• Tartalom

120/2015. (V. 21.) Korm. rendelet

a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ fenntartásában működő egyes szakképzési feladatot ellátó köznevelési intézmények fenntartóváltásával összefüggő intézkedésekről1

2017.07.13.

A Kormány az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ fenntartásában lévő köznevelési intézmények közül az 1. melléklet szerinti köznevelési intézmények 2015. július 1-jétől a szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter fenntartásába kerülnek.

(2) A 2. melléklet szerinti köznevelési intézmények a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ fenntartásában maradnak.

(3)2

(4) A 4. melléklet szerinti többcélú köznevelési intézmények fenntartói feladatai és kötelezettségei 2015. július 1-jével a 4. mellékletben meghatározott módon megosztásra kerülnek a szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter és a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ között.

1/A. §3 (1) Klebelsberg Intézményfenntartó Központ fenntartásában működő

a) Mezőkövesdi Szent László Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola (3400 Mezőkövesd, Mátyás király út 146.),

b) Sátoraljaújhelyi Kossuth Lajos Gimnázium és Szakképző Iskola (3980 Sátoraljaújhely, Deák utca 10.),

c) Sátoraljaújhelyi Kossuth Lajos Gimnázium és Szakképző Iskola Trefort Ágoston Szakképző Tagiskolája (3980 Sátoraljaújhely, Fejes István utca 14.),

d) Budai Középiskola (1126 Budapest, Márvány utca 32.),

e) Fejér Megyei Vajda János Gimnázium és Szakközépiskola (2060 Bicske, Kossuth tér 3.),

f) Fejér Megyei Vajda János Gimnázium és Szakközépiskola (2060 Bicske, Kisfaludy utca 27.),

g) Mosonmagyaróvári Bolyai János Általános Iskola, Informatikai és Közgazdasági Szakközépiskola (9200 Mosonmagyaróvár, Régi Vámház tér 6.),

h) Mosonmagyaróvári Bolyai János Általános Iskola, Informatikai és Közgazdasági Szakközépiskola (9200 Mosonmagyaróvár, Szent István király út 6.),

i) Berettyóújfalui Arany János Gimnázium, Egészségügyi Szakképző és Közgazdasági Szakközépiskola (4100 Berettyóújfalu, Kossuth utca 35.),

j) Százhalombattai Széchenyi István Szakközépiskola és Gimnázium (2440 Százhalombatta, Iskola utca 3.),

k) Tinódi Sebestyén Gimnázium és Idegenforgalmi, Vendéglátói Szakképző Iskola (9600 Sárvár, Móricz Zsigmond utca 2.),

l) Boronkay György Műszaki Szakközépiskola, Gimnázium és Kollégium (2600 Vác, Brusznyai Árpád utca 1.),

m) Békés Megyei Harruckern János Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Gimnázium, Szakképző Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium (5700 Gyula, Karácsony János utca 13.),

n) Békés Megyei Harruckern János Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Gimnázium, Szakképző Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium (5700 Gyula, Szent István út 69.),

o) Békés Megyei Harruckern János Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Gimnázium, Szakképző Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium (5742 Elek, Szent István utca 2.)

az ellátott köznevelési feladat más szervezeti formában történő hatékony ellátása céljából 2016. július 1-jével kiválik a Klebelsberg Intézményfenntartó Központból és a szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter által fenntartott illetékes szakképzési centrumba olvad be, és annak tagintézményeként, illetve tagintézmény telephelyeként folytatja működését.

(2) A szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter fenntartásában működő

a) Király Endre Ipari Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium (2600 Vác, Naszály út 29.), valamint

b) Haller János Általános Iskola, Szakközépiskola és Szakiskola (9231 Máriakálnok, Rákóczi út 4.) általános iskolai feladatellátását biztosító telephelye

az ellátott köznevelési feladat más szervezeti formában történő hatékony ellátása céljából 2016. július 1-jével kiválik az illetékes szakképzési centrumból és a Klebelsberg Intézményfenntartó Központba olvad be.

(3) A 2. melléklet 116., 117–118., 166., 167., 170., 185., 188. és 206. sorában meghatározott, a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ fenntartásában működő, szakképzési feladatot is ellátó többcélú köznevelési intézményekben iskolarendszerű szakképzési évfolyam utoljára a 2016/2017. tanévben indítható.

(4) A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ fenntartásában működő Hajnóczy József Gimnázium, Humán Szakközépiskola és Kollégium Dr. Hegedüs T. András Tagintézménye két feladatellátási helyével (OM 037923, 5000 Szolnok, Bajcsy-Zsilinszky út 2., és 5000 Szolnok, Lomb utca 8/A.) – az ellátott köznevelési feladat más szervezeti formában történő hatékony ellátása céljából – 2016. július 1-jével kiválik a Klebelsberg Intézményfenntartó Központból és a szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter által fenntartott illetékes szakképzési centrumba olvad be, és annak egyik tagintézménye telephelyeként folytatja működését.

1/B. §4 (1) Az 1/A. § (1) és (4) bekezdésében meghatározott kiválással érintett köznevelési intézmények tekintetében

a) a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ az átalakítás időpontjáig a költségvetési kiadási előirányzatainak a fenntartóváltással érintett köznevelési intézményekre jutó arányos része terhére – az európai uniós forrásból megvalósuló beruházások kivételével – beruházást, felújítást érintően új kötelezettséget nem vállalhat, a kiválással érintett köznevelési intézményeket érintő foglalkoztatásra irányuló jogviszonyt a szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter egyetértésével létesíthet vagy szüntethet meg,

b) az átalakítás időpontját megelőző teljesítési időpontra vonatkozó követelések és vállalt kötelezettségek az átalakítás időpontjáig a Klebelsberg Intézményfenntartó Központot illetik meg, illetve terhelik,

c) az oktatásért felelős miniszter a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ alapító okiratának módosításáról 2016. június 24-éig gondoskodik; e határnap eredménytelen eltelte esetén a kincstár a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ átalakítását e rendelet alapján az átalakítás időpontjával hivatalból jegyzi be a törzskönyvi nyilvántartásba,

d) a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ jogutódja az illetékes szakképzési centrum,

e) a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ foglalkoztatotti állományából a pedagógus munkakörben, a nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben és a gazdasági, ügyviteli, műszaki és kisegítő munkakörben foglalkoztatottak a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 24. § (3) bekezdése szerint kerülnek a szakképzési centrum állományába,

f) az átadás-átvételi eljárást a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ és az illetékes szakképzési centrumok folytatják le, azzal, hogy átadás-átvételi megállapodást kötnek; a megállapodásban rendezni kell az átalakítás időpontjával le nem zárható követelések és kötelezettségek elszámolásának állományát,

g) az átadás-átvételi megállapodáshoz kapcsolódóan a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ a 2016. június 30-ai állapotnak megfelelően átadja az átvételre kerülő közfeladattal kapcsolatosan

ga) a köznevelési intézményre vonatkozó szakmai alapdokumentumokat,

gb) a kötelezettségvállalásokra és a vagyonra (ideértve az ingatlan és ingó eszköz- és infrastruktúra állományra, informatikai és egyéb adatbázisra) vonatkozó nyilvántartást és ezek alapbizonylatait,

gc) az e) pont szerinti foglalkoztatottak személyi anyagait, vagyonnyilatkozatait, a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló törvényben meghatározott nemzetbiztonsági ellenőrzés alapján készített szakvéleményeket, valamint a szakképzéssel és felnőttképzéssel kapcsolatban keletkezett további iratokat,

gd) a tanulói jogviszonnyal kapcsolatban keletkezett személyi- és tanügyi dokumentumokat,

ge) a 2016/2017. tanévre vonatkozó szakmaszerkezeti döntésről és a 2016/2017. tanévben induló képzések tanulmányi ösztöndíjra jogosító szakképesítéseiről szóló 297/2015. (X. 13.) Korm. rendeletben a 2016/2017. tanévre a Klebelsberg Intézményfenntartó Központra megállapított keretszámokat az adott intézményre vonatkozóan,

h) a kiválással érintett köznevelési intézményt érintő hazai, illetve európai uniós forrásból finanszírozott olyan projektek átadás-átvételéről, amelynek kedvezményezettje a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ, átadás-átvételi megállapodásban kell rendelkezni,

i) a kiválással érintett köznevelési intézményt érintő hazai, illetve európai uniós forrásból finanszírozott, az átalakítás időpontjában befejezettnek nem minősülő projektek (a továbbiakban: átvételre kerülő projektek) tekintetében a záró kifizetési igénylés és záró beszámoló támogató általi elfogadását, illetve a támogatás folyósítását követő napon a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ helyébe a szakképzési centrum lép; az átvételre kerülő projektek átadás-átvételéről és az átvételre kerülő projektekkel kapcsolatos fenntartási kötelezettség szakképzési centrum általi teljesítéséről a projekt befejezését követően külön átadás-átvételi megállapodásban kell rendelkezni,

j) az átvételre kerülő projektek tekintetében a záró kifizetési igénylés és záró beszámoló támogató általi elfogadása, illetve a támogatás folyósítása napjáig a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ vállal kötelezettségeket és teljesíti azokat,

k) a kiválással érintett köznevelési intézményt érintő hazai, illetve európai uniós forrásból finanszírozott, az átalakítás időpontjában befejezettnek minősülő projektek tekintetében az átalakítás időpontjától a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ helyébe a szakképzési centrum lép,

l) az i) és a k) pontok szerinti hazai, illetve európai uniós forrásból finanszírozott projektek tekintetében a támogató a támogatási szerződés módosításáról a támogatás felhasználásának rendjéről szóló, vonatkozó jogszabályban meghatározottak szerint gondoskodik.

(2) Az 1/A. § (2) bekezdésében meghatározott kiválással érintett köznevelési intézmények tekintetében

a) az illetékes szakképzési centrum az átalakítás időpontjáig a költségvetési kiadási előirányzatainak a fenntartóváltással érintett köznevelési intézményekre jutó arányos része terhére – az európai uniós forrásból megvalósuló beruházások kivételével – beruházást, felújítást érintően új kötelezettséget nem vállalhat, a kiválással érintett köznevelési intézményeket érintő foglalkoztatásra irányuló jogviszonyt az oktatásért felelős miniszter egyetértésével létesíthet vagy szüntethet meg,

b) az átalakítás időpontját megelőző teljesítési időpontra vonatkozó követelések és vállalt kötelezettségek az átalakítás időpontjáig az illetékes szakképzési centrumot illetik meg, illetve terhelik,

c) a szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter az illetékes szakképzési centrum alapító okiratának módosításáról 2016. június 24-éig gondoskodik; e határnap eredménytelen eltelte esetén a kincstár az illetékes szakképzési centrum átalakítását e rendelet alapján az átalakítás időpontjával hivatalból jegyzi be a törzskönyvi nyilvántartásba,

d) a szakképzési centrum jogutódja a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ,

e) az illetékes szakképzési centrum foglalkoztatotti állományából a pedagógus munkakörben, a nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben és a gazdasági, ügyviteli, műszaki és kisegítő munkakörben foglalkoztatottak a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 24. § (3) bekezdése szerint kerülnek a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ állományába,

f) az átadás-átvételi eljárást az illetékes szakképzési centrumok és a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ folytatják le, azzal, hogy átadás-átvételi megállapodást kötnek; a megállapodásban kell rendezni az átalakítás időpontjával le nem zárható követelések és kötelezettségek elszámolásának állományát,

g) az átadás-átvételi megállapodáshoz kapcsolódóan az illetékes szakképzési centrum a 2016. június 30-ai állapotnak megfelelően átadja az átvételre kerülő közfeladattal kapcsolatosan

ga) a köznevelési intézményre vonatkozó alapító okiratot,

gb) a kötelezettségvállalásokra és a vagyonra (ideértve az ingatlan és ingó eszköz- és infrastruktúra állományra, informatikai és egyéb adatbázisra) vonatkozó nyilvántartást és ezek alapbizonylatait,

gc) az e) pont szerinti foglalkoztatottak személyi anyagait, vagyonnyilatkozatait, a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló törvényben meghatározott nemzetbiztonsági ellenőrzés alapján készített szakvéleményeket, valamint a szakképzéssel és felnőttképzéssel kapcsolatban keletkezett további iratokat,

gd) a tanulói jogviszonnyal kapcsolatban keletkezett személyi- és tanügyi dokumentumokat,

h) a kiválással érintett köznevelési intézményt érintő hazai, illetve európai uniós forrásból finanszírozott olyan projektek átadás-átvételéről, amelynek kedvezményezettje az illetékes szakképzési centrum az átadás-átvételi megállapodásban kell rendelkezni,

i) a kiválással érintett köznevelési intézményt érintő hazai, illetve európai uniós forrásból finanszírozott, az átalakítás időpontjában befejezettnek nem minősülő projektek (a továbbiakban: átvételre kerülő projektek) tekintetében a záró kifizetési igénylés és záró beszámoló támogató általi elfogadását, illetve a támogatás folyósítását követő napon a szakképzési centrum helyébe a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ lép. Az átvételre kerülő projektek átadás-átvételéről és az átvételre kerülő projektekkel kapcsolatos fenntartási kötelezettség Klebelsberg Intézményfenntartó Központ általi teljesítéséről a projekt befejezését követően külön átadás-átvételi megállapodásban kell rendelkezni,

j) az átvételre kerülő projektek tekintetében a záró kifizetési igénylés és záró beszámoló támogató általi elfogadása, illetve a támogatás folyósítása napjáig a szakképzési centrum vállal kötelezettségeket és teljesíti azokat,

k) a kiválással érintett köznevelési intézményt érintő hazai, illetve európai uniós forrásból finanszírozott, az átalakítás időpontjában befejezettnek minősülő projektek tekintetében az átalakítás időpontjától a szakképzési centrum helyébe a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ lép,

l) az i) és a k) pontok szerinti hazai, illetve európai uniós forrásból finanszírozott projektek tekintetében a támogató a támogatási szerződés módosításáról a támogatás felhasználásának rendjéről szóló, vonatkozó jogszabályban meghatározottak szerint gondoskodik.

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 120/2015. (V. 21.) Korm. rendelethez5

2015. július 1-jétől a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) fenntartásába kerülő köznevelési intézmények

Sorszám

Megye

Település

OM

Az intézmény megnevezése

Feladatellátási hely címe

Székhely (SZ)/
Tagintézmény (TI)/
Telephely (TH)

Feladatellátási hely KIR sorszáma

Fenntartó 2015. július 1-jétől

1.

Bács-Kiskun

Kalocsa

027978

Kalocsai Dózsa György Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium

6300 Kalocsa, Asztrik tér 7.

SZ

001

NGM

2.

Bács-Kiskun

Kalocsa

027978

Kalocsai Dózsa György Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium

6300 Kalocsa, Martinovics u. 12.

TH

005

NGM

3.

Bács-Kiskun

Kalocsa

027978

Kalocsai Dózsa György Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium

6300 Kalocsa, Mócsy János u. 8.

TH

004

NGM

4.

Bács-Kiskun

Kalocsa

027978

Kalocsai Dózsa György Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium

6300 Kalocsa, Kossuth Lajos u. 39

TH

009

NGM

5.

Bács-Kiskun

Kalocsa

027978

Kalocsai Dózsa György Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium

6300 Kalocsa, Kunszt József u. 1.

TH

007

NGM

6.

Bács-Kiskun

Kunszentmiklós

028009

Virágh Gedeon Szakközépiskola és Szakiskola

6090 Kunszentmiklós,
Apostol Pál u. 2-6.

SZ

001

NGM

7.

Bács-Kiskun

Kunszentmiklós

028009

Virágh Gedeon Szakközépiskola és Szakiskola

6090 Kunszentmiklós Balogh J. u. 1.

TH

002

NGM

8.

Bács-Kiskun

Kecskemét

200930

Kecskeméti Lestár Péter Szakközépiskola és Szakiskola

6000 Kecskemét, Kvarc utca 2.

SZ

001

NGM

9.

Bács-Kiskun

Baja

027971

Türr István Gazdasági Szakközépiskola

6500 Baja, Bácska tér 1.

SZ

001

NGM

10.

Bács-Kiskun

Baja

027965

Bajai Bányai Júlia Szakképző Iskola

6500 Baja, Köztársaság tér 1.

SZ

001

NGM

11.

Bács-Kiskun

Baja

027965

Bajai Bányai Júlia Szakképző Iskola

6500 Baja, Malom utca 15

TH

002

NGM

12.

Bács-Kiskun

Baja

027965

Bajai Bányai Júlia Szakképző Iskola

6500 Baja, Petőfi sziget 5.

TH

003

NGM

13.

Bács-Kiskun

Baja

027965

Bajai Bányai Júlia Szakképző Iskola

6500 Baja, Vasvári Pál utca 6

TH

004

NGM

14.

Bács-Kiskun

Baja

028006

Jelky András Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium

6500 Baja, Petőfi S.u.1.

SZ

001

NGM

15.

Bács-Kiskun

Baja

028006

Jelky András Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium

6500 Baja, Szegedi út 69-71.

TH

002

NGM

16.

Bács-Kiskun

Baja

028006

Jelky András Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium

6500 Baja, Szt. Antal u.17.

TH

010

NGM

17.

Bács-Kiskun

Baja

028006

Jelky András Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium

6500 Baja, Petőfi-sziget 2.

TI

006

NGM

18.

Bács-Kiskun

Baja

028006

Jelky András Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium

6500 Baja, Szenes u.12.

TH

014

NGM

19.

Bács-Kiskun

Kalocsa

027972

Kalocsai Kossuth Zsuzsanna Humán és Kereskedelmi Szakközépiskola, Szakiskola

6300 Kalocsa, Tomori Pál utca 7.

SZ

001

NGM

20.

Bács-Kiskun

Kalocsa

027972

Kalocsai Kossuth Zsuzsanna Humán és Kereskedelmi Szakközépiskola, Szakiskola

6300 Kalocsa, Asztrik tér 7.

TH

002

NGM

21.

Bács-Kiskun

Kalocsa

027972

Kalocsai Kossuth Zsuzsanna Humán és Kereskedelmi Szakközépiskola, Szakiskola

6300 Kalocsa,
Kossuth Lajos utca 14-16.

TH

003

NGM

22.

Bács-Kiskun

Kiskunhalas

028007

Kiskunhalasi Vári Szabó István Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium

6400 Kiskunhalas, Kazinczy u.5.

SZ

001

NGM

23.

Bács-Kiskun

Kiskunhalas

028007

Kiskunhalasi Vári Szabó István Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium

6400 Kiskunhalas, Kőrösi út 1.

TI

003

NGM

24.

Bács-Kiskun

Kiskunhalas

028007

Kiskunhalasi Vári Szabó István Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium

6400 Kiskunhalas, Kossuth u.23.

TH

009

NGM

25.

Bács-Kiskun

Kiskunfélegyháza

201030

Kiskunfélegyházi Középiskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola és Kollégium

6100 Kiskunfélegyháza,
Kossuth Lajos utca 34.

SZ

001

NGM

26.

Bács-Kiskun

Kiskunfélegyháza

201030

Kiskunfélegyházi Szakképző Iskola és Kollégium Molnártelepi Telephelye

6100 Kiskunfélegyháza, Molnártelep

TH

002

NGM

27.

Bács-Kiskun

Kiskunfélegyháza

201030

Kiskunfélegyházi Szakképző Iskola és Kollégium Kun utca 2. alatt Telephelye

6100 Kiskunfélegyháza, Kun utca 2.

TH

012

NGM

28.

Bács-Kiskun

Kiskunfélegyháza

201030

Kiskunfélegyházi Szakképző Iskola és Kollégium Kossuth L. utca 35. alatti Telephelye

6100 Kiskunfélegyháza,
Kossuth Lajos utca 35.

TH

015

NGM

29.

Bács-Kiskun

Kiskunfélegyháza

201030

Kiskunfélegyházi Középiskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola és Kollégium Közgazdasági Szakközépiskolája

6100 Kiskunfélegyháza,
Oskola utca 1-3.

TI

005

NGM

30.

Bács-Kiskun

Kiskunfélegyháza

201030

Kiskunfélegyházi Szakképző Iskola és Kollégium Közgazdasági Szakközépiskolájának Korona utca 4. alatti telephelye

6100 Kiskunfélegyháza,
Korona utca 4.

TH

011

NGM

31.

Bács-Kiskun

Kiskunmajsa

027947

Kiskunmajsai Dózsa György Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium

6120 Kiskunmajsa, Kálvária u. 6.

SZ

001

NGM

32.

Bács-Kiskun

Kiskunmajsa

027947

Kiskunmajsai Dózsa György Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium

6120 Kiskunmajsa, Kálvária u. 7.

TH

002

NGM

33.

Bács-Kiskun

Kecskemét

201176

Kecskeméti Humán Szakképző Iskola és Kollégium Szent-Györgyi Albert Szakközépiskola és Szakiskolája

6000 Kecskemét, Nyíri út 73.

SZ

011

NGM

34.

Bács-Kiskun

Kecskemét

201176

Kecskeméti Humán Szakképző Iskola Kada Elek Közgazdasági Szakközépiskolája

6000 Kecskemét,
Katona József tér 4.

TI

002

NGM

35.

Bács-Kiskun

Kecskemét

201176

Kecskeméti Humán Szakképző Iskola Széchenyi István Idegenforgalmi, Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskolája

6000 Kecskemét, Nyíri út 32.

TI

003

NGM

36.

Bács-Kiskun

Kecskemét

201177

Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium

6000 Kecskemét, Szolnoki út 31.

SZ

007

NGM

37.

Bács-Kiskun

Kecskemét

201177

Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium Gáspár András Szakközépiskolája és Szakiskolája

6000 Kecskemét, Hunyadi tér 2.

TI

001

NGM

38.

Bács-Kiskun

Kecskemét

201177

Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium Speciális Szakiskolája

6000 Kecskemét, Erzsébet krt. 73.

TI

003

NGM

39.

Bács-Kiskun

Kecskemét

201177

Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium Kandó Kálmán Szakközépiskolája és Szakiskolája

6000 Kecskemét, Bethlen krt. 63.

TI

002

NGM

40.

Bács-Kiskun

Kecskemét

201177

Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium Kandó Kálmán Szakközépiskolája és Szakiskolája

6000 Kecskemét, Bethlen krt. 65.

TH

005

NGM

41.

Bács-Kiskun

Kecskemét

201177

Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium Kandó Kálmán Szakközépiskolája és Szakiskolája

6000 Kecskemét,
István király krt. 24.

TH

006

NGM

42.

Bács-Kiskun

Kecskemét

201177

Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium Fiúkollégiuma

6000 Kecskemét,
Hunyadi János tér 4.

TI

004

NGM

43.

Baranya

Bóly

027445

Montenuovo Nándor Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium

7754 Bóly, Rákóczi u. 2/a

SZ

001

NGM

44.

Baranya

Bóly

027445

Montenuovo Nándor Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium 002-es Telephely

7754 Bóly, Hunyadi utca 2.

TH

002

NGM

45.

Baranya

Bóly

027445

Montenuovo Nándor Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Telephelye

7754 Bóly, Rákóczi u. 42.

TH

003

NGM

46.

Baranya

Bóly

027445

Montenuovo Nándor Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Telephelye

7754 Bóly, Nyárádi utca 2.

TH

004

NGM

47.

Baranya

Bóly

027445

Montenuovo Nándor Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Telephelye

7754 Bóly, Hunyadi u. 3.

TH

005

NGM

48.

Baranya

Pécs

027448

Pécsi 500. Számú Angster József Szakképző Iskola

7623 Pécs, Rét u. 41-43.

SZ

001

NGM

49.

Baranya

Pécs

027448

Pécsi 500. Számú Angster József Szakképző Iskola Petőfi utcai Telephelye

7623 Pécs, Petőfi Sándor utca 72.

TH

002

NGM

50.

Baranya

Pécs

027448

Pécsi 500. Számú Angster József Szakképző Iskola Telephelye

7623 Pécs, Ifjúmunkás utca 2.

TH

003

NGM

51.

Baranya

Pécs

027424

Pécsi Kereskedelmi, Idegenforgalmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola

7623 Pécs, Rét u. 10.

SZ

001

NGM

52.

Baranya

Pécs

027424

Pécsi Kereskedelmi, Idegenforgalmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola

7623 Pécs, Temesvár utca 2.

TH

002

NGM

53.

Baranya

Pécs

027422

Pécsi Pollack Mihály Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium

7622 Pécs, Batthyány u. 1-3.

SZ

001

NGM

54.

Baranya

Pécs

027422

Pécsi Pollack Mihály Szakképző Iskola Jókai utcai Telephelye Kollégium

7621 Pécs, Jókai Mór utca 8.

TH

002

NGM

55.

Baranya

Pécs

027422

Pécsi Pollack Mihály Szakképző Iskola Dischka utcai Telephelye nem közoktatási feladatokat ellátó hely

7621 Pécs, Dischka Győző utca 2.

TH

005

NGM

56.

Baranya

Pécs

027423

Pécsi Radnóti Miklós Közgazdasági Szakközépiskola

7633 Pécs, Esztergár Lajos út 6.

SZ

001

NGM

57.

Baranya

Pécs

027431

Pécsi Simonyi Károly Szakközépiskola és Szakiskola

7636 Pécs, Malomvölgyi u. 1/b.

SZ

001

NGM

58.

Baranya

Pécs

027421

Zipernowsky Károly Műszaki Szakközépiskola

7622 Pécs, 48-as tér 2.

SZ

001

NGM

59.

Baranya

Pécsvárad

027446

Pécsváradi II. Béla Középiskola, Élelmiszeripari Szakiskola és Kollégium

7720 Pécsvárad, Vak Béla u. 8.

SZ

001

NGM

60.

Baranya

Pécsvárad

027446

Pécsváradi II. Béla Középiskola Kollégiuma

7720 Pécsvárad, Kossuth L. u. 2.

TI

002

NGM

61.

Baranya

Pécsvárad

027446

Pécsváradi II. Béla Középiskola Kollégiuma Telephelye

7720 Pécsvárad, Szent Gellért u. 2.

TH

007

NGM

62.

Baranya

Sásd

027439

Sásdi Vendéglátóipari Szakképző Iskola

7370 Sásd, Kossuth Lajos u. 2.

SZ

001

NGM

63.

Baranya

Sásd

027439

Sásdi Vendéglátóipari Szakképző Iskola Telephelye

7370 Sásd, Szent Imre utca 23.

TH

002

NGM

64.

Békés

Békéscsaba

028411

Békéscsabai Gépészeti és Számítástechnikai Szakközépiskola

5600 Békéscsaba Kazinczy utca 7.

SZ

001

NGM

65.

Békés

Békéscsaba

028406

Békéscsabai Kemény Gábor Logisztikai és Közlekedési Szakközépiskola

5600 Békéscsaba, Gábor köz 1.

SZ

001

NGM

66.

Békés

Békéscsaba

200913

Békéscsabai Központi Szakképző Iskola és Kollégium

5600 Békéscsaba, Gyulai út 32/1.

SZ

007

NGM

67.

Békés

Békéscsaba

200913

Békéscsabai Központi Szakképző Iskola és Kollégium Zwack József Kereskedelmi és Vendéglátóipari Tagiskolája

5600 Békéscsaba, Gyulai út 32.

TI

002

NGM

68.

Békés

Békéscsaba

200913

Békéscsabai Központi Szakképző Iskola és Kollégium Zwack József Kereskedelmi és Vendéglátóipari Tagiskolája

5600 Békéscsaba, Pásztor utca 17.

TH

011

NGM

69.

Békés

Békéscsaba

200913

Békéscsabai Központi Szakképző Iskola és Kollégium Trefort Ágoston Tagintézménye

5600 Békéscsaba, Puskin tér 1.

TI

001

NGM

70.

Békés

Békéscsaba

200913

Békéscsabai Központi Szakképző Iskola és Kollégium Trefort Ágoston Tagintézménye

5600 Békéscsaba, Gábor köz 1.

TH

009

NGM

71.

Békés

Békéscsaba

200913

Békéscsabai Központi Szakképző Iskola és Kollégium Trefort Ágoston Tagintézménye

5600 Békéscsaba, Kazinczy utca 7.

TH

010

NGM

72.

Békés

Békéscsaba

200913

Békéscsabai Központi Szakképző Iskola és Kollégium Kós Károly Épitő-, Fa- és Szolgáltatóipari Tagiskolája

5600 Békéscsaba, Ipari út 5.

TH

005

NGM

73.

Békés

Békéscsaba

200913

Békéscsabai Központi Szakképző Iskola és Kollégium Kós Károly Épitő-, Fa- és Szolgáltatóipari Tagiskolája

5600 Békéscsaba, Kazinczy utca 8.

TI

012

NGM

74.

Békés

Békéscsaba

028407

Békéscsabai Széchenyi István Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági Szakközépiskola és Kollégium

5600 Békéscsaba, Irányi utca 3-5.

SZ

008

NGM

75.

Békés

Békéscsaba

028407

Békéscsabai Széchenyi István Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági Szakközépiskola és Kollégium

5600 Békéscsaba, Lencsési út 136.

TH

011

NGM

76.

Békés

Békéscsaba

200658

Békéscsabai Szent-Györgyi Albert Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium

5600 Békéscsaba, Gyulai út 53-57.

SZ

005

NGM

77.

Békés

Békéscsaba

200658

Békéscsabai Szent-Györgyi Albert Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium

5600 Békéscsaba, Irányi u. 3-5.

TH

006

NGM

78.

Békés

Békéscsaba

028408

Békéscsabai Vásárhelyi Pál Szakközépiskola és Kollégium

5600 Békéscsaba, Deák utca 6.

SZ

001

NGM

79.

Békés

Békéscsaba

028408

Békéscsabai Vásárhelyi Pál Szakközépiskola és Kollégium

5600 Békéscsaba, Keleti kertek

TH

002

NGM

80.

Békés

Békéscsaba

028408

Békéscsabai Vásárhelyi Pál Szakközépiskola és Kollégium

5600 Békéscsaba, Gyulai út 9.

TH

003

NGM

81.

Borsod-
Abaúj-
Zemplén

Miskolc

029302

Berzeviczy Gergely Szakközépiskola és Szakiskola

3525 Miskolc, Hősök tere 1.

SZ

001

NGM

82.

Borsod-
Abaúj-
Zemplén

Miskolc

029302

Berzeviczy Gergely Szakközépiskola és Szakiskola

3534 Miskolc, Kuruc utca 65/a.

TH

002

NGM

83.

Borsod-
Abaúj-
Zemplén

Miskolc

029300

Bláthy Ottó Villamosipari Szakközépiskola

3527 Miskolc,
Soltész Nagy Kálmán utca 7.

SZ

001

NGM

84.

Borsod-
Abaúj-
Zemplén

Miskolc

029336

Diósgyőr-Vasgyári Szakképző Iskola és Kollégium

3533 Miskolc, Téglagyár utca 2.

SZ

001

NGM

85.

Borsod-
Abaúj-
Zemplén

Miskolc

029336

Diósgyőr-Vasgyári Szakképző Iskola és Kollégium

3533 Miskolc, Téglagyár utca 1.

TI

002

NGM

86.

Borsod-
Abaúj-
Zemplén

Encs

029343

Encsi Aba Sámuel Szakiskola

3860 Encs, Rákóczi Ferenc út 59.

SZ

001

NGM

87.

Borsod-
Abaúj-
Zemplén

Encs

029343

Encsi Aba Sámuel Szakiskola

3860 Encs, Szabadság út 10.

TH

002

NGM

88.

Borsod-
Abaúj-
Zemplén

Miskolc

038016

Ferenczi Sándor Egészségügyi Szakközépiskola

3529 Miskolc,
Szigethy Mihály utca 8.

SZ

001

NGM

89.

Borsod-
Abaúj-
Zemplén

Miskolc

038033

Martin János Szakképző Iskola

3529 Miskolc, Áfonyás utca 18.

SZ

001

NGM

90.

Borsod-
Abaúj-
Zemplén

Miskolc

038033

Martin János Szakképző Iskola

3529 Miskolc, Áfonyás utca 33.

TH

002

NGM

91.

Borsod-
Abaúj-
Zemplén

Miskolc

038033

Martin János Szakképző Iskola

3529 Miskolc, Áfonyás utca 16.

TH

006

NGM

92.

Borsod-
Abaúj-
Zemplén

Miskolc

029299

Miskolci Andrássy Gyula Szakközépiskola

3530 Miskolc,
Soltész Nagy Kálmán utca 10.

SZ

001

NGM

93.

Borsod-
Abaúj-
Zemplén

Miskolc

029299

Miskolci Andrássy Gyula Szakközépiskola

3527 Miskolc, Csorba-telep

TH

002

NGM

94.

Borsod-
Abaúj-
Zemplén

Miskolc

029296

Miskolci Baross Gábor Közlekedési és Postaforgalmi Szakközépiskola

3532 Miskolc,
Rácz Ádám utca 54-56.

SZ

001

NGM

95.

Borsod-
Abaúj-
Zemplén

Miskolc

029321

Miskolci Fazola Henrik Szakképző Iskola

3534 Miskolc, Gagarin utca 54.

SZ

001

NGM

96.

Borsod-
Abaúj-
Zemplén

Miskolc

029297

Miskolci Kandó Kálmán Szakközépiskola

3525 Miskolc, Palóczy utca 3.

SZ

001

NGM

97.

Borsod-
Abaúj-
Zemplén

Miskolc

029298

Miskolci Kós Károly Építőipari Szakközépiskola és Szakiskola

3527 Miskolc, Latabár Endre utca 1.

SZ

001

NGM

98.

Borsod-
Abaúj-
Zemplén

Miskolc

029298

Miskolci Kós Károly Építőipari Szakközépiskola és Szakiskola

3527 Miskolc, Fonoda utca 28.

TH

002

NGM

99.

Borsod-
Abaúj-
Zemplén

Miskolc

029337

Miskolci Szemere Bertalan Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium

3529 Miskolc, Ifjúság u. 16-20.

SZ

001

NGM

100.

Borsod-
Abaúj-
Zemplén

Ózd

202990

Ózdi Bródy Imre Szakképző Iskola

3600 Ózd, Petőfi Sándor út 20.

SZ

001

NGM

101.

Borsod-
Abaúj-
Zemplén

Ózd

202990

Ózdi Bródy Imre Szakképző Iskola Gábor Áron Szakképző Tagiskolája

3600 Ózd, Bolyki főút 2.

TI

002

NGM

102.

Borsod-
Abaúj-
Zemplén

Ózd

202990

Ózdi Bródy Imre Szakképző Iskola

3600 Ózd, Zrínyi Miklós út 1.

TH

003

NGM

103.

Borsod-
Abaúj-
Zemplén

Ózd

202990

Ózdi Bródy Imre Szakképző Iskola Árpád Vezér Szakiskolai Tagintézménye

3600 Ózd, Árpád vezér út 13.

TI

004

NGM

104.

Borsod-
Abaúj-
Zemplén

Miskolc

029315

Szentpáli István Kereskedelmi és Vendéglátó Szakközépiskola és Szakiskola

3532 Miskolc, Herman Ottó utca 2.

SZ

001

NGM

105.

Borsod-
Abaúj-
Zemplén

Miskolc

029315

Szentpáli István Kereskedelmi és Vendéglátó Szakközépiskola és Szakiskola

3535 Miskolc, Árpád utca 2.

TH

003

NGM

106.

Borsod-
Abaúj-
Zemplén

Miskolc

029315

Szentpáli István Kereskedelmi és Vendéglátó Szakközépiskola és Szakiskola

3534 Miskolc,
Könyves Kálmán utca 4.

TH

002

NGM

107.

Borsod-
Abaúj-
Zemplén

Szerencs

029323

Szerencsi Szakképző Iskola

3900 Szerencs, Ondi út 8.

SZ

001

NGM

108.

Borsod-
Abaúj-
Zemplén

Szerencs

029323

Szerencsi Szakképző Iskola

3900 Szerencs,
Rákóczi Ferenc út 93.

TH

002

NGM

109.

Borsod-
Abaúj-
Zemplén

Szerencs

029323

Szerencsi Szakképző Iskola

3900 Szerencs, Keleti-Ipartelep

TH

003

NGM

110.

Borsod-
Abaúj-
Zemplén

Tiszaújváros

202975

Tiszaújvárosi Brassai Sámuel Szakképző Iskola

3580 Tiszaújváros, Rózsa út 10.

SZ

001

NGM

111.

Borsod-
Abaúj-
Zemplén

Kazincbarcika

029312

Kazincbarcikai Surányi Endre Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium

3700 Kazincbarcika,
Irinyi János utca 1.

SZ

001

NGM

112.

Borsod-
Abaúj-
Zemplén

Kazincbarcika

029312

Kazincbarcikai Surányi Endre Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Deák Ferenc Szakképző és Művészeti Szakközépiskolai Tagiskolája

3700 Kazincbarcika,
Herbolyai utca 9.

TI

008

NGM

113.

Borsod-
Abaúj-
Zemplén

Kazincbarcika

029312

Kazincbarcikai Surányi Endre Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Deák Ferenc Szakképző és Művészeti Szakközépiskolai Tagiskolája

3700 Kazincbarcika,
Herbolyai utca 7.

TH

003

NGM

114.

Borsod-
Abaúj-
Zemplén

Tokaj

029333

Tokaji Kereskedelmi és Idegenforgalmi Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium

3910 Tokaj, Bodrogkeresztúri út 5.

SZ

001

NGM

115.

Budapest

Budapest

035525

Arany János Műszaki Szakközépiskola és Szakiskola

1072 Budapest, Nyár u. 9

SZ

001

NGM

116.

Budapest

Budapest

035391

Bánki Donát Közlekedésgépészeti Szakközépiskola és Szakiskola

1139 Budapest, Váci út 179-183.

SZ

001

NGM

117.

Budapest

Budapest

035414

Békésy György Szakközépiskola

1174 Budapest, Széchenyi u. 9-11.

SZ

001

NGM

118.

Budapest

Budapest

035427

Berzeviczy Gergely Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági Szakközépiskola

1047 Budapest, Baross u. 72.

SZ

001

NGM

119.

Budapest

Budapest

035458

Bethlen Gábor Szakközépiskola

1157 Budapest, Árendás köz 8.

SZ

001

NGM

120.

Budapest

Budapest

035369

Bláthy Ottó Titusz Informatikai Szakközépiskola

1032 Budapest, Bécsi út 134.

SZ

001

NGM

121.

Budapest

Budapest

035392

Bolyai János Műszaki Szakközépiskola és Kollégium

1134 Budapest, Váci út 21.

SZ

001

NGM

122.

Budapest

Budapest

035392

Bolyai János Műszaki Szakközépiskola és Kollégium

1134 Budapest, Angyalföldi út 2.

TH

002

NGM

123.

Budapest

Budapest

035294

Bókay János Humán Szakközépiskola

1086 Budapest, Csobánc u. 1.

SZ

001

NGM

124.

Budapest

Budapest

035511

Budapesti Kézművesipari Szakképző Iskola

1082 Budapest, Práter u. 31.

SZ

001

NGM

125.

Budapest

Budapest

035511

Budapesti Kézművesipari Szakképző Iskola

1094 Budapest, Tűzoltó utca 79.

TH

002

NGM

126.

Budapest

Budapest

035176

Csete Balázs Szakközépiskola

1215 Budapest, Csete Balázs u. 6-8.

SZ

001

NGM

127.

Budapest

Budapest

035400

Csonka János Műszaki Szakközépiskola és Szakiskola

1165 Budapest, Arany János u. 55.

SZ

001

NGM

128.

Budapest

Budapest

035423

Dobos C. József Vendéglátóipari Szakképző Iskola

1134 Budapest, Huba utca 7.

SZ

001

NGM

129.

Budapest

Budapest

035396

Egressy Gábor Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola

1149 Budapest, Egressy út 71.

SZ

001

NGM

130.

Budapest

Budapest

035396

Egressy Gábor Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola

1194 Budapest,
Puskás Ferenc utca 1-3.

TH

002

NGM

131.

Budapest

Budapest

035404

Eötvös Loránd Szakközépiskola és Szakiskola

1204 Budapest, Török Flóris u. 89.

SZ

001

NGM

132.

Budapest

Budapest

035472

Erzsébet Királyné Szépészeti Szakközépiskola

1203 Budapest, Kossuth Lajos u. 35.

SZ

001

NGM

133.

Budapest

Budapest

035472

Erzsébet Királyné Szépészeti Szakközépiskola

1066 Budapest, Weiner Leó utca 6.

TH

003

NGM

134.

Budapest

Budapest

035379

Fáy András Közlekedésgépészeti, Műszaki Szakközépiskola

1095 Budapest, Mester u. 60-62.

SZ

001

NGM

135.

Budapest

Budapest

035299

Fodor József Szakképző Iskola

1214 Budapest, Tejút u. 10-12.

SZ

001

NGM

136.

Budapest

Budapest

035512

Ganz Ábrahám Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola és Szakiskola

1195 Budapest, Üllői út 303.

SZ

001

NGM

137.

Budapest

Budapest

035512

Ganz Ábrahám Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola és Szakiskola

1195 Budapest, Üllői út 270.

TH

002

NGM

138.

Budapest

Budapest

035512

Ganz Ábrahám Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola és Szakiskola

1184 Budapest, Hengersor utca 34

TH

003

NGM

139.

Budapest

Budapest

035422

Giorgio PerlascaVendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola

1106 Budapest, Maglódi út 8.

SZ

001

NGM

140.

Budapest

Budapest

035421

Gundel Károly Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Szakképző Iskola

1097 Budapest, Ecseri út 7.

SZ

001

NGM

141.

Budapest

Budapest

035480

Harsányi János Szakközépiskola és Szakiskola

1091 Budapest, Ifjúmunkás u. 31.

SZ

001

NGM

142.

Budapest

Budapest

035424

Hunfalvy János Két tanítási Nyelvű Közgazdasági és Kereskedelmi Szakközépiskola

1011 Budapest, Ponty u. 3.

SZ

001

NGM

143.

Budapest

Budapest

035428

II. Rákóczi Ferenc Közgazdasági Szakközépiskola

1075 Budapest, Wesselényi u. 38

SZ

001

NGM

144.

Budapest

Budapest

035518

Kaesz Gyula Faipari Szakközépiskola és Szakiskola

1149 Budapest, Egressy út 36.

SZ

001

NGM

145.

Budapest

Budapest

035292

Kanizsay Dorottya Egészségügyi Szakképző Iskola

1043 Budapest, Kassai u. 24/a.

SZ

001

NGM

146.

Budapest

Budapest

035436

Károlyi Mihály Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági Szakközépiskola

1139 Budapest, Váci út 89.

SZ

001

NGM

147.

Budapest

Budapest

035433

Keleti Károly Közgazdasági Szakközépiskola

1106 Budapest, Gyakorló u. 21-23.

SZ

001

NGM

148.

Budapest

Budapest

035407

Kossuth Lajos Két Tanítási Nyelvű Műszaki Szakközépiskola

1211 Budapest, Kossuth Lajos u. 12.

SZ

001

NGM

149.

Budapest

Budapest

035407

Kossuth Lajos Két Tanítási Nyelvű Műszaki Szakközépiskola

1211 Budapest,
Weiss Manfréd út 203.

TH

002

NGM

150.

Budapest

Budapest

035371

Kozma Lajos Faipari Szakközépiskola

1041 Budapest, Deák Ferenc u. 40.

SZ

001

NGM

151.

Budapest

Budapest

035430

Leövey Klára Közgazdasági Szakközépiskola és Szakiskola

1081 Budapest, Bezerédj u. 16/a.

SZ

001

NGM

152.

Budapest

Budapest

035411

Magyar Hajózási Szakközépiskola és Szakiskola

1131 Budapest, Jász u. 155.

SZ

001

NGM

153.

Budapest

Budapest

035539

Mándy Iván Szakképző Iskola és Speciális Szakiskola

1089 Budapest, Elnök utca 3.

SZ

001

NGM

154.

Budapest

Budapest

035539

Mándy Iván Szakképző Iskola és Speciális Szakiskola

1134 Budapest,
Róbert Károly körút 49-51.

TH

005

NGM

155.

Budapest

Budapest

035306

Mechatronikai Szakközépiskola

1118 Budapest, Rétköz u. 39.

SZ

001

NGM

156.

Budapest

Budapest

035376

Modell Divatiskola Iparművészeti, Ruha-és Bőripari Szakközépiskola és Szakiskola

1133 Budapest, Vág u. 12-14.

SZ

003

NGM

157.

Budapest

Budapest

035376

Modell Divatiskola Iparművészeti, Ruha-és Bőripari Szakközépiskola és Szakiskola

1134 Budapest, Szabolcs utca 27.

TH

002

NGM

158.

Budapest

Budapest

035437

Neumann János Számítástechnikai Szakközépiskola

1144 Budapest, Kerepesi út 124.

SZ

001

NGM

159.

Budapest

Budapest

035325

Öveges József Szakközépiskola és Szakiskola

1117 Budapest, Fehérvári út 10.

SZ

001

NGM

160.

Budapest

Budapest

035325

Öveges József Szakközépiskola és Szakiskola

1118 Budapest, Beregszász út 10.

TH

002

NGM

161.

Budapest

Budapest

035386

Pataky István Híradásipari és Informatikai Szakközépiskola

1101 Budapest, Salgótarjáni út 53/b.

SZ

001

NGM

162.

Budapest

Budapest

035440

Pesterzsébeti Közgazdasági Szakközépiskola

1201 Budapest, Vörösmarty u. 30.

SZ

001

NGM

163.

Budapest

Budapest

035439

Pestszentlőrinci Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola

1184 Budapest, Hengersor u. 34.

SZ

001

NGM

164.

Budapest

Budapest

035397

Petrik Lajos Két Tanítási Nyelvű Vegyipari, Környezetvédelmi és Informatikai Szakközépiskola

1146 Budapest, Thököly út 48-54.

SZ

001

NGM

165.

Budapest

Budapest

035285

Pogány Frigyes Szakközépiskola

1183 Budapest, Thököly út 11.

SZ

001

NGM

166.

Budapest

Budapest

035382

Puskás Tivadar Távközlési Technikum Infokommunikációs Szakközépiskola

1097 Budapest, Gyáli út 22.

SZ

001

NGM

167.

Budapest

Budapest

035450

Raoul Wallenberg Szakközépiskola és Szakiskola

1083 Budapest, Ludovika tér 1.

SZ

001

NGM

168.

Budapest

Budapest

035367

Schulek Frigyes Két Tanítási Nyelvű Építőipari Szakközépiskola

1087 Budapest, Mosonyi u. 6.

SZ

001

NGM

169.

Budapest

Budapest

035367

Schulek Frigyes Két Tanítási Nyelvű Építőipari Szakközépiskola

1087 Budapest, Festetics u. 3.

TH

002

NGM

170.

Budapest

Budapest

035297

Semmelweis Ignác Humán Szakképző Iskola

1194 Budapest, Csengő u. 1.

SZ

001

NGM

171.

Budapest

Budapest

035482

Szamos Mátyás Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola

1211 Budapest, Petőfi tér 1.

SZ

003

NGM

172.

Budapest

Budapest

035482

Szamos Mátyás Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola

1211 Budapest,
Mansfeld Péter utca 25.

TH

002

NGM

173.

Budapest

Budapest

035418

Szász Ferenc Kereskedelmi Szakközépiskola és Szakiskola

1087 Budapest, Szörény u. 2-4.

SZ

001

NGM

174.

Budapest

Budapest

035417

Széchenyi István Kereskedelmi Szakközépiskola

1088 Budapest, Vas u. 9-11.

SZ

001

NGM

175.

Budapest

Budapest

035417

Széchenyi István Kereskedelmi Szakközépiskola

1088 Budapest, Vas u. 15/b.

TH

002

NGM

176.

Budapest

Budapest

035431

Teleki Blanka Közgazdasági Szakközépiskola

1095 Budapest, Mester u. 23.

SZ

001

NGM

177.

Budapest

Budapest

035481

Terézvárosi Kereskedelmi és Közgazdasági Szakközépiskola és Szakiskola

1064 Budapest, Szondy u. 41.

SZ

001

NGM

178.

Budapest

Budapest

035481

Terézvárosi Kereskedelmi és Közgazdasági Szakközépiskola és Szakiskola

1074 Budapest, Dohány utca 65.

TH

003

NGM

179.

Budapest

Budapest

035286

Trefort Ágoston Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola

1191 Budapest, Kossuth tér 12.

SZ

001

NGM

180.

Budapest

Budapest

038412

Újbudai Speciális Szakiskola

1119 Budapest,
Leiningen u. 27-35.

SZ

001

NGM

181.

Budapest

Budapest

035268

Újpesti Két Tanítási Nyelvű Műszaki Szakközépiskola és Szakiskola

1041 Budapest,
Görgey Artúr utca 26.

SZ

001

NGM

182.

Budapest

Budapest

035268

Újpesti Két Tanítási Nyelvű Műszaki Szakközépiskola és Szakiskola

1138 Budapest, Váci út 179-183.

TH

002

NGM

183.

Budapest

Budapest

035550

Varga István Kereskedelmi, Közgazdasági Szakközépiskola és Szakiskola

1039 Budapest, Hatvany Lajos u. 7.

SZ

001

NGM

184.

Budapest

Budapest

035420

Vásárhelyi Pál Kereskedelmi Szakközépiskola

1212 Budapest, Széchenyi u. 95.

SZ

001

NGM

185.

Budapest

Budapest

035395

Verebély László Szakközépiskola és Szakiskola

1139 Budapest, Üteg u. 15.

SZ

001

NGM

186.

Budapest

Budapest

035477

Wesselényi Miklós Műszaki Szakközépiskola és Szakiskola

1149 Budapest, Várna utca 23.

SZ

001

NGM

187.

Budapest

Budapest

035477

Wesselényi Miklós Műszaki Szakközépiskola és Szakiskola

1149 Budapest, Pillangó utca 32.

TH

002

NGM

188.

Budapest

Budapest

035456

Ybl Miklós Építőipari Szakképző Iskola

1149 Budapest, Várna u. 21/b.

SZ

001

NGM

189.

Budapest

Budapest

035456

Ybl Miklós Építőipari Szakképző Iskola

1141 Budapest, Öv utca 29-33.

TH

008

NGM

190.

Budapest

Budapest

035456

Ybl Miklós Építőipari Szakképző Iskola

1149 Budapest, Pillangó utca 32.

TH

007

NGM

191.

Budapest

Budapest

035432

Szent István Közgazdasági Szakközépiskola és Kollégium

1095 Budapest, Mester utca 56-58.

SZ

001

NGM

192.

Budapest

Budapest

035275

Szily Kálmán Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium

1097 Budapest, Timót u. 3.

SZ

001

NGM

193.

Budapest

Budapest

035275

Szily Kálmán Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium

1084 Budapest,
Tolnai Lajos u. 4-10.

TH

002

NGM

194.

Budapest

Budapest

035406

Weiss Manfréd Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium

1211 Budapest, Tanműhely köz 7.

SZ

001

NGM

195.

Budapest

Budapest

035280

Katona József Szakközépiskola és Felnőttoktatási Gimnázium

1138 Budapest, Váci út 107.

SZ

001

NGM

196.

Budapest

Budapest

035262

Than Károly Ökoiskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola

1023 Budapest, Lajos u. 1-5.

SZ

001

NGM

197.

Csongrád

Szentes

201393

Boros Sámuel Szakközépiskola, Szakiskola

6600 Szentes, Ady Endre u. 6-8.

SZ

001

NGM

198.

Csongrád

Szeged

201288

Szegedi Kőrösy József Gazdasági Szakképző Iskola

6720 Szeged, Stefánia 14.

SZ

002

NGM

199.

Csongrád

Szeged

201288

Szegedi Gazdasági Szakképző Iskola Krúdy Gyula Tagintézménye

6723 Szeged,
József Attila sugárút 122-126.

TI

003

NGM

200.

Csongrád

Szeged

201288

Szegedi Gazdasági Szakképző Iskola Krúdy Gyula Tagintézményének Maros Utcai Telephelye

6721 Szeged, Maros utca 42-44.

TH

004

NGM

201.

Csongrád

Szeged

201288

Szegedi Gazdasági Szakképző Iskola Vasvári Pál Tagintézménye

6722 Szeged, Gutenberg utca 11.

TI

005

NGM

202.

Csongrád

Szeged

201289

Szegedi Gábor Dénes Műszaki és Környezetvédelmi Középiskola és Szakiskola

6724 Szeged, Mars tér 14

SZ

004

NGM

202a.

Csongrád

Szeged

201289

Szegedi Műszaki Középiskola Szeged-
Tápéi Telephelye

6753 Szeged-Tápé, Budai Nagy Antal utca 134.

TH

006

NGM

203.

Csongrád

Szeged

201289

Szegedi Műszaki Középiskola Csonka János Tagintézménye

6726 Szeged Temesvári krt. 38

TI

002

NGM

203a.

Csongrád

Szeged

201289

Szegedi Műszaki Középiskola Csonka János Tagintézményének Közép Fasori Telephelye

6726 Szeged, Közép fasor 27.

TH

003

NGM

204.

Csongrád

Szeged

201290

Szegedi Vedres István Szolgáltatási Szakképző Iskola

6720 Szeged,
Horváth Mihály u. 2-6.

SZ

004

NGM

205.

Csongrád

Szeged

201290

Szegedi Szolgáltatási Szakképző Iskola Kossuth Zsuzsanna Tagintézménye

6724 Szeged, Kodály tér 1.

TI

003

NGM

206.

Csongrád

Makó

200964

Makói Návay Lajos Szakképző Iskola és Kollégium

6900 Makó, Posta utca 4-6.

SZ

001

NGM

207.

Csongrád

Hódmezővásárhely

029768

Hódmezővásárhelyi Eötvös József Szakképző Iskola

6800 Hódmezővásárhely,
Szent Antal u. 5-9.

SZ

001

NGM

208.

Csongrád

Hódmezővásárhely

029768

Hódmezővásárhelyi Eötvös József Szakképző Iskola

6800 Hódmezővásárhely,
Mária Valéria utca 4-6.

TH

002

NGM

209.

Csongrád

Hódmezővásárhely

029768

Hódmezővásárhelyi Eötvös József Szakképző Iskola

6800 Hódmezővásárhely,
Andrássy út 19.

TH

009

NGM

210.

Csongrád

Hódmezővásárhely

029768

Hódmezővásárhelyi Eötvös József Szakképző Iskola

6800 Hódmezővásárhely,
Andrássy út 3/8.

TH

014

NGM

211.

Csongrád

Hódmezővásárhely

029768

Hódmezővásárhelyi Szakképző Iskola Corvin Mátyás Tagintézménye

Hódmezővásárhely, Városház u. 1.

TI

012

NGM

212.

Csongrád

Hódmezővásárhely

029768

Hódmezővásárhelyi Szakképző Iskola Corvin Mátyás Tagintézménye

Hódmezővásárhely, Kossuth tér 3.

TH

013

NGM

213.

Csongrád

Hódmezővásárhely

029768

Hódmezővásárhelyi Szakképző Iskola Kalmár Zsigmond Tagintézménye

6800 Hódmezővásárhely,
Bajcsy-Zs. u. 7-9.

TI

010

NGM

214.

Csongrád

Hódmezővásárhely

040636

Vásárhelyi Cseresnyés Kollégium

6800 Hódmezővásárhely,
Oldalkosár utca 1.

SZ

001

NGM

215.

Csongrád

Szentes

029804

Zsoldos Ferenc Középiskola és Szakiskola

6600 Szentes,
Szent Imre herceg. utca 1.

SZ

001

NGM

216.

Csongrád

Szentes

029804

Zsoldos Ferenc Középiskola és Szakiskola

6600 Szentes,
Rákóczi Ferenc utca 98.

TH

003

NGM

217.

Csongrád

Szentes

029804

Zsoldos Ferenc Középiskola és Szakiskola

6600 Szentes, Petőfi utca. 15.

TH

005

NGM

218.

Csongrád

Szentes

029804

Zsoldos Ferenc Középiskola és Szakiskola Pollák Antal Tagintézménye

6600 Szentes, Apponyi tér 1.

TI

004

NGM

219.

Csongrád

Szeged

201299

Szegedi Móravárosi Ipari Szakképző és Általános Iskola

6725 Szeged, Kálvária sgt. 84-86.

SZ

002

NGM

220.

Csongrád

Szeged

201299

Szegedi Ipari Szakképző és Általános Iskola Déri Miksa Tagintézménye

6724 Szeged, Kálvária tér 7.

TI

003

NGM

221.

Csongrád

Szeged

201299

Szegedi Ipari Szakképző és Általános Iskola József Attila Tagintézménye

6723 Szeged, Gyík u. 3.

TI

004

NGM

222.

Csongrád

Szeged

201299

Szegedi Ipari Szakképző és Általános Iskola József Attila Tagintézménye

6727 Szeged, Balatoni u. 11.

TH

005

NGM

223.

Fejér

Dunaújváros

030188

Dunaújvárosi Bánki Donát Gimnázium és Szakközépiskola

2400 Dunaújváros,
Bercsényi Miklós utca 2.

SZ

001

NGM

224.

Fejér

Dunaújváros

030213

Dunaferr Szakközép- és Szakiskola

2400 Dunaújváros, Vasmű tér 1-2.

SZ

001

NGM

225.

Fejér

Dunaújváros

030213

Dunaferr Szakközép- és Szakiskola

2400 Dunaújváros,
Apáczai Csere János utca 13.

TI

002

NGM

226.

Fejér

Dunaújváros

201471

Dunaújvárosi Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola

2400 Dunaújváros,
Kossuth Lajos utca 10/A.

SZ

001

NGM

227.

Fejér

Dunaújváros

201471

Dunaújvárosi Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola

2400 Dunaújváros,
Balogh Ádám utca 1.

TH

002

NGM

228.

Fejér

Dunaújváros

201471

Dunaújvárosi Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola

2400 Dunaújváros, Építők útja 3.

TH

003

NGM

229.

Fejér

Székesfehérvár

030211

Székesfehérvári Belvárosi I. István Középiskola

8000 Székesfehérvár, Várkörút 31.

SZ

001

NGM

230.

Fejér

Székesfehérvár

030211

Székesfehérvári Belvárosi I. István Középiskola

8000 Székesfehérvár,
Petőfi Sándor utca 5.

TH

006

NGM

231.

Fejér

Székesfehérvár

030211

Székesfehérvári Belvárosi I. István Középiskola

8000 Székesfehérvár,
Deák Ferenc utca 11.

TI

004

NGM

232.

Fejér

Székesfehérvár

030211

Székesfehérvári Belvárosi I. István Középiskola

8000 Székesfehérvár,
Gyümölcs utca 16.

TH

005

NGM

233.

Fejér

Székesfehérvár

030211

Székesfehérvári Belvárosi I. István Középiskola

8000 Székesfehérvár,
Gyümölcs utca 15.

TI

002

NGM

234.

Fejér

Székesfehérvár

030211

Székesfehérvári Belvárosi I. István Középiskola

8000 Székesfehérvár, Várkörút 35.

TI

003

NGM

235.

Fejér

Székesfehérvár

030221

Székesfehérvári Deák Ferenc Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképző Iskola

8000 Székesfehérvár,
Károly János utca 32.

SZ

001

NGM

236.

Fejér

Székesfehérvár

030221

Székesfehérvári Deák Ferenc Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképző Iskola

8000 Székesfehérvár, Budai út 142.

TH

002

NGM

237.

Fejér

Székesfehérvár

030221

Székesfehérvári Deák Ferenc Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképző Iskola

8000 Székesfehérvár,
Gyümölcs utca 15.

TH

003

NGM

238.

Fejér

Székesfehérvár

030206

Székesfehérvári Széchenyi István Műszaki Szakközépiskola

8000 Székesfehérvár, Budai út 45.

SZ

001

NGM

239.

Fejér

Székesfehérvár

030222

Vörösmarty Mihály Ipari Szakképző Iskola

8000 Székesfehérvár,
Balatoni út 143.

SZ

001

NGM

240.

Fejér

Székesfehérvár

030216

Árpád Szakképző Iskola és Kollégium

8000 Székesfehérvár,
Seregélyesi út 88-90.

SZ

003

NGM

241.

Fejér

Dunaújváros

030214

Dunaújvárosi Lorántffy Zsuzsanna Szakközépiskola, Szakiskola, Kollégium

2400 Dunaújváros,
Radnóti Miklós utca 6.

SZ

001

NGM

242.

Fejér

Dunaújváros

030214

Dunaújvárosi Lorántffy Zsuzsanna Szakközépiskola, Szakiskola, Kollégium

2400 Dunaújváros,
Lajos király körút 29.

TH

002

NGM

243.

Fejér

Dunaújváros

030214

Dunaújvárosi Lorántffy Zsuzsanna Szakközépiskola, Szakiskola, Kollégium

2400 Dunaújváros,
Bocskai István utca 1/a

TH

003

NGM

244.

Fejér

Mór

030217

Fejér Megyei Perczel Mór Szakképző Iskola és Kollégium

8060 Mór, Dózsa György utca 2.

SZ

001

NGM

245.

Fejér

Mór

030217

Fejér Megyei Perczel Mór Szakképző Iskola és Kollégium

8060 Mór, Úttörő utca 1.

TH

002

NGM

246.

Fejér

Dunaújváros

030209

Rudas Közgazdasági Szakközépiskola és Kollégium

2400 Dunaújváros,
Római körút 47-49.

SZ

001

NGM

247.

Fejér

Székesfehérvár

030219

Székesfehérvári Váci Mihály Ipari Szakképző Iskola és Kollégium

8000 Székesfehérvár,
Berényi út 105.

SZ

001

NGM

248.

Fejér

Pusztaszabolcs

030201

Szabolcs Vezér Gimnázium és Szakközépiskola

2490 Pusztaszabolcs,
Mátyás király utca 16-20.

SZ

001

NGM

249.

Győr-
Moson-
Sopron

Győr

030722

Baross Gábor Közgazdasági és Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola

9024 Győr, Bem tér 20-22.

SZ

001

NGM

250.

Győr-
Moson-
Sopron

Győr

030714

Bercsényi Miklós Közlekedési és Sportiskolai Szakközépiskola és Szakiskola

9025 Győr, Cinka Panna utca 2.

SZ

001

NGM

251.

Győr-
Moson-
Sopron

Győr

030765

Gábor László Építőipari Szakképző Iskola

9024 Győr, Nádor tér 4.

SZ

001

NGM

252.

Győr-
Moson-
Sopron

Győr

030721

Győri Deák Ferenc Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola

9022 Győr, Bisinger sétány 32.

SZ

001

NGM

253.

Győr-
Moson-
Sopron

Győr

030743

Győri Kossuth Lajos Ipari Szakképző Iskola, Kollégium és Felnőttek Középiskolája

9025 Győr, Kossuth Lajos utca 7.

SZ

001

NGM

254.

Győr-
Moson-
Sopron

Győr

030743

Győri Kossuth Lajos Ipari Szakképző Iskola, Kollégium és Felnőttek Középiskolája

9025 Győr, Kossuth Lajos utca 22/A

TH

002

NGM

255.

Győr-
Moson-
Sopron

Győr

030743

Győri Kossuth Lajos Ipari Szakképző Iskola, Kollégium és Felnőttek Középiskolája

9025 Győr, Dr. Róth Emil utca 1.

TH

003

NGM

256.

Győr-
Moson-
Sopron

Győr

030743

Győri Kossuth Lajos Ipari Szakképző Iskola, Kollégium és Felnőttek Középiskolája

9025 Győr, Kossuth Lajos utca 3.

TH

004

NGM

257.

Győr-
Moson-
Sopron

Győr

030716

Győri Krúdy Gyula Gimnázium, Két Tanítási Nyelvű Középiskola, Idegenforgalmi és Vendéglátóipari Szakképző Iskola

9024 Győr, Örkény István utca 8-10.

SZ

001

NGM

258.

Győr-
Moson-
Sopron

Győr

038500

Győri Speciális Szakiskola

9023 Győr,
Szabolcska Mihály utca 26.

SZ

001

NGM

259.

Győr-
Moson-
Sopron

Győr

030719

Hild József Építőipari Szakközépiskola

9021 Győr, Szent István út 1.

SZ

001

NGM

260.

Győr-
Moson-
Sopron

Győr

030719

Hild József Építőipari Szakközépiskola

9024 Győr, Babits Mihály utca 11.

TH

002

NGM

261.

Győr-
Moson-
Sopron

Győr

030704

Jedlik Ányos Gépipari és Informatikai Középiskola és Kollégium

9021 Győr, Szent István út 7.

SZ

001

NGM

262.

Győr-
Moson-
Sopron

Győr

030704

Jedlik Ányos Gépipari és Informatikai Középiskola és Kollégium

9021 Győr, Árpád út 10.

TH

002

NGM

263.

Győr-
Moson-
Sopron

Győr

030704

Jedlik Ányos Gépipari és Informatikai Középiskola és Kollégium

9021 Győr, Baross Gábor út 51.

TI

005

NGM

264.

Győr-
Moson-
Sopron

Győr

030747

Pálffy Miklós Kereskedelmi Szakképző Iskola

9023 Győr,
Földes Gábor utca 34-36.

SZ

001

NGM

265.

Győr-
Moson-
Sopron

Győr

030717

Pattantyús-Ábrahám Géza Ipari Szakközépiskola

9024 Győr, Ikva utca 70.

SZ

001

NGM

266.

Győr-
Moson-
Sopron

Győr

030703

Szent-Györgyi Albert Egészségügyi és Szociális Szakképző Iskola

9024 Győr, Cuha utca 2.

SZ

003

NGM

267.

Győr-
Moson-
Sopron

Kapuvár

030760

Berg Gusztáv Szakiskola

9330 Kapuvár, Berg Gusztáv utca 2.

SZ

001

NGM

268.

Győr-
Moson-
Sopron

Kapuvár

030760

Berg Gusztáv Szakiskola

9330 Kapuvár,
Kossuth Lajos utca 12.

TH

002

NGM

269.

Győr-
Moson-
Sopron

Csorna

030763

Csornai Kossuth Lajos Szakiskola

9300 Csorna, Kossuth Lajos utca 30.

SZ

001

NGM

270.

Győr-
Moson-
Sopron

Csorna

030763

Csornai Kossuth Lajos Szakiskola

9300 Csorna, Kossuth Lajos utca 26.

TH

003

NGM

271.

Győr-
Moson-
Sopron

Sopron

030723

Fáy András Közgazdasági, Üzleti és Postai Szakközépiskola

9400 Sopron, Teleki Pál út 26.

SZ

001

NGM

272.

Győr-
Moson-
Sopron

Sopron

030740

Handler Nándor Szakképző Iskola

9400 Sopron, Halász utca 9-15.

SZ

001

NGM

273.

Győr-
Moson-
Sopron

Sopron

030740

Handler Nándor Szakképző Iskola

9400 Sopron, Hőközpont utca 2.

TH

002

NGM

274.

Győr-
Moson-
Sopron

Mosonmagyaróvár

030496

Haller János Általános Iskola, Szakközépiskola és Szakiskola

9200 Mosonmagyaróvár,
Mosonvár utca 15.

SZ

001

NGM

275.

Győr-
Moson-
Sopron

Mosonmagyaróvár

030496

Haller János Általános Iskola, Szakközépiskola és Szakiskola

9200 Mosonmagyaróvár,
Szent István király út 97.

TH

002

NGM

276.

 

 

 

 

 

 

 

 

277.

Győr-
Moson-
Sopron

Mosonmagyaróvár

030744

Hunyadi Mátyás Szakközépiskola és Szakiskola

9200 Mosonmagyaróvár,
Dr. Gyárfás József utca 3.

SZ

001

NGM

278.

Győr-
Moson-
Sopron

Mosonmagyaróvár

030744

Hunyadi Mátyás Szakközépiskola és Szakiskola

9200 Mosonmagyaróvár,
Terv utca 92.

TH

004

NGM

279.

Győr-
Moson-
Sopron

Mosonmagyaróvár

030744

Hunyadi Mátyás Szakközépiskola és Szakiskola

9200 Mosonmagyaróvár,
Gulyás Lajos 5-7.

TH

005

NGM

280.

Győr-
Moson-
Sopron

Győr

030739

Lukács Sándor Mechatronikai és Gépészeti Szakképző Iskola és Kollégium

9027 Győr, Mártírok útja 13-15.

SZ

001

NGM

281.

Győr-
Moson-
Sopron

Fertőd

201323

Porpáczy Aladár Középiskola, Szakiskola és Általános Művelődési Központ

9431 Fertőd, Joseph Haydn utca 2.

SZ

007

NGM

282.

Győr-
Moson-
Sopron

Sarród

201323

Porpáczy Aladár Középiskola, Szakiskola és Általános Művelődési Központ

9435 Sarród, Kossuth Lajos utca 58.

TI

003

NGM

283.

Győr-
Moson-
Sopron

Fertőszéplak

201323

Porpáczy Aladár Középiskola, Szakiskola és Általános Művelődési Központ

9436 Fertőszéplak,
Nagy Lajos utca 31-39.

TH

004

NGM

284.

Győr-
Moson-
Sopron

Fertőd

201323

Porpáczy Aladár Középiskola, Szakiskola és Általános Művelődési Központ

9431 Fertőd, Pálmajor

TH

008

NGM

285.

Győr-
Moson-
Sopron

Sarród

201323

Porpáczy Aladár Középiskola, Szakiskola és Általános Művelődési Központ

9435 Sarród, Nyárliget

TH

009

NGM

286.

Győr-
Moson-
Sopron

Sarród

201323

Porpáczy Aladár Középiskola, Szakiskola és Általános Művelődési Központ

9435 Sarród,
Kossuth Lajos utca hrsz 09/7.

TH

010

NGM

287.

Győr-
Moson-
Sopron

Fertőd

201323

Porpáczy Aladár Középiskola, Szakiskola és Általános Művelődési Központ

9431 Fertőd, Madách sétány 2.

TH

013

NGM

288.

Győr-
Moson-
Sopron

Fertőd

201323

Porpáczy Aladár Középiskola, Szakiskola és Általános Művelődési Központ

9431 Fertőd, Gábor Áron utca 2.

TH

011

NGM

289.

Győr-
Moson-
Sopron

Fertőd

201323

Porpáczy Aladár Középiskola, Szakiskola és Általános Művelődési Központ

9431 Fertőd, Fő út 3.

TH

005

NGM

290.

Győr-
Moson-
Sopron

Sopron

030732

Soproni Idegenforgalmi, Kereskedelmi, Vendéglátó Szakképző Iskola és Kollégium

9400 Sopron,
Ferenczy János utca 1-3.

SZ

001

NGM

291.

Győr-
Moson-
Sopron

Sopron

030732

Soproni Idegenforgalmi, Kereskedelmi, Vendéglátó Szakképző Iskola és Kollégium

9400 Sopron,
Ferenczy János utca 60.

TI

002

NGM

292.

Győr-
Moson-
Sopron

Sopron

030762

Vas- és Villamosipari Szakképző Iskola és Gimnázium

9400 Sopron,
Ferenczy János utca 7.

SZ

001

NGM

293.

Győr-
Moson-
Sopron

Sopron

030762

Vas- és Villamosipari Szakképző Iskola és Gimnázium

9400 Sopron,
Ferenczy János utca 60.

TH

002

NGM

294.

Győr-
Moson-
Sopron

Sopron

030762

Vas- és Villamosipari Szakképző Iskola és Gimnázium

9400 Sopron,
Dózsa György utca 27.

TH

003

NGM

295.

Hajdú-Bihar

Biharkeresztes

031046

Biharkeresztesi Bocskai István Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium

4110 Biharkeresztes,
Ady Endre u. 2.

SZ

009

NGM

296.

Hajdú-Bihar

Biharkeresztes

031046

Biharkeresztesi Bocskai István Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium

4110 Biharkeresztes, Táncsics u. 34.

TH

010

NGM

297.

Hajdú-Bihar

Debrecen

031248

Beregszászi Pál Szakközépiskola és Szakiskola

4032 Debrecen, Jerikó u. 17-21.

SZ

003

NGM

298.

Hajdú-Bihar

Debrecen

031248

Beregszászi Pál Szakközépiskola és Szakiskola

4030 Debrecen, Rigó u. 54.

TH

002

NGM

299.

Hajdú-Bihar

Debrecen

031242

Debreceni Baross Gábor Középiskola, Szakiskola és Kollégium

4030 Debrecen,
Budai Ézsiás utca 8/A

SZ

001

NGM

300.

Hajdú-Bihar

Debrecen

031242

Debreceni Baross Gábor Középiskola, Szakiskola és Kollégium

4032 Debrecen, Híd utca 4-6.

TH

003

NGM

301.

Hajdú-Bihar

Debrecen

031242

Debreceni Baross Gábor Középiskola, Szakiskola és Kollégium

4031 Debrecen,
Budai Ézsiás utca 10

TH

005

NGM

302.

Hajdú-Bihar

Debrecen

031227

Debreceni Bethlen Gábor Közgazdasági Szakközépiskola

4026 Debrecen, Piac u. 8.

SZ

001

NGM

303.

Hajdú-Bihar

Debrecen

031227

Debreceni Bethlen Gábor Közgazdasági Szakközépiskola Móricz Zsigmond Tagintézménye

4032 Debrecen, Jerikó u. 17-21.

TI

002

NGM

304.

Hajdú-Bihar

Hajdúszoboszló

031253

Hajdúszoboszlói Bocskai István Szakképző Iskola

4200 Hajdúszoboszló,
József Attila u. 25.

SZ

001

NGM

305.

Hajdú-Bihar

Hajdúszoboszló

031253

Hajdúszoboszlói Bocskai István Szakképző Iskola

4200 Hajdúszoboszló,
Rákóczi u. 58-64.

TH

003

NGM

306.

Hajdú-Bihar

Ebes

031253

Hajdúszoboszlói Bocskai István Szakképző Iskola

4211 Ebes, 0114 hrsz

TH

004

NGM

307.

Hajdú-Bihar

Hajdúszoboszló

031253

Hajdúszoboszlói Bocskai István Szakképző Iskola

4200 Hajdúszoboszló, 0637/1 hrsz

TH

005

NGM

308.

Hajdú-Bihar

Hajdúszoboszló

031253

Hajdúszoboszlói Bocskai István Szakképző Iskola

4200 Hajdúszoboszló, Szováti u.67.

TH

006

NGM

309.

Hajdú-Bihar

Hajdúszoboszló

031253

Hajdúszoboszlói Bocskai István Szakképző Iskola

4200 Hajdúszoboszló,
Újvárosi útfél 4.

TH

007

NGM

310.

Hajdú-Bihar

Hajdúszoboszló

031228

Hajdúszoboszlói Közgazdasági Szakközépiskola

4200 Hajdúszoboszló,
Gönczy Pál u. 17.

SZ

001

NGM

311.

Hajdú-Bihar

Debrecen

031229

Debreceni Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola

4027 Debrecen, Vénkert utca 2 sz.

SZ

001

NGM

312.

Hajdú-Bihar

Debrecen

031229

Debreceni Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola, Sinay Miklós utcai telephelye

4027 Debrecen,
Sinay Miklós utca 6 sz.

TH

002

NGM

313.

Hajdú-Bihar

Debrecen

031230

Dienes László Gimnázium és Egészségügyi Szakképző Iskola

4027 Debrecen,
Thomas Mann u. 16.

SZ

001

NGM

314.

Hajdú-Bihar

Debrecen

031249

Könnyűipari Szakképző Iskola és Speciális Szakiskola

4027 Debrecen, Sétakert utca 1-3.

SZ

001

NGM

315.

Hajdú-Bihar

Debrecen

031225

Mechwart András Gépipari és Informatikai Szakközépiskola

4025 Debrecen, Széchenyi u. 58.

SZ

001

NGM

316.

Hajdú-Bihar

Debrecen

031211

Péchy Mihály Építőipari Szakközépiskola

4024 Debrecen, Varga u. 5.

SZ

001

NGM

317.

Hajdú-Bihar

Debrecen

031241

Povolny Ferenc Szakképző Iskola és Speciális Szakiskola

4028 Debrecen, Kassai út 25.

SZ

001

NGM

318.

Hajdú-Bihar

Debrecen

031232

Debreceni Vegyipari Szakközépiskola

4024 Debrecen, Csapó u. 29-35.

SZ

001

NGM

319.

Hajdú-Bihar

Tiszaújváros

031232

Debreceni Vegyipari Szakközépiskola

3580 Tiszaújváros Gyári út 1.

TH

002

NGM

320.

Hajdú-Bihar

Hajdúböszörmény

031243

Veress Ferenc Szakképző Iskola

4220 Hajdúböszörmény,
Enyingi T. B. u. 5/a.

SZ

001

NGM

321.

Hajdú-Bihar

Hajdúböszörmény

031243

Veress Ferenc Szakképző Iskola

4220 Hajdúböszörmény,
Városkert u. 38/D.

TH

003

NGM

322.

Hajdú-Bihar

Hajdúböszörmény

031243

Veress Ferenc Szakképző Iskola

4220 Hajdúböszörmény
Kálvineum u. 12.

TH

004

NGM

323.

Hajdú-Bihar

Debrecen

031221

Brassai Sámuel Gimnázium és Műszaki Szakközépiskola

4029 Debrecen, Víztorony u. 3.

SZ

001

NGM

324.

Hajdú-Bihar

Debrecen

031221

Brassai Sámuel Gimnázium és Műszaki Szakközépiskola

4028 Debrecen,
Gáborjáni Szabó Kálmán u. 4.

TH

002

NGM

325.

Hajdú-Bihar

Debrecen

031216

Debreceni Irinyi János Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola

4024 Debrecen, Irinyi u. 1.

SZ

001

NGM

326.

Hajdú-Bihar

Hajdúhadház

031218

Szilágyi Dániel Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola, Szakiskola

4242 Hajdúhadház, Bocskai tér 6.

SZ

001

NGM

327.

Hajdú-Bihar

Nádudvar

038276

Nádudvari Népi Kézműves Szakiskola és Kollégium

4181 Nádudvar, Kossuth utca 7.

SZ

001

NGM

328.

Hajdú-Bihar

Nádudvar

038276

Nádudvari Népi Kézműves Szakiskola és Kollégium

4181 Nádudvar, Ady Endre tér 10.

TH

006

NGM

329.

Hajdú-Bihar

Nádudvar

038276

Nádudvari Népi Kézműves Szakiskola és Kollégium

4181 Nádudvar, Fő út 143.

TH

007

NGM

330.

Hajdú-Bihar

Nádudvar

038276

Nádudvari Népi Kézműves Szakiskola és Kollégium

4181 Nádudvar,
Baksay Dániel utca 5.

TH

008

NGM

331.

Hajdú-Bihar

Polgár

200926

Polgári József Attila Gimnázium és Szakképző Iskola

4090 Polgár, Kiss Ernő út 10.

SZ

001

NGM

332.

Hajdú-Bihar

Polgár

200926

Polgári József Attila Gimnázium és Szakképző Iskola

4090 Polgár, Barankovics tér 2.

TH

003

NGM

333.

Hajdú-Bihar

Polgár

200926

Polgári József Attila Gimnázium és Szakképző Iskola

4090 Polgár, Széchenyi utca 11-13.

TH

002

NGM

334.

Hajdú-Bihar

Polgár

200926

Polgári József Attila Gimnázium és Szakképző Iskola

4090 Polgár,
Móricz Zsigmond utca 7.

TH

005

NGM

335.

Heves

Eger

031625

Egri Bornemissza Gergely Szakközép-, Szakiskola és Kollégium

3300 Eger, Kertész utca 128.

SZ

001

NGM

336.

Heves

Eger

031625

Egri Bornemissza Gergely Szakközép-, Szakiskola és Kollégium

3300 Eger, Vincellériskola utca 1.

TH

003

NGM

337.

Heves

Eger

031624

Egri Kereskedelmi, Mezőgazdasági, Vendéglátóipari Szakközép-, Szakiskola és Kollégium

3300 Eger, Pozsonyi utca 4-6.

SZ

001

NGM

338.

Heves

Eger

031624

Egri Kereskedelmi, Mezőgazdasági, Vendéglátóipari Szakközép-, Szakiskola és Kollégium

3300 Eger, Donát út

TH

003

NGM

339.

Heves

Eger

031624

Egri Kereskedelmi, Mezőgazdasági, Vendéglátóipari Szakközép-, Szakiskola és Kollégium

3300 Eger, Kisvölgy utca 46.

TH

004

NGM

340.

Heves

Eger

031620

Egri Kossuth Zsuzsanna Szakközépiskola, Szakiskola, Kollégium és Könyvtár

3300 Eger, Bem tábornok utca 3

SZ

001

NGM

341.

Heves

Gyöngyös

031627

Gyöngyösi József Attila Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium

3200 Gyöngyös, Kócsag utca 36-38.

SZ

001

NGM

342.

Heves

Gyöngyös

031627

Gyöngyösi József Attila Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium

3200 Gyöngyös, Kenyérgyár út 9.

TH

002

NGM

343.

Heves

Hatvan

201481

Hatvani Damjanich János Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium

3000 Hatvan,
Vécsey Károly utca 2/a.

SZ

001

NGM

344.

Heves

Kerekharaszt

201481

Hatvani Damjanich János Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium

3009 Kerekharaszt, Vadvirág utca 1.

TH

002

NGM

345.

Heves

Hatvan

201481

Hatvani Damjanich János Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium

3000 Hatvan, Bajcsy-Zsilinszky Endre út 8/b.

TH

003

NGM

346.

Heves

Hatvan

201481

Hatvani Damjanich János Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium

3000 Hatvan, Bezerédi út 2.

TH

004

NGM

347.

Heves

Lőrinci

031629

Lőrinci Március 15. Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium

3024 Lőrinci, Kastélykert

SZ

001

NGM

348.

Heves

Lőrinci

031629

Lőrinci Március 15. Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium

3024 Lőrinci, Vörösmajori út 48.

TH

004

NGM

349.

Jász-
Nagykun-
Szolnok

Szolnok

201165

Szolnoki Műszaki Szakközép- és Szakiskola

5000 Szolnok,
Baross u. 37/A

SZ

001

NGM

350.

Jász-
Nagykun-
Szolnok

Szolnok

201165

Szolnoki Műszaki Szakközép- és Szakiskola,
Baross Gábor Gépipari, Közlekedési Tagintézmény

5000 Szolnok,
Bán utca 9.

TI

002

NGM

351.

Jász-
Nagykun-
Szolnok

Szolnok

201165

Szolnoki Műszaki Szakközép- és Szakiskola,
Építészeti Faipari Tagintézmény

5000 Szolnok,
Petőfi utca 1.

TI

003

NGM

352.

Jász-
Nagykun-
Szolnok

Szolnok

201165

Szolnoki Műszaki Szakközép- és Szakiskola,
Jendrassik György Gépipari Tagintézmény

5000. Szolnok,
Baross u. 37.

TI

005

NGM

353.

Jász-
Nagykun-
Szolnok

Szolnok

201165

Szolnoki Műszaki Szakközép- és Szakiskola,
Pálfy- Vízügyi Tagintézmény

5000 Szolnok,
Tiszaparti sétány 2-3

TI

006

NGM

354.

Jász-
Nagykun-
Szolnok

Szolnok

201165

Szolnoki Műszaki Szakközép- és Szakiskola,
Pálfy- Vízügyi Tagintézménye Tószegi úti Telephelye

5000 Szolnok,
Tószegi út 24.

TH

007

NGM

355.

Jász-
Nagykun-
Szolnok

Szolnok

201165

Szolnoki Műszaki Szakközép- és Szakiskola,
Építészeti Faipari Tagintézménye Sárkány utcai Telephelye

5000 Szolnok,
Sárkány út 6.

TH

008

NGM

356.

Jász-
Nagykun-
Szolnok

Szolnok

201166

Szolnoki Szolgáltatási Szakközép- és Szakiskola

5000 Szolnok, Béla király u. 4.

SZ

007

NGM

357.

Jász-
Nagykun-
Szolnok

Szolnok

201166

Szolnoki Szolgáltatási Szakközép- és Szakiskola Kereskedelmi és Vendéglátóipari Tagintézménye

5000 Szolnok, Károly Róbert utca 2.

TI

003

NGM

358.

Jász-
Nagykun-
Szolnok

Szolnok

201166

Szolnoki Szolgáltatási Szakközép- és Szakiskola Ruhaipari Tagintézménye

5000 Szolnok, Áchim A. u. 12-14.

TI

004

NGM

359.

Jász-
Nagykun-
Szolnok

Szolnok

201166

Szolnoki Szolgáltatási Szakközép- és Szakiskola Vásárhelyi Pál Közgazdasági, Egészségügyi és Idegenforgalmi Két Tanítási Nyelvű Tagintézménye

5000 Szolnok, Baross utca 43.

TI

002

NGM

360.

Jász-
Nagykun-
Szolnok

Tiszafüred

036050

Hámori András Szakközépiskola és Szakiskola

5350 Tiszafüred, Ady Endre út 4.

SZ

001

NGM

361.

Jász-
Nagykun-
Szolnok

Törökszentmiklós

036058

Törökszentmiklósi Lábassy János Szakközépiskola és Szakiskola

5200 Törökszentmiklós,
Almásy út 51.

SZ

001

NGM

362.

Jász-
Nagykun-
Szolnok

Törökszentmiklós

036058

Törökszentmiklósi Lábassy János Szakközépiskola és Szakiskola

5200 Törökszentmiklós,
Dózsa György út 54.

TH

004

NGM

363.

Jász-
Nagykun-
Szolnok

Szolnok

036073

Sipos Orbán Szakiskola és Kollégium

5000 Szolnok, Gyermekváros út 1.

SZ

001

NGM

364.

Jász-
Nagykun-
Szolnok

Szolnok

036073

Sipos Orbán Szakiskola és Kollégium

5000 Szolnok, Nyár út

TH

002

NGM

365.

Jász-
Nagykun-
Szolnok

Szolnok

036073

Sipos Orbán Szakiskola és Kollégium

5000 Szolnok,
Kaán Károly út hrsz. 9660.

TH

003

NGM

366.

Jász-
Nagykun-
Szolnok

Karcag

036035

Varró István Szakiskola, Szakközépiskola és Kollégium

5300 Karcag, Varró utca 8.

SZ

001

NGM

367.

Jász-
Nagykun-
Szolnok

Karcag

036035

Varró István Szakiskola, Szakközépiskola és Kollégium

5300 Karcag, Laktanya út 1.

TH

005

NGM

368.

Jász-
Nagykun-
Szolnok

Martfű

036068

Martfűi Damjanich János Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium

5435 Martfű, Gesztenye sor 15.

SZ

001

NGM

369.

Jász-
Nagykun-
Szolnok

Mezőtúr

035999

Teleki Blanka Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium

5400 Mezőtúr,
Dózsa György utca 17.

SZ

001

NGM

370.

Jász-
Nagykun-
Szolnok

Mezőtúr

035999

Teleki Blanka Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium

5401 Mezőtúr, Petőfi tér 1.

TH

009

NGM

371.

Jász-
Nagykun-
Szolnok

Mezőtúr

035999

Teleki Blanka Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium

5402 Mezőtúr, Petőfi Sándor utca 6.

TH

002

NGM

372.

Jász-
Nagykun-
Szolnok

Mezőtúr

035999

Teleki Blanka Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium

5403 Mezőtúr, Földvári út 8.

TI

008

NGM

373.

Jász-
Nagykun-
Szolnok

Mezőtúr

035999

Teleki Blanka Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium

5404 Mezőtúr,
Kávási Sándor utca 29.

TH

012

NGM

374.

Jász-
Nagykun-
Szolnok

Mezőtúr

035999

Teleki Blanka Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium

5405 Mezőtúr, Rákóczi utca 49.

TH

015

NGM

375.

Jász-
Nagykun-
Szolnok

Mezőtúr

035999

Teleki Blanka Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium

5406 Mezőtúr, Sugár út 38.

TH

011

NGM

376.

Jász-
Nagykun-
Szolnok

Mezőtúr

035999

Teleki Blanka Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium

5407 Mezőtúr,
Vásárhelyi Pál utca 2.

TH

014

NGM

377.

Jász-
Nagykun-
Szolnok

Kunhegyes

036056

Kunhegyesi Nagy László Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium

5340 Kunhegyes,
Kossuth Lajos út 15-17.

SZ

001

NGM

378.

Jász-
Nagykun-
Szolnok

Kunhegyes

036056

Kunhegyesi Nagy László Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium

5340 Kunhegyes,
Kossuth Lajos út 30-32.

TH

002

NGM

379.

Jász-
Nagykun-
Szolnok

Kunhegyes

036056

Kunhegyesi Nagy László Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium

5340 Kunhegyes,
Széchenyi István út 1.

TH

004

NGM

380.

Jász-
Nagykun-
Szolnok

Kunhegyes

036056

Kunhegyesi Nagy László Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium

5340 Kunhegyes,
Kossuth Lajos út 58.

TH

005

NGM

381.

Jász-
Nagykun-
Szolnok

Kunszentmárton

036063

Kunszentmártoni Gimnázium és Szakképző Iskola

5440 Kunszentmárton,
Kossuth L. u. 37.

SZ

001

NGM

382.

Jász-
Nagykun-
Szolnok

Kunszentmárton

036063

Kunszentmártoni Gimnázium és Szakképző Iskola

5440 Kunszentmárton,
Rákóczi utca 2.

TH

002

NGM

383.

Jász-
Nagykun-
Szolnok

Kunszentmárton

036063

Kunszentmártoni Gimnázium és Szakképző Iskola

5440 Kunszentmárton, Vég utca 8.

TH

004

NGM

384.

Jász-
Nagykun-
Szolnok

Újszász

036023

Rózsa Imre Középiskola és Kollégium

5052 Újszász, Dózsa György út 23.

SZ

001

NGM

385.

Jász-
Nagykun-
Szolnok

Túrkeve

036022

Ványai Ambrus Gimnázium, Informatikai és Közlekedésgépészeti Szakközépiskola

5420 Túrkeve, József Attila utca 23.

SZ

001

NGM

386.

Komárom-
Esztergom

Esztergom

031968

Balassa Bálint Gazdasági Szakközépiskola és Szakiskola

2500 Esztergom,
Szent István tér 7-9.

SZ

008

NGM

387.

Komárom-
Esztergom

Esztergom

031968

Balassa Bálint Gazdasági Szakközépiskola és Szakiskola

2500 Esztergom, Szent István tér 5.

TH

007

NGM

388.

Komárom-
Esztergom

Esztergom

031968

Balassa Bálint Gazdasági Szakközépiskola és Szakiskola

2500 Esztergom,
Martsa Alajos utca 2.

TH

009

NGM

389.

Komárom-
Esztergom

Esztergom

031963

Géza Fejedelem Ipari Szakképző Iskola

2500 Esztergom,
Budai Nagy Antal utca 24.

SZ

001

NGM

390.

Komárom-
Esztergom

Esztergom

031963

Géza Fejedelem Ipari Szakképző Iskola

2500 Esztergom,
Budai Nagy Antal utca 22.

TH

002

NGM

391.

Komárom-
Esztergom

Komárom

031957

Széchenyi István Közgazdasági-Informatikai Szakközépiskola

2900 Komárom,
Táncsics Mihály utca 75.

SZ

001

NGM

392.

Komárom-
Esztergom

Komárom

031967

Kultsár István Szakközépiskola és Szakiskola

2900 Komárom,
Klapka György út 56.

SZ

001

NGM

393.

Nógrád

Balassagyarmat

032308

Szondi György Szakközépiskola, Szakiskola és Speciális Szakiskola

2660 Balassagyarmat,
Régimalom út 2.

SZ

001

NGM

394.

Nógrád

Balassagyarmat

032308

Szondi György Szakközépiskola, Szakiskola és Speciális Szakiskola

2660 Balassagyarmat,
Mártírok útja 7.

TH

003

NGM

395.

Nógrád

Balassagyarmat

032308

Szondi György Szakközépiskola, Szakiskola és Speciális Szakiskola

2660 Balassagyarmat,
Szondi utca 19.

TH

004

NGM

396.

Nógrád

Salgótarján

032314

Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium

3104 Salgótarján,
Csokonai út 21-29.

SZ

001

NGM

397.

Nógrád

Salgótarján

032314

Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium, Lorantffy Zsuzsanna Kollégiuma

3100 Salgótarján, Kissomlyó út 2.

TI

002

NGM

398.

Nógrád

Bátonyterenye

032314

Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium, Fáy András Szakképző Iskola és Kollégiuma

3070 Bátonyterenye, Ózdi út 39.

TI

003

NGM

399.

Nógrád

Bátonyterenye

032314

Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium, Fáy András Szakképző Iskola és Kollégiuma Tanműhelye

3070 Bátonyterenye, Orgona út 1-3.

TH

004

NGM

400.

Nógrád

Salgótarján

032303

Stromfeld Aurél Gépipari, Építőipari és Informatikai Szakközépiskola

3100 Salgótarján, Rákóczi út 60.

SZ

001

NGM

401.

Nógrád

Salgótarján

032302

Táncsics Mihály Közgazdasági, Ügyviteli, Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola

3100 Salgótarján, Május 1. út 58.

SZ

001

NGM

402.

Nógrád

Salgótarján

032302

Táncsics Mihály Közgazdasági, Ügyviteli, Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola Kereskedelmi és Vendéglátóipari Tagintézménye

3100 Salgótarján,
Zemlinszky Rezső út 4.

TI

002

NGM

403.

Nógrád

Salgótarján

032302

Táncsics Mihály Közgazdasági, Ügyviteli, Kereskedelmi és Vendéglátó-ipari Szakközépiskola és Szakiskola Kereskedelmi és Vendéglátóipari
Tagintézménye Telephelye

3100 Salgótarján, Ady Endre út 2.

TH

003

NGM

404.

Nógrád

Balassagyarmat

032288

Balassagyarmati Szent-Györgyi Albert Gimnázium és Szakközépiskola

2660 Balassagyarmat,
Rákóczi fejedelem út 50.

SZ

001

NGM

405.

Nógrád

Balassagyarmat

200776

Mikszáth Kálmán Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola

2660 Balassagyarmat,
Hétvezér út 26.

SZ

001

NGM

406.

Nógrád

Rétság

200776

Mikszáth Kálmán Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola

2651 Rétság, Rákóczi út 32.

TI

006

NGM

407.

Nógrád

Balassagyarmat

200776

Mikszáth Kálmán Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola

2660 Balassagyarmat,
Bajcsy Zsilinszky út 14.

TH

004

NGM

408.

Nógrád

Balassagyarmat

200776

Mikszáth Kálmán Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola

2660 Balassagyarmat,
Bajcsy Zsilinszky út 16.

TH

005

NGM

409.

Nógrád

Balassagyarmat

200776

Mikszáth Kálmán Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola

2660 Balassagyarmat,
József Attila út 1.

TH

009

NGM

410.

Nógrád

Balassagyarmat

200776

Mikszáth Kálmán Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola

2660 Balassagyarmat,
József Attila út 3.

TH

002

NGM

411.

Nógrád

Balassagyarmat

200776

Mikszáth Kálmán Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola

2660 Balassagyarmat, CivitasFortissima tér 2.

TH

003

NGM

412.

Nógrád

Nógrádsáp

200776

Mikszáth Kálmán Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola

2685 Nógrádsáp, Hunyadi út 2.

TH

008

NGM

413.

Nógrád

Balassagyarmat

200776

Mikszáth Kálmán Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola

2660 Balassagyarmat,
Nádor utca

TH

010

NGM

414.

Nógrád

Balassagyarmat

200776

Mikszáth Kálmán Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola

2660 Balassagyarmat,
Ipolypart út 5/A.

TH

011

NGM

415.

Nógrád

Balassagyarmat

200776

Mikszáth Kálmán Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola

2660 Balassagyarmat, Kóvári út

TH

012

NGM

416.

Pest

Aszód

32558

Petőfi Sándor Gimnázium, Gépészeti Szakközépiskola és Kollégium

2170 Aszód, Hatvani út 3.

SZ

001

NGM

417.

Pest

Aszód

032558

Petőfi Sándor Gimnázium, Gépészeti Szakközépiskola és Kollégium

2170 Aszód,
Falujárók útja 5/3. III/15.

TH

002

NGM

418.

Pest

Aszód

032558

Petőfi Sándor Gimnázium, Gépészeti Szakközépiskola és Kollégium

2170 Aszód,
Falujárók útja 5/1. II. lh. Fsz. 1.

TH

003

NGM

419.

Pest

Aszód

032558

Petőfi Sándor Gimnázium, Gépészeti Szakközépiskola és Kollégium

2170 Aszód,
Falujárók útja 5/8. II. lh. Fsz. 13.

TH

004

NGM

420.

Pest

Cegléd

032641

Bem József Műszaki Szakközép- és Szakiskola

2700 Cegléd, Jászberényi út 2.

SZ

001

NGM

421.

Pest

Cegléd

032641

Bem József Műszaki Szakközép- és Szakiskola

2700 Cegléd,Külső-Kátai út 35/A.

TH

002

NGM

422.

Pest

Cegléd

032610

Ceglédi Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola

2700 Cegléd, Kossuth Ferenc u. 32.

SZ

001

NGM

423.

Pest

Szigetszentmiklós

032603

Csonka János Műszaki Szakközépiskola és Szakiskola

2310 Szigetszentmiklós,
Csonka János u. 5.

SZ

001

NGM

424.

Pest

Érd

032647

Érdi Kós Károly Szakképző Iskola

2030 Érd, Ercsi út 8.

SZ

001

NGM

425.

Pest

Gyál

032611

Gyáli Eötvös József Közgazdasági Szakközépiskola

2360 Gyál, Erdősor u. 65.

SZ

001

NGM

426.

Pest

Kiskunlacháza

032648

Kiskunlacházi Szakközép- és Szakképző Iskola

2340 Kiskunlacháza, Rákóczi út 63.

SZ

001

NGM

427.

Pest

Kiskunlacháza

032648

Kiskunlacházi Szakközép- és Szakképző Iskola

2340 Kiskunlacháza,
Vörösmarty u. 5.

TH

002

NGM

428.

Pest

Nagykáta

032649

Nagykátai Ipari Szakközépiskola és Szakiskola

2760 Nagykáta, Csonka köz 6.

SZ

001

NGM

429.

Pest

Nagykáta

032649

Nagykátai Ipari Szakközépiskola és Szakiskola

2760 Nagykáta, Csonka köz 9.

TH

003

NGM

430.

Pest

Nagykáta

032649

Nagykátai Ipari Szakközépiskola és Szakiskola

2760 Nagykáta, Szabadság tér 1.

TH

006

NGM

431.

Pest

Nagykáta

032649

Nagykátai Ipari Szakközépiskola és Szakiskola

2760 Nagykáta, Szabadság tér 18.

TH

002

NGM

432.

Pest

Nagykáta

032649

Nagykátai Ipari Szakközépiskola és Szakiskola

2760 Nagykáta, Tüzelő u. 29..

TH

005

NGM

433.

Pest

Nagykáta

032649

Nagykátai Ipari Szakközépiskola és Szakiskola

2760 Nagykáta, Víztorony u. 1.

TH

007

NGM

434.

Pest

Szentendre

032651

Petzelt József Szakközépiskola és Szakiskola

2000 Szentendre, Római sánc köz 1.

SZ

001

NGM

435.

Pest

Szentendre

032651

Petzelt József Szakközépiskola és Szakiskola

2000 Szentendre, Kőfaragó u. 4.

TH

005

NGM

436.

Pest

Monor

032621

Szterényi József Szakközépiskola és Szakiskola

2200 Monor, Ipar u. 2.

SZ

001

NGM

437.

Pest

Monor

032621

Szterényi József Szakközépiskola és Szakiskola

2200 Monor, Toldi u. 5.

TH

002

NGM

438.

Pest

Cegléd

032632

Unghváry László Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola

2700 Cegléd, Kossuth Ferenc u. 18.

SZ

001

NGM

439.

Pest

Vác

032620

Király Endre Ipari Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium

2600 Vác, Naszály út 8.

SZ

005

NGM

440.

Pest

Vác

032620

Király Endre Ipari Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium

2600 Vác, Naszály út 18.

TH

006

NGM

441.

 

 

 

 

 

 

 

 

442.

Pest

Vác

032613

Selye János Humán Szakközépiskola

2600 Vác Jávorszky sétány 2.

SZ

001

NGM

443.

Pest

Vác

032612

Váci I. Géza Király Közgazdasági Szakközépiskola

2600 Vác, Géza király tér 8.

SZ

001

NGM

444.

Pest

Dabas

032646

Dabasi Kossuth Zsuzsanna Szakképző Iskola és Kollégium

2370 Dabas, József Attila u. 107.

SZ

001

NGM

445.

Pest

Gödöllő

032640

Madách Imre Szakközépiskola Szakiskola és Kollégium

2100 Gödöllő, Ganz Ábrahám u. 3.

SZ

001

NGM

446.

Somogy

Kaposvár

034164

Kaposvári Eötvös Loránd Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium

7400 Kaposvár,
Pázmány Péter utca 17.

SZ

001

NGM

447.

Somogy

Kaposvár

034164

Kaposvári Eötvös Loránd Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium

7400 Kaposvár, Virág utca 32.

TH

003

NGM

448.

Somogy

Kaposvár

034164

Kaposvári Eötvös Loránd Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium

7400 Kaposvár, Damjanich utca 17.

TH

002

NGM

449.

Somogy

Kaposvár

034170

Kaposvári Széchenyi István Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképző Iskola

7400 Kaposvár,
Rippl-Rónai utca 15.

SZ

001

NGM

450.

Somogy

Kaposvár

034170

Kaposvári Széchenyi István Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképző Iskola

7400 Kaposvár, Nemzetőr sor 1.

TH

004

NGM

451.

Somogy

Kaposvár

034170

Kaposvári Széchenyi István Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképző Iskola

7400 Kaposvár, Teleki utca 4.

TH

008

NGM

452.

Somogy

Kaposvár

034167

Noszlopy Gáspár Közgazdasági Szakközépiskola

7400 Kaposvár, Szent Imre utca 2.

SZ

001

NGM

453.

Somogy

Kaposvár

034167

Noszlopy Gáspár Közgazdasági Szakközépiskola

7400 Kaposvár,
Németh István fasor 8.

TH

002

NGM

454.

Somogy

Kaposvár

034183

Szigeti-Gyula János Egészségügyi Szakképző Iskola

7400 Kaposvár,
Bajcsy-Zsilinszky utca 58.

SZ

001

NGM

455.

Somogy

Kaposvár

034183

Szigeti-Gyula János Egészségügyi Szakképző Iskola

7400 Kaposvár,
Tallián Gyula utca 12.

TH

002

NGM

456.

Somogy

Barcs

202968

Barcsi Ipari és Kereskedelmi Szakképző Iskola

7570 Barcs, Barátság u. 9-11.

SZ

001

NGM

457.

Somogy

Barcs

202968

Barcsi Ipari és Kereskedelmi Szakképző Iskola

7570 Barcs, Béke u. 35.

TH

002

NGM

458.

Somogy

Marcali

034190

Marcali Szakképző Iskola

8700 Marcali, Hősök tere 3.

SZ

002

NGM

459.

Somogy

Marcali

034190

Marcali Szakképző Iskola

8700 Marcali, Lehel utca 4-6.

TH

003

NGM

460.

Somogy

Nagyatád

034147

Nagyatádi Ady Endre Gimnázium és Szakközépiskola

7500 Nagyatád, Dózsa Gy. u. 13.

SZ

001

NGM

461.

Somogy

Nagyatád

040655

József Attila Kollégium

7500 Nagyatád,
Baross Gábor utca 10.

SZ

001

NGM

462.

Szabolcs-
Szatmár-
Bereg

Csenger

033658

Csengeri Ady Endre Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium

4765 Csenger, Honvéd utca 5.

SZ

001

NGM

463.

Szabolcs-
Szatmár-
Bereg

Csenger

033658

Csengeri Ady Endre Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Ady Endre utcai telephelye

4765 Csenger, Ady Endre utca 6.

TH

002

NGM

464.

Szabolcs-
Szatmár-
Bereg

Fehérgyarmat

033676

Fehérgyarmati Petőfi Sándor Szakközépiskola

4900 Fehérgyarmat,
Május 14. tér 16.

SZ

001

NGM

465.

Szabolcs-
Szatmár-
Bereg

Nyírbátor

033708

Nyírbátori Bethlen Gábor Középiskola, Szakképző Iskola és Kollégium

4300 Nyírbátor, Füveskert út 9.

SZ

001

NGM

466.

Szabolcs-
Szatmár-
Bereg

Nyírbátor

033708

Nyírbátori Bethlen Gábor Középiskola, Szakképző Iskola és Kollégium

4300 Nyírbátor, Kossuth út 26.

TH

002

NGM

467.

Szabolcs-
Szatmár-
Bereg

Nyíregyháza

033681

Bánki Donát Műszaki Középiskola és Kollégium

4400 Nyíregyháza, Korányi F.út 15.

SZ

001

NGM

468.

Szabolcs-
Szatmár-
Bereg

Nyíregyháza

033429

Bencs László Szakiskola és Általános Iskola

4400 Nyíregyháza,
Tiszavasvári út 12.

SZ

003

NGM

469.

Szabolcs-
Szatmár-
Bereg

Nyíregyháza

033683

Nyíregyházi Széchenyi István Közgazdasági, Informatikai Szakközépiskola és Kollégium

4400 Nyíregyháza, Városmajor u. 4.

SZ

001

NGM

470.

Szabolcs-
Szatmár-
Bereg

Nyíregyháza

033683

Nyíregyházi Széchenyi István Közgazdasági, Informatikai Szakközépiskola és Kollégium

4400 Nyíregyháza, Árok u. 48.

TH

002

NGM

471.

Szabolcs-
Szatmár-
Bereg

Nagykálló

201763

Nagykállói Budai Nagy Antal Szakközépiskola

4320 Nagykálló, Korányi F. út 27.

SZ

001

NGM

472.

Szabolcs-
Szatmár-
Bereg

Nyíregyháza

033686

Vásárhelyi Pál Építőipari és Környezetvédelmi- Vízügyi Szakközépiskola

4400 Nyíregyháza Vasvári Pál út 16.

SZ

001

NGM

473.

Szabolcs-
Szatmár-
Bereg

Kisvárda

033694

Kisvárdai II. Rákóczi Ferenc Szakközépiskola és Szakiskola

4600 Kisvárda, Mártírok útja 8.sz.

SZ

001

NGM

474.

Szabolcs-
Szatmár-
Bereg

Nagykálló

200943

Nagykállói Kállay Rudolf Szakiskola

4320 Nagykálló, Kossuth út 8.

SZ

001

NGM

475.

Szabolcs-
Szatmár-
Bereg

Mátészalka

200994

Mátészalkai Szakképző Iskola és Kollégium

4700 Mátészalka, Baross L. u. 9-11.

SZ

001

NGM

476.

Szabolcs-
Szatmár-
Bereg

Mátészalka

200994

Mátészalkai Szakképző Iskola és Kollégium Gépészeti Szakközépiskolája

4700 Mátészalka, Kölcsey út 12.

TI

003

NGM

477.

Szabolcs-
Szatmár-
Bereg

Nyíregyháza

033682

Sipkay Barna Kereskedelmi, Vendéglátóipari, Idegenforgalmi Középiskola Szakiskola és Kollégium

4400 Nyíregyháza,
Krúdy Gy. u. 32 sz.

SZ

001

NGM

478.

Szabolcs-
Szatmár-
Bereg

Nyíregyháza

033690

Inczédy György Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium

4400 Nyíregyháza Árok utca 53.

SZ

001

NGM

479.

Szabolcs-
Szatmár-
Bereg

Nyíregyháza

033691

Wesselényi Miklós Középiskola, Szakiskola és Kollégium

4400 Nyíregyháza,
Dugonics u. 10-12.

SZ

001

NGM

480.

Szabolcs-
Szatmár-
Bereg

Nyíregyháza

033691

Wesselényi Miklós Középiskola, Szakiskola és Kollégium Nyíregyháza, Hengersori Telephelye

4400 Nyíregyháza, Hengersor 10.

TH

002

NGM

481.

Szabolcs-
Szatmár-
Bereg

Nyíregyháza

033691

Wesselényi Miklós Középiskola, Szakiskola és Kollégium Nyíregyháza, Vay Ádám Körúti Telephelye

4400 Nyíregyháza,
Vay Ádám körút 4-6.

TH

003

NGM

482.

Szabolcs-
Szatmár-
Bereg

Nyíregyháza

033662

Zay Anna Egészségügyi, Informatikai Szakközépiskola és Kollégium

4400 Nyíregyháza, Család u. 11.

SZ

001

NGM

483.

Szabolcs-
Szatmár-
Bereg

Tiszalök

200580

Tiszalöki Teleki Blanka Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium

4450 Tiszalök, Ady Endre utca 35.

SZ

001

NGM

484.

Szabolcs-
Szatmár-
Bereg

Tiszalök

200580

Tiszalöki Teleki Blanka Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium

4450 Tiszalök, Bocskai u. 17.

TH

002

NGM

485.

Szabolcs-
Szatmár-
Bereg

Záhony

033664

Záhonyi Kandó Kálmán Közlekedési Szakközépiskola, Gimnázium és Dr. Béres József Kollégium

4625 Záhony Kárpát út 4.

SZ

001

NGM

486.

Tolna

Dombóvár

202767

Dombóvári Apáczai Csere János Szakközépiskola és Kollégium

7200 Dombóvár, Arany János tér 21.

SZ

001

NGM

487.

Tolna

Dombóvár

036413

Esterházy Miklós Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium

7200 Dombóvár,
Népköztársaság utca 21.

SZ

001

NGM

488.

Tolna

Kaposvár

036413

Esterházy Miklós Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium

7400 Kaposvár, Virág utca 32.

TH

006

NGM

489.

Tolna

Paks

036418

Paksi I. István Szakképző Iskola

7030 Paks, Iskola utca 7.

SZ

001

NGM

490.

Tolna

Szekszárd

200914

Tolna Megyei Szent László Szakképző Iskola és Kollégium

7100 Szekszárd,
Széchenyi utca 2-14.

SZ

001

NGM

491.

Tolna

Szekszárd

200914

Tolna Megyei Szent László Szakképző Iskola és Kollégium

7100 Szekszárd, Hunyadi utca 7.

TI

003

NGM

492.

Tolna

Szekszárd

200914

Tolna Megyei Szent László Szakképző Iskola és Kollégium

7100 Szekszárd,
Szent-Györgyi Albert utca 8-10.

TI

005

NGM

493.

Tolna

Bonyhád

200914

Tolna Megyei Szent László Szakképző Iskola és Kollégium

7150 Bonyhád, Széchenyi tér 18.

TI

006

NGM

494.

Tolna

Bonyhád

200914

Tolna Megyei Szent László Szakképző Iskola és Kollégium

7150 Bonyhád, Perczel Mór utca 44.

TH

028

NGM

495.

Tolna

Bonyhád

200914

Tolna Megyei Szent László Szakképző Iskola és Kollégium

7150 Bonyhád, Perczel Mór utca 51.

TH

007

NGM

496.

Tolna

Bonyhád

200914

Tolna Megyei Szent László Szakképző Iskola és Kollégium

7150 Bonyhád, Rákóczi utca 31.

TH

025

NGM

497.

Tolna

Tamási

200914

Tolna Megyei Szent László Szakképző Iskola és Kollégium

7090 Tamási, Deák Ferenc utca 6-8.

TI

008

NGM

498.

Tolna

Tamási

200914

Tolna Megyei Szent László Szakképző Iskola és Kollégium

7090 Tamási, Szabadság utca 9.

TH

022

NGM

499.

Tolna

Tamási

200914

Tolna Megyei Szent László Szakképző Iskola és Kollégium

7090 Tamási, Fornádpuszta, Szarkahegy, Erdőrész

TH

027

NGM

500.

Tolna

Szekszárd

200914

Tolna Megyei Szent László Szakképző Iskola és Kollégium

7100 Szekszárd,
Szent László utca 8-12.

TI

009

NGM

501.

Tolna

Bonyhád

200914

Tolna Megyei Szent László Szakképző Iskola és Kollégium

7150 Bonyhád, Jókai Mór utca 3.

TI

029

NGM

502.

Tolna

Tamási

200914

Tolna Megyei Szent László Szakképző Iskola és Kollégium

7090 Tamási, Rákóczi utca 21.

TH

018

NGM

503.

Vas

Sárvár

036761

Barabás György Műszaki Szakközépiskola és Szakiskola

9600 Sárvár,
Kisfaludy Sándor utca 2/A.

SZ

001

NGM

504.

Vas

Szombathely

036749

Hefele Menyhért Építő- és Faipari Szakképző Iskola

9700 Szombathely,
Szent Márton utca 77.

SZ

001

NGM

505.

Vas

Szombathely

036749

Hefele Menyhért Építő- és Faipari Szakképző Iskola Pálya utcai Telephelye

9700 Szombathely, Pálya utca 4.

TH

002

NGM

506.

Vas

Szombathely

036749

Hefele Menyhért Építő- és Faipari Szakképző Iskola Sági utcai Telephelye

9700 Szombathely, Sági út 3/A.

TH

003

NGM

507.

Vas

Szombathely

036744

Szombathelyi Műszaki Szakképző Iskola és Kollégium

9700 Szombathely,
Petőfi Sándor utca 1.

SZ

001

NGM

508.

Vas

Szombathely

036744

Szombathelyi Műszaki Szakképző Iskola és Kollégium Ady Endre tér 2. sz. alatti telephelye

9700 Szombathely, Ady Endre tér 2.

TH

002

NGM

509.

Vas

Szombathely

036744

Szombathelyi Műszaki Szakképző Iskola és Kollégium Akacs Mihály utcai Telephelye

9700 Szombathely,
Akacs Mihály utca 8-10.

TH

009

NGM

510.

Vas

Szombathely

036744

Szombathelyi Műszaki Szakképző Iskola és Kollégium Gépipari Szakközépiskolája

9700 Szombathely, Rohonci út 1.

TI

003

NGM

511.

Vas

Szombathely

036744

Szombathelyi Műszaki Szakképző Iskola és Kollégium Savaria Szakképző Iskolája

9700 Szombathely, Hadnagy utca 1.

TI

004

NGM

512.

Vas

Körmend

036745

Rázsó Imre Szakközépiskola és Szakiskola

9900 Körmend,
Rákóczi Ferenc utca 2.

SZ

001

NGM

512a.

Vas

Körmend

036745

Rázsó Imre Szakközépiskola és Szakiskola

9900 Körmend, Hrsz:0296/7

TH

005

NGM

512b.

Vas

Körmend

036745

Rázsó Imre Szakközépiskola és Szakiskola

9900 Körmend Hrsz: 0296/8

TH

006

NGM

513.

Vas

Körmend

036745

Rázsó Imre Szakközépiskola és Szakiskola 003-as Telephelye

9901 Körmend, Sport utca 2.

TH

003

NGM

514.

Vas

Vasvár

036740

Vasvári Béri Balogh Ádám Szakközépiskola és Szakiskola

9800 Vasvár,
Járdányi professzor utca 13.

SZ

001

NGM

515.

Vas

Szombathely

036741

Szombathelyi Kereskedelmi és Vendéglátói Szakképző Iskola és Kollégium

9700 Szombathely,
Nagykar utca 1-3.

SZ

001

NGM

516.

Vas

Csepreg

036735

Nádasdy Tamás Közgazdasági, Informatikai, Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium

9735 Csepreg,
Rákóczi Ferenc utca 13-15.

SZ

001

NGM

517.

Veszprém

Balatonfűzfő

037218

Öveges József Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium

8184 Balatonfűzfő, Gagarin utca 27.

SZ

001

NGM

518.

Veszprém

Balatonfűzfő

037218

Öveges József Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium

8184 Balatonfűzfő, Gagarin utca 9.

TH

002

NGM

519.

Veszprém

Balatonfűzfő

037218

Öveges József Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium

8184 Balatonfűzfő,
Bugyogóforrás utca 19.

TH

005

NGM

520.

Veszprém

Pápa

037219

Acsády Ignác Szakképző Iskola

8500 Pápa, Erkel Ferenc utca 39.

SZ

001

NGM

521.

Veszprém

Várpalota

037194

Faller Jenő Szakképző Iskola és Kollégium

8100 Várpalota, Szent István út 1.

SZ

001

NGM

522.

Veszprém

Várpalota

037194

Faller Jenő Szakképző Iskola és Kollégium

8100 Várpalota, Fehérvári út 39.

TH

002

NGM

523.

Veszprém

Várpalota

037194

Faller Jenő Szakképző Iskola és Kollégium

8100 Várpalota, Bartók Béla utca 4.

TH

004

NGM

524.

Veszprém

Veszprém

037201

Veszprémi Közgazdasági és Közigazgatási Szakközépiskola

8200 Veszprém, Csap utca 9.

SZ

002

NGM

525.

Veszprém

Pápa

037193

Pápai Gazdasági Szakközépiskola és Kollégium

8500 Pápa, Veszprémi út 45.

SZ

001

NGM

526.

Veszprém

Zirc

037222

Reguly Antal Szakképző Iskola és Kollégium

8420 Zirc, Alkotmány utca 16.

SZ

001

NGM

527.

Veszprém

Zirc

037222

Reguly Antal Szakképző Iskola és Kollégium

8420 Zirc, Szabadság utca 10.

TH

002

NGM

528.

Veszprém

Zirc

037222

Reguly Antal Szakképző Iskola és Kollégium

8420 Zirc, Alkotmány utca 14.

TH

003

NGM

529.

Veszprém

Veszprém

037197

Veszprémi Táncsics Mihály Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium

8200 Veszprém,
Eötvös Károly utca 1.

SZ

001

NGM

530.

Veszprém

Veszprém

037197

Veszprémi Táncsics Mihály Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Tanműhelye

8200 Veszprém, Házgyári út 1.

TH

003

NGM

531.

Veszprém

Veszprém

037198

Ipari Szakközépiskola és Gimnázium

8200 Veszprém, Iskola utca 4.

SZ

001

NGM

532.

Veszprém

Veszprém

037223

Jendrassik - Venesz Középiskola és Szakiskola

8200 Veszprém, Március 15. utca 5.

SZ

001

NGM

533.

Zala

Keszthely

037655

Keszthelyi Közgazdasági Szakközépiskola

8360 Keszthely, Rózsa utca 12.

SZ

001

NGM

534.

Zala

Lenti

037667

Lámfalussy Sándor Szakképző Iskola

8960 Lenti, Petőfi Sándor út 23.

SZ

001

NGM

535.

Zala

Lenti

037667

Lámfalussy Sándor Szakképző Iskola

8960 Lenti, Akácfa utca 5.

TH

002

NGM

536.

Zala

Lenti

037667

Lámfalussy Sándor Szakképző Iskola

8960 Lenti, Béke utca 40.

TH

004

NGM

537.

Zala

Lenti

037667

Lámfalussy Sándor Szakképző Iskola

8960 Lenti, Petőfi Sándor út 15.

TH

003

NGM

538.

Zala

Zalaegerszeg

037647

Csány László Közgazdasági Szakközépiskola

8900 Zalaegerszeg, Jókai utca 4-6.

SZ

001

NGM

539.

Zala

Zalaegerszeg

037647

Csány László Közgazdasági Szakközépiskola

8900 Zalaegerszeg,
Virág Benedek utca 5.

TH

002

NGM

540.

Zala

Zalaegerszeg

037650

Ganz Ábrahám és Munkácsy Mihály Szakközépiskola és Szakiskola

8900 Zalaegerszeg,
Gasparich Márk utca 27.

SZ

001

NGM

541.

Zala

Zalaegerszeg

037650

Ganz Ábrahám és Munkácsy Mihály Szakközépiskola és Szakiskola Munkácsy Mihály Tagiskolája

8900 Zalaegerszeg,
Gasparich Márk utca 24.

TI

005

NGM

542.

Zala

Zalaegerszeg

037663

Zalaegerszegi Báthory István Szakképző Iskola

8900 Zalaegerszeg,
Báthory István utca 58.

SZ

001

NGM

543.

Zala

Zalaegerszeg

037663

Zalaegerszegi Báthory István Szakképző Iskola

8900 Zalaegerszeg, Kinizsi utca 74.

TH

002

NGM

544.

Zala

Zalaegerszeg

037663

Zalaegerszegi Báthory István Szakképző Iskola

8900 Zalaegerszeg,
Ebergényi utca 2.

TH

003

NGM

545.

Zala

Keszthely

037656

Keszthelyi Asbóth Sándor Szakképző Iskola és Kollégium

8360 Keszthely Gagarin utca 2-4.

SZ

001

NGM

546.

Zala

Keszthely

037656

Keszthelyi Asbóth Sándor Szakképző iskola és Kollégium Csárda utca 13. alatti telephelye

8360 Keszthely, Csárda utca 13.

TH

002

NGM

547.

Zala

Keszthely

037656

Keszthelyi Asbóth Sándor Szakképző Iskola és Kollégium Csárda utca 17. alatti telephelye

8360 Keszthely, Csárda utca 17.

TH

003

NGM

548.

Zala

Keszthely

037651

Keszthelyi Vendéglátó, Idegenforgalmi, Kereskedelmi Szakképző Iskola és Kollégium

8360 Keszthely, Mártírok útja 1.

SZ

001

NGM

549.

Zala

Nagykanizsa

037657

Nagykanizsai Műszaki Szakképző Iskola és Kollégium

8800 Nagykanizsa, Hunyadi utca 18.

SZ

001

NGM

550.

Zala

Nagykanizsa

037657

Nagykanizsai Műszaki Szakképző Iskola és Kollégium

8800 Nagykanizsa,
Királyi Pál u. 2-4.

TH

011

NGM

551.

Zala

Nagykanizsa

037657

Nagykanizsai Műszaki Szakképző Iskola és Kollégium

8800 Nagykanizsa, Erdész utca 30.

TH

008

NGM

552.

Zala

Nagykanizsa

037657

Nagykanizsai Műszaki Szakképző Iskola és Kollégium Cserháti Sándor Tagintézménye

8800 Nagykanizsa,
Ady Endre utca 74/a.

TI

009

NGM

553.

Zala

Nagykanizsa

037657

Nagykanizsai Műszaki Szakképző Iskola és Kollégium

8800 Nagykanizsa, Petőfi utca 3.

TH

003

NGM

554.

Zala

Nagykanizsa

037657

Nagykanizsai Műszaki Szakképző Iskola és Kollégium

8800 Nagykanizsa, Petőfi utca 5.

TH

002

NGM

555.

Zala

Nagykanizsa

037657

Nagykanizsai Műszaki Szakképző Iskola és Kollégium

8800 Nagykanizsa, Vécsey utca 6.

TH

007

NGM

556.

Zala

Zalaegerszeg

037671

Deák Ferenc és Széchenyi István Szakközépiskola és Szakiskola

8900 Zalaegerszeg Göcseji út 16.

SZ

001

NGM

557.

Zala

Zalaegerszeg

037671

Deák Ferenc és Széchenyi István Szakközépiskola és Szakiskola Széchenyi István Tagiskolája

8900 Zalaegerszeg Déryné utca 1.

TI

002

NGM

558.

Zala

Zalaegerszeg

037671

Deák Ferenc és Széchenyi István Szakközépiskola és Szakiskola Landorhegyi úti telephelye

8900 Zalaegerszeg
Landorhegyi út 12.

TH

005

megszűnt, de még nem törölt feladatellátási hely

559.

Zala

Zalaegerszeg

037671

Deák Ferenc és Széchenyi István Szakközépiskola és Szakiskola Űrhajós utcai telephelye

8900 Zalaegerszeg Űrhajós utca 2.

TH

004

megszűnt, de még nem törölt feladatellátási hely

560.

Zala

Zalaegerszeg

037671

Deák Ferenc és Széchenyi István Szakközépiskola és Szakiskola Zrínyi utcai telephelye

8900 Zalaegerszeg Zrínyi utca 1.

TH

003

megszűnt, de még nem törölt feladatellátási hely

2. melléklet a 120/2015. (V. 21.) Korm. rendelethez6

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (KLIK) fenntartásában maradó köznevelési intézmények

Sorszám

Megye

Település

OM

Az intézmény megnevezése

Feladatellátási hely címe

Székhely (SZ)/ Tagintézmény (TI)/ Telephely (TH)

Feladatellátási hely KIR sorszáma

Fenntartó 2015. július 1-jétől

1.

Bács-Kiskun

Kecskemét

200923

Kecskeméti Kodály Zoltán Ének-zenei Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Alapfokú Művészeti Iskola

6000 Kecskemét, Dózsa György út 22.

SZ

001

KLIK

2.

Bács-Kiskun

Kecskemét

200923

Kecskeméti Kodály Zoltán Általános és Középiskola M. Bodon Pál Alapfokú Művészeti Iskolája

6000 Kecskemét, Bihar u. 6.

TH

002

KLIK

3.

Baranya

Pécs

027425

Pécsi Művészeti Gimnázium és Szakközépiskola

7624 Pécs, Radnics u. 9.

SZ

001

KLIK

4.

Baranya

Vajszló

027358

Vajszlói Kodolányi János Szakközépiskola, Szakiskola és Általános Iskola

7838 Vajszló, Iskola u. 1.

SZ

001

KLIK

5.

Baranya

Bogádmindszent

027358

Vajszlói Kodolányi Általános Iskola és Szakképző Iskola Bogádmindszenti Általános Iskolája

7836 Bogádmindszent,
Kossuth L u. 22.

TI

005

KLIK

6.

Békés

Békéscsaba

028409

Békéscsabai Bartók Béla Művészeti Szakközépiskola és Alapfokú Művészeti Iskola

5600 Békéscsaba, Szabadság tér 4.

SZ

001

KLIK

7.

Békés

Mezőkovácsháza

028376

Békés Megyei Hunyadi János Gimnázium, Szakképző Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium

5800 Mezőkovácsháza,
Sármezey Endre utca 63.

SZ

001

KLIK

8.

Békés

Mezőkovácsháza

028376

Békés Megyei Hunyadi János Gimnázium, Szakképző Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium

5800 Mezőkovácsháza,
Hősök tere 1-4.

TH

025

KLIK

9.

Békés

Mezőkovácsháza

028376

Békés Megyei Hunyadi János Gimnázium, Szakképző Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium

5800 Mezőkovácsháza,
Alkotmány u. 56.

TH

004

KLIK

10.

Békés

Magyarbánhegyes

028376

Békés Megyei Hunyadi János Gimnázium, Szakképző Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium

5667 Magyarbánhegyes,
Kossuth utca 81.

TH

009

KLIK

11.

Békés

Magyarbánhegyes

028376

Békés Megyei Hunyadi János Gimnázium, Szakképző Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium

5667 Magyarbánhegyes, Árpád utca 1.

TH

011

KLIK

12.

Békés

Magyarbánhegyes

028376

Békés Megyei Hunyadi János Gimnázium, Szakképző Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium

5667 Magyarbánhegyes,
Damjanich u. 13.

TH

016

KLIK

13.

Békés

Orosháza

028279

Orosházi Táncsics Mihály Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium

5900 Orosháza,
Táncsics Mihály utca 2-4.

SZ

010

KLIK

14.

Békés

Orosháza

028279

Orosházi Táncsics Mihály Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium

5900 Orosháza, Veres József u. 2/A

TH

011

KLIK

15.

Békés

Orosháza

028279

Orosházi Táncsics Mihály Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium

5900 Orosháza, Táncsics M. u. 6.

TH

014

KLIK

16.

Békés

Orosháza

028279

Orosházi Táncsics Mihály Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium

5900 Orosháza, Dózsa Gy. U

TH

015

KLIK

17.

Borsod-
Abaúj-
Zemplén

Bőcs

029112

Bőcsi Általános Iskola és Szakiskola, Alapfokú Művészeti Iskola

3574 Bőcs, Munkácsy Mihály utca 7.

SZ

001

KLIK

18.

 

 

 

 

 

 

 

 

19.

Borsod-
Abaúj-
Zemplén

Miskolc

029308

Miskolci Bartók Béla Zeneművészeti Szakközépiskola

3530 Miskolc, Bartók Béla tér 1.

SZ

001

KLIK

20.

Borsod-
Abaúj-
Zemplén

Miskolc

029308

Miskolci Bartók Béla Zeneművészeti Szakközépiskola

3530 Miskolc,
Nagyváthy János utca 5.

TH

003

KLIK

21.

Borsod-
Abaúj-
Zemplén

Lak

029236

Laki Körzeti Általános Iskola és Szakiskola

3786 Lak, Ady Endre u.1

SZ

001

KLIK

22.

Borsod-
Abaúj-
Zemplén

Encs

200598

Encsi Váci Mihály Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium

3860 Encs, Petőfi út 60.

SZ

001

KLIK

23.

Borsod-
Abaúj-
Zemplén

Encs

200598

Encsi Váci Mihály Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium

3861 Encs, Petőfi út 64.

TH

002

KLIK

24.

 

 

 

 

 

 

 

 

25.

 

 

 

 

 

 

 

 

26.

Borsod-
Abaúj-
Zemplén

Ózd

200599

Ózdi József Attila Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium

3600 Ózd, Bem út 14.

SZ

001

KLIK

27.

Borsod-
Abaúj-
Zemplén

Ózd

200599

Ózdi József Attila Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium

3600 Ózd, 48-as út 26.

TH

009

KLIK

28.

Borsod-
Abaúj-
Zemplén

Tiszaújváros

029265

Tiszaújvárosi Eötvös József Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium

3580 Tiszaújváros,
Munkácsy Mihály út 13.

SZ

001

KLIK

29.

Borsod-
Abaúj-
Zemplén

Tiszaújváros

029265

Tiszaújvárosi Eötvös József Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium Középiskolai Kollégiuma

3580 Tiszaújváros,
Munkácsy Mihály út 26.-28.

TI

002

KLIK

30.

 

 

 

 

 

 

 

 

31.

Budapest

Budapest

035445

Nemes Nagy Ágnes Művészeti Szakközépiskola

1115 Budapest, Thallóczy Lajos u. 1.

SZ

001

KLIK

32.

Budapest

Budapest

035248

Budapest XV. Kerületi Dózsa György Gimnázium és Táncművészeti Szakközépiskola

1151 Budapest, Fő út 70.

SZ

001

KLIK

33.

Budapest

Budapest

035248

Budapest XV. Kerületi Dózsa György Gimnázium és Táncművészeti Szakközépiskola

1151 Budapest, Sződliget utca 24-30.

TH

002

KLIK

34.

Budapest

Budapest

035384

Jaschik Álmos Művészeti Szakközépiskola

1097 Budapest, Illatos út 2-4.

SZ

001

KLIK

35.

Budapest

Budapest

035377

Jelky András Iparművészeti Szakközépiskola

1084 Budapest, Rákóczi tér 4.

SZ

001

KLIK

36.

Budapest

Budapest

035307

Kodály Zoltán Magyar Kórusiskola, Általános Iskola, Gimnázium, Alapfokú Művészeti Iskola és Szakközépiskola

1015 Budapest,
Toldy Ferenc utca 28-30.

SZ

001

KLIK

37.

Budapest

Budapest

039770

Szent István Király Zeneművészeti Szakközépiskola és Alapfokú Művészeti Iskola

1145 Budapest, Columbus utca 11.

SZ

001

KLIK

38.

Budapest

Budapest

039770

Szent István Király Zeneművészeti Szakközépiskola és Alapfokú Művészeti Iskola

1142 Budapest, Ungvár utca 36.

TH

017

KLIK

39.

Budapest

Budapest

039770

Szent István Király Zeneművészeti Szakközépiskola és Alapfokú Művészeti Iskola

1144 Budapest, Újváros park 2.

TH

011

KLIK

40.

Budapest

Budapest

039770

Szent István Király Zeneművészeti Szakközépiskola és Alapfokú Művészeti Iskola

1144 Budapest, Kántorné sétány 3.

TH

002

KLIK

41.

Budapest

Budapest

039770

Szent István Király Zeneművészeti Szakközépiskola és Alapfokú Művészeti Iskola

1144 Budapest, Ond Vezér park 5.

TH

004

KLIK

42.

Budapest

Budapest

039770

Szent István Király Zeneművészeti Szakközépiskola és Alapfokú Művészeti Iskola

1145 Budapest, Újvidék tér 3.

TH

003

KLIK

43.

Budapest

Budapest

039770

Szent István Király Zeneművészeti Szakközépiskola és Alapfokú Művészeti Iskola

1145 Budapest,
Erzsébet királyné útja 35-37.

TH

009

KLIK

44.

Budapest

Budapest

039770

Szent István Király Zeneművészeti Szakközépiskola és Alapfokú Művészeti Iskola

1146 Budapest, Hermina út 9-15.

TH

016

KLIK

45.

Budapest

Budapest

039770

Szent István Király Zeneművészeti Szakközépiskola és Alapfokú Művészeti Iskola

1146 Budapest,
Cházár András utca 10.

TH

005

KLIK

46.

Budapest

Budapest

039770

Szent István Király Zeneművészeti Szakközépiskola és Alapfokú Művészeti Iskola

1146 Budapest, Ajtósi Dürer sor 37.

TH

015

KLIK

47.

Budapest

Budapest

039770

Szent István Király Zeneművészeti Szakközépiskola és Alapfokú Művészeti Iskola

1146 Budapest, Ajtósi Dürer sor 15.

TH

014

KLIK

48.

Budapest

Budapest

039770

Szent István Király Zeneművészeti Szakközépiskola és Alapfokú Művészeti Iskola

1144 Budapest, Telepes utca 32.

TH

013

KLIK

49.

Budapest

Budapest

039770

Szent István Király Zeneművészeti Szakközépiskola és Alapfokú Művészeti Iskola

1148 Budapest, Hermina út 23.

TH

010

KLIK

50.

Budapest

Budapest

039770

Szent István Király Zeneművészeti Szakközépiskola és Alapfokú Művészeti Iskola

1148 Budapest, Wass Albert tér 12.

TH

019

KLIK

51.

Budapest

Budapest

039770

Szent István Király Zeneművészeti Szakközépiskola és Alapfokú Művészeti Iskola

1148 Budapest, Lengyel utca 23.

TH

012

KLIK

52.

Budapest

Budapest

039770

Szent István Király Zeneművészeti Szakközépiskola és Alapfokú Művészeti Iskola

1148 Budapest, Padlizsán utca 11-13.

TH

006

KLIK

53.

Budapest

Budapest

039770

Szent István Király Zeneművészeti Szakközépiskola és Alapfokú Művészeti Iskola

1149 Budapest, Egressy út 69.

TH

007

KLIK

54.

Budapest

Budapest

039770

Szent István Király Zeneművészeti Szakközépiskola és Alapfokú Művészeti Iskola

1148 Budapest,
Kaffka Margit köz 2-6.

TH

018

KLIK

55.

Budapest

Budapest

039770

Szent István Király Zeneművészeti Szakközépiskola és Alapfokú Művészeti Iskola

1149 Budapest, Egressy út 71.

TH

020

KLIK

56.

Budapest

Budapest

035462

Weiner Leó Zenei Alapfokú Művészeti Iskola és Zeneművészeti Szakközépiskola

1112 Budapest, Neszmélyi út 30.

SZ

001

KLIK

57.

Budapest

Budapest

035462

Weiner Leó Zenei Alapfokú Művészeti Iskola és Zeneművészeti Szakközépiskola

1112 Budapest, Menyecske utca 2.

TH

002

KLIK

58.

Budapest

Budapest

035462

Weiner Leó Zenei Alapfokú Művészeti Iskola és Zeneművészeti Szakközépiskola

1118 Budapest,
Csíki-hegyek utca 13-15.

TH

003

KLIK

59.

Budapest

Budapest

035462

Weiner Leó Zenei Alapfokú Művészeti Iskola és Zeneművészeti Szakközépiskola

1118 Budapest, Törökugrató utca 15.

TH

004

KLIK

60.

Budapest

Budapest

035462

Weiner Leó Zenei Alapfokú Művészeti Iskola és Zeneművészeti Szakközépiskola

1112 Budapest, Érdi út 2.

TH

005

KLIK

61.

Budapest

Budapest

035462

Weiner Leó Zenei Alapfokú Művészeti Iskola és Zeneművészeti Szakközépiskola

1114 Budapest, Bartók Béla út 27.

TH

006

KLIK

62.

Budapest

Budapest

035462

Weiner Leó Zenei Alapfokú Művészeti Iskola és Zeneművészeti Szakközépiskola

1114 Budapest, Villányi út 27.

TH

007

KLIK

63.

Budapest

Budapest

035462

Weiner Leó Zenei Alapfokú Művészeti Iskola és Zeneművészeti Szakközépiskola

1118 Budapest, Köbölkút utca 27.

TH

008

KLIK

64.

Budapest

Budapest

035462

Weiner Leó Zenei Alapfokú Művészeti Iskola és Zeneművészeti Szakközépiskola

1113 Budapest, Bocskai út 47-49.

TH

009

KLIK

65.

Budapest

Budapest

035462

Weiner Leó Zenei Alapfokú Művészeti Iskola és Zeneművészeti Szakközépiskola

1117 Budapest, Baranyai utca 16-18.

TH

011

KLIK

66.

Budapest

Budapest

035462

Weiner Leó Zenei Alapfokú Művészeti Iskola és Zeneművészeti Szakközépiskola

1115 Budapest, Bartók Béla út 141.

TH

012

KLIK

67.

Budapest

Budapest

035462

Weiner Leó Zenei Alapfokú Művészeti Iskola és Zeneművészeti Szakközépiskola

1115 Budapest, Keveháza utca 2.

TH

013

KLIK

68.

Budapest

Budapest

035462

Weiner Leó Zenei Alapfokú Művészeti Iskola és Zeneművészeti Szakközépiskola

1116 Budapest, Fogócska utca 6.

TH

014

KLIK

69.

Budapest

Budapest

035462

Weiner Leó Zenei Alapfokú Művészeti Iskola és Zeneművészeti Szakközépiskola

1119 Budapest, Sopron út 50.

TH

015

KLIK

70.

Budapest

Budapest

035462

Weiner Leó Zenei Alapfokú Művészeti Iskola és Zeneművészeti Szakközépiskola

1116 Budapest, Albertfalva utca 9-11.

TH

016

KLIK

71.

Budapest

Budapest

035462

Weiner Leó Zenei Alapfokú Művészeti Iskola és Zeneművészeti Szakközépiskola

1116 Budapest, Kiskörös utca 1.

TH

017

KLIK

72.

Budapest

Budapest

035462

Weiner Leó Zenei Alapfokú Művészeti Iskola és Zeneművészeti Szakközépiskola

1119 Budapest, Bikszádi utca 11-15.

TH

018

KLIK

73.

Budapest

Budapest

035462

Weiner Leó Zenei Alapfokú Művészeti Iskola és Zeneművészeti Szakközépiskola

1116 Budapest,
Kecskeméti József utca 14.

TH

019

KLIK

74.

Budapest

Budapest

035462

Weiner Leó Zenei Alapfokú Művészeti Iskola és Zeneművészeti Szakközépiskola

1119 Budapest, Bikszádi utca 61-63.

TH

020

KLIK

75.

Budapest

Budapest

035462

Weiner Leó Zenei Alapfokú Művészeti Iskola és Zeneművészeti Szakközépiskola

1116 Budapest, Mezőkövesd utca 10.

TH

021

KLIK

76.

Budapest

Budapest

035281

Corvin Mátyás Gimnázium és Szakközépiskola

1165 Budapest, Mátyás király tér 4.

SZ

001

KLIK

77.

Budapest

Budapest

201491

Erzsébetvárosi Kéttannyelvű Általános Iskola, Szakiskola és Szakközépiskola

1073 Budapest, Kertész utca 30.

SZ

001

KLIK

78.

Budapest

Budapest

201491

Erzsébetvárosi Kéttannyelvű Általános Iskola, Szakiskola és Szakközépiskola

1077 Budapest, Dob utca 85.

TH

002

KLIK

79.

Budapest

Budapest

201491

Erzsébetvárosi Kéttannyelvű Általános Iskola, Szakiskola és Szakközépiskola

1078 Budapest, Hernád utca 42-46.

TH

003

KLIK

80.

Budapest

Budapest

035339

Kontyfa Középiskola, Szakiskola és Általános Iskola

1156 Budapest, Kontyfa utca 5.

SZ

001

KLIK

81.

Budapest

Budapest

035289

Sashegyi Arany János Általános Iskola és Gimnázium

1124 Budapest, Meredek utca 1.

SZ

001

KLIK

82.

Csongrád

Szeged

029747

Szegedi Tömörkény István Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola

6720 Szeged, Tömörkény u. 1.

SZ

001

KLIK

83.

Csongrád

Mórahalom

029633

Móra Ferenc Általános Iskola, Szakképző Iskola és Kollégium

6782 Mórahalom,
Barmos György tér 2.

SZ

006

KLIK

84.

Csongrád

Mórahalom

029633

Móra Ferenc Általános Iskola, Szakképző Iskola és Kollégium

6782 Mórahalom, Remény utca 5.

TH

007

KLIK

85.

Csongrád

Mórahalom

029633

Móra Ferenc Általános Iskola, Szakképző Iskola és Kollégium

6782 Mórahalom, Szent László park 4.

TH

011

KLIK

86.

Csongrád

Mórahalom

029633

Móra Ferenc Általános Iskola, Szakképző Iskola és Kollégium

6782 Mórahalom, Kölcsey utca 1/b

TH

012

KLIK

87.

Csongrád

Mórahalom

029633

Móra Ferenc Általános Iskola, Szakképző Iskola és Kollégium

6782 Mórahalom,
Millenniumi sétány 17.

TH

013

KLIK

88.

 

 

 

 

 

 

 

 

89.

 

 

 

 

 

 

 

 

90.

Fejér

Székesfehérvár

039554

Székesfehérvári Hermann László Zeneművészeti Szakközépiskola és Alapfokú Művészeti Iskola

8000 Székesfehérvár, Városház tér 3.

SZ

001

KLIK

91.

Fejér

Székesfehérvár

030183

Tóparti Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola

8000 Székesfehérvár, Fürdő sor 5.

SZ

001

KLIK

92.

Fejér

Székesfehérvár

030183

Tóparti Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola

8000 Székesfehérvár, Fürdő sor 3.

TH

003

KLIK

93.

Fejér

Székesfehérvár

030183

Tóparti Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola

8000 Székesfehérvár, Ligetsor

TH

004

KLIK

94.

Fejér

Székesfehérvár

030183

Tóparti Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola

8000 Székesfehérvár, Sörház tér 1.

TH

002

KLIK

95.

Fejér

Dunaújváros

030179

Dunaújvárosi Rosti Pál Gimnázium, Általános és Szakképző Iskola

2400 Dunaújváros,
Bartók-Béla tér 2-4.

SZ

001

KLIK

96.

Győr-
Moson-
Sopron

Győr

030552

Győri Eötvös József Általános Iskola és Szakiskola

9025 Győr, Gyepszél utca 2.

SZ

001

KLIK

97.

Győr-
Moson-
Sopron

Győr

030725

Győri Tánc- és Képzőművészeti Általános Iskola, Szakközépiskola és Kollégium

9023 Győr, Szabolcska Mihály utca 5.

SZ

001

KLIK

98.

Győr-
Moson-
Sopron

Győr

030725

Győri Tánc- és Képzőművészeti Általános Iskola, Szakközépiskola és Kollégium

9023 Győr, Szabolcska Mihály utca 6.

TH

002

KLIK

99.

Győr-
Moson-
Sopron

Győr

202971

Győri Kovács Margit Német Nyelvoktató Nemzetiségi Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola, Iparművészeti Szakközépiskola és Szakiskola

9024 Győr, Répce utca 2.

SZ

001

KLIK

100.

 

 

 

 

 

 

 

 

101.

Győr-
Moson-
Sopron

Győr

030724

Richter János Zeneművészeti Szakközépiskola, Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium

9022 Győr, Rákóczi Ferenc utca 57.

SZ

001

KLIK

102.

Győr-
Moson-
Sopron

Győr

030724

Richter János Zeneművészeti Szakközépiskola, Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium

9025 Győr,
Simor János püspök tere 16.

TI

002

KLIK

103.

Győr-
Moson-
Sopron

Győr

030531

Szabadhegyi Magyar-Német Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és Középiskola

9028 Győr, Konini út 2-4.

SZ

011

KLIK

104.

 

 

 

 

 

 

 

 

105.

 

 

 

 

 

 

 

 

106.

 

 

 

 

 

 

 

 

107.

Hajdú-Bihar

Debrecen

031231

Kodály Zoltán Zeneművészeti Szakközépiskola és Zeneiskola - Alapfokú Művészeti Iskola

4024 Debrecen, Vár u. 1.

SZ

001

KLIK

108.

Hajdú-Bihar

Debrecen

038281

Kós Károly Művészeti Szakközépiskola és Kollégium

4032 Debrecen, Hollós u. 3.

SZ

001

KLIK

109.

Hajdú-Bihar

Debrecen

031202

Medgyessy Ferenc Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola

4031 Debrecen, Holló László sétány 6.

SZ

001

KLIK

110.

Hajdú-Bihar

Debrecen

031202

Medgyessy Ferenc Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola

4031 Debrecen, Holló László sétány 8.

TH

002

KLIK

111.

Hajdú-Bihar

Debrecen

031202

Medgyessy Ferenc Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola

4031 Debrecen, Kishegyesi út 38.

TH

003

KLIK

112.

Hajdú-Bihar

Debrecen

031202

Medgyessy Ferenc Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola

4031 Debrecen, Angyalföld tér 16.

TH

004

KLIK

113.

Hajdú-Bihar

Debrecen

031202

Medgyessy Ferenc Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola

4031 Debrecen, Kishegyesi út 48-50.

TH

005

KLIK

114.

Hajdú-Bihar

Debrecen

031202

Medgyessy Ferenc Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola

4031 Debrecen, Angyalföld tér 7.

TH

006

KLIK

115.

Heves

Hatvan

201477

Hatvani Bajza József Gimnázium és Szakközépiskola

3000 Hatvan, Balassi Bálint út 17

SZ

001

KLIK

116.

Jász-
Nagykun-
Szolnok

Jászárokszállás

035987

Deák Ferenc Gimnázium, Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola

5123 Jászárokszállás, Deák F. u.59.

SZ

001

KLIK

117.

Jász-
Nagykun-
Szolnok

Tiszaföldvár

037923

Hajnóczy József Gimnázium, Humán Szakközépiskola és Kollégium

5430 Tiszaföldvár,
Kossuth Lajos út 122.

SZ

001

KLIK

118.

Jász-
Nagykun-
Szolnok

Tiszaföldvár

037923

Hajnóczy József Gimnázium, Humán Szakközépiskola és Kollégium

5431 Tiszaföldvár,
Kossuth Lajos út 61-61/A.

TI

002

KLIK

119.

Jász-
Nagykun-
Szolnok

Tiszafüred

036014

Kossuth Lajos Gimnázium, Szakközépiskola, Általános Iskola és Kollégium

5350 Tiszafüred, Baross utca 36.

SZ

001

KLIK

120.

Jász-
Nagykun-
Szolnok

Tiszafüred

036014

Kossuth Lajos Gimnázium Kollégiuma

5350 Tiszafüred, Fő út 63.

TI

002

KLIK

121.

Jász-
Nagykun-
Szolnok

Tiszafüred

036014

Kossuth Lajos Gimnázium Kossuth Lajos Általános Iskolája

5350 Tiszafüred, Kossuth tér 2.

TI

003

KLIK

122.

Jász-
Nagykun-
Szolnok

Tiszaigar

036014

Kossuth Lajos Gimnázium Tiszaigari Általános Iskolája

6361 Tiszaigar, Petőfi út 10-12

TI

007

KLIK

123.

Jász-
Nagykun-
Szolnok

Tiszaörs

036014

Kossuth Lajos Gimnázium Balkay Pál Általános Iskolája

5362 Tiszaörs, Rákóczi út, 7-9.

TI

004

KLIK

124.

Jász-
Nagykun-
Szolnok

Tiszaszentimre

036014

Kossuth Lajos Gimnázium Vasvári Pál Általános Iskolája

5322 Tiszaszentimre, Kisfaludy köz 1.

TI

011

KLIK

125.

Jász-
Nagykun-
Szolnok

Tiszaszőlős

036014

Kossuth Lajos Gimnázium Tiszaszőlősi Általános Iskolája

5244 Tiszaszőlős, Alkotmány út 12.

TI

009

KLIK

126.

Jász-
Nagykun-
Szolnok

Tomajmonostora

036014

Kossuth Lajos Gimnázium Tomajmonostorai Általános Iskolája

5324 Tomajmonostora,
Széchenyi út 59.

TI

010

KLIK

127.

Jász-
Nagykun-
Szolnok

Nagyiván

036014

Kossuth Lajos Gimnázium Nagyiváni Általános Iskolája

5363 Nagyiván, Fő út 65.

TI

005

KLIK

128.

Jász-
Nagykun-
Szolnok

Tiszaderzs

036014

Kossuth Lajos Gimnázium Tiszaderzsi Általános Iskolája

5243 Tiszaderzs, Fő út 22.

TI

006

KLIK

129.

Jász-
Nagykun-
Szolnok

Kunhegyes

200774

Kunhegyesi Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Szakiskola

5340 Kunhegyes,
Dózsa György utca 38.

SZ

002

KLIK

130.

Jász-
Nagykun-
Szolnok

Kunhegyes

200774

Kunhegyesi Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Szakiskola Kossuth Úti Általános Iskolai és Szakiskolai Tagintézménye

5340 Kunhegyes, Kossuth Lajos út 43.

TI

003

KLIK

131.

Jász-
Nagykun-
Szolnok

Kunhegyes

200774

Kunhegyesi Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Szakiskola Kossuth Úti Általános Iskolai és Szakiskolai Tagintézménye

5340 Kunhegyes, Kossuth Lajos út 84.

TH

008

KLIK

132.

Jász-
Nagykun-
Szolnok

Kunhegyes

200774

Kunhegyesi Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Szakiskola Kossuth Úti Általános Iskolai és Szakiskolai Tagintézménye

5340 Kunhegyes, Kunmadarasi út 1.

TH

0016

KLIK

133.

Jász-
Nagykun-
Szolnok

Tiszagyenda

200774

Kunhegyesi Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Szakiskola Tiszagyendai Általános Iskolai Tagintézménye

5233 Tiszagyenda, Ady Endre utca 6.

TI

010

KLIK

134.

Jász-
Nagykun-
Szolnok

Tiszagyenda

200774

Kunhegyesi Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Szakiskola Tiszagyendai Általános Iskolai Tagintézménye

5233 Tiszagyenda, Gorkij út 30.

TH

017

KLIK

135.

Jász-
Nagykun-
Szolnok

Fegyvernek

035969

Orczy Anna Általános Iskola, Szakiskola

5231 Fegyvernek,
Szent Erzsébet út 165.

SZ

003

KLIK

136.

Jász-
Nagykun-
Szolnok

Fegyvernek

035969

Orczy Anna Általános Iskola, Szakiskola

5231 Fegyvernek,
Szent Erzsébet út 149.

TH

004

KLIK

137.

Jász-
Nagykun-
Szolnok

Fegyvernek

035969

Orczy Anna Általános Iskola, Szakiskola

5232 Fegyvernek
Szent Erzsébet út 161/a.

TH

006

KLIK

138.

Jász-
Nagykun-
Szolnok

Fegyvernek

035969

Orczy Anna Általános Iskola, Szakiskola Orczy Anna Általános Iskola Tagintézménye

5231 Fegyvernek, Dózsa György út 2.

TI

001

KLIK

139.

Jász-
Nagykun-
Szolnok

Fegyvernek

035969

Orczy Anna Általános Iskola, Szakiskola Orczy Anna Általános Iskola Tagintézménye

5231 Fegyvernek,
Szent Erzsébet út 133.

TH

002

KLIK

140.

Jász-
Nagykun-
Szolnok

Fegyvernek

035969

Orczy Anna Általános Iskola, Szakiskola Orczy Anna Általános Iskola Tagintézménye

5232 Fegyvernek,
Szent Erzsébet út 152.

TH

005

KLIK

141.

Jász-
Nagykun-
Szolnok

Fegyvernek

035969

Orczy Anna Általános Iskola, Szakiskola Orczy Anna Általános Iskola Tagintézménye

5233 Fegyvernek,
Szent Erzsébet út 165/b.

TH

007

KLIK

142.

Jász-
Nagykun-
Szolnok

Fegyvernek

035969

Orczy Anna Általános Iskola, Szakiskola Móra Ferenc Általános Iskola Tagintézménye

5234 Fegyvernek,
Szent Erzsébet út 31.

TI

008

KLIK

143.

Jász-
Nagykun-
Szolnok

Fegyvernek

035969

Orczy Anna Általános Iskola, Szakiskola Móra Ferenc Általános Iskola Tagintézménye

5235 Fegyvernek,
Szent Erzsébet út 29.

TH

009

KLIK

144.

Jász-
Nagykun-
Szolnok

Örményes

035969

Orczy Anna Általános Iskola, Szakiskola Szalai Sándor Általános Iskola Tagintézménye

5222 Örményes, Iskola utca 24.

TI

010

KLIK

145.

Jász-
Nagykun-
Szolnok

Kuncsorba

035969

Orczy Anna Általános Iskola, Szakiskola Szalai Sándor Általános Iskola Tagintézménye

5412 Kuncsorba, Dózsa György út 47.

TH

011

KLIK

146.

Jász-
Nagykun-
Szolnok

Kuncsorba

035969

Orczy Anna Általános Iskola, Szakiskola Szalai Sándor Általános Iskola Tagintézménye

5412 Kuncsorba, József Attila út 10/a.

TH

012

KLIK

147.

Komárom-
Esztergom

Dorog

037882

Zsigmondy Vilmos Gimnázium, Informatikai és Egészségügyi Szakközépiskola

2510 Dorog, Otthon tér 3.

SZ

001

KLIK

148.

Nógrád

Balassagyarmat

100804

RIEDENS Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium

2660 Balassagyarmat,
Nyírjes puszta 5.

SZ

002

KLIK

149.

Nógrád

Szécsény

200885

II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola

3170 Szécsény, Rákóczi út 90.

SZ

004

KLIK

150.

Nógrád

Nógrádsáp

032317

Nógrádsápi Fekete István Általános Iskola és Szakiskola

2685 Nógrádsáp, Hunyadi u.2.

SZ

001

KLIK

151.

Nógrád

Nógrádsáp

032317

Nógrádsápi Fekete István Általános Iskola és Szakiskola

2685 Nógrádsáp, Hunyadi u.7/II.

TH

003

KLIK

152.

Nógrád

Nógrádsáp

032317

Nógrádsápi Fekete István Általános Iskola és szakiskola

2685 Nógrádsáp, Hunyadi u.7/III.

TH

004

KLIK

153.

Nógrád

Nógrádsáp

032317

Nógrádsápi Fekete István Általános Iskola és szakiskola

2685 Nógrádsáp Hunyadi u.18.

TH

002

KLIK

154.

Nógrád

Pásztó

032289

Mikszáth Kálmán Líceum

3060 Pásztó, Rákóczi út 1.

SZ

001

KLIK

155.

Nógrád

Pásztó

032289

Mikszáth Kálmán Líceum

3060 Pásztó, Rákóczi út 5.

TI

003

KLIK

156.

Nógrád

Pásztó

032289

Mikszáth Kálmán Líceum

3060 Pásztó, Fő út 58.

TH

002

KLIK

157.

Pest

Fót

032600

Fóti Népművészeti Szakközépiskola és Gimnázium

2153 Fót, Vörösmarty tér 2.

SZ

001

KLIK

158.

Pest

Pomáz

032402

Sashegyi Sándor Általános Iskola, Művészeti Szakközépiskola és Szakiskola

2013 Pomáz, Iskola u. 2.

SZ

001

KLIK

159.

Pest

Vác

040015

Váci Bartók Béla Zenei Alapfokú Művészeti Iskola

2600 Vác, Konstantin tér 8.

SZ

001

KLIK

160.

Pest

Budaörs

037742

Budaörsi Illyés Gyula Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola

2040 Budaörs, Szabadság út 162.

SZ

001

KLIK

161.

Pest

Gyömrő

032500

Gyömrői Fekete István Általános Iskola és Szakiskola

2230 Gyömrő, Kossuth Ferenc u. 5-7.

SZ

001

KLIK

162.

Pest

Gyömrő

032500

Gyömrői Fekete István Általános Iskola és Szakiskola

2230 Gyömrő, Deák Ferenc u. 26.

TH

002

KLIK

163.

Pest

Gyömrő

032500

Gyömrői Fekete István Általános Iskola és Szakiskola

2230 Gyömrő, Jókai u. 43-45.

TH

003

KLIK

164.

Pest

Abony

032618

Kinizsi Pál Gimnázium és Szakközépiskola

2740 Abony, Kossuth tér 18.

SZ

001

KLIK

165.

Pest

Abony

032618

Kinizsi Pál Gimnázium és Szakközépiskola

2740 Abony, Báthori István u. 2.

TH

002

KLIK

166.

Pest

Monor

032562

József Attila Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola

2200 Monor, Ady Endre u 12-14.

SZ

001

KLIK

167.

Pest

Törökbálint

032616

Bálint Márton Általános Iskola és Középiskola

2045 Törökbálint, Óvoda u. 6.

SZ

003

KLIK

168.

Pest

Törökbálint

032616

Bálint Márton Általános Iskola és Középiskola Tagintézménye

2045 Törökbálint, Köztársaság tér 8.

TI

001

KLIK

169.

 

 

 

 

 

 

 

 

170.

Pest

Szigetszentmiklós

100527

Kardos István Általános Iskola és Közgazdasági Szakközépiskola

2310 Szigetszentmiklós,
Tököli út 30/A.

SZ

001

KLIK

171.

Somogy

Kaposvár

034178

Kaposvári Zichy Mihály Iparművészeti Szakközépiskola és Kollégium

7400 Kaposvár, Szántó utca 11.

SZ

001

KLIK

172.

Somogy

Marcali

034146

Marcali Berzsenyi Dániel Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium

8700 Marcali, Petőfi Sándor utca 16.

SZ

001

KLIK

173.

Szabolcs-
Szatmár-
Bereg

Nyíregyháza

033687

Nyíregyházi Művészeti Szakközépiskola

4400 Nyíregyháza, Búza utca 1-3.

SZ

001

KLIK

174.

Szabolcs-
Szatmár-
Bereg

Nyíregyháza

033687

Nyíregyházi Művészeti Szakközépiskola

4400 Nyíregyháza, Szabolcs utca 8.

TH

002

KLIK

175.

Szabolcs-
Szatmár-
Bereg

Nyíregyháza

100804

RIEDENS Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium Nyíregyházi Tagintézménye

4400 Nyíregyháza,
Széchenyi utca 34-38.

TI

001

KLIK

176.

Szabolcs-
Szatmár-
Bereg

Demecser

033645

Demecseri Oktatási Centrum Gimnázium, Szakközépiskola, Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola

4516 Demecser, Szabolcs vezér út 4.

SZ

001

KLIK

177.

Szabolcs-
Szatmár-
Bereg

Demecser

033645

Demecseri Oktatási Centrum Gimnázium, Szakközépiskola, Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola

4516 Demecser, Szabolcs vezér út 8.

TI

002

KLIK

178.

Szabolcs-
Szatmár-
Bereg

Berkesz

033645

Demecseri Oktatási Centrum Gimnázium, Szakközépiskola, Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola

4521 Berkesz, Rákóczi út 5.

TI

005

KLIK

179.

Szabolcs-
Szatmár-
Bereg

Székely

033645

Demecseri Oktatási Centrum Gimnázium, Szakközépiskola, Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola

4534 Székely, Váci Mihály út 2.

TI

007

KLIK

180.

Szabolcs-
Szatmár-
Bereg

Demecser

033645

Demecseri Oktatási Centrum Gimnázium, Szakközépiskola, Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola

4516 Demecser, Szabolcs vezér út 6.

TH

004

KLIK

181.

Szabolcs-
Szatmár-
Bereg

Kékcse

033645

Demecseri Oktatási Centrum Gimnázium, Szakközépiskola, Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola

4494 Kékcse, Fő út 87.

TH

016

KLIK

182.

Szabolcs-
Szatmár-
Bereg

Dombrád

033645

Demecseri Oktatási Centrum Gimnázium, Szakközépiskola, Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola

4492 Dombrád, Kossuth utca 45.

TH

012

KLIK

183.

Szabolcs-
Szatmár-
Bereg

Újdombrád

033645

Demecseri Oktatási Centrum Gimnázium, Szakközépiskola, Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola

4491 Újdombrád, Iskola út 27.

TH

013

KLIK

184.

Szabolcs-
Szatmár-
Bereg

Vasmegyer

033645

Demecseri Oktatási Centrum Gimnázium, Szakközépiskola, Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola

4502 Vasmegyer, Kossuth út 41.

TH

015

KLIK

185.

Szabolcs-
Szatmár-
Bereg

Szakoly

033557

Szakolyi Arany János Általános Iskola, Szakképző Iskola és Gimnázium

4234 Szakoly, Mátyás király utca 10.

SZ

002

KLIK

186.

Szabolcs-
Szatmár-
Bereg

Ibrány

033647

Ibrányi Móricz Zsigmond Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium

4484 Ibrány, Petőfi u. 1.

SZ

001

KLIK

187.

Szabolcs-
Szatmár-
Bereg

Rakamaz

201032

Erzsébet Királyné Német Nemzetiségi Általános Iskola, AMI és Szakiskola

4465 Rakamaz, Ady Endre út 63.

SZ

001

KLIK

188.

Vas

Bük

036659

Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola

9737 Bük, Eötvös József utca 1-3.

SZ

001

KLIK

189.

 

 

 

 

 

 

 

 

190.

Vas

Szombathely

036734

Szombathelyi Művészeti Szakközépiskola

9700 Szombathely, Paragvári utca 77.

SZ

002

KLIK

191.

Veszprém

Nemesgulács

037117

Keresztury Dezső Általános Iskola és Szakiskola

8284 Nemesgulács,
József Attila utca 72.

SZ

001

KLIK

192.

Veszprém

Zirc

037171

III. Béla Gimnázium, Művészeti Szakközépiskola és Alapfokú Művészeti Iskola

8420 Zirc, Köztársaság út 9.

SZ

001

KLIK

193.

Veszprém

Zirc

037171

III. Béla Gimnázium, Művészeti Szakközépiskola és Alapfokú Művészeti Iskola

8430 Bakonyszentkirály, Iskola tér 9.

TH

004

KLIK

194.

Veszprém

Zirc

037171

III. Béla Gimnázium, Művészeti Szakközépiskola és Alapfokú Művészeti Iskola

8417 Csetény, Rákóczi utca 22.

TH

005

KLIK

195.

Veszprém

Veszprém

037206

Medgyaszay István Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium

8200 Veszprém, Tüzér utca 42.

SZ

001

KLIK

196.

Veszprém

Veszprém

040155

Veszprémi Zeneművészeti Szakközépiskola és Alapfokú Művészeti Iskola

8200 Veszprém, Megyeház tér 5.

SZ

001

KLIK

197.

Veszprém

Veszprém

040155

Veszprémi Zeneművészeti Szakközépiskola és Alapfokú Művészeti Iskola

8200 Veszprém, Dózsa György utca 2.

TH

006

KLIK

198.

Veszprém

Veszprém

040155

Veszprémi Zeneművészeti Szakközépiskola és Alapfokú Művészeti Iskola

8200 Veszprém,
Aradi Vértanúk útja 2.

TH

004

KLIK

199.

Veszprém

Veszprém

040155

Veszprémi Zeneművészeti Szakközépiskola és Alapfokú Művészeti Iskola

8200 Veszprém, Rózsa utca 43/2.

TH

002

KLIK

200.

Veszprém

Veszprém

040155

Veszprémi Zeneművészeti Szakközépiskola és Alapfokú Művészeti Iskola

8200 Veszprém, Victor Hugo utca 28.

TH

003

KLIK

201.

Veszprém

Veszprém

040155

Veszprémi Zeneművészeti Szakközépiskola és Alapfokú Művészeti Iskola

8440 Herend, Iskola utca 8.

TH

007

KLIK

202.

Veszprém

Veszprém

040155

Veszprémi Zeneművészeti Szakközépiskola és Alapfokú Művészeti Iskola

8291 Nagyvázsony, Iskola utca 1.

TH

008

KLIK

203.

Veszprém

Veszprém

040155

Veszprémi Zeneművészeti Szakközépiskola és Alapfokú Művészeti Iskola

8200 Veszprém, Botev utca 2.

TH

009

KLIK

204.

Veszprém

Balatonfüred

037166

Lóczy Lajos Gimnázium és Két Tanítási Nyelvű Idegenforgalmi Szakközépiskola

8230 Balatonfüred,
Ady Endre utca 40.

SZ

001

KLIK

205.

Veszprém

Balatonfüred

037166

Lóczy Lajos Gimnázium és Két Tanítási Nyelvű Idegenforgalmi Szakközépiskola

8230 Balatonfüred,
Bartók Béla utca 4.

TH

002

KLIK

206.

Zala

Csapi

037557

Térségi Általános Iskola, Szakiskola és Kollégium

8756 Csapi Petőfi utca 5-7.

SZ

001

KLIK

207.

Zala

Lenti

037631

Gönczi Ferenc Gimnázium és Szakközépiskola

8960 Lenti, Zrínyi Miklós utca 5.

SZ

001

KLIK

3. melléklet a 120/2015. (V. 21.) Korm. rendelethez7

4. melléklet a 120/2015. (V. 21.) Korm. rendelethez8

Megosztásra kerülő többcélú köznevelési intézmények
1

A rendeletet a 13/2020. (II. 7.) Korm. rendelet 103. §-a hatályon kívül helyezte 2020. február 15. napjával.

2

Az 1. § (3) bekezdését a 144/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet 2. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

3

Az 1/A. §-t a 144/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet 1. §-a iktatta be.

4

Az 1/B. §-t a 144/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet 1. §-a iktatta be.

7

A 3. mellékletet a 144/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet 2. § d) pontja hatályon kívül helyezte.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére