• Tartalom

180/2015. (VII. 8.) Korm. rendelet

180/2015. (VII. 8.) Korm. rendelet

a nem rendszeres hulladékszállítás szabályairól és az ennek során eljáró állami szervek kijelöléséről szóló 292/2013. (VII. 26.) Korm. rendelet módosításáról1

2015.07.16.

A Kormány az egyes közszolgáltatások ellátásáról és az ezzel összefüggő törvénymódosításokról szóló 2013. évi CXXXIV. törvény 4. § a), b) és e) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A nem rendszeres hulladékszállítás szabályairól és az ennek során eljáró állami szervek kijelöléséről szóló 292/2013. (VII. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) a következő 3/A. §-sal egészül ki:

3/A. § Az ideiglenes ellátásra történő kijelölés időtartama a kijelölés meghosszabbítása esetén sem haladhatja meg a három évet.”

2. § Az R. 14. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

14. § (1) Az ideiglenes ellátás díjának a Tv. 1. § (3) bekezdésének való megfelelését, az ideiglenes ellátás díjából nem fedezhető többletköltségek indokoltságát és a többletköltségek elszámolását a (7)–(10) bekezdés szerint a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (a továbbiakban: MEKH) ellenőrzi.
(2) A kijelölt közérdekű szolgáltató a hulladéklerakási járulék előirányzat kezelőjétől (a továbbiakban: előirányzat kezelője) az ideiglenes ellátás díjából nem fedezhető indokolt többletköltségei megtérítését kérheti. Ha a kijelölés időtartama a 12 hónapot meghaladja, az indokolt többletköltségek finanszírozására a (8) bekezdés szerinti támogatási szerződés alapján, legfeljebb 12 havonta kerülhet sor. Az indokolt többletköltség alapján a támogatás utófinanszírozásként, 90%-a előlegként igényelhető. Az előleg nyújtását követően fennmaradó 10% támogatás vagy az elfogadott elszámolt többletköltség előleggel nem fedezett része a (9) bekezdés szerinti beszámoló elfogadását követően utólag folyósítható.
(3) Az indokolt többletköltségek megállapítása során
a) a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladék átvételének, gyűjtésének, elszállításának és kezelésének költsége (a hulladéklerakási járulék nélkül),
b) a hulladék gyűjtéséhez szükséges fogyó eszközök, valamint a biztonságos munkavégzéséhez szükséges eszközök költsége, valamint
c) az a) és b) pont szerinti tevékenységhez közvetlenül kapcsolódó bérköltség és munkaadót terhelő járulék költsége
vehető figyelembe, ha e költségek az ideiglenes ellátás díjából nem fedezhetők.
(4) A kijelölt közérdekű szolgáltató a (2) és (3) bekezdés szerinti – részletesen és teljes körűen alátámasztott – igényét a MEKH útján terjeszti elő az előirányzat kezelőjéhez, az ideiglenes ellátásra kijelölő döntés jogerőre emelkedésétől számított tizenöt napon belül.
(5) A MEKH meghatározza, és a honlapján közzéteszi az ellenőrzéshez szükséges kötelezően benyújtandó adatok tartalmát és formáját, továbbá a benyújtott adatok valóságtartalmát ellenőrizheti.
(6) A MEKH az (1) bekezdésben meghatározott feladatának ellátásához tájékoztatást, adatot kérhet a hivatásos katasztrófavédelmi szerv központi szervétől és a települési önkormányzattól.
(7) A MEKH a (4) bekezdés szerinti igény beérkezését követő harminc napon belül
a) ellenőrzi annak indokoltságát, valamint a (2) és (3) bekezdésnek való megfelelőségét, továbbá
b) – a (12) bekezdésben meghatározott kivétellel – az egy évre vonatkozóan indokolt többletköltség alapján javaslatot tesz a támogatás összegére az előirányzat kezelőjének.
(8) Az előirányzat kezelője a kijelölt közérdekű szolgáltatóval – a (12) bekezdésben meghatározott kivétellel – legfeljebb 12 hónapos időtartamra köt támogatási szerződést és a vonatkozó indokolt többletköltség 90%-át két egyenlő részletben előlegként folyósítja a közérdekű szolgáltató részére a támogatási szerződés aláírását követően, valamint legkésőbb a támogatási szerződésben rögzített finanszírozási időszak második felének első napjától.
(9) Az előlegként nyújtott támogatás elszámolásáról a kijelölt közérdekű szolgáltató a támogatás teljes összegére vonatkozóan a MEKH által meghatározott formában szakmai és pénzügyi beszámolót készít, amelyet a támogatási szerződés lejártát követő tizenötödik napig a MEKH útján terjeszt elő az előirányzat kezelőjéhez.
(10) A MEKH a (9) bekezdés szerinti beszámoló beérkezését követő harminc napon belül
a) ellenőrzi a beszámoló megalapozottságát,
b) tájékoztatja az előirányzat kezelőjét az elfogadottan elszámolt többletköltség előleggel nem fedezett részének támogatásként történő kifizetésére vonatkozóan, megadva az elfogadottan elszámolt, illetve a megalapozatlanul igénybe vett támogatás összegét, és javaslatot tesz a visszafizetendő összegre,
c) az elszámolás hiányossága miatt a fennmaradó támogatás folyósítását nem javasolja.
(11) Az előirányzat kezelője a beszámoló elfogadása esetén
a) dönt – az előlegként kifizetett támogatás összegére tekintettel – a MEKH által elfogadott elszámolt többletköltség előleggel nem fedezett részének támogatásként történő kifizetéséről, ideértve a (14) bekezdésben meghatározott esetet is, vagy a megalapozatlanul igénybe vett támogatás összegének a kijelölt közérdekű szolgáltató általi visszafizetéséről,
b) gondoskodik a MEKH által elfogadott elszámolt többletköltség előleggel nem fedezett részének támogatásként történő kifizetéséről.
(12) Ha az ideiglenes ellátásra kijelölés időtartama a 12 hónapot nem éri el,
a) a (7) bekezdés szerinti eljárásban a MEKH a kijelölés időtartamára tesz javaslatot az indokolt többletköltség alapján a támogatás összegére az előirányzat kezelőjének,
b) a (8) bekezdés szerinti eljárásban az előirányzat kezelője a kijelölt közérdekű szolgáltatóval a kijelölés időtartamára köt támogatási szerződést és a vonatkozó indokolt többletköltség 90%-át előlegként, – amennyiben az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló kormányrendelet lehetővé teszi – egy részletben folyósítja a közérdekű szolgáltató részére.
(13) Ha az ideiglenes ellátásra kijelölés időtartama a 12 hónapot meghaladja, de a 12 hónapot meghaladó időtartam nem éri el az újabb 12 hónapot (a továbbiakban: tört év), a tört évre a (12) bekezdésben foglaltakat kell megfelelően alkalmazni.
(14) Ha a (9) bekezdés szerinti beszámoló alapján megállapítható, hogy a MEKH által elfogadott elszámolt többletköltség meghaladja a (8) bekezdés szerinti támogatási szerződésben meghatározott támogatás összegét, a kijelölt közérdekű szolgáltató kérelmére és a MEKH javaslatára az előirányzat kezelője a különbözetet – a (8) bekezdés szerinti támogatási szerződés módosítását vagy a kijelölt közérdekű szolgáltatóval történő új támogatási szerződés kötését követően – támogatásként folyósítja a (8) bekezdésben foglalt határidőben a kijelölt közérdekű szolgáltató részére.”
14/A. § (1) A kijelölt közérdekű szolgáltató a támogatási szerződés alapján az indokolt többletköltségek első alkalommal (előlegként) történő folyósításáig is köteles az ideiglenes ellátás folyamatos biztosítására.
(2) Ha az indokolt többletköltségek mértékében változás következik be, az ennek finanszírozására vonatkozó igényt a MEKH a 14. § (9) bekezdése szerinti beszámoló vizsgálata során bírálja el. Az igény érvényesítésére a 14. § rendelkezéseit megfelelően alkalmazni kell.
14/B. § (1) A 14. § (2) bekezdése szerinti költségvetési támogatás mértékét az Európai Unió működéséről szóló szerződés 106. cikke (2) bekezdésének az általános gazdasági érdekű szolgáltatások nyújtásával megbízott egyes vállalkozások javára közszolgáltatás ellentételezése formájában nyújtott állami támogatásra való alkalmazásáról szóló, 2011. december 20-i 2012/21/EU bizottsági határozat (a továbbiakban: 2012/21/EU bizottsági határozat) 5. cikke szerint – a kijelölt közérdekű szolgáltató nyilatkozata alapján – állapítja meg az előirányzat kezelője.
(2) Ha a közérdekű szolgáltató a 2012/21/EU bizottsági határozat 5. cikkének megfelelően meghatározott összeget meghaladó támogatásban részesül, köteles a támogató által meghatározott határidőben a túlkompenzációt visszafizetni.
(3) A közérdekű szolgáltató a támogatásról olyan elkülönített elszámolást köteles vezetni, amelyből az (1) bekezdésben meghatározott követelmények ellenőrizhetőek.”

4. § Az R. a következő 18. és 19. §-sal egészül ki:

18. § (1) E rendeletnek a nem rendszeres hulladékszállítás szabályairól és az ennek során eljáró állami szervek kijelöléséről szóló 292/2013. (VII. 26.) Korm. rendelet módosításáról szóló 180/2015. (VII. 8.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Mód. Kr. 1.) megállapított 3/A. §-át a Mód. Kr. 1. hatálybalépésekor folyamatban lévő ideiglenes ellátásra irányuló kijelölési eljárás során is alkalmazni kell.
(2) Ha a Mód. Kr. 1. hatálybalépését megelőzően került sor az ideiglenes ellátásra irányuló kijelölő döntés meghozatalára, a kijelölés időtartamának lejártakor, illetve a kijelölés meghosszabbításának lejártakor a Mód. Kr. 1. által megállapított 3/A. §-t megfelelően alkalmazni kell azzal, hogy a kijelölés teljes időtartama a Mód. Kr. 1. által megállapított 3/A. §-ban foglalt időtartamot nem haladhatja meg.
(3) Ha a Mód. Kr. 1. hatálybalépését megelőzően került sor az ideiglenes ellátásra irányuló kijelölő döntés meghozatalára, azonban az igény benyújtására még nem került sor, a Mód. Kr. 1. által megállapított 14. §-t, 14/A. §-t és 14/B. §-t alkalmazni kell, és a közérdekű szolgáltató a Mód. Kr. 1. által megállapított 14. § (2) bekezdés szerinti igényét a Mód. Kr. 1. hatálybalépésétől számított tizenöt napon belül terjesztheti elő a MEKH-nak.
19. § (1) Ez a rendelet az Európai Unió működéséről szóló szerződés 106. cikke (2) bekezdésének az általános gazdasági érdekű szolgáltatások nyújtásával megbízott egyes vállalkozások javára közszolgáltatás ellentételezése formájában nyújtott állami támogatásra való alkalmazásáról szóló, 2011. december 20-i 2012/21/EU bizottsági határozat hatálya alá tartozó támogatást tartalmaz.
(2) Ez a rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.”

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba.

6. § (1) E rendelet 2. és 3. §-a az Európai Unió működéséről szóló szerződés 106. cikke (2) bekezdésének az általános gazdasági érdekű szolgáltatások nyújtásával megbízott egyes vállalkozások javára közszolgáltatás ellentételezése formájában nyújtott állami támogatásra való alkalmazásáról szóló, 2011. december 20-i 2012/21/EU bizottsági határozat hatálya alá tartozó támogatást tartalmaz.

(2) E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2015. július 17. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére