• Tartalom

142/2015. (VI. 12.) Korm. rendelet

142/2015. (VI. 12.) Korm. rendelet

az állami és önkormányzati nyilvántartások együttműködésének általános szabályairól szóló 2013. évi CCXX. törvény végrehajtásáról1

2016.01.01.

A Kormány az állami és önkormányzati nyilvántartások együttműködésének általános szabályairól szóló 2013. évi CCXX. törvény 16. § (1) bekezdés 1–7. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A nyilvántartások felügyeletéért felelős szerv

1. § A Kormány a nyilvántartások felügyeletéért felelős szervként (a továbbiakban: Felügyelet) az e-közigazgatásért felelős minisztert jelöli ki.

2. A nyilvántartások regisztere

2. § (1) A nyilvántartások regisztere (a továbbiakban: Regiszter) tartalmazza:

a) a nyilvántartás és a nyilvántartó megnevezését, a nyilvántartás vezetéséről és adattartamáról rendelkező jogszabályra hivatkozást,

b) annak tényét, hogy a nyilvántartó a nyilvántartásban rögzített adatok tekintetében nyújt-e adatkapcsolat-szolgáltatást, amennyiben igen, milyen módon (egyszerű vagy automatikus adatátvétel útján), és mely nyilvántartók részére,

c) a nyilvántartó adatkapcsolat-szolgáltatási szabályzatait és a nyilvántartásban található adatok átvételére vonatkozó adatkapcsolat-szolgáltatási megállapodásokat,

d) a nyilvántartott adatok megnevezését.

(2) A Regiszterben rögzített adatok megváltozása esetén gondoskodni kell a korábbi állapot archiválásáról.

(3) A Regisztert a Felügyelet honlapján elektronikusan közzéteszi az adatkapcsolat-szolgáltatási megállapodások kivételével.

(4) A Regiszterben tárolt adatokról és azok változásáról a nyilvántartó a Felügyelet által rendszeresített, a Felügyelet által a honlapján közzétett elektronikus űrlapon tájékoztatja a Felügyeletet.

3. Az adatkapcsolat-szolgáltatási szabályzat tartalma és bejelentése

3. § Az adatkapcsolat-szolgáltatási szabályzat (a továbbiakban: szabályzat) tartalmazza:

a) az adatkapcsolat-szolgáltatás leírását, módját (egyszerű vagy automatikus adatátvétel) és igénybevételének részletes feltételeit,

b) az adatkapcsolat-szolgáltatás keretében átvehető adatok hitelességét biztosító ügyviteli, ellenőrzési és adattisztítási megoldások összefoglaló leírását,

c) az adatkapcsolat-szolgáltatás keretében átvehető adatok adatmegnevezések jegyzéke szerinti megnevezését,

d) ha a szabályzat egyes részeinek nyilvános közzététele veszélyeztetné a nyilvántartással kapcsolatos információbiztonságot, e részek indokolással ellátott megjelölését,

e) a szabályzat módosítása esetén követendő eljárást, ideértve az adatkapcsolat-szolgáltatás igénybevevői tájékoztatásának rendjét, valamint

f) az adatkapcsolat-szolgáltatás megszüntetésének rendjét.

4. § (1) A szabályzat és annak változásokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege minősített adatnak nem minősülő és a nyilvánosságra kerülés esetén a nyilvántartással kapcsolatos információbiztonságot nem veszélyeztető részeit a nyilvántartó legkésőbb a szabályzat vagy a változás tervezett hatálybalépését megelőző napon elektronikusan közzéteszi.

(2) A szabályzattal vagy annak módosításával kapcsolatban kifogással élhet

a) a Felügyelet az állami és önkormányzati nyilvántartások együttműködésének általános szabályairól szóló 2013. évi CCXX. törvény (a továbbiakban: Iop tv.) 8. § (2) bekezdés a) pontjában foglaltak érvényesülése érdekében,

b) az elektronikus információs rendszerek biztonságának felügyeletéért felelős hatóság az információbiztonságot érintő rendelkezések tekintetében,

amely kifogást a nyilvántartó köteles figyelembe venni és a szabályzatot 30 napon belül a kifogásnak megfelelően módosítani.

(3) E § rendelkezéseit az adatkapcsolat-szolgáltatási megállapodások bejelentése során megfelelően alkalmazni kell.

4. Az adatmegnevezések jegyzéke

5. § (1) Bármely nyilvántartó indokolt javaslatot tehet a Felügyeletnek valamely adatnak vagy adattípusnak az adatmegnevezések jegyzékébe való bejegyzésére vagy a jegyzékből történő törlésére.

(2)2 A Felügyelet köteles kikérni a nyilvántartót irányító vagy feladatkörükben egyébként érintett minisztereknek, továbbá a Központi Statisztikai Hivatal elnökének véleményét és döntését ezek figyelembevételével meghozni. Véleményeltérés esetén a Felügyelet egyeztetést követően hozza meg döntését.

(3) Az adatmegnevezések jegyzékét a Felügyelet a honlapján elektronikusan, rendszeresen frissítve közzéteszi.

(4) A nyilvántartók folyamatosan kötelesek gondoskodni nyilvántartásaik, szabályzataik, adatkapcsolat-szolgáltatási megállapodásaik az adatmegnevezések jegyzékében foglaltakkal történő összehangolásáról.

5. A felügyeleti vizsgálat és a felügyeleti jelentés

6. § (1) A Felügyelethez bejelentéssel fordulhat az a személy, akit a nyilvántartó az Iop tv. 5. § (2) és (3) bekezdésében foglalt rendelkezéssel ellentétesen az adat bejelentésére vagy igazolására kötelezett.

(2) A Felügyelet a bejelentés alapján felügyeleti vizsgálatot indít, melynek eredményéről tájékoztatja a bejelentőt.

7. § (1) A felügyeleti vizsgálat hivatalból is megindítható.

(2) A felügyeleti vizsgálat alapján a Felügyelet a nyilvántartások együttműködésével kapcsolatban intézkedési javaslatot fogalmazhat meg a vizsgálattal érintett nyilvántartások vonatkozásában a nyilvántartó felé, melyet megküld

a) a feladatkörében érintett miniszternek, valamint

b) az elektronikus információs rendszerek biztonságának felügyeletéért felelős hatóságnak, ha az Iop tv. 13. § (6) bekezdése alapján értesítésére sor került.

(3) A nyilvántartó a Felügyelet intézkedési javaslatával kapcsolatban 60 napon belül tájékoztatja a felügyeletet az intézkedési javaslatban foglaltakkal való

a) egyetértése esetén az arra tekintettel megtett vagy tervezett intézkedéseiről, valamint azok bevezetésének határidejéről, vagy

b) egyet nem értése esetén részletesen indokolt álláspontjáról.

(4) A Felügyelet a (3) bekezdés b) pontja esetén kötelezheti a nyilvántartót intézkedési terv elkészítésére, amelyet a kötelezés közlésétől számított 60 napon belül be kell nyújtani a Felügyeletnek.

(5)3 Ha a Felügyelet álláspontja szerint az intézkedési terv alkalmas az Iop tv. szerinti állapot létrehozására, akkor az intézkedési tervet jóváhagyja, ellenkező esetben a nyilvántartót kötelezi a jogszerű állapot megteremtésére.

6. Mentességi eljárás

8. § (1) A nyilvántartó a Felügyeletnél az Iop tv. 8. § (2) bekezdés e) pontja szerinti egyedi mentességet 2015. december 31-ig kezdeményezheti. A Felügyelet döntésének meghozataláig a nyilvántartó nem köteles eleget tenni annak az Iop tv. szerinti kötelezettségének, amelynek teljesítése alól mentesítését kezdeményezte. A kérelmet a Felügyelet által rendszeresített elektronikus űrlapon kell benyújtani.

(2) Az igényelt mentesség tárgyában, annak időtartamára vonatkozó részletes ütemtervet kell bemutatni a nyilvántartó által a mentességi idő alatt megvalósítandó intézkedésekről, amelyek biztosítják, hogy a mentességi idő leteltével a nyilvántartó képes lesz a kötelezettség teljesítésére.

(3) A Felügyelet az információbiztonságot érintő kérdések tekintetében – a mentesség kezdeményezését követően – megkeresi az elektronikus információs rendszerek biztonságának felügyeletéért felelős hatóságot. A Felügyelet a döntéshozatal során figyelembe veszi az elektronikus információs rendszerek biztonságának felügyeletéért felelős hatóság állásfoglalását, döntése nem lehet azzal ellentétes.

(4) A Felügyelet határozott időtartamú, legfeljebb 5 éves mentességet engedélyezhet. A mentesség időtartama tekintetében a Felügyeletet a kérelem nem köti.

7. Automatikus adatelérési felület

9. § (1) Ezen alcím rendelkezéseit kell alkalmazni, ha a nyilvántartó az adatkapcsolat-szolgáltatást automatikus adatelérési felületen keresztül is biztosítja vagy köteles biztosítani.

(2) A nyilvántartó az automatikus adatelérési felületet úgy alakítja ki, hogy az ahhoz való hozzáféréshez ne legyen szükség további kiegészítő szolgáltatások igénybevételére, és a hozzáférés ne járjon aránytalan költséggel valamely meghatározott műszaki megvalósítás alkalmazása miatt. Ez a korlátozás nem vonatkozik a kormányzati célú hálózatokról szóló kormányrendeletben meghatározott kormányzati célú hírközlési szolgáltatás és a Kormány által kötelezően biztosított szolgáltatások igénybevételére.

(3) A nyilvántartó naplózza a hozzáférési kéréseket és azok teljesítését, továbbá nyilvántartást vezet a hozzáférési jogosultságokról.

(4) Az automatikus adatelérési felületre egyebekben az elektronikus ügyintézés részletes szabályairól szóló 85/2012. (IV. 21.) Korm. rendelet 12–13. §-ának, valamint a szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatásokról és az állam által kötelezően nyújtandó szolgáltatásokról szóló 83/2012. (IV. 21.) Korm. rendelet 26. alcímének rendelkezései irányadók azzal, hogy az Iop tv. és e rendelet alkalmazásában használt automatikus adatelérési felületen keresztül történő adatkapcsolat-szolgáltatás nem minősül szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatásnak, hatóság helyett pedig az Iop tv. hatálya alá tartozó nyilvántartót kell érteni.

(5) Automatikus adatelérési felület létrehozására kötelesek az 1. melléklet szerinti nyilvántartások.

8. Az elsődleges adatokkal kapcsolatos rendelkezések

10. § Az elsődleges adatnak minősülő adatok körét és az azokat elsődleges adatként tartalmazó etalon és alapnyilvántartásokat e rendelet 1. melléklete határozza meg.

9. Egyes törvényi kötelezettségek teljesítésére nem köteles nyilvántartások

11. § (1) A 2000 főnél kisebb lakosságszámú települések önkormányzatai által vezetett nyilvántartások nem kötelesek a nyilvántartások regiszterébe történő bejelentés megtételére és adatkapcsolat-szolgáltatási szabályzat elkészítésére.

(2) A 2000 főnél kisebb lakosságszámú települések önkormányzatai által vezetett nyilvántartások nem kötelesek az Iop tv. 6. § (1) bekezdése szerinti adategyezőség-ellenőrzésre, valamint az Iop tv. 3. és 4. §-ában meghatározott kötelezettségek teljesítésére.

10. Záró rendelkezések

12. § Ez a rendelet 2015. július 1-jén lép hatályba.

13. § Az Iop tv. 4–6. §-ában meghatározott, elsődleges adattal járó kötelezettségeket az 1. mellékletben szereplő nyilvántartásoknak legkésőbb 2018. március 1. napjától kell teljesíteniük.

14. §4

1. melléklet a 142/2015. (VI. 12.) Korm. rendelethez

Az elsődleges adatnak minősülő adatok és az azokat elsődleges adatként tartalmazó etalon és alapnyilvántartások

 

Etalon nyilvántartás

A nyilvántartott elsődleges adatok

1.

Központi címregiszter

A Magyarország területén található ingatlanok címadatai

 

Alapnyilvántartások

 

1.

Anyakönyvi nyilvántartás

Az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. tv. 69/B. § (1) bekezdés a)–d) és g)–h) pontjában meghatározott adatok

2.

A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartása

Az 1992. évi LXVI. tv. 11. § (1) bekezdés f), h), l)–p) pontjában meghatározott adatok

3.

Ingatlan-nyilvántartás

Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvényben és a földmérési és térképészeti tevékenységről szóló 2012. évi XLVI. törvényben meghatározott ingatlanadatok, a központi címregiszterből automatikus adatátvétel útján átvett címadatok kivételével

4.

Egészségbiztosítási nyilvántartás

A társadalombiztosítási azonosító jel (TAJ)

1

A rendeletet a 221/2017. (VIII. 7.) Korm. rendelet 11. §-a hatályon kívül helyezte 2017. augusztus 8. napjával.

2

Az 5. § (2) bekezdése a 441/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet 253. § a) pontja szerint módosított szöveg. E módosító rendelet 263. §-a alapján a 2016. január 1-jét követően indult eljárásokban kell alkalmazni.

3

A 7. § (5) bekezdése a 441/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet 253. § b) pontja szerint módosított szöveg. E módosító rendelet 263. §-a alapján a 2016. január 1-jét követően indult eljárásokban kell alkalmazni.

4

A 14. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére