• Tartalom
Oldalmenü

2015. évi CLXVII. törvény

a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény módosításáról1

2016.10.01.

1. §2

2. § (1)3

(2) A Get. 3. §-a a következő 46a. ponttal egészül ki:

[E törvény alkalmazásában:]

„46a. Központi adatgyűjtő és feldolgozó rendszer: az együttműködő földgázrendszerben az e törvényben meghatározott elszámolási és egyéb feladatok – ideértve a földgázfelhasználás felosztását felhasználási hely egyedi azonosítónként (POD), a felhasználási hely egyedi azonosítónkénti tényleges földgázvételezés és a felhasználási hely egyedi azonosítónként felosztott földgázmennyiség különbségéből adódó eltérések korrekcióját, valamint a mérési adatok átszámítását – elvégzése érdekében létrehozott, és a központi adatgyűjtő és feldolgozó rendszert működtető engedélyes által működtetett adatforgalmi és informatikai rendszer.”

3–6. §4

7. § A Get. 16. §-a a következő (1a)–(1b) bekezdéssel egészül ki:

„(1a) A földgázelosztó az elosztási szolgáltatás megkezdésének vagy folytatásának megtagadásáról, felfüggesztéséről, a felhasználó kikapcsolásáról, a felhasználó által kezdeményezett rendszerhasználat szüneteltetésről és a szolgáltatás igénybevételének felhagyásáról köteles a központi adatgyűjtő és feldolgozó rendszert működtető engedélyest tájékoztatni.
(1b) A földgázelosztó az elosztási szolgáltatás megkezdéséről, folytatásáról, a felhasználó visszakapcsolásáról, a rendszerhasználat szüneteltetését követő újraindításról köteles a központi adatgyűjtő és feldolgozó rendszert működtető engedélyest tájékoztatni.”

8. § (1)–(2)5

(3) A Get. 17. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A központi adatgyűjtő és feldolgozó rendszert működtető engedélyes köteles a felhasználó mérési és elszámolási adatait az e törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló jogszabályban meghatározottak szerint átadni
a) a felhasználó részére a földgázelosztó közreműködésével vagy
b) a felhasználó hozzájáruló nyilatkozatával rendelkező földgázkereskedő és a saját jogon eljáró felhasználó részére.”

(4)6

9–10. §7

11. § (1) A Get. 31/A. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Ha a felhasználó földgázkereskedőt kíván váltani, annak lebonyolítását az engedélyesek térítésmentesen végzik, és azzal összefüggésben díjat nem számíthatnak fel. A kereskedőváltás lebonyolítása céljából a felhasználó megbízása alapján az a földgázkereskedő is eljárhat, akivel a felhasználó az új földgáz-kereskedelmi szerződést megköti.”

(2) A Get. 31/A. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) Az egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználó felmondási jogát időben korlátozó vagy kizáró szerződési kikötés semmis. A felhasználó és a földgázkereskedő az e törvény és a végrehajtásáról szóló kormányrendeletben, valamint a földgázkereskedő üzletszabályzatában rögzített feltételek betartásával a felmondás feltételeiben megállapodhat, ha az nem befolyásolja az érintett rendszerüzemeltető vagy a központi adatgyűjtő és feldolgozó rendszert működtető engedélyes e törvényben és a földgázellátásról szóló törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló kormányrendeletben meghatározott, kereskedőváltással kapcsolatos kötelezettségei teljesítését.”

12. § (1)8

(2) A Get. 31/B. §-a a következő (4a)–(4b) bekezdéssel egészül ki:

„(4a) A központi adatgyűjtő és feldolgozó rendszert működtető engedélyes a (4) bekezdés szerinti bejelentés kézhezvételét követően haladéktalanul értesíti az érintett földgázelosztót a kereskedőváltásról, megjelölve a felhasználási hely egyedi azonosító számát, az érintett rendszerhasználókat és az új földgáz-kereskedelmi szerződés hatálybalépésének időpontját.
(4b) A rendszerüzemeltető köteles a kereskedőváltással kapcsolatos rendszerhasználati szerződések megkötését vagy módosítását legkésőbb a földgáz-kereskedelmi szerződés megszűnésének időpontját megelőző 4. napig elvégezni, és a kapacitásadatokról a szállítórendszeri kapacitások átadás-átvételének határideje előtti munkanapig a rendszerhasználó és a központi adatgyűjtő és feldolgozó rendszert működtető engedélyes részére tájékoztatást nyújtani, amely határidőről a szállítási rendszerüzemeltető értesíti a rendszerhasználókat, a földgázelosztót és a központi adatgyűjtő és feldolgozó rendszert működtető engedélyest.”

(3)9

13. § (1) A Get. 31/C. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az érintett rendszerüzemeltető és a központi adatgyűjtő és feldolgozó rendszert működtető engedélyes köteles a földgázellátásról szóló törvény végrehajtásáról szóló kormányrendeletben a kereskedőváltással kapcsolatban meghatározott feladatait a földgáz-kereskedelmi szerződés megszűnésének időpontjáig teljesíteni. A földgáz-kereskedelmi szerződés megszűnésétől számított 20 napon belül a korábbi földgázkereskedő a felhasználóval és az új földgázkereskedővel egyeztetve köteles végszámlát kibocsátani. A kereskedőváltással érintett földgázkereskedők és a felhasználó kötelesek egymással és az érintett rendszerüzemeltetőkkel, valamint a kereskedőváltással érintett földgázkereskedők és az érintett rendszerüzemeltetők a központi adatgyűjtő és feldolgozó rendszert működtető engedélyessel együttműködni.”

(2) A Get. 31/C. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) Ha a felhasználó a (2) bekezdés szerinti határidőt elmulasztja, a földgázkereskedő, a központi adatgyűjtő és feldolgozó rendszert működtető engedélyes és a rendszerüzemeltető – a 31/A–31/C. § szerinti határidők betartása esetén – nem felel azért, hogy a kereskedőváltás a határozott idejű földgáz-kereskedelmi szerződés megszűnését követő nappal nem kerül végrehajtásra.”

14. § (1)10

(2) A Get. 72. §-a a következő (6a) bekezdéssel egészül ki:

„(6a) A saját jogon eljáró felhasználó vagy a felhasználó hozzájáruló nyilatkozatával rendelkező földgázkereskedő kérésére – ide nem értve a szállítóvezetékhez közvetlenül csatlakozó felhasználót vagy ezen felhasználó hozzájáruló nyilatkozatával rendelkező földgázkereskedőt – a lekötött kapacitásról, a felhasználói profilba történő besorolásról, továbbá a felhasználási hely – e törvény végrehajtásáról szóló kormányrendeletben meghatározott – jellemző adatairól a központi adatgyűjtő és feldolgozó rendszert működtető engedélyes köteles igazolást kiadni.”

15. §11

16. § A Get. 86. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Az együttműködő földgázrendszer egyensúlyának biztosítása érdekében a rendszerüzemeltetők, a központi adatgyűjtő és feldolgozó rendszert működtető engedélyes és a rendszerhasználók folyamatosan kötelesek együttműködni. Az együttműködés részletes szabályait külön jogszabály határozza meg.”

17. §12

18. § A Get. 91. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) Az együttműködő földgázrendszer egyensúlyának biztosítása érdekében a szállítási rendszerirányító, a rendszerüzemeltetők, a központi adatgyűjtő és feldolgozó rendszert működtető engedélyes és a rendszerhasználók folyamatosan együttműködnek.”

19. §13

20. § A Get. 100. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, és a § a következő (2a)–(2d) bekezdésekkel egészül ki:

„(2) A szállítási rendszerüzemeltető és a földgázelosztó – az e törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló jogszabályokban rögzített módon és formában – gondoskodik a kereskedelmi számlakiállítás alapjául szolgáló, kezdő és záró mérőállást is tartalmazó mérési adatoknak és az elszámolási adatok kiszámításához szükséges adatoknak a rögzítéséről, és a szállítóvezetékhez közvetlenül kapcsolódó felhasználókra vonatkozó adatok kivételével a központi adatgyűjtő és feldolgozó rendszert működtető engedélyesnek történő megküldéséről.
(2a) A központi adatgyűjtő és feldolgozó rendszert működtető engedélyes gondoskodik:
a) a (2) bekezdés alapján megküldött adatok nyilvántartásáról, valamint – figyelemmel a (2b) bekezdésben foglaltakra – az átszámítás és a korrekció e törvény végrehajtásáról szóló kormányrendeletben meghatározottak szerinti elvégzéséről, és a kiszámított elszámolási adatok nyilvántartásáról, és
b) a kereskedelmi számlakiállítás alapjául szolgáló, kezdő és záró mérőállást is tartalmazó elszámolási adatok e törvény végrehajtására kiadott jogszabályokban meghatározott módon és formában történő továbbításáról az érintett rendszerüzemeltetők és rendszerhasználók részére.
(2b) A központi adatgyűjtő és feldolgozó rendszert működtető engedélyes a (2) bekezdés alapján megküldött adatok központi adatgyűjtő és feldolgozó rendszer szabályzatában meghatározott eljárásrend szerinti ellenőrzését követően elvégzi a szükséges számításokat, és az e törvény végrehajtására kiadott jogszabályokban és az Üzemi és Kereskedelmi Szabályzat szerinti módon és formában meghatározza az elszámolási adatokat.
(2c) A mérési és az elszámolási adatokat a központi adatgyűjtő és feldolgozó rendszert működtető engedélyes az érintett felhasználó számára a földgázelosztó közreműködésével – természetes személy esetén az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvényben előírtak szerint – az e törvény végrehajtásáról szóló kormányrendeletben meghatározott módon, a Hivatal elnökének rendeletében meghatározott díj ellenében köteles hozzáférhetővé tenni.
(2d) A szállítási rendszerüzemeltető – a földgázellátásról szóló törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló kormányrendeletben, üzletszabályzatban vagy a földgázkereskedővel kötött egyedi megállapodásban rögzített módon – gondoskodik a kereskedelmi számlakiállítás alapjául szolgáló – kezdő és záró mérőállást is tartalmazó – szállítóvezetékhez közvetlenül kapcsolódó felhasználókra vonatkozó fogyasztási adatok összegyűjtéséről, a szükséges átszámítások és korrekciók elvégzéséről, és az adatoknak az Üzemi és Kereskedelmi Szabályzat szerinti tartalommal és formában az érintett földgázkereskedőnek történő továbbításáról. A szállítóvezetékhez közvetlenül kapcsolódó felhasználók mérési adatait a földgázkereskedő – természetes személy esetén az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvény rendelkezései szerint – az érintett felhasználó számára külön díj rendeletben meghatározottak szerint köteles hozzáférhetővé tenni.”

21. § (1) A Get. 103. § (2) bekezdése a következő i) ponttal egészül ki:

[E fejezet alkalmazásában hatósági ár]

i) a központi adatgyűjtő és feldolgozó rendszert működtető engedélyes által a felhasználók igénye alapján végzett adatszolgáltatás 100. § (2c) bekezdése szerinti díjai.”

(2) A Get. 103. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) Az együttműködő földgázrendszer használatáért fizetendő 105. § (1) bekezdése szerinti díjakat, illetve a 100. § (2c) bekezdése szerinti díjakat a Hivatal elnöke rendeletben állapítja meg. A földgázkereskedő által a felhasználónak értékesített földgáz árát a felek megállapodása vagy a földgázkereskedő üzletszabályzata tartalmazza. Az egyetemes szolgáltatás keretében értékesített földgáz árát, a vételre felajánlott földgázforrás árát, mennyiségét, valamint az egyetemes szolgáltatás keretében földgázt vételező felhasználók, illetve a 141/C. § (2) bekezdése szerinti földgázkereskedő által ellátott, egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználók ellátásához szükséges mennyiség mértékéig a hazai termelésű földgáz árát, valamint a 141/C. § (5) bekezdése és a 141/J. § (8) bekezdése szerinti mennyiséget és árat, továbbá a 141/J. § (3) bekezdés b) pontja szerinti árelemeket a Hivatal javaslata alapján a miniszter rendeletben állapítja meg.”

22–26. §14

27. § (1)15

(2) A Get. 125. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(8) A rendszerhasználók, a rendszerüzemeltetők és a központi adatgyűjtő és feldolgozó rendszert működtető engedélyes kötelesek a rendszeregyensúly fenntartásához szükséges operatív jellegű, az Üzemi és Kereskedelmi Szabályzatban meghatározott adatokat folyamatosan szolgáltatni. Az adatforgalomban résztvevők kötelesek biztosítani az üzleti titoknak minősülő információk bizalmas kezelését.”

(3)–(4)16

28. § A Get. a következő 125/B. §-sal egészül ki:

125/B. § (1) A központi adatgyűjtő és feldolgozó rendszert működtető engedélyes az adatforgalmi és informatikai rendszerén keresztül köteles adatot szolgáltatni az arra jogosult engedélyesek és rendszerhasználók részére. Az adatszolgáltatás részletes szabályait az e törvény végrehajtására kiadott jogszabályok, az Üzemi és Kereskedelmi Szabályzat, valamint a központi adatgyűjtő és feldolgozó rendszer szabályzata tartalmazza.
(2) A központi adatgyűjtő és feldolgozó rendszert működtető engedélyes a Hivatal részére a központi adatgyűjtő és feldolgozó rendszerből adatszolgáltatást biztosít az e törvény végrehajtására kiadott jogszabályokban és az Üzemi és Kereskedelmi Szabályzatban meghatározottak szerint, valamint a Hivatal erre irányuló határozata vagy rendelete alapján.
(3) A központi adatgyűjtő és feldolgozó rendszert működtető engedélyes a központi adatgyűjtő és feldolgozó rendszerben tárolt és feldolgozott adatokból kizárólag jogszabályban meghatározott esetben, a feltételek fennállása esetén az arra jogosult részére szolgáltathat adatokat.”

29–33. §17

34. § (1) Ez a törvény – a (2) bekezdésben foglalt kivételekkel – a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

35. § A Get. 17. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A földgázelosztó az e törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló jogszabályban meghatározottak szerint nyilvántartja az elosztóvezetékről vételező felhasználási helyek azonosítóit, fogyasztásmérő berendezése adatait, mérési adatait és kapacitás adatait, amelyeket a felhasználási helyen vételező felhasználó kérésére köteles az e törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló jogszabályban meghatározottak szerint átadni.”

36. § (1) A Get. 19/B. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A központi adatgyűjtő és feldolgozó rendszert működtető engedélyes főbb feladatai az elosztóvezetékhez közvetlenül csatlakozó felhasználók, valamint a telephelyi vezetékhez közvetlenül csatlakozó, a földgázt közvetlenül földgázkereskedőtől beszerző telephelyi felhasználók vonatkozásában:
a) a felhasználási hely azonosítóinak, fogyasztásmérő berendezés adatainak, elszámolási mérési adatoknak, lekötött kapacitás adatoknak, elszámolási adatoknak és az elszámolási adatok kiszámításához szükséges adatoknak, a felhasználót ellátó földgázkereskedő feltüntetésével együtt, az Üzemi és Kereskedelmi Szabályzatban meghatározottak szerinti nyilvántartása,
b) a földgázfelhasználás felhasználási hely egyedi azonosítónkénti (POD) mennyiségekre történő felosztása,
c) a mérőleolvasás alapján meghatározott tényleges fogyasztás és felhasználási hely egyedi azonosítónként felosztott földgáz vételezés közötti különbség meghatározása és továbbítása a földgázelosztó, valamint a rendszerhasználók felé,
d) a mérési és az elszámolási adatok szolgáltatása a felhasználók és a felhasználó hozzájáruló nyilatkozatával rendelkező földgázkereskedő részére.”

(2) A Get. 19/B. § (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(9) A központi adatgyűjtő és feldolgozó rendszert működtető engedélyes az általa nyújtott szolgáltatások általános biztonsági, minőségi, műszaki, informatikai és adatvédelmi előírásainak szabályozására, az elszámolási adatok meghatározására vonatkozó részletes szabályokra, valamint a részére fizetendő díjak elszámolási és fizetési szabályainak meghatározására köteles szabályzatot készíteni. A központi adatgyűjtő és feldolgozó rendszer szabályzatát a Hivatal hagyja jóvá.”

37. § (1) A Get. 31/B. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) A korábbi földgázkereskedő az (1) bekezdés a) pontja szerinti visszaigazolással egyidejűleg köteles a központi adatgyűjtő és feldolgozó rendszert működtető engedélyesnél vagy szállítóvezetékről közvetlenül vételező felhasználó esetében a szállítási rendszerüzemeltetőnél bejelenteni az e törvény végrehajtásáról szóló kormányrendeletben meghatározottak szerint a kereskedőváltást és a földgáz-kereskedelmi szerződés megszűnésének időpontját. Az új földgázkereskedő az (1) bekezdés a) pontja szerinti visszaigazolás kézhezvételét követően haladéktalanul, de a földgáz-kereskedelmi szerződés megszűnésének időpontját legalább 21 nappal megelőzően a központi adatgyűjtő és feldolgozó rendszert működtető engedélyes vagy szállítóvezetékről közvetlenül vételező felhasználó esetében a szállítási rendszerüzemeltető részére bejelenti az új földgáz-kereskedelmi szerződés hatálybalépésének időpontját.”

(2) A Get. 31/B. § (4c) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4c) A (4) bekezdésben előírt bejelentési és a (4b) bekezdésben előírt tájékoztatási és értesítési kötelezettséget szállítóvezetékre közvetlenül csatlakozó felhasználó esetén kizárólag az érintett szállítási rendszerüzemeltető felé kell teljesíteni.”
1

A törvényt az Országgyűlés a 2015. november 3-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2015. november 13. A törvény a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2016. október 2. napjával.

2

Az 1. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 2. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 3–6. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

A 8. § (1)–(2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

6

A 8. § (4) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

7

A 9–10. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

8

A 12. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

9

A 12. § (3) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

10

A 14. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

11

A 15. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

12

A 17. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

13

A 19. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

14

A 22–26. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

15

A 27. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

16

A 27. § (3)–(4) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

17

A 29–33. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.