet módosítása

3. § A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet 132. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A bírság felső határa engedélyesek esetében a következő összegek közül a magasabb:
a) az engedélyes engedélyköteles tevékenységéből származó, tárgyévet megelőző évi nettó árbevételének 1%-a,
b) 100 millió forint,
c) a szállítási rendszerüzemeltető esetén a tevékenységéből származó, tárgyévet megelőző évi nettó árbevételének 10%-a vagy
d) vertikálisan integrált vállalkozás esetén a tevékenységéből származó, tárgyévet megelőző évi nettó árbevételének 10%-a.”

3. Záró rendelkezések

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

5. § Ez a rendelet

a) 1. §-a és 2. §-a a villamos energia belső piacára vonatkozó közös szabályokról és a 2003/54/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2009. július 13-i 2009/72/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 37. cikk (4) bekezdés d) pontjának és 15. cikk (6) bekezdésének,

b) 3. §-a a földgáz belső piacára vonatkozó közös szabályokról és a 2003/55/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2009. július 13-i 2009/73/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 41. cikk (4) bekezdés d) pontjának

való megfelelést szolgálja.

1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2015. május 2. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére