• Tartalom

2015. évi CLXXXII. törvény

az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény módosításáról1

2015.12.27.

1. § Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény (a továbbiakban: Éltv.) 47/B. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A felügyeleti díj mértéke – a (4)–(6) bekezdésben foglalt eltéréssel – a felügyeleti díj fizetésére kötelezett (2) bekezdés szerinti tevékenységből származó, jövedéki adó, illetve népegészségügyi termékadó nélkül számított
a) előző naptári évi értékesítési nettó árbevételének, vagy
b) – személyi jövedelemadó-bevallásra köteles természetes személy – előző naptári évi bevételének
0,1%-a.”

2. § Az Éltv. „Átmeneti rendelkezések” alcíme a következő 76/B. §-sal egészül ki:

76/B. § A 47/B. § 2015. május 31-én hatályos (3a) bekezdésének hatálya alá tartozó és a 47/B. §-nak az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény módosításáról szóló 2015. évi CLXXXII. törvénnyel megállapított (3) bekezdése alapján felügyeleti díj további összegű fizetésére kötelezettnek a 2014. naptári évi árbevétele alapján 2015. december 30-ig bevallást vagy helyesbítő bevallást kell tennie és a felügyeleti díjat 2016. január 31-ig egy összegben, késedelmi pótlék alkalmazása nélkül kell megfizetnie.”

3. § Az Éltv.

a) 47/B. § (6) bekezdésében a „(3)–(3a) bekezdés” szövegrész helyébe a „(3) bekezdés” szöveg,

b) 47/B. § (14) bekezdésében az „utólagos megállapításra,” szövegrész helyébe az „a becslésre, az utólagos megállapításra,” szöveg,

c) 63/A. § (1) bekezdésében a „változásbejelentési” szövegrész helyébe a „változásbejelentési és felügyeleti díj fizetési” szöveg

lép.

4. § Hatályát veszti az Éltv. 47/B. § (3a) bekezdése.

5. § Ez a törvény a kihirdetését követő 31. napon lép hatályba.

1

A törvényt az Országgyűlés a 2015. november 17-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2015. november 26. A törvény a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2015. december 28. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére