• Tartalom

129/2015. (V. 27.) Korm. rendelet

129/2015. (V. 27.) Korm. rendelet

a földmérési és térképészeti tevékenységről szóló 2012. évi XLVI. törvényben meghatározott bírságok kiszabásának részletes szabályairól

2023.03.02.

A Kormány a földmérési és térképészeti tevékenységről szóló 2012. évi XLVI. törvény 38. § (1) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. § A rendelet hatálya kiterjed a földmérési és térképészeti tevékenységről szóló 2012. évi XLVI. törvény (a továbbiakban: Fttv.)

a) 18. § (7), (8) és (11) bekezdésében, valamint 19. § (8) bekezdésében szabályozott adatszolgáltatási kötelezettséget elmulasztó;

b) 28. § (10) bekezdése szerinti jogosulatlan földmérési tevékenységet végző;

c) 28. § (11) bekezdése szerint állami alapadat-adatbázisokat jogosulatlanul felhasználó;

d) 30. § (3) bekezdése szerinti engedély nélküli vagy engedélytől eltérő tevékenységet végző

természetes és jogi személyre.

2. § (1) E rendelet alkalmazásában közpénz a központi és az önkormányzati költségvetésből, valamint az európai uniós támogatásokból származó pénzeszköz.

(2)1 E rendelet alkalmazásában a fővárosi és megyei kormányhivatalok (a továbbiakban: kormányhivatal) ingatlanügyi hatósági jogkörükben járnak el.

2. Az adatátadás elmulasztásáért kiszabható bírság

3. § (1) Az Fttv. 18. § (7) és (8) bekezdésében, valamint 19. § (8) bekezdésében meghatározott adatszolgáltatás elmulasztásáért kiszabható bírság mértéke az adattartalom előállításához felhasznált közpénz 10%-a, de legalább 50 000 forint, és legfeljebb 20 000 000 forint.

(2)2 A bírságot a földmérési és térinformatikai államigazgatási szerv szabja ki.

4. § (1) Az Fttv. 18. § (11) bekezdésében meghatározott adatszolgáltatás elmulasztása esetén kiszabható bírság mértéke:

a) amennyiben az adat részben vagy egészben közpénz felhasználásával került előállításra, a felhasznált közpénz 10%-a, de legalább 50 000 forint, és legfeljebb 200 000 forint,

b) amennyiben nem közpénz felhasználásával került az adat előállításra, 50 000 forint.

(2)3 A bírságot a honvédelmi térképészeti hatósági feladatokért felelős szerv szabja ki.

3. Jogosulatlan földmérési tevékenységért kiszabható bírság

5. § (1) Az Fttv. 28. § (10) bekezdése szerinti jogosulatlan földmérési munkavégzésért kiszabható bírság mértéke 100 000 forint.

(2) A bírságot az illetékes kormányhivatal szabja ki.

(3) A bírság a jogsértés ismételt elkövetése esetén újból kiszabható.

4. Állami alapadat-adatbázisok jogosulatlan felhasználásáért kiszabható bírság

6. § (1) Az Fttv. 28. § (11) bekezdése szerint meghatározott jogosulatlan adatfelhasználásért kiszabható bírság mértéke 100 000 forint.

(2)4 A bírságot a térképészetért felelős miniszter felelősségi körébe tartozó alapadatok vonatkozásában az Fttv. szerinti alapadat-adatbázist kezelő kormányhivatal, illetve földmérési és térinformatikai államigazgatási szerv, a honvédelemért felelős miniszter felelősségi körébe tartozó alapadatok vonatkozásában a honvédelmi térképészeti hatósági feladatokért felelős szerv szabja ki.

5. Légitávérzékelési tevékenység jogosulatlan végzéséért kiszabható bírság

7. § (1) A légi távérzékelés engedélyezésének és a távérzékelési adatok használatának rendjéről szóló kormányrendelet szerinti engedély nélküli vagy az engedélyben foglaltaktól eltérő légi távérzékelési tevékenység esetén, az Fttv. 30. § (3) bekezdése alapján kiszabható bírság mértéke 100 000 forint.

(2)5 A bírságot a honvédelmi térképészeti hatósági feladatokért felelős szerv szabja ki.

6. A bírság megfizetése

8. § (1)6 Az e rendelet alapján kiszabott bírságot a megállapító határozat véglegessé válását követő 30 napon belül, a bírságot kiszabó határozatban megjelölt számlaszámra kell megfizetni.

(2) A bírság befizetésekor az átutalási megbízás, vagy a fizetési számlára történő készpénz-befizetési megbízást igazoló szelvény részének közlemény rovatában a „BIR” mozaikszót és a bírságot elrendelő határozat számát fel kell tüntetni.

7. Záró rendelkezés

9. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 16. napon lép hatályba.

1

A 2. § (2) bekezdése a 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 298. § (1) bekezdésével megállapított, a 360/2019. (XII. 30.) Korm. rendelet 143. § a) pontja szerint módosított szöveg, alkalmazására lásd ez utóbbi módosító rendelet 203. §-át.

2

A 3. § (2) bekezdése a 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 298. § (2) bekezdés a) pontja szerint módosított szöveg.

3

A 4. § (2) bekezdése a 65/2023. (III. 2.) Korm. rendelet 5. §-a szerint módosított szöveg.

5

A 7. § (2) bekezdése a 65/2023. (III. 2.) Korm. rendelet 5. §-a szerint módosított szöveg.

6

A 8. § (1) bekezdése a 457/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 534. §-a szerint módosított szöveg, alkalmazására lásd e módosító rendelet 618. §-át.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére