• Tartalom

146/2015. (VI. 12.) Korm. rendelet

146/2015. (VI. 12.) Korm. rendelet

a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ fenntartásában működő egyes szakképző intézmények átadásáról, valamint egyes kormányrendeleteknek a szakképzés intézményrendszerének átalakításával összefüggő módosításáról1

2016.06.14.

A Kormány az Alaptörvény 15. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva,

a 11. § (1) bekezdése tekintetében a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 94. § (4) bekezdés n) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 11. § (3) bekezdése tekintetében a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 85. § (3) bekezdés c) pont cb) alpontjában kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A Klebelsberg Intézményfenntartó Központból (a továbbiakban: KLIK)

a) a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ fenntartásában működő egyes szakképzési feladatot ellátó köznevelési intézmények fenntartóváltásával összefüggő intézkedésekről szóló 120/2015. (V. 21.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 1. mellékletében meghatározott köznevelési intézmény, többcélú intézmény és

b) az R. 4. mellékletében meghatározott többcélú intézmény, annak tagintézménye vagy intézményegysége az abban meghatározottak szerint

[az a) és b) pont a továbbiakban együtt: kiválással érintett köznevelési intézmény] – az ellátott köznevelési feladat más szervezeti formában történő hatékony ellátása céljából – kiválik, és a kiválással érintett köznevelési intézményből a szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter a költségvetési szerv alapítására vonatkozó szabályok szerint szakképzési centrumokat alapít.

(2) A kiválással érintett köznevelési intézmény esetében az átalakítás időpontja utáni időszakra áthúzódó kötelezettséget a KLIK 2015. június 15-éig a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal (a továbbiakban: NSZFH) egyetértésével vállalhat. A KLIK az átalakítás időpontjáig a költségvetési kiadási előirányzatainak a kiválással érintett köznevelési intézményekre jutó arányos része terhére – az európai uniós forrásból megvalósuló beruházások kivételével – beruházást, felújítást érintően új kötelezettséget nem vállalhat, a kiválással érintett köznevelési intézményeket érintő foglalkoztatásra irányuló jogviszonyt a szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter egyetértésével létesíthet vagy szüntethet meg.

(3)2 Az átalakítás időpontját megelőzően keletkezett követelések és vállalt kötelezettségek az átalakítás időpontjáig a KLIK-et illetik meg, illetve terhelik. A kiválással érintett köznevelési intézmény esetében a hazai, illetve európai uniós forrásból finanszírozott projekteket érintő követelések és kötelezettségek tekintetében a 7. § rendelkezéseit kell alkalmazni.

(4) Az oktatásért felelős miniszter a KLIK alapító okiratának e § szerinti átalakításával összefüggő módosításáról 2015. június 19-éig gondoskodik. E határnap eredménytelen eltelte esetén a kincstár a KLIK átalakítását az R. és e rendelet alapján az átalakítás időpontjával hivatalból jegyzi be a törzskönyvi nyilvántartásba.

(5) Az Oktatási Hivatal a szakképzési centrumot új OM azonosítóval veszi nyilvántartásba. Ha a kiválás a köznevelési intézmény tagintézményét vagy intézményegységét érinti, a KLIK szervezeti egységeként továbbműködő köznevelési intézmény OM azonosítója nem változik.

2. § A KLIK 1. § szerinti átalakítására és az ahhoz kapcsolódó közfeladat átvételére 2015. július 1-jével kerül sor.

3. § Az 1. § szerinti átalakítás tekintetében a KLIK jogutódja a szakképzési centrum. A kiválással érintett köznevelési intézmény fenntartói jogai és kötelezettségei tekintetében a szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter, a munkavégzésre irányuló, 4. § (1) bekezdés b) pont ba) alpontja szerinti jogviszonyok tekintetében a szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter által vezetett minisztérium, illetve az NSZFH a KLIK jogutódja.

4. § (1) A KLIK foglalkoztatotti állományából

a) a kiválással érintett köznevelési intézményben pedagógus munkakörben, a nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben és a gazdasági, ügyviteli, műszaki és kisegítő munkakörben foglalkoztatottak – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 24. § (3) bekezdése szerint kerülnek a szakképzési centrum,

b) a kiválással érintett köznevelési intézmény fenntartásával összefüggő feladatokat és ahhoz kapcsolódó gazdasági, ügyviteli és műszaki feladatokat

ba) a KLIK központi szervében ellátó személyek a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (a továbbiakban: Kttv.) 58. §-a szerint kerülnek a szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter által vezetett minisztérium, illetve az NSZFH,

bb) a KLIK területi szervében ellátó személyek a Kttv. 72. §-a szerint kerülnek a szakképzési centrum

állományába.

(2) Ha az R. 4. mellékletében meghatározott többcélú intézmény kiválással érintett tagintézményében vagy intézményegységében pedagógus munkakörben vagy nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatott személy munkaköre a kiválással nem érintett tagintézmény vagy intézményegység nem szakképzéssel összefüggő alapfeladatának ellátására is kiterjed, a KLIK foglalkoztatotti állományából a szakképzési centrum állományába történő átvételére az 5. § (2) bekezdése szerinti megállapodás ilyen rendelkezése alapján kerül sor.

5. § (1) A közfeladat átvételével kapcsolatos feladatok rendezéséről, valamint az ehhez kapcsolódó vagyon-, létszám-átcsoportosításról, a Kormánynak az átvételre kerülő közfeladathoz kapcsolódó előirányzat átcsoportosítására vonatkozó döntésének megalapozása, valamint a hazai és európai uniós pályázatok, projektek és egyéb kötelezettségvállalások tekintetében az 1. melléklet szerinti átadás-átvételi megállapodást kell kötni. A megállapodás 1. melléklet szerinti tartalmától a felek egyező akarattal eltérhetnek.

(2) A megállapodás alapjául szolgáló átadás-átvételi eljárást a KLIK és – a szakképzési centrumok helyett eljárva – az NSZFH folytatja le. A megállapodást 2015. július 1-jei hatállyal a KLIK, – a szakképzési centrum nevében és képviseletében eljárva – az NSZFH, az oktatásért felelős miniszter és a szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter írja alá.

(3) Az átadás-átvételi megállapodáshoz kapcsolódóan a KLIK a 2015. június 30-i állapotnak megfelelően az NSZFH-nak átadja a kiválással érintett köznevelési intézménnyel és az átvételre kerülő közfeladattal kapcsolatosan

a) a kiválással érintett köznevelési intézményre vonatkozó szakmai alapdokumentumokat,

b) a kötelezettségvállalásokra és a vagyonra (ideértve az ingatlan és ingó eszköz- és infrastruktúra állományra, informatikai és egyéb adatbázisra) vonatkozó nyilvántartást és ezek alapbizonylatait,

c) a 4. § (1) bekezdésében meghatározott foglalkoztatottak személyi anyagait, vagyonnyilatkozatait, a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló törvényben meghatározott nemzetbiztonsági ellenőrzés alapján készített szakvéleményeket, valamint a szakképzéssel és felnőttképzéssel kapcsolatban keletkezett további iratokat,

d) a tanulói jogviszonnyal kapcsolatban keletkezett személyi- és tanügyi dokumentumokat, valamint

e) a szakmaszerkezeti döntésről szóló kormányrendeletben a 2015/2016. tanévre a KLIK-re megállapított keretszámokat a 2. mellékletben meghatározott keretszámok kivételével.

(4) A megállapodásban kell rendezni az átalakítás időpontjával le nem zárható követelések és kötelezettségek elszámolásának módját.

6. § (1) Az R. 4. mellékletében meghatározott többcélú intézmény tagintézményének vagy intézményegységének kiválása esetén a feladatellátást szolgáló ingatlan, illetve ingatlanrész KLIK és a szakképzési centrum közötti használatának

a) teljes megosztására kerül sor, ha a többcélú intézmény két vagy több ingatlannal, két vagy több bejárattal vagy külön feladat-ellátási helyekkel rendelkezik, vagy

b) – az a) pontban meghatározott megosztási lehetőség hiányában – az ingatlan megosztására kerül sor akként, hogy a nevelőtestületek működése külön helyiségben biztosított legyen.

(2) Az (1) bekezdés szerinti megosztás során, ha annak műszaki akadálya nincs, a közműrendszereket is szét kell választani.

(3) Az (1) bekezdés a) pontja szerinti használatmegosztás esetén a többcélú intézmény működtetésének kötelezettsége és költsége az azt használó fenntartót terheli. Ha az R. 4. mellékletében meghatározott többcélú intézmény vagy annak kiválással érintett tagintézményének vagy intézményegységének működtetője az átalakítás és a közfeladat átvételének időpontjában települési önkormányzat, a többcélú intézmény működtetésének költsége a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 76. §-a szerint terheli a települési önkormányzatot.

(4) Az ingatlan használatának az (1) bekezdés a) pontja szerinti teljes megosztása hiányában a működtetési kötelezettség és költség viselése tekintetében az NSZFH és a KLIK megállapodása irányadó.

7. §3 (1) A kiválással érintett köznevelési intézményt érintő hazai, illetve európai uniós forrásból finanszírozott, az átalakítás időpontjában befejezettnek nem minősülő projektek (a továbbiakban: átvételre kerülő projektek) tekintetében a záró kifizetési igénylés és záró beszámoló támogató általi elfogadását, illetve a támogatás folyósítását követő napon a KLIK helyébe a szakképzési centrum lép. Az átvételre kerülő projektek átadás-átvételéről és az átvételre kerülő projektekkel kapcsolatos fenntartási kötelezettség szakképzési centrum általi teljesítéséről a projekt befejezését követően külön átadás-átvételi megállapodásban kell rendelkezni.

(2) Az átvételre kerülő projektek tekintetében a záró kifizetési igénylés és záró beszámoló támogató általi elfogadása, illetve a támogatás folyósítása napjáig a KLIK vállal kötelezettségeket és teljesíti azokat.

(3) A kiválással érintett köznevelési intézményt érintő hazai, illetve európai uniós forrásból finanszírozott, az átalakítás időpontjában befejezettnek minősülő projektek tekintetében az átalakítás időpontjától a KLIK helyébe a szakképzési centrum lép.

(4) Az (1) és a (3) bekezdés szerinti hazai, illetve európai uniós forrásból finanszírozott projektek tekintetében a támogató a szerződésmódosítások végrehajtásáról a szakképzési centrum kezdeményezésétől számított húsz napon belül intézkedik.

8. § (1) Az átadás-átvételi megállapodás alapjául szolgáló, leltárban meghatározott, települési önkormányzat tulajdonában álló mindazon ingatlan és ingó vagyon ingyenes vagyonkezeléséről, illetve ingyenes használatáról, amely a kiválással érintett köznevelési intézmény közfeladat ellátását biztosítja, az NSZFH a tulajdonos települési önkormányzattal megállapodást köt.

(2) A vagyonkezelői szerződésben, illetve a használati szerződésben az ingatlan és ingó vagyonelemeket a 2015. június 30-i állapot szerint kell feltüntetni. Az ingó vagyonelem e § szerinti fizikai mozgatása kizárólag az ingó vagyonelem azonosító adatainak és az új használati helynek a megjelölésével történhet.

9. §4

10. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 11–13. § 2015. július 1-jén lép hatályba.

11–13. §5

14. §6 (1) E rendeletnek a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ fenntartásában működő egyes szakképző intézmények átadásáról, valamint egyes kormányrendeleteknek a szakképzés intézményrendszerének átalakításával összefüggő módosításáról szóló 146/2015. (VI. 12.) Korm. rendelet módosításáról szóló 390/2015. (XII. 11.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Módr.) 1. § (2) bekezdésével megállapított 7. §-át az átvételre kerülő projektek elszámolására, lezárására – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – kell alkalmazni.

(2) Ha az átvételre kerülő projektek szakképzési centrum részére történő átadása a Módr. hatálybalépése előtt megtörtént, az átvételre kerülő projektek elszámolására, lezárására a 7. § 2015. július 1-jén hatályos rendelkezéseit kell alkalmazni.

(3) A hazai, illetve az európai uniós forrásból megvalósuló projektek tekintetében az 1. § (2) bekezdés első mondatát, a hazai forrásból megvalósuló projektek tekintetében az 1. § (2) bekezdés második mondatát nem kell alkalmazni.

1. melléklet a 146/2015. (VI. 12.) Korm. rendelethez

Megállapodás
az állami fenntartású köznevelési intézményeknek
a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ és szakképző centrumok közötti átadás-átvételről, a feladatellátáshoz kapcsolódó létszám átadásról,
a feladatellátáshoz kapcsolódó vagyonelemek, jogok és kötelezettségek
átadásáról, megosztásáról és a Kormánynak az átvételre kerülő közfeladathoz kapcsolódó előirányzat átcsoportosítására vonatkozó döntésének megalapozásáról
amely létrejött
egyrészről a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ
székhelye:
képviseli:
törzsszáma:
adószáma:
bankszámlaszáma:
ÁHT azonosítója:
statisztikai számjele:
mint átadó (a továbbiakban: Átadó),
másrészről a(z) ... nevében és képviseletében eljáró Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal
székhelye:
képviseli:
törzsszáma:
adószáma:
bankszámlaszáma:
ÁHT azonosítója:
statisztikai számjele:
mint átvevő (a továbbiakban: Átvevő),
harmadrészről az Emberi Erőforrások Minisztériuma
székhelye:
képviseli:
törzsszáma:
adószáma:
mint a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ irányító szerve (a továbbiakban: Átadó fejezet),
negyedrészről a Nemzetgazdasági Minisztérium
székhelye:
képviseli:
törzsszáma:
adószáma:
mint a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal irányító szerve (a továbbiakban: Átvevő fejezet)
– a továbbiakban együtt: „Felek” – között az alulírott napon és helyen a következő feltételekkel:
I.
Bevezető rendelkezések
1.    A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ fenntartásában működő egyes szakképző intézmények átadásáról, valamint egyes kormányrendeleteknek a szakképzés intézményrendszerének átalakításával összefüggő módosításáról szóló 146/2015. (VI. 12.) Korm. rendelet alapján Átadó szervezetéből kiváló köznevelési intézményekből (a továbbiakban: köznevelési intézmények) a szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 4/B. § (1) bekezdése szerinti szakképzési centrumokat alapít a költségvetési szerv alapítására vonatkozó szabályok szerint.
2.    A szakképzési centrumok fenntartását a szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter látja el
2015. július 1-jétől. A szakképzési centrumok a köznevelési intézmények működtetésével kapcsolatos jogviszonyokba 2015. július 1-jével lépnek be.
3.    E megállapodás célja az átadás-átvételi eljárás lebonyolításához szükséges eljárási keretek meghatározása a köznevelési intézmények szakképzési feladatai ellátásának zökkenőmentes biztosítása érdekében.
4.    E megállapodást Átvevő mint állami szakképzési és felnőttképzési szerv annak a szakképzési centrumnak a nevében eljárva köti, amelyet a szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter a köznevelési intézmény kiválásával alapít.
5.    Az átadás-átvételnek a köznevelési intézmény fenntartásával összefüggő feladatokat és ahhoz kapcsolódó gazdasági, ügyviteli és műszaki feladatokat a KLIK központi szervében ellátó, a KLIK foglalkoztatotti állományából a szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter által vezetett minisztérium állományába kerülő személyekkel összefüggő része tekintetében Átvevőnek az Átvevő fejezetet, a KLIK foglalkoztatotti állományából az Átvevő állományába kerülő személyekkel összefüggő része tekintetében az Átvevőt kell tekinteni.
II.
A megállapodás tárgya
6.    E megállapodás tárgya az Átadó által fenntartott köznevelési intézmények szakképzési és ahhoz kapcsolódó köznevelési feladatellátásához, fenntartásához, működtetéséhez kapcsolódó létszám és vagyon átadása és átvétele, az ezekkel összefüggő jogviszonyokból származó jogok és kötelezettségek átruházása és a Kormánynak az átvételre kerülő közfeladathoz kapcsolódó előirányzat átcsoportosítására vonatkozó döntésének megalapozása.
7.    A Felek rögzítik, hogy e megállapodás keretében közölt adatok a jogok és kötelezettségek, szerződés-, kötelezettség- és követelésállomány, a munkavégzés feltételeit biztosító eszközök, valamint a létszám tekintetében a 2015. június 30-i fennálló tényleges állapotot tükrözik.
8.    A jogutódlás keretében történő eszköz- és vagyonátadásra térítésmentesen kerül sor. A Felek rögzítik, hogy az átadás-átvétel a szervezeti integrációra és jogutódlásra vonatkozó hatályos jogszabályi rendelkezésekkel és alapítói döntésekkel összhangban történik.
III.
A köznevelési intézmények meghatározása
9.    A köznevelési intézmények meghatározása*

Sor-szám

OM azonosító

Köznevelési intézmény neve

Feladat-ellátási hely neve

Feladat-ellátási hely címe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*A táblázat a köznevelési intézmények számának megfelelően sorok beszúrásával bővítendő. A köznevelési intézmények száma függvényében a táblázat a megállapodás mellékleteként is elhelyezhető, ebben az esetben itt erre utalni szükséges.
IV.
Az átadás-átvétel tartalma
10.    Létszám átadása
10.1.    A köznevelési intézmények átadásra kerülő összes létszáma: … fő,
    ebből    pedagógus munkakörben foglalkoztatott létszám: … fő,
        nem pedagógus munkakörben foglalkoztatott létszám: … fő,
    ebből    betöltött álláshelyek száma: … db.
Átadó központi szervéből és területi szervéből átadásra kerülő összes létszám … fő,
ebből    betöltött álláshelyek száma: … db.
Az átadásra kerülő létszámot az 1. melléklet tartalmazza.
10.2.    Az Átadó
–    a szakképzési centrum, az Átvevő, illetve az Átvevő fejezet állományába kerülő foglalkoztatottak személyi anyagait, vagyonnyilatkozatait és a nemzetbiztonsági ellenőrzés során készített szakvéleményeket,
–    a szakképzési centrum, az Átvevő, illetve az Átvevő fejezet állományába kerülő foglalkoztatottak foglalkoztatási jogviszonyát érintő alapvető adatok, illetményelemek kimutatását,
–    a szakképzési centrum, az Átvevő, illetve az Átvevő fejezet állományába kerülő foglalkoztatottak foglalkoztatotti jogviszonyához kapcsolódó egyéb adatok (így különösen tanulmányi szerződés, munkáltatói kölcsön, cafetéria, költségtérítések, illetményelőlegek, célfeladat meghatározások, nyugdíjas továbbfoglalkozás) kimutatását, valamint
–    a szakképzési centrum, az Átvevő, illetve az Átvevő fejezet állományába kerülő foglalkoztatottakkal szemben folyamatban lévő, az Átadó felé fennálló tartozások behajtása érdekében indult peres- és nem peres, illetve a hivatali kötelezettség megszegése miatt indult büntető, peres eljárások, fegyelmi és kártérítési ügyek felsorolását
2015. július 8-áig jegyzőkönyv felvétele mellett adja át.
10.3.    Az átadásra kerülő, munkáltatói kölcsönben részesült személyek tekintetében az Átadóval megkötött szerződésben foglaltak az irányadóak. Az Átvevő az átadásra kerülő, munkáltatói kölcsönben részesült személyek foglalkoztatotti jogviszonyának megszűnése vagy megszüntetése esetén e tényről annak bekövetkezésétől számított 30 napon belül értesíti az Átadót.
10.4.    A Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a jogutódlással kapcsolatban a jogszabályok által a munkáltatóra rótt tájékoztatási és egyéb kötelezettségüknek az előírt határidőben eleget tesznek. Ehhez kapcsolódóan a Felek egyezően rögzítik különösen, hogy a szakképzési centrum, az Átvevő, illetve az Átvevő fejezet állományába kerülő foglalkoztatottak 2015. június havi, 2015. július 5-éig esedékes illetményének és járulékainak számfejtéséről az Átadó gondoskodik, továbbá intézkedik annak kifizetéséről.
11.    Források átadása
11.1.    A Felek rögzítik, hogy az átvételre kerülő közfeladatok ellátása érdekében felmerülő kiadások fedezetére a Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 19. § (1) bekezdés a) pontja és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 33. § (2) bekezdése alapján a Kormány egyedi határozatával összesen … ezer Ft, azaz … forint költségvetési kiadási előirányzat és támogatási előirányzat tartós átcsoportosítására kerül sor a Kvtv. 1. melléklet XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 18. Klebelsberg Intézményfenntartó Központ cím (ÁHT-T: ) terhére, a Kvtv. 1. melléklet XV. Nemzetgazdasági Minisztérium fejezet, 1. Nemzetgazdasági Minisztérium igazgatása cím (ÁHT-T: ), 6. Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal cím (ÁHT-T: ), .... Szakképzési centrumok cím (ÁHT-T: ) javára a következők szerint:
ezer forint

Megnevezés

2015. év

Szintrehozás
(2016. év)

Összesen

K1 Személyi juttatások

 

 

 

K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

 

 

 

K3 Dologi kiadások

 

 

 

K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai

 

 

 

K5 Egyéb működési célú kiadások

 

 

 

K6 Beruházások

 

 

 

K7 Felújítások

 

 

 

K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások

 

 

 

Kiadások összesen

 

 

 

B816 Központi, irányító szervi támogatás

 

 

 

Létszám

 

 

 

11.2.    Az átadásra kerülő előirányzatok kimutatását a 2. melléklet tartalmazza, azzal, hogy
–    a szakképzési centrum, az Átvevő, illetve az Átvevő fejezet állományába kerülő foglalkoztatottakat megillető rendszeres személyi juttatások előirányzata a tényleges besorolás és kinevezés szerinti illetmények alapján kerül meghatározásra,
–    a be nem töltött álláshelyek esetében a személyi juttatások a betöltött álláshelyek személyi juttatásainak átlagaként kerülnek meghatározásra,
–    a betöltött álláshelyek esetében az átadásra kerülő cafetéria-keret dolgozónként a már felhasznált (az Átadó által kifizetett), illetve a még felhasználásra váró keretrész elkülönítésével kerül meghatározásra (a még felhasználásra váró keretrészre vonatkozó előirányzat a 2015. évben, a már felhasznált keretrészre vonatkozó előirányzat a 2016. évi szintrehozás során kerül átadásra),
–    rehabilitációs hozzájárulás esetében az átadásra kerülő létszám, illetve az ezen létszám rehabilitációs hozzájárulás alól mentesített része alapján egyedileg kerül kalkulálásra és átadásra,
–    a jubileumi jutalomra jogosultak részére az eredeti előirányzat tényleges jogosultság szerint kerül átadásra,
–    a dologi előirányzatok átadása a helyi üzemeltetési adottságoknak megfelelően kimutatott egy főre jutó dologi kiadásokkal összhangban történik,
–    a beruházások és felújítások kiemelt előirányzatainak átadása köznevelési intézményenkénti részletezettségben és feladatonkénti bontásban történik.
11.3.    A Felek rögzítik, hogy az átvételre kerülő közfeladatok ellátása érdekében felmerülő kiadások fedezetére átadásra kerülő bevételek összege ... ezer Ft, azaz ... forint, amelyet Átadó e megállapodás aláírását követő 30 napon belül átutal a(z) ... fizetési számlára. A bevételek tételenkénti bemutatását köznevelési intézményenként a 3. melléklet tartalmazza.
11.4.    A Felek rögzítik, hogy az átvételre kerülő közfeladatok ellátása érdekében felmerülő kiadások fedezetére átadásra kerülő kötelezettségvállalással terhelt maradvány összege ... ezer Ft, azaz ... forint, amelyet az Átadó e megállapodás aláírását követő 30 napon belül átutal a(z) ... fizetési számlára.
A kötelezettségvállalással terhelt maradvány tételenkénti bemutatását köznevelési intézményenként
a 3. melléklet tartalmazza.
11.5.    Átadó kötelezettséget vállal arra, hogy az Átvevőt megillető, e megállapodás aláírását követően befolyt bevételt negyedévente átutalja a(z) ... fizetési számlára.
12.    Ingatlan vagyon átadása
12.1.    Az átadásra kerülő ingatlanokat, azok alaprajzát, helyiséglistáit a 4. melléklet tartalmazza, amelyhez az Átadó csatolja az átadásra kerülő ingatlanok 30 napnál nem régebbi tulajdoni lapjait.
12.2.    Az átadásra kerülő,
–    az állam tulajdonában lévő ingatlanok vagyonkezelésével, használatával kapcsolatos szerződések módosítása céljából az Átvevő 2015. július 16-ig tárgyalást kezdeményez a tulajdonosi joggyakorlóval,
–    nem az állam tulajdonában lévő ingatlanok vagyonkezelésével, használatával kapcsolatos szerződéseket az Átadó 2015. június 30-i hatállyal felmondja, és az Átvevő 2015. július 16-ig új szerződés megkötését kezdeményezi a tulajdonosi joggyakorlóval.
12.3.    Az átadásra kerülő ingatlanok működtetésével összefüggő jogviszonyok tekintetében bekövetkező alanyváltozást az Átadó és az Átvevő közös nyilatkozatban jelenti be az érintett szerződő félnek legkésőbb 2015. július 31-ig.
12.4.    Az Átadó és az Átvevő az átadás-átvételben érintett ingatlanok közüzemi mérőóráinak állását az ingatlan átadás-átvételének napján az Átadó és az Átvevő meghatalmazottjai közösen olvassák le és jegyzőkönyv felvételével dokumentálják.
12.5.    Az Átadó kijelenti, hogy az átadásra kerülő, az állam tulajdonában lévő ingatlanok per-, teher- és igénymentesek, azokat zálogjog, biztosíték nem terheli, annak tekintetében harmadik személy vételi joggal, visszavásárlási joggal vagy más olyan joggal – ideértve a bérleti jogot vagy használati jogot bármilyen jogcímen biztosító jogosultságot – nem rendelkezik, amely az Átvevőt a jogai gyakorlásában akadályozná vagy korlátozná.
13.    Ingó vagyon és vagyoni értékű jogok átadása
13.1.    Az Átadó a köznevelési intézmény működtetéséhez, a tanulók oktatás-neveléséhez szükséges, leltári számon vagy más egyedi azonosító számon nyilvántartott ingó vagyont (így különösen informatikai, multifunkcionális tárgyi eszköz, iskolai bútor, taneszköz, gépjármű) és vagyoni értékű jogot 2015. június 30-i fordulónappal, a fordulónapi nyilvántartási értéken, az 5. melléklet szerint átadja az Átvevőnek.
13.2.    Az Átadó és az Átvevő kötelezettséget vállalnak arra, hogy a köznevelési intézményi alapfeladatok ellátásához szükséges informatikai hálózatok zavartalan működésének biztosítása céljából legkésőbb 2015. július 31-ig intézkednek
–    az informatikai eszközállomány tételes átadás-átvételéről,
–    az informatikai rendszerekhez kapcsolódó felhasználói jogosultságok biztosításáról,
–    az informatikai rendszerek működtetéséhez szükséges licencek átadás-átvételéről.
13.3.    Az Átvevő kijelenti, hogy legkésőbb 2015. július 31-ig intézkedik az átadásra kerülő informatikai és telekommunikációs szolgáltatási szerződések, különösen a vezetékes- és mobiltelefon előfizetések átvételéről. Az Átvevő vállalja, hogy az érintett előfizetésekkel kapcsolatos, az átadás-átvétel napjától felmerült mindennemű költséget az Átadó részére megtéríti az előfizetési szerződés módosításáig.
13.4.    Az ingó vagyon és a vagyoni értékű jog átadásával kapcsolatos feladatok megszervezéséről az Átadó és az Átvevő együttesen, egyeztetve gondoskodnak. Az átadás-átvételről a 2015. június 30-i állapotnak megfelelő adatok alapján tételes jegyzőkönyv készül a 6. melléklet szerint.
13.5.    Az Átadó kijelenti, hogy az átadásra kerülő ingó vagyon per-, teher- és igénymentes, azt zálogjog, biztosíték nem terheli, annak tekintetében harmadik személy vételi joggal, visszavásárlási joggal vagy más olyan joggal – ideértve a bérleti jogot vagy használati jogot bármilyen jogcímen biztosító jogosultságot – nem rendelkezik, amely az Átvevőt a jogai gyakorlásában akadályozná, korlátozná.
14.    Kötelezettségvállalások, kötelezettségek és követelések átadása
14.1.    Az Átadó a köznevelési intézmények tekintetében a 2015. június 30-án hatályos, illetve ezt követően hatályba lépő kötelezettségvállalásokról és egyéb kötelezettséget alapító intézkedésekről, kötelezettségekről, továbbá követelésekről szóló tételes, és szükséges magyarázatokkal ellátott kimutatást a 7. melléklet szerint az Átvevőnek átadja.
14.2.    A Felek megállapodnak abban, hogy az Átadó a 8. melléklet szerinti tételes kimutatást készít a 2015. június 30-át követő teljesítési időszakra vonatkozó, az Átadó által a működőképesség fenntartása érdekében megelőlegezett kiadások köréről, megtérítésük módjáról, valamint a működőképesség fenntartása érdekében szükséges azonnali teendőkről.
14.3.    A 14.1–14.2. pont szerinti kimutatásokat alátámasztó bizonylatok, kapcsolódó iratanyagok másolati példányának átadása külön jegyzőkönyv alapján történik.
15.    Hazai és európai uniós társfinanszírozású projektek átadása
15.1.    Az Átadó a köznevelési intézményeket érintő projektek listáját az Átvevőnek átadja a következők szerint
–    e megállapodás aláírásával egyidejűleg az Átadó az Átvevő részére a köznevelési intézményenkénti részletezettségben teljes körű adatszolgáltatást nyújt a 9. melléklet szerint a projektek előrehaladásáról, továbbá a projektekkel kapcsolatos valamennyi lényeges tényről, körülményről, információról,
–    e megállapodás aláírásával egyidejűleg átadja az Átadó az Átvevő részére a projektek dokumentációját, amelyhez csatolja a dokumentumok tételes listáját.
15.2.    A Felek rögzítik, hogy a köznevelési intézményeket érintő projekt tekintetében az Átadó jogutódja az Átvevő.
15.3.    Az Átadó e szerződéssel meghatalmazza az Átvevőt, hogy a támogatási szerződés módosításával kapcsolatos eljárásban a nevében és képviseletében eljárjon.
16.    A vitatott, adott esetben per vagy más vitarendezési eljárás tárgyává tett kérdésről, az azzal kapcsolatos álláspontjáról és annak indokairól szóló tételes átadás, külön kiemelve az európai uniós programokkal kapcsolatos vitás kérdéseket**

Vitatott, adott esetben per vagy más vitarendezési eljárás tárgyává tett kérdés

Bírósági ügyszám

Álláspont kifejtése

Perbeli képviseletet ellátó megnevezése

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

**A táblázat a perek vagy más vitarendezési eljárások számának megfelelően sorok beszúrásával bővítendő. A perek vagy más vitarendezési eljárások száma függvényében a táblázat a megállapodás mellékleteként is elhelyezhető, ebben az esetben itt erre utalni szükséges.
16.1.    Az Átadó e megállapodás aláírásával egyidejűleg átadja az Átvevő részére a vitatott, adott esetben per vagy más vitarendezési eljárás dokumentációját, amelyhez csatolja a dokumentumok tételes listáját.
17.    A bélyegzők, irattári anyagok és egyéb okiratok átadása
17.1.    Az Átadó az általa használt és nyilvántartott bélyegzők beazonosításra alkalmas lenyomatát és a bélyegző használatára jogosult megnevezését tartalmazó listát a 10. melléklet szerint csatolja. Az Átadó legkésőbb 2015. július 1-jével bevonja és megszünteti a vonatkozó bélyegzők kincstári használatát.
17.2.    A fenntartási és működtetési feladatokkal összefüggő egyéb, az átadás-átvétellel érintett ügyek iratait az Átadó 2015. július 31-ig jegyzőkönyvbe foglalva átadja Átvevőnek.
17.3.    Az Átadó e megállapodással egyidejűleg átadja az Átvevőnek a köznevelési intézményekhez kapcsolódó alapító okiratok, szabályzatok, hatósági engedélyek eredeti, annak hiányában hitelesített másolati példányát, valamint kimutatást a köznevelési intézmények tevékenységéhez kapcsolódó vagy azt elősegítő alapítványok nevéről, céljáról, kuratórium tagjainak nevéről és elérhetőségéről.
V.
A kapcsolattartás rendje
18.    A Felek megállapodnak abban, hogy minden értesítést írásban postai úton (tértivevényes ajánlott levél formájában) vagy kézbesítő személy vagy elektronikus levelezés (e-mail), illetve telefax útján kell megküldeni a másik fél címére. Az értesítések és üzenetet tartalmazó írott jegyzék akkor tekinthető átadottnak, amikor azokat az adott címre szabályosan kézbesítették, elektronikus üzenet esetén az olvasási visszaigazolást a küldő fél visszakapta, illetve telefax esetén akkor, amikor a hibátlan továbbításról a faxgép által kiadott igazolást a küldő fél megkapja.
19.    A Felek – e megállapodásban foglaltak végrehajtására – kapcsolattartókat jelölnek ki, akik az átadás-átvétellel összefüggő teendőket egyeztetik, illetve gondoskodnak a lebonyolítással kapcsolatos döntés előkészítéséről.

 

Átadó által kijelölt kapcsolattartó

Átvevő által kijelölt kapcsolattartó

Átadó fejezet által kijelölt kapcsolattartó

Átvevő fejezet által kijelölt kapcsolattartó

Neve:

 

 

 

 

Beosztása:

 

 

 

 

Elérhetősége:

 

 

 

 

20.    A Felek a kapcsolattartók személyében, elérhetőségében bekövetkezett változást haladéktalanul – de legfeljebb 72 órán belül – írásban bejelentik. A kapcsolattartó személyét érintő változások – a Felek kölcsönös és hivatalos tájékoztatásán kívül – nem teszik szükségessé e megállapodás módosítását.
VI.
Záró rendelkezések
21.    A Felek kijelentik, hogy e megállapodás végrehajtásakor a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket figyelembe véve az eljárási cselekmények során jóhiszeműen, egymással kölcsönösen együttműködve járnak el.
22.    A Felek vállalják, hogy e megállapodásban foglalt feladatok végrehajtásáról folyamatosan írásban tájékoztatják egymást, és haladéktalanul írásban jelzik a megállapodásban foglaltakra kiható minden lényeges körülményt, tényt, adatot.
23.    A Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy e megállapodásban nem szabályozott, illetve a későbbiekben felmerülő vitás kérdéseket megkísérlik egyeztetés útján rendezni és megállapodásukat jegyzőkönyvben rögzítik. Felek megállapodnak továbbá, hogy a jövőben egymás munkáját segítik, a feladatok megoldásában együttműködnek.
24.    A Felek e megállapodásban foglalt feltételekkel egyetértenek, azokat elfogadják, és azt mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írják alá, annak minden oldalát és mellékleteit aláírásukkal hitelesítik. Átadó e megállapodás aláírásával tanúsítja, hogy az abban közölt tények, adatok, információk valósak és teljes körűek.
25.    A Felek rögzítik, hogy e megállapodás kizárólag írásban módosítható.
26.    E megállapodás ... eredeti példányban készült, ... számozott mellékletet tartalmaz, és ... számozott oldalból áll, amelyből ... példány az Átadót, ... példány az Átvevőt, ... példány az Átadó fejezetet, ... példány az Átvevő fejezetet illet meg. Felek megállapodnak, hogy a mellékletekből … (…) példány papír alapon, a fennmaradó … (…) példány elektronikus úton (CD, DVD) kerül kiállításra. Felek megállapodnak továbbá abban is, hogy a papír alapú és a digitalizált formában rögzített mellékletek tartalmában előforduló eltérések esetében a papír alapú mellékletek tartalma az irányadó.
………………………………, 2015. ……………… „ .”
……………………………………………    ……………………………………………
Átadó    Átvevő

Szakmai szempontból ellenjegyzem:

Szakmai szempontból ellenjegyzem:

Név:

Név:

Aláírás:

Aláírás:

Kelt:

Kelt:

 

 

Pénzügyi ellenjegyző:

Pénzügyi ellenjegyző:

Név:

Név:

Aláírás:

Aláírás:

Kelt:

Kelt:

 

 

Jogi ellenjegyző:

Jogi ellenjegyző:

Név:

Név:

Aláírás:

Aláírás:

Kelt:

Kelt:

……………………………………………    ……………………………………………
Átadó fejezet    Átvevő fejezet

Szakmai szempontból ellenjegyzem:

Szakmai szempontból ellenjegyzem:

Név:

Név:

Aláírás:

Aláírás:

Kelt:

Kelt:

 

 

Pénzügyi ellenjegyző:

Pénzügyi ellenjegyző:

Név:

Név:

Aláírás:

Aláírás:

Kelt:

Kelt:

 

 

Jogi ellenjegyző:

Jogi ellenjegyző:

Név:

Név:

Aláírás:

Aláírás:

Kelt:

Kelt:

A megállapodás elválaszthatatlan részét képezik a következő mellékletek:
1.    Az átadásra kerülő létszám és foglalkoztatottak adatai
2.    Az átadásra kerülő előirányzatok részletes kimutatása
3.    Az átadásra kerülő bevételek és kötelezettségvállalással terhelt maradvány részletes kimutatása
4.    Az Átadó vagyonkezelésében vagy használatában lévő, valamint az Átadó által bérelt ingatlanok, illetve ingatlanrészek adatai
5.    A leltári számmal vagy más beazonosítóval ellátott ingó vagyon és vagyoni értékű jogok adatai
6.    Ingó vagyon és vagyoni értékű jogok átadás-átvételi jegyzőkönyve
7.    Kimutatás a kötelezettségvállalásokról, kötelezettségekről és követelésekről
8.    Az átadás-átvétel kapcsán a működőképesség fenntartása érdekében szükséges pénzügyi és technikai feltételek bemutatása
9.    Hazai és európai uniós társfinanszírozású projektek részletes kimutatása
10.    Bélyegző nyilvántartás
11.    Az átadás-átvételről 2015. június 30-i kiértékelt leltáradatok alapján készített tételes jegyzőkönyv

2. melléklet a 146/2015. (VI. 12.) Korm. rendelethez

Az iskolai rendszerű szakképzésben a korlátozottan támogatott szakképesítések és ágazatok keretszámai a KLIK fenntartásában maradó szakképző intézmények tekintetében

A

B

C

1

Megye, főváros

Szakképesítés megnevezése (száma), Ágazat megnevezése (száma)

Keretszám

2

Bács-Kiskun

Dekoratőr (54-211-01)

29

3

Bács-Kiskun

Grafikus (54-211-04)

6

4

Bács-Kiskun

Kiadványszerkesztő (54-213-02)

29

5

Bács-Kiskun

Klasszikus zenész (szakmairány megnevezésével)
(54-212-05)

29

6

Bács-Kiskun

Népi kézműves (a szakmairány megjelölésével)
(34-215-01)

29

7

Baranya

Díszítő festő (55-211-03)

29

8

Baranya

Festő (54-211-03)

29

9

Baranya

Grafikus (54-211-04)

29

10

Baranya

Képző- és iparművészet (V)

30

11

Baranya

Kerámia, porcelán készítő (a szakmairány megjelölésével) ( 34-211-02)

29

12

Baranya

Kerámiaműves (54-211-05)

29

13

Baranya

Klasszikus zenész (szakmairány megnevezésével)
(54-212-05)

29

14

Baranya

Népi kézműves (a szakmairány megjelölésével)
(34-215-01)

58

15

Baranya

Ötvös, fémműves (54-211-06)

29

16

Baranya

Szobrász (54-211-07)

29

17

Baranya

Táncos (szakmairány megjelölésével) (54-212-09)

29

18

Baranya

Textilműves (54-211-08)

29

19

Baranya

Aranyműves (55-211-01)

29

20

Békés

Bőrdíszműves (34-542-01)

20

21

Békés

Díszítő festő (55-211-03)

29

22

Békés

Divat- és stílustervező (54-211-02)

29

23

Békés

Egyházzenész (a szakmairány megjelölésével)
(54-212-02)

29

24

Békés

Festő (54-211-03)

29

25

Békés

Grafikus (54-211-04)

20

26

Békés

Informatika (XIII)

22

27

Békés

Informatikai rendszergazda (54-481-04)

14

28

Békés

Kerámia, porcelán készítő (a szakmairány megjelölésével) ( 34-211-02)

29

29

Békés

Kerámiaműves (54-211-05)

29

30

Békés

Kiadványszerkesztő (54-213-02)

20

31

Békés

Klasszikus zenész (szakmairány megnevezésével)
(54-212-05)

29

32

Békés

Közgazdaság (XXIV)

11

33

Békés

Lakberendező (55-211-06)

20

34

Békés

Népzenész (szakmairány megjelölésével) (54-212-06)

29

35

Békés

Pénzügyi-számviteli ügyintéző (54-344-01)

14

36

Békés

Színész II. (55-212-01)

20

37

Békés

Színháztechnikus, szcenikus (54-521-07)

20

38

Békés

Szórakoztató zenész (a szakmairány megjelölésével)
(54-212-08)

29

39

Békés

Táncos (szakmairány megjelölésével) (54-212-09)

58

40

Békés

Textilműves (54-211-08)

20

41

Borsod-Abaúj-
Zemplén

Egyházzenész (a szakmairány megjelölésével)
(54-212-02)

29

42

Borsod-Abaúj-
Zemplén

Eladó (34-341-01)

28

43

Borsod-Abaúj-
Zemplén

Jazz-zenész (szakmairány megjelölésével) (54-212-04)

29

44

Borsod-Abaúj-
Zemplén

Klasszikus zenész (szakmairány megnevezésével)
(54-212-05)

29

45

Borsod-Abaúj-
Zemplén

Közgazdaság (XXIV)

14

46

Borsod-Abaúj-
Zemplén

Népzenész (szakmairány megjelölésével) (54-212-06)

29

47

Borsod-Abaúj-
Zemplén

Pincér (34-811-03)

14

48

Borsod-Abaúj-
Zemplén

Szakács (34-811-04)

14

49

Borsod-Abaúj-
Zemplén

Turisztikai szervező, értékesítő (54-812-03)

28

50

Budapest

Artista (54-212-01)

20

51

Budapest

Dekoratőr (54-211-01)

22

52

Budapest

Díszítő festő (55-211-03)

29

53

Budapest

Díszlettervező (55-211-04)

29

54

Budapest

Divat- és stílustervező (54-211-02)

58

55

Budapest

Egyházzenész (a szakmairány megjelölésével)
(54-212-02)

29

56

Budapest

Festő (54-211-03)

29

57

Budapest

Fotográfus és fotótermék-kereskedő (54-810-01)

58

58

Budapest

Grafikus (54-211-04)

58

59

Budapest

Gyakorlatos színész (a szakmairány megjelölésével)
(54-212-03)

58

60

Budapest

Irodai asszisztens (54-346-01)

28

61

Budapest

Jazz-zenész (szakmairány megjelölésével) (54-212-04)

58

62

Budapest

Jelmeztervező (55-211-05)

12

63

Budapest

Képző- és iparművészet (V)

205

64

Budapest

Kerámiaműves (54-211-05)

34

65

Budapest

Kereskedelem (XXVI)

68

66

Budapest

Kiadványszerkesztő (54-213-02)

22

67

Budapest

Klasszikus zenész (szakmairány megnevezésével)
(54-212-05)

93

68

Budapest

Közgazdaság (XXIV)

34

69

Budapest

Mozgókép- és animációkészítő (54-213-03)

28

70

Budapest

Népi kézműves (a szakmairány megjelölésével)
(34-215-01)

29

71

Budapest

Népzenész (szakmairány megjelölésével) (54-212-06)

58

72

Budapest

Ötvös, fémműves (54-211-06)

58

73

Budapest

Színész II. (55-212-01)

28

74

Budapest

Szobrász (54-211-07)

29

75

Budapest

Táncos (szakmairány megjelölésével) (54-212-09)

29

76

Budapest

Textilműves (54-211-08)

58

77

Budapest

Ügyvitel (XXV)

30

78

Budapest

Üvegműves (54-211-09)

58

79

Csongrád

Dekoratőr (54-211-01)

29

80

Csongrád

Egyházzenész (a szakmairány megjelölésével)
(54-212-02)

29

81

Csongrád

Festő (54-211-03)

29

82

Csongrád

Grafikus (54-211-04)

29

83

Csongrád

Kerámia, porcelán készítő (a szakmairány megjelölésével) ( 34-211-02)

29

84

Csongrád

Kerámiaműves (54-211-05)

29

85

Csongrád

Klasszikus zenész (szakmairány megnevezésével)
(54-212-05)

29

86

Csongrád

Népi kézműves (a szakmairány megjelölésével)
(34-215-01)

58

87

Csongrád

Színháztechnikus, szcenikus (54-521-07)

29

88

Csongrád

Szobrász (54-211-07)

29

89

Fejér

Egyházzenész (a szakmairány megjelölésével)
(54-212-02)

29

90

Fejér

Festő (54-211-03)

29

91

Fejér

Grafikus (54-211-04)

29

92

Fejér

Kerámiaműves (54-211-05)

29

93

Fejér

Klasszikus zenész (szakmairány megnevezésével)
(54-212-05)

29

94

Fejér

Logisztikai ügyintéző (54-345-01)

16

95

Fejér

Népi kézműves (a szakmairány megjelölésével)
(34-215-01)

29

96

Fejér

Népzenész (szakmairány megjelölésével) (54-212-06)

29

97

Fejér

Textilműves (54-211-08)

29

98

Győr-Moson-Sopron

CAD-CAM informatikus (54-481-01)

13

99

Győr-Moson-Sopron

Díszítő festő (55-211-03)

20

100

Győr-Moson-Sopron

Egyházzenész (a szakmairány megjelölésével)
(54-212-02)

29

101

Győr-Moson-Sopron

Festő (54-211-03)

15

102

Győr-Moson-Sopron

Festő (54-211-03)

20

103

Győr-Moson-Sopron

Grafikus (54-211-04)

15

104

Győr-Moson-Sopron

Informatika (XIII)

38

105

Győr-Moson-Sopron

Informatikai rendszergazda (54-481-04)

13

106

Győr-Moson-Sopron

Irodai asszisztens (54-346-01)

13

107

Győr-Moson-Sopron

Képző- és iparművészet (V)

29

108

Győr-Moson-Sopron

Kereskedelem (XXVI)

18

109

Győr-Moson-Sopron

Kiadványszerkesztő (54-213-02)

29

110

Győr-Moson-Sopron

Klasszikus zenész (szakmairány megnevezésével)
(54-212-05)

58

111

Győr-Moson-Sopron

Közgazdaság (XXIV)

18

112

Győr-Moson-Sopron

Logisztikai ügyintéző (54-345-01)

13

113

Győr-Moson-Sopron

Népi kézműves (a szakmairány megjelölésével)
(34-215-01)

87

114

Győr-Moson-Sopron

Ötvös, fémműves (54-211-06)

29

115

Győr-Moson-Sopron

Pénzügyi-számviteli ügyintéző (54-344-01)

12

116

Győr-Moson-Sopron

Sport (XXXVII)

34

117

Győr-Moson-Sopron

Szobrász (54-211-07)

20

118

Győr-Moson-Sopron

Táncos (szakmairány megjelölésével) (54-212-09)

29

119

Győr-Moson-Sopron

Textilműves (54-211-08)

29

120

Győr-Moson-Sopron

Üvegműves (54-211-09)

20

121

Győr-Moson-Sopron

Vállalkozási és bérügyintéző (54-344-02)

14

122

Hajdú-Bihar

Aranyműves (55-211-01)

29

123

Hajdú-Bihar

Dekoratőr (54-211-01)

29

124

Hajdú-Bihar

Díszítő festő (55-211-03)

29

125

Hajdú-Bihar

Egyházzenész (a szakmairány megjelölésével)
(54-212-02)

29

126

Hajdú-Bihar

Festő (54-211-03)

29

127

Hajdú-Bihar

Grafikus (54-211-04)

58

128

Hajdú-Bihar

Gyakorló ápoló (52-723-01)

64

129

Hajdú-Bihar

Hang-, film és színháztechnika (VI)

34

130

Hajdú-Bihar

Képző- és iparművészet (V)

58

131

Hajdú-Bihar

Kerámiaműves (54-211-05)

29

132

Hajdú-Bihar

Kiadványszerkesztő (54-213-02)

10

133

Hajdú-Bihar

Klasszikus zenész (szakmairány megnevezésével)
(54-212-05)

35

134

Hajdú-Bihar

Korrektor (55-213-03)

29

135

Hajdú-Bihar

Közgazdaság (XXIV)

34

136

Hajdú-Bihar

Lakberendező (55-211-06)

29

137

Hajdú-Bihar

Mozgókép- és animációkészítő (54-213-03)

29

138

Hajdú-Bihar

Népi kézműves (a szakmairány megjelölésével)
(34-215-01)

20

139

Hajdú-Bihar

Népzenész (szakmairány megjelölésével) (54-212-06)

29

140

Hajdú-Bihar

Ötvös, fémműves (54-211-06)

58

141

Hajdú-Bihar

Szobrász (54-211-07)

29

142

Hajdú-Bihar

Táncos (szakmairány megjelölésével) (54-212-09)

24

143

Hajdú-Bihar

Textilműves (54-211-08)

29

144

Hajdú-Bihar

Vállalkozási és bérügyintéző (54-344-02)

34

145

Heves

Egészségügyi asszisztens (54-720-01)

28

146

Heves

Népi kézműves (a szakmairány megjelölésével)
(34-215-01)

87

147

Jász-Nagykun-Szolnok

Divat- és stílustervező (54-211-02)

29

148

Jász-Nagykun-Szolnok

Informatika (XIII)

17

149

Jász-Nagykun-Szolnok

Közgazdaság (XXIV)

17

150

Jász-Nagykun-Szolnok

Pedagógiai- és családsegítő munkatárs (54-140-02)

14

151

Jász-Nagykun-Szolnok

Szociális asszisztens (54-762-02)

14

152

Komárom-Esztergom

Grafikus (54-211-04)

28

153

Nógrád

Kereskedelem (XXVI)

28

154

Nógrád

Postai üzleti ügyintéző (54-841-09)

12

155

Nógrád

Szakács (34-811-04)

12

156

Pest

Divat- és stílustervező (54-211-02)

29

157

Pest

Egyházzenész (a szakmairány megjelölésével)
(54-212-02)

29

158

Pest

Fotográfus és fotótermék-kereskedő (54-810-01)

29

159

Pest

Informatika (XIII)

34

160

Pest

Jazz-zenész (szakmairány megjelölésével) (54-212-04)

29

161

Pest

Kerámiaműves (54-211-05)

58

162

Pest

Kiadványszerkesztő (54-213-02)

29

163

Pest

Klasszikus zenész (szakmairány megnevezésével)
(54-212-05)

29

164

Pest

Közgazdaság (XXIV)

104

165

Pest

Mozgókép- és animációkészítő (54-213-03)

29

166

Pest

Műszaki informatikus (54-481-05)

12

167

Pest

Népi kézműves (a szakmairány megjelölésével)
(34-215-01)

58

168

Pest

Népzenész (szakmairány megjelölésével) (54-212-06)

58

169

Pest

Pénzügyi-számviteli ügyintéző (54-344-01)

39

170

Pest

Színész II. (55-212-01)

29

171

Pest

Táncos (szakmairány megjelölésével) (54-212-09)

29

172

Pest

Ügyvitel (XXV)

22

173

Pest

Ügyviteli titkár (54-346-02)

12

174

Pest

Vegyipari technikus (54-524-02)

12

175

Pest

Vendéglátásszervező-vendéglős (54-811-01)

12

176

Pest

Vendéglátóipar (XXVII)

20

177

Somogy

Dekoratőr (54-211-01)

29

178

Somogy

Divat- és stílustervező (54-211-02)

29

179

Somogy

Festő (54-211-03)

29

180

Somogy

Fotográfus és fotótermék-kereskedő (54-810-01)

29

181

Somogy

Grafikus (54-211-04)

29

182

Somogy

Kerámiaműves (54-211-05)

29

183

Somogy

Kiadványszerkesztő (54-213-02)

29

184

Somogy

Mozgókép- és animációkészítő (54-213-03)

29

185

Somogy

Népi kézműves (a szakmairány megjelölésével)
(34-215-01)

29

186

Somogy

Szobrász (54-211-07)

29

187

Somogy

Textilműves (54-211-08)

29

188

Szabolcs-Szatmár-
Bereg

Aranyműves (55-211-01)

29

189

Szabolcs-Szatmár-
Bereg

Bronzműves és szoboröntő (55-211-02)

29

190

Szabolcs-Szatmár-
Bereg

Díszítő festő (55-211-03)

29

191

Szabolcs-Szatmár-
Bereg

Díszlettervező (55-211-04)

29

192

Szabolcs-Szatmár-
Bereg

Divat- és stílustervező (54-211-02)

20

193

Szabolcs-Szatmár-
Bereg

Festő (54-211-03)

29

194

Szabolcs-Szatmár-
Bereg

Grafikus (54-211-04)

8

195

Szabolcs-Szatmár-
Bereg

Jazz-zenész (szakmairány megjelölésével) (54-212-04)

29

196

Szabolcs-Szatmár-
Bereg

Képző- és iparművészet (V)

58

197

Szabolcs-Szatmár-
Bereg

Kerámiaműves (54-211-05)

29

198

Szabolcs-Szatmár-
Bereg

Klasszikus zenész (szakmairány megnevezésével)
(54-212-05)

29

199

Szabolcs-Szatmár-
Bereg

Népi kézműves (a szakmairány megjelölésével)
(34-215-01)

29

200

Szabolcs-Szatmár-
Bereg

Népzenész (szakmairány megjelölésével) (54-212-06)

29

201

Szabolcs-Szatmár-
Bereg

Ötvös, fémműves (54-211-06)

29

202

Szabolcs-Szatmár-
Bereg

Pincér (34-811-03)

12

203

Szabolcs-Szatmár-
Bereg

Szakács (34-811-04)

12

204

Szabolcs-Szatmár-
Bereg

Számítógép-szerelő, karbantartó (34-523-02)

10

205

Szabolcs-Szatmár-
Bereg

Szobrász (54-211-07)

29

206

Szabolcs-Szatmár-
Bereg

Táncos (szakmairány megjelölésével) (54-212-09)

35

207

Szabolcs-Szatmár-
Bereg

Textilműves (54-211-08)

29

208

Szabolcs-Szatmár-
Bereg

Üvegműves (54-211-09)

29

209

Vas

Aranyműves (55-211-01)

29

210

Vas

Cukrász (34-811-01)

16

211

Vas

Festő (54-211-03)

29

212

Vas

Grafikus (54-211-04)

29

213

Vas

Hang-, film és színháztechnika (VI)

29

214

Vas

Jazz-zenész (szakmairány megjelölésével) (54-212-04)

29

215

Vas

Képző- és iparművészet (V)

29

216

Vas

Klasszikus zenész (szakmairány megnevezésével)
(54-212-05)

29

217

Vas

Lakberendező (55-211-06)

29

218

Vas

Mozgókép- és animációkészítő (54-213-03)

29

219

Vas

Népi kézműves (a szakmairány megjelölésével)
(34-215-01)

29

220

Vas

Népzenész (szakmairány megjelölésével) (54-212-06)

29

221

Vas

Ötvös, fémműves (54-211-06)

29

222

Vas

Pincér (34-811-03)

24

223

Vas

Szakács (34-811-04)

32

224

Vas

Szobrász (54-211-07)

29

225

Vas

Textilműves (54-211-08)

29

226

Vas

Turisztika (XXVIII)

16

227

Vas

Turisztikai szervező, értékesítő (54-812-03)

16

228

Vas

Vendéglátásszervező-vendéglős (54-811-01)

16

229

Vas

Vendéglátóipar (XXVII)

16

230

Veszprém

Díszítő festő (55-211-03)

29

231

Veszprém

Festő (54-211-03)

29

232

Veszprém

Grafikus (54-211-04)

29

233

Veszprém

Képző- és iparművészet (V)

28

234

Veszprém

Klasszikus zenész (szakmairány megnevezésével)
(54-212-05)

29

235

Veszprém

Népi kézműves (a szakmairány megjelölésével)
(34-215-01)

29

236

Veszprém

Üvegműves (54-211-09)

29

237

Zala

Szakács (34-811-04)

12

3–5. melléklet a 146/2015. (VI. 12.) Korm. rendelethez7

1

A rendeletet a 13/2020. (II. 7.) Korm. rendelet 104. §-a hatályon kívül helyezte 2020. február 15. napjával.

2

Az 1. § (3) bekezdése a 390/2015. (XII. 11.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

4

A 9. §-t a 144/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet 3. §-a hatályon kívül helyezte.

5

A 11–13. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

7

A 3–5. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére