• Tartalom

2015. évi CXIX. törvény

2015. évi CXIX. törvény

a víziközmű-szolgáltatással összefüggő egyes törvények módosításáról1

2016.01.01.

1. A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény módosítása

1–9. §2

10. § A Vksztv. 18. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

18. § (1) Ha jogszabály vagy üzemeltetési szerződés a víziközmű-szolgáltatási jog gyakorlását vagy a víziközmű használatát díj (a továbbiakban: használati díj) fizetéséhez köti, az ellátásért felelős az ebből származó bevételét elkülönítetten kezeli, és azt kizárólag víziközmű-fejlesztés finanszírozására – ideértve a víziközmű-fejlesztés céljára igénybe vett hitellel összefüggő adósságszolgálat teljesítését is – használhatja fel.
(2) Az ellátásért felelős vagy – ha a használati díj kezelését megállapodás szerint a víziközmű-szolgáltató végzi – a víziközmű-szolgáltató a tárgyévet követő év március 31. napjáig benyújtja a Hivatalnak a tárgyévben fizetett használati díj felhasználására vonatkozó elszámoló jelentését, amely tartalmazza a víziközmű-fejlesztésre felhasznált összeget és annak műszaki tartalmát, továbbá annak pénzintézeti igazolását, hogy az ellátásért felelős, illetve a víziközmű-szolgáltató melyik elkülönített számláján mekkora összeg áll rendelkezésre.
(3) A használati díj mértékét a Hivatal elnöke rendeletben állapítja meg.”

11–32. §3

2. A rezsicsökkentések végrehajtásáról szóló 2013. évi LIV. törvény módosítása

33. §4

3. Az egységes közszolgáltatói számlaképről szóló 2013. évi CLXXXVIII. törvény módosítása

34. §5

35. §6

4. Záró rendelkezések

36. § (1) Ez a törvény – a (2)–(3) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő 16. napon lép hatályba.

(2) A 33. § és a 34. § 2015. szeptember 1-jén lép hatályba.

(3) A 10. § 2016. január 1-jén lép hatályba.

37. § E törvény 1. alcíme a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

1–2. melléklet a 2015. évi CXIX. törvényhez7

1

A törvényt az Országgyűlés a 2015. június 30-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2015. július 8. A törvény a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2016. január 2. napjával.

2

Az 1–9. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 11–32. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 33. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

A 34. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

6

A 35. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

7

Az 1–2. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére