• Tartalom

137/2015. (VI. 2.) Korm. rendelet

a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet módosításáról1

2015.11.01.

A Kormány a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 132. § 5., 19. és 35. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: GET Vhr.) 1. § (1) bekezdése a következő 21a. ponttal egészül ki:

(E rendelet alkalmazásában:)

„21a. Számított órai teljesítmény: A 20–100 m3/h kapacitásigényű felhasználási helyen a fogyasztásmérő berendezés felszerelését vagy cseréjét követő ötödik évben a földgázelosztó által a felhasználó előző öt éves időszak alatt elért legnagyobb havi tény fogyasztási adata alapján meghatározott időegységre eső földgázfogyasztás,”

2. §2

3. § (1)3

(2)4

4. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba.

(2)5 Az 1. § 2015. november 1-jén lép hatályba.

1. melléklet a 137/2015. (VI. 2.) Korm. rendelethez6

2. melléklet a 137/2015. (VI. 2.) Korm. rendelethez

A GET Vhr. 1. számú melléklet 11. pontja a következő 11.14–11.18. alpontokkal egészül ki:
„11.14. A 20–100 m3/h kapacitásigényű felhasználási helyen ötévente, a mérésügyről szóló törvény végrehajtásáról szóló 127/1991. (X. 9.) Korm. rendelet 2. számú mellékletében meghatározott időszakos gázmérő hitelesítéssel összefüggő gázmérőcserét megelőzően a földgázelosztó köteles meghatározni a felhasználó számított órai teljesítményét a felhasználó gázmérőcserét megelőző öt év legnagyobb havi tény fogyasztási adata alapján.
11.15. A 11.14. pont szerinti felülvizsgálat eredményéről és a gázmérőcsere 11.16. pont szerinti kezdeményezésének lehetőségéről a földgázelosztó köteles a felhasználót a gázmérőcserét megelőzően, az 1. számú melléklet 10.1. pontjában meghatározott értesítéssel egyidejűleg tájékoztatni. A földgázelosztó a tájékoztatás keretében igazolható módon köteles tájékoztatni a felhasználót a számított órai teljesítményhez igazodó fogyasztásmérő berendezés felszerelésének kockázatairól, valamint arról, hogy a számított órai teljesítményt meghaladó földgázfogyasztás miatt bekövetkező szolgáltatási szünet nem minősül a földgázelosztó által történő kikapcsolásnak, az abból származó kárt a felhasználó viseli.
11.16. Ha a felhasználási helyen felszerelt fogyasztásmérő berendezés névleges teljesítménye legalább 15 százalékkal nagyobb, mint a felhasználó számított órai teljesítménye, akkor a földgázelosztó a felhasználási hely tulajdonosa vagy meghatalmazásával a felhasználó kezdeményezése esetén köteles a számított órai teljesítménynek megfelelő kapacitású fogyasztásmérő berendezés felszerelésére a 11.14. pont szerinti gázmérő hitelesítéssel összefüggő gázmérőcserével egyidejűleg.
11.17. A fogyasztásmérő berendezés 11.16. pont szerinti cseréje, a fogyasztásmérő berendezés cseréjével kapcsolatos kiviteli terv elkészítése és a mérőhely esetleges átalakítása egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználó esetén a földgázelosztó kötelessége, saját költségén.
11.18. A földgázelosztók kötelesek a felhasználó számított órai teljesítményének meghatározására egységes módszertant kialakítani, és azt az üzletszabályzatukban nyilvánossá tenni.”
1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2015. november 2. napjával.

2

A 2. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 3. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 3. § (2) bekezdése a 277/2015. (IX. 22.) Korm. rendelet 6. §-a alapján nem lép hatályba.

5

A 4. § (2) bekezdése a 277/2015. (IX. 22.) Korm. rendelet 5. §-ával megállapított szöveg.

6

Az 1. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére