• Tartalom

15/2015. (IV. 10.) BM rendelet

15/2015. (IV. 10.) BM rendelet

a belügyminiszter feladat- és hatáskörét érintően a nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső személyek meghatározásáról

2022.06.01.

A nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény 78. § (1a) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 18. cikk (2) bekezdésében és a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21. § 21. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § E rendelet alkalmazásában foglalkoztató szervezet

a) a Belügyminisztérium,

b)1 – az Alkotmányvédelmi Hivatal, a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat, a Terrorelhárítási Információs és Bűnügyi Elemző Központ, a Nemzeti Védelmi Szolgálat és a Terrorelhárítási Központ kivételével – a belügyminiszter által irányított, illetve felügyelt központi államigazgatási szerv és

c) a belügyminiszter által irányított vagy felügyelt, központi államigazgatási szervnek nem minősülő költségvetési szerv.

2. § A foglalkoztató szervezettel a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény (a továbbiakban: Nbtv.) szerinti foglalkoztatási jogviszonyban (a továbbiakban: foglalkoztatási jogviszony) vagy a Polgári Törvénykönyv szerinti szerződéses jogviszonyban álló vagy ilyen jogviszonyt létesíteni szándékozó személyek esetében a 3. §-ban, a 4. §-ban és az 1. mellékletben meghatározott

a)2 munkakör betöltésére, feladat ellátására irányuló foglalkoztatási jogviszony, illetve

b) feladat ellátására irányuló, a Polgári Törvénykönyv szerinti szerződéses jogviszony

minősül az Nbtv. 74. § i) pont in) alpontja szerinti jogviszonynak.

3. §3 A foglalkoztató szervezetnél

a) a belső ellenőr és az ellenőrzési feladatokat ellátó szervezeti egységnél betöltött minden,

b) az integritás tanácsadó,

c) a nemzetbiztonsági ellenőrzéssel kapcsolatban kijelölt biztonsági megbízott,

d) a biztonsági vezető,

e) a rendszerbiztonsági felügyelő,

f) a rendszeradminisztrátor,

g) a titkos ügykezelő,

h) a rejtjelfelügyelő és a rejtjelező

munkakör betöltésére, feladat ellátására irányuló foglalkoztatási jogviszony, illetve szerződéses jogviszony az Nbtv. 74. § i) pont in) alpontja szerinti jogviszonynak minősül.

4. § A foglalkoztató szervezettel foglalkoztatási jogviszonyban vagy a Polgári Törvénykönyv szerinti szerződéses jogviszonyban álló személy jogviszonya az Nbtv. 74. § i) pont in) alpontja szerinti jogviszonynak minősül

a) ha a jogviszony a foglalkoztató szervezet által meghatározott funkcionális jellegű, a foglalkoztató szervezet közhatalmi tevékenységét nem érintő feladat ellátására irányul, és a jogviszony betöltője a feladatellátásával összefüggésben jogellenes befolyással vagy leplezett támadással fokozottan fenyegetett,

b) ha a jogviszony betöltőjét külszolgálatra jelölik vagy helyezik ki.

5. § A foglalkoztató szervezetnél a nemzetbiztonsági ellenőrzés kezdeményezésére jogosult kijelöli a 4. § a) pontja és az Nbtv. 74. § i) pont io) alpontja szerinti jogviszonyt betöltők körét.

6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

7. §4 (1) A belügyminiszter feladat- és hatáskörét érintően a nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső személyek meghatározásáról szóló 15/2015. (IV. 10.) BM rendelet módosításáról szóló 40/2019. (XI. 19.) BM rendelet (a továbbiakban: Módr.) hatálybalépésének5 napján a Készenléti Rendőrség Személy- és Objektumvédelmi Igazgatóság Karmelita Őrségi Osztályán szolgálatot teljesítő, kockázatmentes biztonsági szakvéleménnyel nem rendelkező rendőr nemzetbiztonsági ellenőrzésének megindítása érdekében a munkáltatói jogkör gyakorlója a biztonsági kérdőív kitöltésének megkezdhetőségéhez szükséges intézkedéseket legkésőbb a Módr. hatálybalépését követő 30 napon belül teszi meg.

(2) A Módr. hatálybalépését megelőzően nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső személynek nem minősülő rendőr jogviszonya a nemzetbiztonsági ellenőrzés lefolytatásához szükséges időtartam alatt – a biztonsági szakvélemény elkészültének és vele való közlésének időtartamáig – érvényes szakvélemény hiányában is fenntartható, a szolgálati feladatait elláthatja.

8. §6 (1) Az Országos Kórházi Főigazgatóság nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső munkaköreinek meghatározásával, valamint a Készenléti Rendőrség objektumvédelmi tevékenységével összefüggésben a belügyminiszter feladat- és hatáskörét érintően a nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső személyek meghatározásáról szóló 15/2015. (IV. 10.) BM rendelet módosításáról szóló 36/2021. (X. 27.) BM rendelet (a továbbiakban: 2. Módr.) hatálybalépésekor7 a Készenléti Rendőrség Objektumvédelmi Főosztály I. Őrségi Osztály Külgazdasági és Külügyminisztérium Őrségi Alosztályán szolgálatot teljesítő, kockázatmentes biztonsági szakvéleménnyel nem rendelkező rendőr nemzetbiztonsági ellenőrzésének megindítása érdekében a munkáltatói jogkör gyakorlója a biztonsági kérdőív kitöltésének megkezdhetőségéhez szükséges intézkedéseket legkésőbb a 2. Módr. hatálybalépését követő 30 napon belül köteles megtenni.

(2) A 2. Módr. hatálybalépését8 megelőzően nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső személynek nem minősülő rendőr jogviszonya a nemzetbiztonsági ellenőrzés lefolytatásához szükséges időtartam alatt – a biztonsági szakvélemény elkészültének és vele való közlésének időtartamáig – érvényes szakvélemény hiányában is fenntartható, a szolgálati feladatait elláthatja.

1. melléklet a 15/2015. (IV. 10.) BM rendelethez

Nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső személyek meghatározása

A) Belügyminisztérium hivatali szervezete


1. A Belügyminisztérium
1.1.9 a miniszter kabinetfőnöke, a miniszteri kabinet valamennyi álláshelye vagy munkaköre
1.2.10 a miniszter, az államtitkár, a közigazgatási államtitkár, a helyettes államtitkár titkárságának valamennyi álláshelye vagy munkaköre
1.3.11 a főosztályvezető, a főosztályvezető helyettesítésére jogosult osztályvezető
1.4. politikai főtanácsadó, politikai tanácsadó
1.5.12 a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 290/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet 18. § (1) bekezdésében meghatározott védelmi igazgatási munkában részt vevő álláshely vagy munkakör
1.6.13 a minősített beszerzési eljárásban döntés-előkészítő vagy döntéshozó álláshely vagy munkakör
1.7.14 az önálló belügyi szervek miniszteri irányításával kapcsolatos feladatokat támogató szervezeti egység valamennyi álláshelye vagy munkaköre
1.8. a gazdálkodási, pénzügyi és számviteli feladatokat ellátó szervezeti egységnek a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok gazdálkodási és közbeszerzési tevékenységét felügyelő ügyintézője
1.9. a vagyongazdálkodási és beruházási feladatokat ellátó szervezeti egység vezetője és a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok vagyongazdálkodási és beruházási tevékenységét felügyelő ügyintézője, valamint az anyagi és technikai feladatokat ellátó szervezeti egység vezetője és a haditechnikai eszközökkel kapcsolatos tevékenységet ellátó ügyintézője
1.10.15 az informatikai szakterületet érintő infrastruktúra és alkalmazásmenedzsment feladatokat ellátó szervezeti egység vezetője, valamint a koordinációs, műszaki felügyeletet, illetve az infrastruktúra működtetésével kapcsolatos feladatokat ellátó álláshelyei vagy munkakörei, az informatikai szakterületet érintő koordinációs feladatokat ellátó szervezeti egység vezetője, az információtechnológiai és -védelmi, valamint rejtjelezési feladatokat ellátó szervezeti egység vezetője, az információbiztonsági felelős és az információbiztonsági szakértő
1.11.16 az iratkezelési és adatvédelmi feladatokat ellátó szervezeti egység valamennyi álláshelye vagy munkaköre
1.12. a támogatás-koordinációs feladatokat ellátó szervezeti egység különleges biztonsági intézkedést igénylő beszerzéseket felügyelő ügyintézője
1.13. a vízügyi szakterületet érintő koordinációs feladatokat ellátó szervezeti egység vezetője és helyettese, valamint a helyettesítésére kijelölt ügyintéző
1.14.17 az európai együttműködéssel kapcsolatos feladatokat ellátó szervezeti egység vezetői álláshelye vagy munkaköre
1.15. a protokoll és rendezvényszervezési feladatokat ellátó szervezeti egység vezetője
1.16.18 a jogszabály-előkészítéssel foglalkozó szervezeti egység vezetői feladatokat ellátó álláshelyei vagy munkakörei, valamint a statisztikai feladatokat ellátó szervezeti egység vezetője
1.17.19 a NATO-EU nyilvántartó valamennyi álláshelye vagy munkaköre
1.18.20
1.19.21 az egyedi állampolgársági ügyekkel foglalkozó vezetői álláshely vagy munkakör
1.20.22 a vezető-kiválasztási eljárásban részt vevő pszichológus, tréner, vezető tréner, kiválasztási szakértő, kiválasztási asszisztens.
1.21.23 a tanúvédelmi feladatokkal kapcsolatos valamennyi álláshely vagy munkakör
1.22.24 a Bűnügyi Nyilvántartó Hatóság valamennyi álláshelye vagy munkaköre
1.23.25 az Operatív Szolgáltatási Osztály valamennyi álláshelye vagy munkaköre
1.24.26 a nyilvántartások vezetéséért felelős helyettes államtitkár irányítása alá tartozó területen adatszolgáltatói, adategyeztetői, adatkezelői és folyamatirányítói feladatokat ellátó álláshelyek vagy munkakörök
1.25.27
1.26.28 a sajtószóvivő

B) Rendvédelmi szervek

1.29 Az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv
1.1. az általános munkakörök közül
1.1.1. a védelmi igazgatási feladatokat ellátó munkakör és a helyettesítésére kijelölt munkakör
1.1.2. a rejtjelfelügyelet vezetője és valamennyi munkaköre
1.1.3. az országos informatikai rendszereket, adatbázisokat felügyelő és üzemeltető munkakör
1.1.4. az ügyeletvezetők és a főügyeletesek
1.1.5. a futár
1.1.6. a bűnügyi felderítő és az értékelő-elemző feladattal foglalkozó munkakör
1.1.7. a leltározási feladatokat ellátó munkakör
1.2. az Országos Rendőr-főkapitányság munkakörei közül
1.2.1. a vezetői munkakört betöltő, valamint a helyettesítésére kijelölt munkakör
1.2.2. a beszerzési, közbeszerzési és EU pályázati eljárásban részt vevő munkakör
1.2.3. az adatvédelmi és a minősített adatok védelmével kapcsolatos feladatokat ellátó szervezeti elem valamennyi munkaköre
1.2.4. a Bűnügyi Főigazgatóság Bűnügyi Főosztály Bűnügyi Osztálya, a Korrupció és Gazdasági Bűnözés Elleni Osztály, a Bűnügyi Elemző-Értékelő Főosztály Bűnügyi Adatkezelési és Alkalmazás-felügyeleti Osztálya valamennyi munkaköre
1.2.5. a Rendészeti Főigazgatóság Határrendészeti Főosztály Dokumentációs Osztály valamennyi munkaköre, a FRONTEX nemzeti kapcsolattartási pontot működtető munkakör, az EU döntéshozatali mechanizmusában részvételre kijelölt rendőrségi szakértő, a munkavégzése során védelmi igazgatási feladatokat ellátó munkakör, az Ügyeleti Főosztály hivatásos munkakörei
1.2.6. az Ellenőrzési Szolgálat valamennyi munkaköre
1.3. a Készenléti Rendőrség munkakörei közül
1.3.1. az igazgatói, a főosztályvezetői és az azzal azonos jogállású munkakör, valamint a helyettesítésükkel megbízott vezetői munkakör
1.3.2.30 a Személy- és Objektumvédelmi Igazgatóságon a Személyvédelmi Főosztály, az Objektumvédelmi Főosztály I. Őrségi Osztály Külgazdasági és Külügyminisztérium Őrségi Alosztály, az Objektumvédelmi Főosztály III. Őrségi Osztály Információs Hivatal Őrségi Alosztály, a Karmelita Őrségi Osztály és a Különleges Védelmi Osztály valamennyi munkaköre
1.3.3. a Különleges Szolgálatok Igazgatóságán a Bevetési Főosztály III. Bevetést Támogató Osztály valamennyi munkaköre
1.3.4. a Nemzeti Nyomozó Iroda valamennyi munkaköre
1.3.5. a Köztársasági Elnöki Őrség valamennyi munkaköre
1.3.6. a beszerzési, közbeszerzési és EU pályázati eljárásban részt vevő munkakör
1.3.7. a leltározási feladatokat ellátó munkakör
1.4. a Repülőtéri Rendőr Igazgatóság munkakörei közül
1.4.1. a Bűnügyi Igazgatóság CCTV és Készenléti Alosztálya valamennyi munkaköre
1.4.2. valamennyi vezetői munkakör és a vezetői munkakört betöltő helyettesítésére kijelölt munkakör
1.4.3. a Légiközlekedés-védelmi Osztály hivatásos szolgálati jogviszonyban betölthető szolgálati beosztásai
1.5. a Nemzetközi Bűnügyi Együttműködési Központ valamennyi munkaköre
1.6. a Rendőrségi Oktatási és Kiképző Központ munkakörei közül a vezetői munkakörök, valamint a helyettesítésükre kijelölt munkakörök
1.7. a Nemzetközi Oktatási Központ munkakörei közül
1.7.1. az igazgató és az igazgatóhelyettes
1.7.2. az ILEA Magyar Titkárság, a KERA Magyar Nemzeti Iroda, a CEPOL Magyar Nemzeti Iroda osztályvezetői
1.8. az egyéb rendőrségi munkakörök közül
1.8.1. a megyei rendőr-főkapitányság valamennyi vezetői munkaköre és a vezetői munkakört betöltő helyettesítésére kijelölt munkaköre
1.8.2. a Budapesti Rendőr-főkapitányság főosztályvezetői és az azzal azonos jogállású beosztást betöltők, valamint a helyettesítésükkel megbízott vezetői beosztást betöltők munkaköre
1.8.3. a Budapesti Rendőr-főkapitányság Bűnügyi Szervek Korrupciós és Gazdasági Bűnözés Elleni Főosztály, a Felderítő Főosztály, az Értékelő Osztály, a Bűnügyi Bevetési Osztály valamennyi munkaköre, a Bűnügyi Technikai Osztály hivatásos munkakörei, a Bűnügyi Koordinációs Osztály vezetője és helyettese, valamint a Budapesti Rendőr-főkapitányság Hivatala Titokvédelmi, Ügykezelési és Kártérítési Osztály vezetője
1.8.4. a rendőrkapitányságokon és határrendészeti kirendeltségeken a közlekedésrendészeti, igazgatásrendészeti osztályok vezetőinek kivételével a vezetői munkakör, valamint a helyettesítésükkel megbízott munkakör

2. A büntetés-végrehajtási szervezet
2.1. a büntetés-végrehajtási szervek biztonsági vezetőjének helyettese
2.2. a biztonsági tiszt
2.3. a személyi védelemről szóló jogszabály szerint a személyi védelem és a Védelmi Program által meghatározott feladatok végrehajtásában résztvevő, illetve e tárgykörökben keletkezett adatokat kezelő személyek
2.4.31 a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnokság szolgálatvezetője, szolgálatvezető-helyettese, főosztályvezetője, főosztályvezető-helyettese, osztályvezetője, az országos parancsnok és helyettesei titkárságvezetője, valamint a főügyeletes
2.5. a büntetés-végrehajtási intézetek és intézmények vezetője, helyettese, gazdasági vezetője, osztályvezetője
2.6. a büntetés-végrehajtási szervek informatikai munkakörei, az elektronikus információs rendszer biztonságáért felelős munkakört betöltő személy
2.7. a honvédelmi, polgári védelmi és katasztrófavédelmi felkészítéssel és az országmozgósítás feladatainak végzésével megbízott személyek

3. A hivatásos katasztrófavédelmi szerv
3.1. a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságon (a továbbiakban: BM OKF) vezetői munkakört betöltő személyek, valamint a nemzetbiztonsági szolgálatok irányában hatósági és szakhatósági feladatokat ellátó személyek
3.2. a BM OKF titkárságvezetői
3.3. a BM OKF Nemzetközi Főosztály valamennyi munkaköre
3.4. a BM OKF-en NATO és EU referensi munkakörök
3.5. a BM OKF-en az országos informatikai rendszereket, adatbázisokat felügyelő és üzemeltető munkakörök
3.6. a hivatásos katasztrófavédelmi szervek területi szerveinek és területi jogállású szerveinek igazgatói, igazgató-helyettesei, főfelügyelői, ellenőrzési szolgálatvezetői
3.7. a katasztrófavédelmi kirendeltségek vezetői és felügyelői
3.8. a hivatásos tűzoltóparancsnokságok parancsnokai
3.9. a BM OKF Gazdasági Ellátó Központ osztályvezetői
3.10. a BM OKF-en, valamint a hivatásos katasztrófavédelmi szerv területi és helyi szerveinél a nukleáris baleset-elhárítással kapcsolatos feladatokat, a létfontosságú rendszerelemek védelmével kapcsolatos feladatokat, továbbá a veszélyes katonai objektumokkal kapcsolatos feladatokat ellátó munkakörök
3.11. a megyei védelmi bizottságok titkárai és titkár-helyettesei
3.12. a vezető főügyeletesek és főügyeletesek
3.13. a más önálló belügyi szerv térinformatikai adatait használó térinformatikus
3.14.32 a BM OKF-en információbiztonsággal kapcsolatos feladatokat ellátó személyek

4.33 Az idegenrendészeti szerv
4.1. a főigazgató és a főigazgató-helyettes
4.2. az igazgató és az igazgatóhelyettes
4.3. a főigazgató és főigazgató-helyettes mellett működő ügykezelő
4.4. a főosztályvezető és a főosztályvezető-helyettes
4.5. a hatósági ügyintézések lefolytatásáért felelős szervezeti elem vezetője és a helyettesítésével a munkaköri leírása szerint megbízott érdemi ügyintéző
4.6. a központi ügyeleten ügyeletes munkakört, szolgálati beosztást betöltő személy

C)34 Központi hivatalok
1. Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság
1.1. a főigazgató és a főigazgató-helyettes
1.2. a főigazgató és a főigazgató-helyettes mellett ügykezelői feladatokat ellátó foglalkoztatott
1.3. a főosztályvezető
1.4. az osztályvezető
1.5. a projektvezetői feladatokat ellátó álláshelyen vagy ilyen munkakörben foglalkoztatottak
1.6. a közbeszerzési és EU pályázati eljárásban részt vevő foglalkoztatottak

2.35

D) Központi államigazgatási szervnek nem minősülő költségvetési szervek

1.36 Országos Vízügyi Főigazgatóság és irányítása alá tartozó szervek
1.1. a főigazgató, a műszaki és gazdasági főigazgató-helyettes
1.2. a vízügyi igazgatóságok igazgatói, a műszaki és gazdasági igazgatóhelyettesek
1.3. a Főigazgatói Hivatal vezetője és helyettese
1.4. a közbeszerzési terület vezetője
1.5. a projektekkel kapcsolatos feladatokat ellátó terület vezetője, a projekt pénzügyi terület vezetője és valamennyi, a projektekkel kapcsolatos feladatokat ellátó munkakör
1.6. a főigazgatói és igazgatói titkár, titkárnő
1.7. az informatikai terület vezetője és valamennyi informatikai munkakör
1.8. a vagyongazdálkodási terület vezetője
1.9. a nemzetközi terület vezetője

2.37 A rendvédelmi technikumok
2.1. az igazgató

3.38 Nemzeti Szakértői és Kutató Központ
3.1. a főigazgató és a főigazgató-helyettesek
3.2. a hivatalvezető, főosztályvezetők, igazgatók
3.3. az osztályvezetők, intézetvezetők
3.4.39 közbeszerzési eljárás során a bíráló bizottsági feladatok ellátására kijelölt, továbbá az EU pályázati eljárásban részt vevő munkakörök
3.5. a nemzetbiztonsági ellenőrzéssel kapcsolatos feladatokat ellátó ügyintézői, adminisztratív feladatokat ellátó munkakörök
3.6. elektronikus információs rendszer biztonságáért, üzemeltetéséért és fejlesztéséért felelős munkakörben dolgozók
3.7.40 az arcképelemző tevékenységet végző munkakörök

4.41
1

Az 1. § b) pontja a 29/2016. (VII. 15.) BM rendelet 35. §-ával megállapított szöveg.

2

A 2. § a) pontja a 31/2019. (VII. 30.) BM rendelet 1. § a) pontja szerint módosított szöveg.

3

A 3. § záró szövegrésze a 31/2019. (VII. 30.) BM rendelet 1. § b) pontja szerint módosított szöveg.

4

A 7. §-t a 40/2019. (XI. 19.) BM rendelet 1. §-a iktatta be.

5

A hatálybalépés időpontja 2019. december 4.

6

A 8. §-t a 36/2021. (X. 27.) BM rendelet 1. §-a iktatta be.

7

A hatálybalépés időpontja 2021. október 30.

8

A hatálybalépés időpontja 2021. október 30.

9

Az 1. melléklet A) rész 1. pont 1.1. alpontja a 31/2019. (VII. 30.) BM rendelet 2. §-a szerint módosított szöveg.

10

Az 1. melléklet A) rész 1. pont 1.2. alpontja a 20/2021. (VII. 14.) BM rendelet 16. §-ával megállapított szöveg.

11

Az 1. melléklet A) rész 1. pont 1.3. alpontja a 31/2019. (VII. 30.) BM rendelet 2. §-a szerint módosított szöveg.

12

Az 1. melléklet A) rész 1. pont 1.5. alpontja a 31/2019. (VII. 30.) BM rendelet 2. §-a szerint módosított szöveg.

13

Az 1. melléklet A) rész 1. pont 1.6. alpontja a 31/2019. (VII. 30.) BM rendelet 2. §-a szerint módosított szöveg.

14

Az 1. melléklet A) rész 1. pont 1.7. alpontja a 31/2019. (VII. 30.) BM rendelet 2. §-a szerint módosított szöveg.

15

Az 1. melléklet A) rész 1. pont 1.10. alpontja a 31/2019. (VII. 30.) BM rendelet 2. §-a szerint módosított szöveg.

16

Az 1. melléklet A) rész 1. pont 1.11. alpontja a 31/2019. (VII. 30.) BM rendelet 2. §-a szerint módosított szöveg.

17

Az 1. melléklet A) rész 1. pont 1.14. alpontja a 31/2019. (VII. 30.) BM rendelet 2. §-a szerint módosított szöveg.

18

Az 1. melléklet A) rész 1. pont 1.16. alpontja a 31/2019. (VII. 30.) BM rendelet 2. §-a szerint módosított szöveg.

19

Az 1. melléklet A) rész 1. pont 1.17. alpontja a 31/2019. (VII. 30.) BM rendelet 2. §-a szerint módosított szöveg.

20

Az 1. melléklet A) rész 1. pont 1.18. alpontját a 31/2019. (VII. 30.) BM rendelet 2. §-a hatályon kívül helyezte.

21

Az 1. melléklet A) rész 1. pont 1.19. alpontja a 31/2019. (VII. 30.) BM rendelet 2. §-a szerint módosított szöveg.

22

Az 1. melléklet A) rész 1. pont 1.20. alpontját a 37/2016. (IX. 1.) BM rendelet 15. §-a iktatta be.

23

Az 1. melléklet A) rész 1. pont 1.21. alpontját az 58/2016. (XII. 22.) BM rendelet 49. §-a iktatta be, szövege a 31/2019. (VII. 30.) BM rendelet 2. §-a szerint módosított szöveg.

24

Az 1. melléklet A) rész 1. pont 1.22. alpontját az 58/2016. (XII. 22.) BM rendelet 49. §-a iktatta be, szövege a 31/2019. (VII. 30.) BM rendelet 2. §-a szerint módosított szöveg.

25

Az 1. melléklet A) rész 1. pont 1.23. alpontját az 58/2016. (XII. 22.) BM rendelet 49. §-a iktatta be, szövege a 31/2019. (VII. 30.) BM rendelet 2. §-a szerint módosított szöveg.

26

Az 1. melléklet A) rész 1. pont 1.24. alpontját az 58/2016. (XII. 22.) BM rendelet 49. §-a iktatta be, szövege a 31/2019. (VII. 30.) BM rendelet 2. §-a szerint módosított szöveg.

27

Az 1. melléklet A) rész 1. pont 1.25. alpontját a 31/2019. (VII. 30.) BM rendelet 2. §-a iktatta be, hatályon kívül helyezte a 20/2021. (VII. 14.) BM rendelet 17. §-a.

28

Az 1. melléklet A) rész 1. pont 1.26. alpontját a 31/2019. (VII. 30.) BM rendelet 2. §-a iktatta be.

29

Az 1. melléklet B) rész 1. pontja a 20/2021. (VII. 14.) BM rendelet 16. §-ával megállapított szöveg.

30

Az 1. melléklet B) rész 1.3.2. pontja a 36/2021. (X. 27.) BM rendelet 2. §-ával megállapított szöveg.

31

Az 1. melléklet B) Rendvédelmi szervek 2.4. pontja a 48/2015. (VIII. 31.) BM rendelet 1. §-ával megállapított szöveg.

32

Az 1. melléklet B) rész 3. pont 3.14. alpontját a 40/2017. (XII. 29.) BM rendelet 10. §-a iktatta be.

33

Az 1. melléklet B) pont 4. alpontját a 20/2019. (V. 15.) BM rendelet 5. §-a iktatta be.

34

Az 1. melléklet C) része a 40/2019. (XI. 19.) BM rendelet 3. §-ával megállapított szöveg.

35

Az 1. melléklet C) rész 2. pontját a 36/2021. (X. 27.) BM rendelet 2. §-a iktatta be, hatályon kívül helyezte ugyanezen módosító rendelet 3. §-a.

36

Az 1. melléklet D) rész 1. pontja a 31/2019. (VII. 30.) BM rendelet 2. §-ával megállapított szöveg.

37

Az 1. melléklet d) pont 2. alpontja a 18/2020. (VI. 30.) BM rendelet 9. §-a szerint módosított szöveg.

38

Az 1. melléklet D) rész 3. pontját a 37/2016. (IX. 1.) BM rendelet 15. §-a hatályon kívül helyezte, újonnan az 58/2016. (XII. 22.) BM rendelet 49. §-a iktatta be.

39

Az 1. melléklet D) rész 3. pont 3.4. alpontja a 31/2019. (VII. 30.) BM rendelet 2. §-ával megállapított szöveg.

40

Az 1. melléklet D) rész 3. pont 3.7. alpontja a 31/2019. (VII. 30.) BM rendelet 2. §-a szerint módosított szöveg.

41

Az 1. melléklet D) rész 4. pontját a 37/2016. (IX. 1.) BM rendelet 15. §-a hatályon kívül helyezte.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére