• Tartalom

14/2015. (V. 4.) NGM rendelet

14/2015. (V. 4.) NGM rendelet

a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál foglalkoztatottak alkalmassági vizsgálatáról, valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Képzési, Egészségügyi és Kulturális Intézete által nyújtott egészségügyi szolgáltatás igénybevételére jogosultakról szóló 73/2013. (XII. 30.) NGM rendelet módosításáról1

2015.05.05.

A Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény 82. § f) pontjában és 82/A. § (1) bekezdés d)–f) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a kormányhivatalokat felügyelő miniszterek kijelöléséről szóló 5/2010. (XII. 23.) ME rendelet 1. § e) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § A Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál foglalkoztatottak alkalmassági vizsgálatáról, valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Képzési, Egészségügyi és Kulturális Intézete által nyújtott egészségügyi szolgáltatás igénybevételére jogosultakról szóló 73/2013. (XII. 30.) NGM rendelet (a továbbiakban: NGM rendelet) 2. § a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E rendelet alkalmazásában)

a) alkalmassági kategória: a pénzügyőr, a kormánytisztviselői jogviszonyban álló pénzügyi nyomozó (a továbbiakban: civil pénzügyi nyomozó), valamint a pénzügyőrnek, a civil pénzügyi nyomozónak jelentkező személy egészségkárosító kockázatok alapján történő besorolása;”

2. § Az NGM rendelet 6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

6. § (1) Első fokon kizárólag a NAV KEKI végzi
a) a pénzügyőrök, civil pénzügyi nyomozók és a hivatásos szolgálati jogviszonyba jelentkezők egészségi alkalmassági vizsgálatát, valamint
b) a pszichikai alkalmassági vizsgálatokat.
(2) A fizikai alkalmasság felmérését a NAV Bevetési Főigazgatósága, továbbá a Repülőtéri Főigazgatóság, valamint a regionális vám- és pénzügyőri főigazgatóságok végzik.”

3. § Az NGM rendelet 7. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

7. § (1) A kormányzati szolgálati jogviszonyba jelentkezők esetében egészségi, továbbá – a munkakör 1. mellékletben meghatározott kockázati tényezőire figyelemmel – a munkáltatói jogkör gyakorlójának kezdeményezésére pszichikai alkalmassági vizsgálatot kell végezni. A munkáltatói jogkör gyakorlója a foglalkozás-orvostan szakorvos javaslata alapján is kezdeményezheti a pszichikai alkalmassági vizsgálatot. Civil pénzügyi nyomozó munkakörbe jelentkezők esetén kötelező a pszichikai alkalmassági vizsgálat elvégzése.
(2) A hivatásos szolgálati jogviszonyba jelentkezők esetében egészségi, pszichikai és fizikai alkalmassági vizsgálatot kell végezni.
(3) A jelölt azonos munkakörben, azonos alkalmassági kategóriában ismételt vizsgálat nélkül foglalkoztatható, ha
a) a szolgálati jogviszony létesítésére az előzetes alkalmassági vizsgálat befejezését követő hat hónapon belül kerül sor,
b) az előzetes vizsgálat során „Alkalmas” minősítést kapott, és
c) nyilatkozik, hogy egészségi állapotában az a) pontban meghatározott időszak alatt változás nem történt.”

4. § (1) Az NGM rendelet 8. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Időszakos alkalmassági vizsgálatot – a (3) bekezdésben foglalt eltéréssel – rendszeresen, de
a) az egészségi alkalmassági vizsgálatot
aa) pénzügyőrök és civil pénzügyi nyomozók esetében legalább évente,
ab) az aa) alpont alá nem tartozó foglalkoztatottak esetében legalább kétévente,
b) a pszichikai alkalmassági vizsgálatot pénzügyőrök, valamint civil pénzügyi nyomozók esetében legalább kétévente,
c) a fizikai alkalmassági vizsgálatot pénzügyőrök esetében legalább kétévente
kell elvégezni.”

(2) Az NGM rendelet 8. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) A (2) bekezdés c) pontjában foglaltaktól eltérően nem kell időszakos fizikai alkalmassági vizsgálaton részt venni, ha
a) a pénzügyőr az 50. életévét betöltötte,
b) a pénzügyőr
ba) nem kizárólag pénzügyőr által betölthető munkakörben foglalkoztatott vagy
bb) zenész, vezetőzenész munkakört tölt be.”

5. § Az NGM rendelet 9. § (1) bekezdése a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Soron kívüli alkalmassági vizsgálatot kell végezni:)

a) a pénzügyőrnél, civil pénzügyi nyomozónál az alkalmassági kategória megváltoztatása előtt;”

6. § Az NGM rendelet 12. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) A jelölt, illetve a foglalkoztatott, akinél a 3. mellékletben meghatározott egészségügyi alkalmasságot kizáró okok esetén legalább egy, pszichikai alkalmasságot kizáró okok esetén 1–3. pont közül legalább kettő, 4–8. pontok esetén legalább egy kizáró ok fennáll, szolgálati jogviszonyba nem vehető fel, illetve szolgálati jogviszonyát meg kell szüntetni.”

7. § (1) Az NGM rendelet 17. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A fizikai alkalmassági vizsgálaton résztvevőket nemenként öt csoportba kell sorolni a következők szerint:
a) I. csoport: 29 éves korig,
b) II. csoport: 30–35 éves kor között,
c) III. csoport: 36–40 éves kor között,
d) IV. csoport: 41–49 éves kor között,
e) V. csoport: speciális bevetési egység tagjai, egységhez jelentkezők.”

(2) Az NGM rendelet 17. § (4)–(6) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(4) A fizikai alkalmassági vizsgálaton az vehet részt, aki hat hónapnál nem régebbi egészségi alkalmassági vizsgálaton „Egészségileg alkalmas” minősítést kapott, vagy aki érvényes sportorvosi engedéllyel rendelkezik.
(5) A (2) bekezdés a)–d) pontjában meghatározott csoportok esetén a fizikai alkalmasság vizsgálatára szolgáló mozgásformák a következők:
a) mellső fekvőtámaszban karhajlítás-nyújtás,
b) hajlított karú függés,
c) fekvenyomás,
d) 4x10 m-es ingafutás,
e) helyből távolugrás,
f) hanyattfekvésből felülés,
g) 2000 m futás.
(6) A fizikai alkalmasság minősítése az (5) bekezdésben meghatározott mozgásformák közül négy – a kötelezően előírt 2000 m-es futás és a foglalkoztatott által az (5) bekezdés a)–f) pontjából választott három mozgásforma – kondicionális gyakorlat végrehajtásának eredménye alapján történik. Az egyes kondicionális gyakorlatokért legfeljebb 25 pont, a négy gyakorlat végrehajtása esetén összesen 100 pont adható, azzal, hogy egyes gyakorlatonként többletpont nem adható.”

8. § Az NGM rendelet 19. § (2)–(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(2) A négy kondicionális gyakorlat végrehajtásának értékelése alapján a vizsgált személy minősítése – a (3) bekezdésben meghatározott feladatot ellátó pénzügyőr kivételével – az I–IV. korcsoport esetében
a) 40 pontig „Fizikailag alkalmatlan”,
b) 41 ponttól „Fizikailag alkalmas”.
(3) A négy kondicionális gyakorlat végrehajtásának értékelése alapján a vizsgált személy minősítése a 2. melléklet I. kategória b)–c) és h)–i) pontjaiban meghatározott feltételek együttes fennállása esetében
a) 60 pontig „Fizikailag alkalmatlan”,
b) 61 ponttól „Fizikailag alkalmas”.”

9. § Az NGM rendelet 20. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

20. § (1) Ha a vizsgálaton részt vevő személy az egyes mozgásformák végrehajtása során elért eredményére figyelemmel kéri, a kérdéses mozgásformát az adott fizikai alkalmassági vizsgálat során egy alkalommal megismételheti.
(2) Ha a pénzügyőr a fizikai alkalmassági követelményt a felmérés során nem teljesíti, az ismételt állapotfelmérésre hat hónapon belül egy alkalommal kerülhet sor, amit az előző felmérést követően legkorábban 30 naptári nap elteltével lehet végrehajtani. Amennyiben a pénzügyőr az ismételt fizikai alkalmassági vizsgálat során sem teljesíti a fizikai felmérés követelményeit, akkor „Fizikailag alkalmatlan” minősítést kap.”

10. § (1) Az NGM rendelet 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

11. § Az NGM rendelet

a) 11. §-ában a „pénzügyi nyomozó” szövegrész helyébe a „civil pénzügyi nyomozó” szöveg,

b) 8. § (5) bekezdésében az „orvosilag” szövegrész helyébe a „szakmailag” szöveg,

c) 22.§ (3) bekezdésében az „egészségügyi és sportszakmai” szövegrész helyébe a „sportszakmai” szöveg

lép.

12. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 14/2015. (V. 4.) NGM rendelethez

Pénzügyőrök, valamint civil pénzügyi nyomozók alkalmassági kategóriái
I. kategória
Az I. alkalmassági kategóriába tartoznak azok a pénzügyőrök, civil pénzügyi nyomozók,
a) akik fokozott balesetveszélynek vannak kitéve, vagy
b) akik éjszakai műszakban, váltószolgálatban, határszolgálatban, járőrszolgálatban teljesítenek szolgálatot, vagy
c) akik fegyvert viselnek, vagy
d) akik megkülönböztetett jelzésű járművet vezetnek, vagy
e) akiknél megosztott figyelem, fokozott koncentráció szükséges, vagy
f) akiknek jó érzékszervi funkciókkal kell rendelkezniük, vagy
g) akik ionizáló sugárexpozíció veszélynek vannak kitéve, vagy
h) akik kényszerítő eszközt alkalmazhatnak, vagy
i) akik fizikai sérülésnek vannak kitéve
feladatuk ellátása során.
II. kategória
A II. alkalmassági kategóriába tartoznak azok a pénzügyőrök, civil pénzügyi nyomozók, akiknél feladatuk ellátása során a következő feltételek bármelyike fennáll:
a) vegyi anyag expozíció,
b) kézi anyagmozgatás (15 kg feletti súly esetén),
c) kényszertesthelyzetben végzett munka,
d) napi 3 órát meghaladó időtartamban pihenés nélküli állás,
e) napi 3 órát meghaladó időtartamban pihenés nélküli járás,
f) tartós ülés napi 3 órát meghaladó időtartamban, helyzetváltoztatás nélkül,
g) porexpozíció,
h) terhelő munkahelyi klíma,
i) zajexpozíció,
j) nem-ionizáló sugárzás expozíció,
k) vibráció,
l) egyéni védőeszköz használat,
m) biológiai tényezők expozíciója,
n) járványügyi érdekből kiemelt munkakör,
o) váltakozó helyszínen végzett munka,
p) gépjárművezetés napi 3 órát meghaladó időtartamban,
q) vezetői munkakör betöltése,
r) a NAV hatósági, illetve szolgáltató tevékenysége során közvetlen, személyes kapcsolatba kerülnek ügyfelekkel, külső személyekkel, melynek során konfliktus helyzet is kialakulhat.
III. kategória
A III. alkalmassági kategóriába tartoznak az I–II. kategóriába nem sorolható pénzügyőrök, civil pénzügyi nyomozók.”

2. melléklet a 14/2015. (V. 4.) NGM rendelethez

I.
I. korcsoport (29 éves korig)

Pont

Fekvőtámaszban karhajlítás-
nyújtás 30 mp alatt

Hajlított karú függés időre
mp

Fekvenyomás

4×10 m-es ingafutás
mp

Helyből távolugrás
cm

Hanyattfekvésből felülés 60 mp alatt

2000 m-es futás
(perc)

60
kg/db

25
kg/db

Férfi

Férfi

Férfi

Férfi

Férfi

Férfi

Férfi

25

35

20

73

45

25

25

8,8

9,4

250

220

55

45

 7;35

10;00

24

34

19

70

44

24

24

8,9

9,5

245

218

54

44

 7;40

10;06

23

33

18

67

43

23

23

9

9,6

242

216

53

43

 7;45

10;12

22

32

17

64

42

22

22

9,1

9,7

240

214

52

42

 7;50

10;18

21

31

16

61

41

21

21

9,2

9,8

238

212

51

41

 7;55

10;21

20

30

15

58

40

20

20

9,3

9,9

236

210

50

40

 8;00

10;30

19

29

14

55

39

19

19

9,4

10

234

208

49

39

 8;15

10;40

18

28

13

52

38

18

18

9,5

10,1

232

206

48

38

 8;30

10;50

17

27

12

49

37

17

17

9,6

10,2

230

204

47

36

 8;45

11;00

16

26

11

46

36

16

16

9,7

10,3

228

202

46

34

 9;00

11;10

15

25

10

43

35

15

15

9,8

10,4

226

200

45

32

 9;15

11;20

14

24

9

41

34

14

14

9,9

10,5

224

198

44

30

 9;30

11;30

13

23

8

39

32

13

13

10

10,6

222

196

43

28

 9;45

11;40

12

22

7

37

30

12

12

10,1

10,7

220

194

42

26

10;00

11;50

11

21

6

35

28

11

11

10,2

10,8

218

192

40

24

10;15

12;00

10

20

33

26

10

10

10,3

10,9

216

190

38

22

10;30

12;15

9

19

5

30

24

9

9

10,4

11

214

188

36

20

10;45

12;30

8

18

27

22

8

8

10,5

11,1

212

186

34

18

11;00

12;45

7

17

24

20

7

7

10,6

11,2

210

184

32

16

11;20

13;00

6

16

4

21

18

6

6

10,7

11,3

208

182

30

14

11;40

13;30

5

15

18

15

5

5

10,8

11,4

206

180

29

12

12;00

14;00

4

14

16

13

4

4

10,9

11,5

204

178

28

10

12;20

14;30

3

13

3

14

11

3

3

11

11,6

202

176

27

9

12;40

15;00

2

12

2

12

9

2

2

11,1

11,7

200

174

26

8

13;00

15;30

1

11

1

10

8

1

1

11,2

11,8

198

172

25

7

13;30

16;00

II.
II. korcsoport (30–35 éves kor között)

Pont

Fekvőtámaszban karhajlítás-
nyújtás 30 mp alatt

Hajlított karú függés időre mp

Fekvenyomás

4×10 m-es ingafutás
mp

Helyből távolugrás
cm

Hanyattfekvésből felülés 60 mp alatt

2000 m-es futás
(perc)

60
kg/db

25
kg/db

 

Férfi

Férfi

Férfi

Férfi

Férfi

Férfi

Férfi

25

30

15

65

35

23

23

9

9,6

240

200

45

35

 8;00

11;00

24

29

 

62

34

 

 

9,1

9,7

238

198

44

34

 8;06

11;06

23

28

14

59

33

22

22

9,2

9,8

236

196

43

33

 8;12

11;12

22

27

 

56

32

 

 

9,3

9,9

234

194

42

32

 8;18

11;18

21

26

13

54

31

21

21

9,4

10

232

192

41

31

 8;21

11;21

20

25

 

52

30

20

20

9,5

10,1

230

190

40

30

 8;30

11;30

19

24

12

50

29

19

19

9,6

10,2

228

188

39

29

 8;40

11;40

18

23

 

48

28

18

18

9,7

10,3

226

186

38

28

 8;50

11;50

17

22

11

46

27

17

17

9,8

10,4

224

184

37

27

 9;00

12;00

16

21

10

43

26

16

16

9,9

10,5

222

182

36

26

 9;15

12;10

15

20

9

40

25

15

15

10

10,6

220

180

35

24

 9;30

12;20

14

19

8

37

24

14

14

10,1

10,7

218

178

34

23

 9;45

12;30

13

18

7

34

22

13

13

10,2

10,8

216

176

33

22

10;00

12;40

12

17

6

32

21

12

12

10,3

10,9

214

174

32

21

10;15

12;50

11

16

5

30

20

11

11

10,4

11

212

172

31

20

10;30

13;00

10

15

 

28

19

10

10

10,5

11,1

210

170

30

18

10;45

13;15

9

14

4

26

18

9

9

10,6

11,2

208

169

29

16

11;00

13;30

8

13

 

24

17

8

8

10,7

11,3

206

168

28

14

11;20

13;45

7

12

 

22

16

7

7

10,8

11,4

204

167

27

12

11;40

14;00

6

11

3

20

15

6

6

10,9

11,5

202

166

26

10

12;00

14;30

5

10

 

17

14

5

5

11

11,6

200

165

25

9

12;20

15;00

4

9

2

15

12

4

4

11,1

11,7

198

164

24

8

12;40

15;30

3

8

 

13

10

3

3

11,2

11,8

196

163

23

7

13;00

16;00

2

7

1

11

8

2

2

11,3

11,9

194

162

22

6

13;30

16;30

1

6

 

9

6

1

1

11,4

12

192

161

21

5

14;00

17;00

III.
III. korcsoport (36–40 éves kor között)

Pont

Fekvőtámaszban karhajlítás-
nyújtás 30 mp alatt

Hajlított karú függés időre
mp

Fekvenyomás

4×10 m-es ingafutás
mp

Helyből távolugrás
cm

Hanyattfekvésből felülés 60 mp alatt

2000 m-es futás
(perc)

60
kg/db

25
kg/db

 

Férfi

Férfi

Férfi

Férfi

Férfi

Férfi

Férfi

25

25

13

60

30

20

20

9,5

10,1

230

190

40

30

 8;30

11;30

24

24

 

57

29

 

 

9,6

10,2

228

188

39

29

 8;36

11;36

23

23

12

54

28

19

19

9,7

10,3

226

186

38

28

 8;42

11;42

22

22

 

51

27

 

 

9,8

10,4

224

184

37

27

 8;48

11;48

21

21

11

49

26

18

18

9,9

10,5

222

182

36

26

 8;51

11;54

20

20

 

47

25

 

 

10

10,6

220

180

35

25

 9;00

12;00

19

19

10

45

24

17

17

10,1

10,7

218

178

34

24

 9;10

12;10

18

18

 

43

23

 

 

10,2

10,8

216

176

33

23

 9;20

12;20

17

17

9

41

22

16

16

10,3

10,9

214

174

32

22

 9;30

12;30

16

16

8

39

21

 

 

10,4

11

212

172

31

21

 9;45

12;40

15

15

7

35

20

15

15

10,5

11,1

210

170

30

20

10;00

12;50

14

14

6

32

19

14

14

10,6

11,2

208

168

29

19

10;15

13;00

13

13

5

28

17

13

13

10,7

11,3

206

166

28

18

10;30

13;15

12

12

4

27

16

12

12

10,8

11,4

204

164

27

17

10;45

13;30

11

11

3

25

15

11

11

10,9

11,5

202

162

26

16

11;00

13;45

10

10

 

23

14

10

10

11

11,6

200

160

25

15

11;15

14;00

9

9

2

21

13

9

9

11,1

11,7

198

159

24

14

11;30

14;15

8

8

 

19

12

8

8

11,2

11,8

196

158

23

13

11;45

14;30

7

7

 

17

11

7

7

11,3

11,9

195

157

22

12

12;00

14;45

6

6

1

15

10

6

6

11,4

12

194

156

21

11

12;15

15;00

5

5

 

12

9

5

5

11,5

12,1

193

155

20

10

12;30

15;30

4

4

 

10

7

4

4

11,6

12,2

192

154

19

8

13;00

16;00

3

3

 

8

5

3

3

11,7

12,3

191

153

18

6

13;30

16;30

2

2

 

6

3

2

2

11,8

12,4

190

152

17

4

14;00

17;00

1

1

 

4

1

1

1

11,9

12,5

189

151

16

2

14;30

17;30

IV.
IV. korcsoport (41–49 éves kor között)

Pont

Fekvőtámaszban karhajlítás-
nyújtás 30 mp alatt

Hajlított karú függés időre
mp

Fekvenyomás

4×10 m-es ingafutás
mp

Helyből távolugrás
cm

Hanyattfekvésből felülés 60 mp alatt

2000 m-es futás
(perc)

60
kg/db

25
kg/db

 

Férfi

Férfi

Férfi

Férfi

Férfi

Férfi

Férfi

25

20

13

40

20

16

16

11

12

215

175

35

25

 9;30

12;00

24

19

 

37

19

 

 

11,2

12,2

213

173

34

24

 9;36

12;08

23

 

 

35

18

15

15

11,4

12,4

211

171

33

23

 9;42

12;16

22

18

12

33

17

 

 

11,6

12,6

209

169

32

22

 9;48

12;24

21

17

11

31

16

14

14

11,8

12,8

207

167

31

21

 9;54

12;32

20

16

 

29

15

 

 

11,9

12,9

205

165

30

20

10;00

12;40

19

15

10

27

14

13

13

12

13

203

163

29

19

10;10

12;50

18

 

 

25

13

 

 

12,2

13,2

200

161

28

18

10;20

13;00

17

14

9

23

12

12

12

12,3

13,3

199

160

27

17

10;30

13;15

16

13

 

21

 

 

 

12,4

13,4

198

159

26

16

10,38

13;30

15

12

8

19

11

11

11

12,5

13,5

197

158

25

15

10,46

13;45

14

 

 

18

 

 

 

12,6

13,6

196

157

24

14

10;54

14;00

13

11

7

17

10

10

10

12,7

13,7

195

156

23

13

11;02

14;15

12

 

6

16

 

 

 

12,8

13,8

194

155

22

12

11;10

14;30

11

10

5

15

9

9

9

12,9

13,9

193

154

21

11

11;18

14;45

10

 

 

14

 

 

 

13

14

192

153

20

10

11;26

15;00

9

9

4

13

8

8

8

13,2

14,2

191

152

19

9

11;34

15;15

8

8

3

12

 

 

 

13,3

14,3

190

151

18

8

11;50

15;30

7

7

 

11

7

7

7

13,4

14,4

189

150

17

7

12;10

15;45

6

6

2

10

 

6

6

13,5

14,5

188

149

16

6

12;30

16;00

5

5

 

9

6

5

5

13,6

14,6

187

148

15

5

13;00

16;30

4

4

1

8

 

4

4

13,7

14,7

186

147

14

4

13;30

17;00

3

3

 

7

5

3

3

13,8

14,8

185

146

13

3

14;00

17;30

2

2

 

5

3

2

2

13,9

14,9

184

145

12

2

14;30

18;00

1

1

 

4

1

1

1

14

15

183

144

11

1

15;00

18;30

V.
V. csoport (speciális bevetési egység tagjai, egységhez jelentkezők)
a) a speciális bevetési egységhez jelentkezők esetében meghatározott minimum követelmények:
Teljesítendő feladatok

 

29 éves
korig

30–35 év
között

36–40 év
között

41–49 év
között

1.

Húzódzkodás 2 perc időtartam alatt

20 db

18 db

16 db

14 db

2.

Hajlított karú függés

55 mp

50 mp

45 mp

40 mp

3.

Mellső fekvőtámaszban karhajlítás-nyújtás 2 perc időtartam alatt

80 db

70 db

60 db

50 db

4.

Mellső fekvőtámaszban nyújtott karú statikus tartás

180 mp

150 mp

120 mp

110 mp

5.

Felülés 2 perc időtartam alatt

100 db

90 db

80 db

70 db

6.

Statikus lábtartás

120 mp

110 mp

100 mp

90 mp

7.

Futás 60 m

9 mp

9,5 mp

10 mp

10,5 mp

8.

Guggolás 2 perc időtartam alatt

100 db

90 db

80 db

70 db

9.

Guggoló tartás

140 mp

130 mp

120 mp

110 mp

10.

Futás 15,40 perc időtartam alatt

3200 m

3000 m

2800 m

2700 m

b) a speciális bevetési egységnél foglalkoztatottak esetében meghatározott minimum követelmények:

29 éves korig

30-35 év között

36-40 év között

41-49 év között

1.

Húzódzkodás 1 perc időtartam alatt

20 db

18 db

16 db

14 db

2.

Mellső fekvőtámaszban karhajlítás-nyújtás 2 perc időtartam alatt

80 db

70 db

60 db

50 db

3.

Felülés 2 perc időtartam alatt

100 db

90 db

80 db

70 db

4.

Futás 60 m

9 mp

9,5 mp

10 mp

10,5 mp

5.

Guggoló tartás

140 mp

130 mp

120 mp

110 mp

6.

Leütés 30-30 db

60 mp

70 mp

75 mp

80 mp

7.

Guggolás 2 perc időtartam alatt

90 db

80 db

70 db

60 db

8.

Futás 3000 m

14 perc

15 perc

16 perc

17 perc

VI.
Az egyes feladatok végrehajtásának követelményei, rendje
1. A fizikai állapot felmérés helyszínét olyan helyen kell kijelölni, ahol a felmérés lebonyolítására minden feltétel adott. A felmérés során biztosítani kell a lebonyolításhoz szükséges környezetet, eszközöket, továbbá a baleset-megelőzés érdekében a megfelelő felügyeletet.
2. A felmérés teljesítésére egyénenként 90 perc áll rendelkezésre. A felmérés megkezdése előtt 15 perc általános bemelegítést és mozgásformák váltásánál mozgásformánként legfeljebb 10 perc pihenő időt kell biztosítani.
3. Mellső fekvőtámaszban karhajlítás-nyújtás
a) pálya: tornaterem vagy sportpálya
b) kiinduló helyzet: mellső fekvőtámasz a talajon (karok vállszélességben, nyújtottan, előrenéző ujjakkal a talajon, törzs egyenes, térd nyújtott, lábak összezárva, fej mérsékelten emelt, előrenéző tekintettel)
ba) 1. ütem: mindkét kar hajlítása úgy, hogy a mellkas a talajt érje (a könyököket kissé kifelé vigyük, ne szorítsuk a törzshöz, a láb és a törzs egyvonalban, csípőnket ne engedjük le, de ne is emeljük, fejünkkel előre nézünk)
bb) 2. ütem: mindkét kar nyújtása (mint a kiinduló helyzetnél)
c) feladat: 30 másodpercen keresztül folyamatos végrehajtás
d) értékelés: csak az előírt testhelyzetekben végrehajtott gyakorlatok darabszáma érvényes
e) eszközfelhasználás: stopperóra
4. Hajlított karú függés
a) pálya: tornaterem vagy sportpálya
b) kiinduló helyzet: hajlított karú függés (karok vállszélességben, alsó vagy felső madárfogással, áll a rúd vagy a nyújtó felett, melyre nem támaszkodhat)
c) feladat: a kiinduló helyzet megtartása mért időre
d) értékelés: mért idő a függés megkezdése és a végrehajtó szemmagasságának a nyújtó vagy rúd alá süllyedéséig eltelt idő másodpercben
e) eszközfelhasználás: bordásfalra erősített függeszkedőállvány vagy nyújtó, zsámoly, laticeles szőnyeg, stopperóra, síkpor
5. Fekvenyomás
a) pálya: tornaterem vagy sportpálya
b) kiinduló helyzet: hanyattfekvés, súlyzórúd tartása mellső rézsútos középtartásban (kb. vállszélességben, vagy kicsit szélesebben)
ba) 1. ütem: páros karhajlítás, súlyzó rúd leengedése mellig
bb) 2. ütem: karok nyújtása (kiinduló helyzetbe)
c) feladat: a férfiaknak 60 kg-os (rúd, tárcsákkal) a nőknek 25 kg-os (rúd, tárcsákkal) hanyattfekvő helyzetből (fekvő padon) történő kinyomása
d) értékelés: csak az előírt testhelyzetekben végrehajtott gyakorlatok darabszáma érvényes
e) eszközfelhasználás: fekvőpad, erőgép vagy súlyzórúd előírt súlyú kiegészítőkkel, súlyzótartó állvány
f) megjegyzés: A baleset megelőzése érdekében a gyakorlatot kétfős asszisztencia segítségével kell végrehajtani, valamint ügyelni kell arra, hogy a rúd leengedése során az ne zuhanjon a mellkasra.
6. 4×10 méteres ingafutás
a) pálya: tornaterem vagy sportpálya
b) kiinduló helyzet: a rajtvonal mögött álló rajthelyzet
c) feladat: a 4×10 m-es táv időre való megtétele úgy, hogy a futó az egymástól 10 m-re lévő két vonal közt fut. Fordulónként lábbal érinteni kell az elöl lévő vonalat.
d) értékelés: a rajt-cél vonalon való másodszori áthaladás zárja az időmérést, másodperc-tizedmásodperc méréssel
e) eszközfelhasználás: jelzett és kimért sík pálya, stopperóra, rajtszámok, síp
f) megjegyzés: Elesést követően ismételhető a gyakorlat.
7. Helyből távolugrás
a) helyszín: tornaterem vagy sportpálya
b) kiinduló helyzet: az ugróvonal mögött álló helyzet
c) feladat: helyből karlendítéssel, páros lábról történő elrugaszkodással elugrás a legnagyobb távolságra
d) értékelés: az ugróvonaltól mért legközelebbi talajszintet érintő távolság
e) eszközfelhasználás: ugrógödör vagy jelzett pálya, talajegyengető szerszám, mérőszalag
8. Hanyattfekvésből felülés
a) pálya: tornaterem vagy sportpálya
b) kiinduló helyzet: hanyattfekvés hajlított lábbal (kb. derékszögben), lábfej rögzítve (segédeszközzel, társ segítségével), tarkóra tartás, vagy mell előtt keresztben felkarra fogás
ba) 1. ütem: felülés, egy könyök érinti a térdet
bb) 2. ütem: ereszkedés kiinduló helyzetbe
c) feladat: 1 percen keresztül folyamatos végrehajtás
d) értékelés: csak az előírt testhelyzetekben végrehajtott gyakorlatok darabszáma érvényes
e) eszközfelhasználás: bordásfal szőnyeggel, vagy ülőpad, stopperóra
9. 2000 m-es síkfutás
a) pálya: sportpálya vagy sík területen, kimért, ellenőrizhetően belátható pálya
b) kiinduló helyzet: a rajtvonal mögött álló rajthelyzet
c) feladat: 2000 méter távolság megtétele időre
d) értékelés: a célvonalon való áthaladás zárja az időmérést (perc, másodpercméréssel)
e) eszközfelhasználás: futópálya vagy kijelölt sík terep, minimum 60 memóriás stopperóra, rajtszámok, síp”
1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2015. május 6. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére