• Tartalom

19/2015. (IV. 24.) FM rendelet

az óvoda-, és iskolatej program szabályozásáról1

2017.01.01.

A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (4) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 65. § 1. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 4. § 7. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró Miniszterelnökséget vezető miniszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el:

1. Értelmező rendelkezések

1. § E rendelet alkalmazásában:

1. fenntartó: az oktatási intézmények tanulóinak tejjel és egyes tejtermékekkel való ellátására irányuló közösségi támogatás tekintetében az 1234/2007/EK tanácsi rendelet alkalmazásával kapcsolatos részletes szabályok megállapításáról szóló, 2008. július 10-i 657/2008/EK bizottsági rendelet (a továbbiakban: 657/2008/EK rendelet) 6. cikk (2) bekezdés b) pontjában említett, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: nemzeti köznevelési törvény), illetve a Klebelsberg Intézményfenntartó Központról szóló 202/2012. (VII. 27.) Korm. rendelet szerinti, a nevelési-oktatási intézmény fenntartására jogosult személy;

2. szállító: a 657/2008/EK rendelet 6. cikk (2) bekezdés c) pontja szerinti, tejfeldolgozással, illetve tejtermeléssel foglalkozó, a polgári perrendtartásról szóló törvény szerinti gazdálkodó szervezet;

3. szállítási időszakok:

a) adott tanév augusztus 1. és október 31. közötti időszaka,

b) adott tanév november 1. és december 31. közötti időszaka,

c) adott tanév január 1. és február utolsó napja közötti időszaka,

d) adott tanév március 1. és április 30. közötti időszaka, és

e) adott tanév május 1. és július 31. közötti időszaka;

4. nevelési-oktatási intézmény: a nemzeti köznevelési törvény 7. § (1) bekezdés a), b), c), d), e) és g) pontjában meghatározott intézmények;

5. a nevelési-oktatási intézmény működtetője: a nevelési-oktatási intézmények működtetését végző jogi személy vagy települési önkormányzat;

6.2 összevont termékkategória: azon termékek együttese, amelyek esetében a 15. §-ban meghatározott támogatási alap felső határa azonos.

2. Kedvezményezettek

2. § (1) Az óvoda-, és iskolatej programban (a továbbiakban: program) a nemzeti köznevelési törvény szerinti nevelési-oktatási intézményekben óvodai nevelésben részt vevő gyermekek (a továbbiakban: óvodások), általános iskolai nevelésben-oktatásban részt vevő tanulók (a továbbiakban: általános iskolai tanulók), középiskolai és szakiskolai nevelésben-oktatásban részt vevő tanulók (a továbbiakban: középfokú iskolai tanulók), sajátos nevelési igényű óvodások, valamint sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók (a továbbiakban: sajátos nevelési igényű óvodások és tanulók) mint kedvezményezettek vehetnek részt.

(2) A program keretében az e rendeletben meghatározott és kiosztott tejtermékek után igényelhető támogatás. Egy héten legfeljebb négy tanítási vagy nevelési napon, kedvezményezettenként és tanítási vagy nevelési naponként legfeljebb 0,25 liter tejegyenértékkel megegyező mennyiségű tejtermék osztható ki.

3. A támogatás forrása

3. § (1) A középfokú iskolai tanulók ellátása esetén a program lebonyolítása közösségi forrásból kerül finanszírozásra.

(2) Az óvodások, az általános iskolai tanulók, valamint sajátos nevelési igényű óvodások és tanulók ellátása esetén a program lebonyolítása a 657/2008/EK rendelet szerinti támogatás összegéig közösségi forrásból és ehhez kapcsolódóan Magyarország adott évi központi költségvetéséről szóló törvényben meghatározott forrásból kerül finanszírozásra.

(3) A közösségi támogatás forintban meghatározott értékének kiszámításakor a Bizottság 1306/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a kifizető ügynökségek és más szervek, a pénzgazdálkodás, a számlaelszámolás, a biztosítékok és az euro használata tekintetében történő kiegészítéséről szóló, 2014. március 11-i 907/2014/EU felhatalmazáson alapuló rendeletének 31. cikk (1) bekezdésének és 40. cikkének megfelelően az adott támogatási időszakban annak az időszaknak a kezdő napján érvényes, az Európai Központi Bank által hivatalosan közzétett forint/euró középárfolyamot kell alapul venni, amelyre a kifizetési kérelem vonatkozik.

(4) Az általános iskolák a székhelyük alapján, a 7–9. melléklet szerint kerülnek az igényelhető támogatási mérték tekintetében besorolásra. A támogatási kategóriákba való besorolás a székhely település tárgyévi költségvetési törvény szerinti egy főre jutó iparűzési adóerő-képessége összegének, valamint a településnek az adott költségvetési évet megelőző két évben az önkormányzati fejezeti tartalékból való rendkívüli, illetve kiegészítő támogatásban való részesülése figyelembevételével történik.

4. A támogatás igénybevétele

4. § (1) A támogatást a fenntartó és a szállító között az 5. § és a 8–11. § szerint létrejött szállítási szerződésben foglaltaknak (a továbbiakban: szállítási szerződés) megfelelően a támogatás előfinanszírozását vállaló szerződő fél (a továbbiakban: kérelmező) igényelheti.

(2)3 A támogatást olyan kérelmező igényelheti, amely rendelkezik a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv intézkedésben történő részvételre vonatkozó, 7. § szerinti előzetes jóváhagyásával.

5. § E rendelet szerinti támogatás akkor nyújtható, ha a fenntartó és a szállító olyan szállítási szerződést kötött egymással, amely szerződésben meghatározott termékek megfelelnek az élelmiszer-higiéniáról szóló, 2004. április 29-i 852/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletben, és az állati eredetű élelmiszerek különleges higiéniai szabályainak megállapításáról szóló, 2004. április 29-i 853/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletben (a továbbiakban: 853/2004/EK rendelet) foglaltaknak, így különösen annak a követelménynek, hogy a termékeket a 853/2004/EK rendelet szerint engedélyezett üzemben állították elő, továbbá megfelelnek a 853/2004/EK rendelet II. Melléklet I. Szakaszában meghatározott jelölési előírásoknak.

5. Az előzetes jóváhagyási kérelem, a szállítási szerződés jóváhagyása iránti kérelem, valamint a kifizetési kérelem benyújtására vonatkozó közös szabályok

6. § (1)4 A kérelmező a 7. § (2) bekezdése szerinti, a programban történő részvételének előzetes jóváhagyása iránti kérelmét (a továbbiakban: előzetes jóváhagyási kérelem), a 11. § (1) bekezdése szerinti szállítási szerződés jóváhagyása iránti kérelmét, valamint a 14. § (1) bekezdése szerinti kifizetési kérelmét, és azok mellékleteit a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) által erre a célra rendszeresített elektronikus űrlapon, ügyfélkapun keresztül köteles benyújtani.

(2) Az a kérelmező jogosult az (1) bekezdés szerinti bármely kérelem benyújtására, amely a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény (a továbbiakban: 2007. évi XVII. törvény) szerinti nyilvántartásba vételi kötelezettségének eleget tett.

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott kérelmekhez csatolandó dokumentumok szkennelés útján előállított változatát elektronikus úton, olvasható formában kell csatolni az adott kérelemhez.

(4) Az előzetes jóváhagyási kérelem és a szállítási szerződés jóváhagyása iránti kérelem a 11. § (1) bekezdésében rögzített határidő végéig, a kifizetési kérelem a benyújtását követő naptól számított tíz napon belül, de legkésőbb a 14. § (1) bekezdésében rögzített határidő végéig elektronikus úton módosítható. A kérelem módosítása esetén az utolsó kérelem kerül elbírálásra, a kérelem benyújtásának időpontját az utolsó módosító kérelem benyújtásának időpontja jelenti.

(5)5 Az ügyfél vagy meghatalmazás alkalmazása esetén a meghatalmazott a Kincstár részére teljesítendő, e rendeletben meghatározott intézkedésben való részvétele megalapozottságának vizsgálatához, megállapításához szükséges bejelentési, adatszolgáltatási, valamint a hiánypótlásra és a nyilatkozattételre vonatkozó kötelezettségét – kivéve a jogorvoslati, a bírósági felülvizsgálati és a felügyeleti eljárásokat – kizárólag elektronikus úton, ügyfélkapun keresztül köteles teljesíteni.

(6)6 Ha az (1) bekezdésben meghatározott dokumentumok benyújtása, valamint az (5) bekezdésben foglalt kötelezettségek elektronikus úton történő teljesítése során az ügyfél helyett és nevében meghatalmazottja jár el, a meghatalmazott saját ügyfélkapuját használja az eljárási cselekmények elvégzéséhez. Az eljárási cselekmény meghatalmazott általi elektronikus elvégzését megelőzően a meghatalmazottnak kérelmeznie kell a nyilvántartásba vételét a Kincstár által vezetett Egységes Mezőgazdasági Ügyfél-nyilvántartási Rendszerben (a továbbiakban: ügyfél-nyilvántartási rendszer), továbbá az eljárására vonatkozó meghatalmazást személyesen, postai úton, vagy elektronikus úton, ügyfélkapun keresztül be kell nyújtania a Kincstár részére.

(7)7 A meghatalmazást a Kincstár által erre a célra rendszeresített papír alapú vagy elektronikus nyomtatványon kell benyújtani, amely tartalmazza:

a) a meghatalmazás típusát,

b) a meghatalmazó és a meghatalmazott adatait,

c) a meghatalmazás érvényességi idejére vonatkozó adatokat,

d) azon intézkedéseket, amelyekre a meghatalmazás kiterjed,

e) a meghatalmazó nyilatkozatát az iratok kézbesítésére vonatkozóan, továbbá

f) a meghatalmazás érvényességéhez szükséges formai kellékeket.

(8)8 A Kincstár kizárólag a (7) bekezdés szerinti, hiánytalan adattartalmú meghatalmazást veszi nyilvántartásba, hiányos meghatalmazás esetén a Kincstár a meghatalmazott eljárására vonatkozó kérelmet elutasítja.

(9)9 A meghatalmazott saját ügyfélkapuján keresztül, elektronikus úton benyújtott meghatalmazást – a (14) bekezdésben foglaltak kivételével – az eljárási cselekmény elvégzését megelőzően legalább öt nappal postai úton vagy személyesen is be kell nyújtani a Kincstárhoz. A meghatalmazást a Kincstár a beérkezését követő három napon belül nyilvántartásba veszi, és erről döntést hoz. A (14) bekezdésben foglaltak kivételével a meghatalmazott csak a postai úton vagy személyesen benyújtott meghatalmazás Kincstár általi nyilvántartásba vételét követően végezhet eljárási cselekményt.

(10)10 A meghatalmazó által saját ügyfélkapuján keresztül benyújtott meghatalmazás a (9) bekezdésben foglaltaktól eltérően a meghatalmazás elektronikus beérkezésének időpontjában hatályossá válik a Kincstárral szemben, amit papír alapon nem kell eljuttatni a Kincstár részére.

(11) A meghatalmazás módosítására a meghatalmazás bejelentésére vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.

(12)11 A meghatalmazás megszüntetésére irányuló kérelem az erre rendszeresített elektronikus vagy papír alapú nyomtatványon nyújtható be a Kincstárhoz.

(13)12 A meghatalmazott saját ügyfélkapuján keresztül benyújtott, a meghatalmazás megszüntetésére irányuló kérelmet az elektronikus benyújtást követő öt napon belül postai úton vagy személyesen is el kell juttatni a Kincstárhoz. A postai úton vagy személyesen történő benyújtás hiányában a meghatalmazás megszüntetése a Kincstár irányába nem hatályos.

(14)13 Ha a meghatalmazott mellett az ügyfél is rendelkezik ügyfélkapus hozzáféréssel, a meghatalmazott által, ügyfélkapun benyújtott meghatalmazást, illetve annak módosítását vagy megszüntetését a meghatalmazó elektronikusan jóváhagyhatja. A meghatalmazó által elektronikusan jóváhagyott meghatalmazást, módosítást vagy megszüntetést papír alapon nem kell eljuttatni a Kincstár részére, az a meghatalmazó általi jóváhagyás elektronikus beérkezésének időpontjában hatályossá válik a Kincstárral szemben.

(15) Több meghatalmazott esetén az ügyfelet a meghatalmazottak bármelyike képviselheti, azonban az elektronikus kérelemkitöltő felületre egyidejűleg csak egy meghatalmazott léphet be.

(16)14 Ha az ügyfélnek több meghatalmazottja van, a Kincstár az iratokat az ügyfél által kijelölt meghatalmazottnak kézbesíti, az ügyfél általi kijelölés hiányában az irat – az ügyfél egyidejű értesítésével – a Kincstár által kijelölt meghatalmazott részére kerül kézbesítésre.

6. A programban történő részvétel előzetes jóváhagyása

7. § (1) Az e rendelet hatálybalépése előtt kiadott előzetes jóváhagyások az e rendelet alapján indult eljárásokban nem vehetők figyelembe.

(2)15 A kérelmezőnek az 1. mellékletben meghatározott adattartalmú előzetes jóváhagyási kérelmét legkésőbb a szállítási szerződésnek a 11. § (1) bekezdése szerinti benyújtásával egyidejűleg kell benyújtania a 6. §-ban foglaltak szerint a Kincstárhoz.

(3) A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: önkormányzati törvény) alapján alakított önkormányzati társulás esetében, ha a társulás az előfinanszírozó fél, az előzetes jóváhagyási kérelmet kizárólag a társulás nyújthatja be, tagönkormányzat nem. Az előzetes jóváhagyási kérelemhez önkormányzati társulások esetében csatolni kell az önkormányzatok által kötött társulási megállapodást.

(4)16 Az előzetes jóváhagyási kérelmek tárgyában a Kincstár a kérelem Kincstárhoz történő beérkezését követő tizenöt napon belül döntést hoz.

7. A szállító kiválasztása, a szállítási szerződés megkötése, jóváhagyása

8. § (1) A szállítási szerződést egy adott tanév vonatkozásában kell kötni. Szállítás kizárólag

a) az adott tanév első félévére, az 1. § 3. pont a) és b) alpontjában meghatározott időszakok tekintetében,

b) az adott tanév második félévére, az 1. § 3. pont c), d) és e) alpontjában meghatározott időszakok tekintetében, vagy

c) a tanév első és második félévére egyszerre

vállalható.

(2) A fenntartó és a szállító által egy okiratba foglalt szállítási szerződés több, ugyanazon fenntartóhoz tartozó, programba bevonni kívánt nevelési-oktatási intézményre is vonatkozhat.

(3) Egy nevelési-oktatási intézményre vonatkozóan egy tanév vonatkozásában kizárólag egy szállítóval, egyetlen szállítási szerződés köthető.

(4) A (3) bekezdéstől eltérően abban az esetben, ha az intézményhez a székhelyén kívüli más településen működő tagintézmény tartozik, és a tagintézmény ellátását az intézményt ellátó szállító nem vállalja, az érintett tagintézményre vonatkozó szállítási szerződést a fenntartó másik szállítóval is megkötheti.

(5) Abban az esetben, ha egy adott nevelési-oktatási intézményben tanuló kedvezményezettek támogatott termékkel való ellátására több szállító tesz ajánlatot, a 9. §-ban meghatározott feltételek szerinti pontok alapján rangsorolni kell a szállítókat. A rangsorolás alapján a legtöbb pontszámot elért szállítóval kell a fenntartónak a szállítási szerződést megkötnie. A kialakított rangsort a fenntartónak a döntést követő harminc napon belül a hivatalos honlapján közzé kell tennie és ezzel egyidejűleg a 10. melléklet szerinti formátumban, elektronikus úton meg kell küldenie az agrárpolitikáért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) részére (iskolatej@fm.gov.hu).

9. § (1) A szállítók rangsorolása esetén a feltüntetett pontszám figyelembevételével előnyben kell részesíteni azt a szállítót, amely

a) a megkötött szállítási szerződéssel a teljes tanév vonatkozásában folyamatos szállítást vállal (10 pont);

b) a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal által engedélyezett tejipari feldolgozó üzemmel vagy tejtermelést folytató tenyészettel rendelkezik, vagy amelynek tulajdonosi körét vagy üzletrészét legalább 80% tulajdoni hányaddal tejfeldolgozó üzemmel vagy tejtermelést folytató tenyészettel rendelkező gazdasági szervezet vagy magánszemély birtokolja (9 pont);

c) a kistermelői élelmiszer-termelés, -előállítás és -értékesítés feltételeiről szóló 52/2010. (IV. 30.) FVM rendelet értelmében kistermelő vagy a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény 3. §-a alapján mikro-, kis- és középvállalkozás (9 pont);

d) a szerződés teljes időtartamára vállalja az előfinanszírozást (8 pont);

e) nagyobb termékvariációt tud biztosítani egy ellátási hét alatt (7 pont);

f) a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény szerint meghatározott újrafelhasználható csomagolóanyagot alkalmaz (7 pont);

g) a gyártástól számított legalább nyolc napos fogyaszthatósági vagy minőségmegőrzési időtartamot vállal a termékeire (5 pont).

(2) Az (1) bekezdés e) pontja szerint vállalt termékek esetében az egyes termékek ára tekintetében az alábbi pontrendszer alkalmazandó:

a) az 1234/2007/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, (az egységes közös piacszervezésről szóló rendelet) 2013. december 17-ei 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: 1308/2013/EU rendelet ) VII. melléklet IV. rész III. szakasza szerinti teljes tej, illetve 2,8% (m/m) zsírtartalmú tej, valamint laktóz intoleranciában szenvedő gyermekek részére az 1308/2013/EU rendelet VII. melléklet IV. rész III. szakasza szerinti fogyasztói tej, azzal, hogy a tejtermék laktóztartalma a fogyasztásra kész állapotban kevesebb, mint 0,1 g/100 g (a továbbiakban: „I/a. teljes/félzsíros tej”) esetében a 15. § a) pontjában meghatározott bruttó vételárnál magasabb ajánlat esetén 0 pont, a meghatározott bruttó a vételár 3%-onkénti csökkenése esetén 1,5-1,5 pont,

b) az 1308/2013/EU rendelet VII. melléklet IV. rész III. szakasza szerinti zsírszegény (1,5–1,8% m/m%) tej (a továbbiakban: „I/a. zsírszegény tej”) esetében a 15. § b) pontjában meghatározott bruttó vételárnál magasabb ajánlat esetén 0 pont, a meghatározott bruttó vételár 8%-onkénti csökkenése esetén 1,5-1,5 pont,

c) a Magyar Élelmiszerkönyv kötelező előírásairól szóló 152/2009. (XI. 12.) FVM rendelet (a továbbiakban: MÉ) 13. melléklet B. rész 1.1.1. pontja szerinti ízesített tejkészítmények, azzal a feltétellel, hogy az ízesített késztermékben – a 657/2008/EK rendelet I. melléklete I. kategória b) pontjának megfelelően – a tejhányad legalább 90% (m/m) és az 1.3. pontja szerint zsíros vagy félzsíros kategóriába esik, valamint laktóz intoleranciában szenvedő gyermekek részére az 1308/2013/EU rendelet VII. melléklet IV. rész III. szakasza szerinti fogyasztói tej, azzal, hogy a tejtermék laktóztartalma a fogyasztásra kész állapotban kevesebb, mint 0,1 g/100 g (a továbbiakban: „I/b. zsíros/félzsíros ízesített tej”) esetében a 15. § a) pontjában meghatározott bruttó vételárnál magasabb ajánlat esetén 0 pont, a meghatározott bruttó vételár 3%-onkénti csökkenése esetén 2,5-2,5 pont,

d) a MÉ 13. melléklet B. rész 1.1.1. pontja szerint ízesített tejkészítmények, azzal a feltétellel, hogy az ízesített késztermékben – a 657/2008/EK rendelet I. melléklete I. kategória b) pontjának megfelelően – a tejhányad legalább 90% (m/m) legyen, továbbá azzal a feltétellel, hogy a MÉ 13. számú melléklet B. rész 1.3. pontja szerint zsírszegény kategóriába esik (a továbbiakban: „I/b. zsírszegény ízesített tej”) esetében a 15. § b) pontjában meghatározott bruttó vételárnál magasabb ajánlat esetén 0 pont, a meghatározott bruttó vételár 8%-onkénti csökkenése esetén 2-2 pont,

e) a MÉ 13. melléklet B. rész 2.1.1. pont a) és b) alpontjában meghatározott élőflórás savanyú natúr tejkészítmény (natúr joghurt és kefir), amely a 657/2008/EK rendelet I. melléklet I. kategória c) pontjának megfelelően 90 tömegszázalékban tartalmaz tejet (a továbbiakban: „I/c. natúr joghurt” és „I/c. natúr kefir”) esetében a 15. § c) pontjában meghatározott bruttó vételárnál magasabb ajánlat esetén 0 pont, a meghatározott bruttó vételár 10%-onkénti csökkenése esetén 1,5-1,5 pont,

f) a MÉ 13. melléklet B. rész 2.1.2. pontjában meghatározott élőflórás savanyú tejkészítmény, amely gyümölcslével vagy egyéb ízesítőanyaggal ízesített és, amely a 657/2008/EK rendelet I. melléklet I. kategória c) pontjának megfelelően 90 tömegszázalékban tartalmaz tejet (a továbbiakban: „I/c. gyümölcsleves/ízesített joghurt”) esetében a 15. § d) pontjában meghatározott bruttó vételárnál magasabb ajánlat esetén 0 pont, a meghatározott bruttó vételár 10%-onkénti csökkenése esetén 2-2 pont,

g) a MÉ 13. melléklet B. rész 2.1.2. pontjában meghatározott élőflórás savanyú tejkészítmény, amely gyümölccsel ízesített és, amely a 657/2008/EK rendelet I. melléklet II. kategóriájának megfelelően 75 tömegszázalékban tartalmaz tejet (a továbbiakban: „II. gyümölcsdarabos joghurt”) esetében a 15. § e) pontjában meghatározott bruttó vételárnál magasabb ajánlat esetén 0 pont, a meghatározott bruttó vételár 10%-onkénti csökkenése esetén 2,5-2,5 pont,

h) a MÉ 13. melléklet B. rész 7.1.1. vagy 7.1.2. pontjában meghatározott, nem ízesített ömlesztett sajtok, amelyek a 657/2008/EK rendelet I. melléklet III. kategóriájának megfelelően legfeljebb 10 tömegszázalékban tartalmaznak tejidegen összetevőt, és megfelelnek a MÉ 13. melléklet B. rész 7.3. pontja szerinti félzsíros vagy zsíros kategóriának (a továbbiakban: „III. ömlesztett sajt”) esetében a 15. § f) pontjában meghatározott bruttó vételárnál magasabb ajánlat esetén 0 pont, a meghatározott bruttó vételár 10%-onkénti csökkenése esetén 2,5-2,5 pont

adható.

(3) A 6. mellékletben meghatározott promóciós intézkedések közül legalább két intézkedés vállalása esetén a szállító részére 5 pontot kell adni, minden további vállalás esetén 0,5 pontot kell adni.

(4) Az (1)–(3) bekezdés alapján pont csak vállalt feltétel után adható, az (1)–(3) bekezdésben meghatározott pontszámot nem lehet csökkenteni.

(5) Az (1)–(3) bekezdés szerinti vállalások (a továbbiakban együtt: vállalások) érvényesülését a szállítási szerződésben rögzíteni kell.

(6) Amennyiben a szállítási szerződésben rögzített vállalások nem teljesülnek, erről az intézmény és a szállító jegyzőkönyvet állít ki, amelyet megküld a miniszternek. A felek a jegyzőkönyvben kötelesek egyértelműen megjelölni, hogy melyik fél miatt nem valósultak meg a vállalások. Amennyiben a vállalások egyértelműen a szállító mulasztása miatt nem valósultak meg, a fenntartó a szállítót a következő évi ajánlattételi felhívás során – amennyiben más ajánlattevő is tesz ajánlatot – kizárja.

(7) A vállalások, különösen a promóciós intézkedések megvalósulását a miniszter jogosult helyszíni ellenőrzés keretében ellenőrizni.

10. § (1) A támogatás igénylésének feltétele, hogy a szállítási szerződés legalább az alábbi elemeket tartalmazza:

a) felek azonosító adatai (név, cím, adószám),

b) a felek képviselőinek azonosító adatai (név, cím),

c) a kapcsolattartó adatai és elérhetőségei (név, cím, telefonszám, fax szám, e-mail cím),

d) a fenntartó – Oktatási Hivatal által kiadott – azonosítója, a fenntartó típusa,

e) az ellátott intézmények adatai (név, székhely megyéje, pontos címe, OM azonosító szám),

f) a kérelmező (előfinanszírozó) megnevezése,

g) a szállítani tervezett termékek termékkategóriánkénti adatainak kimutatása (termék megnevezése, termékkategória megnevezése, termék kiszerelése, tanév során összességében szállítani tervezett mennyisége, a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal által engedélyezett (a továbbiakban: NÉBIH) saját üzemből szállított termék mennyisége (liter/kg), a NÉBIH által engedélyezett másik üzemben bérgyártott termék mennyisége (liter/kg), továbbá a NÉBIH által engedélyezett üzemből származó és más módon beszerzett termék mennyisége (liter/kg), a saját, a bérgyártó és az egyéb módon bevont üzem vagy üzemek neve, működési engedélyszáma,

h) a tanév megjelölése,

i) feladat ellátási helyenként az átvevő feladat ellátási hely neve, OM azonosítója, az Oktatási Hivatal nyilvántartása szerinti feladat ellátási hely kódja, pontos címe, megyéje, települése,

j) feladat ellátási helyenként az ellátott kedvezményezettek száma kedvezményezett-típusonként,

k) feladat ellátási helyenként az adott tanévben vállalt félévek, félévenként a tanítási napok, a kiosztási napok száma, valamint a kiosztási napok megjelölése,

l) feladat ellátási helyenként a szállítások és a kiosztás tervezett ütemezése, gyakorisága,

m) feladat ellátási helyenként és vállalt félévenként a szállítandó termékek megnevezése, az adott termékek kategóriájának megjelölése, az adott félévben szállítani tervezett mennyisége (kg vagy liter), a kg-ra vagy literre vetített bruttó ára, termékek kiszerelési módja és a kiszerelési mód szerinti egységnyi mennyisége,

n) a megrendelés és annak módosításának menete, és teljesítése,

o) a minőségi kifogás kezelésének módja,

p) a számlázási és fizetési feltételek [számlázás ütemezése (hetente/havonta/időszakonként), számla kötelező adattartalmának rögzítése, pénzügyi teljesítés támogatási konstrukcióból eredő speciális menete],

q) a promóciós intézkedések adatai [felelős megnevezése, kiterjedésének és elérhetőségének meghatározása, tervezett költsége, megvalósítás időszaka, ha helyi kiterjedésű, az érintett intézmények adatainak rögzítése is (OM azonosító, feladat ellátási hely kód, résztvevő kedvezményezettek létszáma)],

r) a felek általános szerződési és a támogatás igénybevételének feltételeként a 657/2008/EK rendeletben, és az 1308/2013/EU tanácsi rendeletben meghatározott kötelezettségei,

s) iratmegőrzési hely meghatározása.

(2) A fenti kötelező adatokat is tartalmazó szállítási szerződés mintát a 3. melléklet tartalmazza.

(3) A szállítási szerződésben a kedvezményezettek számát az ellátni kívánt intézmények alapító okiratában megjelölt keretlétszám figyelembevételével, vagy a nevelési-oktatási intézménybe a szállítási szerződés megkötését követő tanév első évfolyamára beíratott tanulóknak, valamint a szállítási szerződés megkötésének tanévében az első és az utolsó előtti évfolyamra járó tanulóknak a szállítási szerződés megkötésekor fennálló számának alapulvételével kell meghatározni.

(4) Ha a szállító nem rendelkezik a szállított termék vonatkozásában saját, illetve a megrendelések teljesítését teljes mértékben lehetővé tevő saját tejfeldolgozó üzemmel, a kérelmezőnek azt a szerződést, amelyet a szállító egy, a NÉBIH által engedélyezett üzemmel a tejtermék előállítása tárgyában kötött, a szállítási szerződéssel együtt – a 11. § (1) bekezdésében meghatározott határidő szerint – csatolnia kell a szállítási szerződés jóváhagyására irányuló kérelemhez.

(5) A kiszállított termékek mennyiségét a szállító saját üzemében előállított, illetve a NÉBIH által engedélyezett üzem által gyártott és egyéb módon beszerzett, továbbá a (4) bekezdés szerinti gazdálkodó szervezettel kötött szerződésben szereplő termékmennyiségnek le kell fednie. Ha az e bekezdésben foglalt feltétel nem teljesül, a kiszállított termékek után támogatás nem nyújtható.

(6) A szállítási szerződésnek a kérelmező személyére vonatkozó eleme nem módosítható.

(7)17 Ha a szállító az előfinanszírozó, a szállítási szerződés megköthető a nevelési-oktatási intézmény működtetőjével. A szerződéskötés fenntartó általi jóváhagyásról szóló dokumentumot a szerződéssel együtt – a 11. § (1) bekezdésében meghatározott határidő szerint – kell a szállítónak megküldenie a Kincstár részére.

(8) A (7) bekezdés szerint megkötött szállítási szerződések esetén a számlákat a szállítónak a nevelési-oktatási intézmény működtetője részére kell kiállítania a 13. § (2) bekezdése szerinti adattartalommal, továbbá a 13. § (4) bekezdése szerinti esetben a bruttó számlaérték és a támogatástartalom különbözetét a nevelési-oktatási intézmény működtetőjének kell megfizetni a szállító részére.

(9) A (7) bekezdés szerint megkötött szállítási szerződések esetében az e rendelet szerinti, fenntartóra vonatkozó szabályok a nevelési-oktatási intézmény működtetőjére is alkalmazandóak.

11. § (1)18 A kérelmező köteles a szállítási szerződések jóváhagyása iránti kérelmét, a már megkötött szállítási szerződéseit, és az e rendelet szerint csatolandó egyéb dokumentumokat legkésőbb az adott tanév kezdetét megelőző május 1. és május 31. között a 6. §-ban foglaltak szerint megküldeni a Kincstár részére. A benyújtási határidő jogvesztő.

(1a)19

(2) A kérelmező a szállítási szerződések jóváhagyására tanévenként egy kérelmet nyújthat be.

(2a)20 A (2) bekezdésben foglaltaktól eltérően, a 2016/2017-es tanévi szállítási időszakok vonatkozásában a kérelmező az (1a) bekezdésben foglaltak alapján további egy kérelmet nyújthat be.

(3)21 A szállítási szerződés jóváhagyása iránti kérelemben fel nem tüntetett vagy a kérelemhez a benyújtási határidő lejártáig nem csatolt szállítási szerződésben vagy szerződésekben foglalt termékmennyiséget a Kincstár nem veszi figyelembe.

(4)22 A Kincstár a szállítási szerződések jóváhagyása iránti kérelem tárgyában legkésőbb az adott tanév kezdetét megelőző július 31-ig döntést hoz.

(4a)23

(5)24 A Kincstár a szállítási szerződések jóváhagyásakor jóváhagyja az adott tanévre vonatkozó, termékkategóriák szerint szállítható mennyiségeket. A kérelmező köteles a részére jóváhagyott termékmennyiségekről a szerződéses partnereit tájékoztatni.

(6)25 A támogatás felső korlátját a szállítási szerződésben jóváhagyott termékmennyiségek képezik. A Kincstár a szállítani tervezett termékek mennyiségét egy adott szállító és fenntartó viszonyában hagyja jóvá. A szállító és fenntartó viszonylatában, termékkategóriánként jóváhagyott mennyiségek módosítására nincs lehetőség.

(7)26 A kérelmező jogosult – a szerződő partnerével történő közös megegyezés alapján – az azonos fenntartóhoz tartozó nevelési-oktatási intézmények között, azonos összevont termékkategórián belül termékmennyiséget átcsoportosítani. A kiosztott termékmennyiség nem haladhatja meg a szállítási szerződések jóváhagyására vonatkozó döntésben az egyes összevont termékkategóriákra jóváhagyott teljes tanévi mennyiséget. Az összevont termékkategóriák mennyiségi kereteinek vizsgálatakor a Kincstár a kifizetési kérelmek alapján jóváhagyott mennyiségeket veszi figyelembe.

(8)27

(9)28 A kérelmező legkésőbb a kifizetési kérelem benyújtásakor köteles értesíteni a Kincstárt a jóváhagyott szállítási szerződéseit érintő OM azonosító-változásokról, intézmény összevonásáról, megszűnéséről, átalakításáról, fenntartói jog átadásáról és fenntartói jog átalakulásáról. A kifizetési kérelemhez mellékelni kell a változást igazoló dokumentumokat. Ha a kérelmező az intézmény fenntartója, a szállítót is köteles ezzel egyidejűleg ezekről a változásokról értesíteni.

(10)29 A program keretében a szállításokat csak a Kincstár által közölt döntés birtokában lehet megkezdeni. Nem fizethető támogatás azon termékmennyiségek után, amelyeket a Kincstár nem hagy jóvá.

(11)30 A (10) bekezdésben foglaltaktól eltérően, a 2016/2017. tanév augusztus 1. és október 31., valamint november 1. és december 31. közötti szállítási időszakai vonatkozásában, azon szerződés esetében, amelyet 2016. augusztus 31-e után kötöttek meg, a szállítás – a kérelmező felelősségére – a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv szállítási szerződés jóváhagyása iránti kérelem tárgyában hozott döntése hiányában is megkezdhető, azonban kifizetési kérelem csak a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv általi jóváhagyást követően nyújtható be.

8. A támogatható termékek köre

12. § (1) A program keretében a 2. § (1) bekezdése szerinti ellátotti kör részére a nevelési és a tanítási napokon az alábbi termékek kerülhetnek kiosztásra:

a) „I/a. teljes/félzsíros tej”,

b) „I/a. zsírszegény tej”,

c) „I/b. zsíros/félzsíros ízesített tej”,

d) „I/b. zsírszegény ízesített tej”,

e) „I/c. natúr joghurt”,

f) „I/c. natúr kefir”,

g) „I/c. gyümölcsleves/ízesített joghurt”,

h) „II. gyümölcsdarabos joghurt”,

i) „III. ömlesztett sajt”.

(2) Az (1) bekezdésben felsorolt termékeknek meg kell felelniük a 2. mellékletben meghatározott minőségi követelményeknek.

(3) A kiszállított termék kizárólag közvetlenül az adott nevelési-tanítási napon jelenlevő kedvezményezett részére kerülhet kiosztásra, azt a nevelési-oktatási intézmény más (pl. feldolgozási, kereskedelmi, ételkészítési) célra nem használhatja fel.

(4) Egy héten legfeljebb négy tanítási vagy nevelési napon, kedvezményezettenként és tanítási vagy nevelési naponként legfeljebb 0,25 liter tejegyenértékkel megegyező mennyiségű tejtermék osztható ki.

(5) A kiszállított tejtermékek tejegyenértékei a következők:

a) 1 liter kiszállított teljes vagy félzsíros vagy zsírszegény, az e rendelet előírásainak megfelelő hőkezelt fogyasztói tejféleség vagy hőkezelt fogyasztói ízesített tejféleség, a natúr joghurt és kefir, valamint a 657/2008/EK rendelet I. melléklet I. kategória c) pontjának megfelelő ízesített joghurt 1 liter,

b) 1 kg kiszállított, az e rendelet előírásainak megfelelő ömlesztett sajt 2,912 liter,

c) 1 kg kiszállított, az e rendelet előírásainak megfelelő natúr joghurt, kefir, valamint a 657/2008/EK rendelet I. melléklet I. kategória c) pontjának megfelelő ízesített joghurt 0,971 liter,

d) 1 kg kiszállított, a 657/2008/EK rendelet I. melléklet II. kategóriájának megfelelő ízesített joghurt 0,87 liter

tejegyenértéknek felel meg.

(6)31 Ha a termék átvételekor az átvétel helyén az átvételért felelős személy szemrevételezéssel megállapítja, hogy a termék minősége nem felel meg a 2. mellékletben előírtaknak, köteles azt a szállító felé jelezni, és a szállító köteles a szállítási szerződésben meghatározott időn belül a kifogásolt terméket kicserélni. Abban az esetben, ha a szállító a fenti kötelezettségének nem tesz a szállítási szerződésben meghatározott időn belül eleget, az átvételért felelős személy köteles a minőségi kifogást jegyzőkönyvben rögzíteni, és azt a szállító képviselőjével aláíratni, valamint a jegyzőkönyv másolatát a szállító részére átadni. A szállító köteles együttműködni a nevelési-oktatási intézménnyel és fenntartójával vagy annak képviselőjével a minőségi kifogás jegyzőkönyvezése során. A minőségi kifogásról a fenntartó köteles a Kincstárt értesíteni, és az értesítéshez a jegyzőkönyv másolatát mellékelni.

(7) A nevelési-oktatási intézmény köteles a támogatott termék tanulók részére történő kiosztásáról a közétkeztetéstől eltérő időpontban gondoskodni.

9. A kiszállított termékekről kiállított számlával kapcsolatos szabályok

13. § (1)32 A szállító a termékek kiszállításáról szállításonként a bizonylati rendre vonatkozó előírásoknak megfelelő szállítólevelet köteles kiállítani. A termék átvevője a termékek átvételét a szállítólevélen köteles aláírásával igazolni. A nevelési-okatási intézmény a szállító által átadott szállító levelet köteles megőrizni. A Kincstár a szállítóleveleket, és a termékek átvételét igazoló aláírásokat helyszíni ellenőrzés keretében vizsgálhatja.

(2) A szállító a számlát – a 10. § (7) és (8) bekezdése szerinti eset kivételével – a fenntartó részére feladatellátási helyenként állítja ki. A kiállított számlának tételesen tartalmaznia kell az ellátott feladatellátási hely nevét, pontos címét, OM azonosítóját, a feladatellátási hely kódját, a leszállított termék megnevezését – tej, illetve ízesített tej esetében annak zsírtartalmát – a 12. § (1) bekezdése szerinti pontos kategóriáját, mennyiségét és ellenértékét.

(3) Amennyiben a szállító az előfinanszírozó, a (2) bekezdésben rögzített adatokon felül a kiállított számlának tételesen tartalmaznia kell a leszállított termék ellenértékének támogatástartalmát. A támogatástartalom nem haladhatja meg az adott termékkategóriához a 15. §-ban meghatározott maximális összeget.

(4) Amennyiben a szállító az előfinanszírozó, és a bruttó számlaérték meghaladja a számla támogatástartalmát, a fenntartó a szállítónak a bruttó számlaérték és a támogatástartalom különbözetét fizeti meg. Valamely jogosultsági feltétel fenntartó hibájából eredő nem teljesülése esetén a fenntartó köteles a szállító részére a kieső támogatás összegét megfizetni.

10. A kifizetési kérelem benyújtása

14. § (1)33 A kérelmező az 5. mellékletben meghatározott adattartalmú kifizetési kérelmét az 1. § 3. pontjában meghatározott szállítási időszakokban kiszállított tejtermékekre vonatkozóan, időszakonként egy alkalommal, az adott időszakot követő harmadik hónap utolsó napjáig nyújthatja be a Kincstárhoz a 6. §-ban foglaltak szerint.

(1a)34 A kérelmező a 2016/2017. tanév augusztus 1-től október 31-ig tartó időszakára vonatkozóan – az (1) bekezdésben foglaltaktól eltérően – a 11. § (1a) bekezdésben foglaltak alapján benyújtott szállítási szerződése vagy szerződései alapján teljesített szállításokra további egy, önálló, az 5. mellékletben meghatározott adattartalmú kifizetési kérelmet nyújthat be a Kincstárhoz a 6. §-ban foglaltak szerint.

(2) A kifizetési kérelem (1) bekezdésben meghatározott határidőn túli benyújtása esetén a 657/2008/EK rendelet 11. cikk (3) bekezdése szerinti jogkövetkezmények kerülnek alkalmazásra.

(3) Ha a támogatás előfinanszírozója az önkormányzati törvény alapján alakított önkormányzati társulás, az (1) bekezdés szerinti kifizetési kérelmet a társulás nyújthatja be.

(4) A kifizetési kérelemhez az erre a célra kialakított elektronikus kérelemkitöltő felületen csatolni kell az adott szállítási időszakra vonatkozó, a támogatott termékek értékesítését igazoló számlákat. Elektronikus úton be kell nyújtani továbbá minden számla vonatkozásában az 5. melléklet 4. pontja szerinti adatokat.

(5)35 A Kincstár a kifizetési kérelmekről a kérelem hiánytalanná válását követő negyvenöt napon belül döntést hoz, és a forrás rendelkezésre állása esetén haladéktalanul elrendeli a támogatás jogos összegének a kérelmező által az ügyfél-nyilvántartási rendszerben megadott fizetési számlára történő átutalását.

11. Bruttó vételár

15. § E rendelet alkalmazásában a támogatás alapja a szerződés szerinti bruttó vételár, de legfeljebb

a) az „I/a. teljes/félzsíros tej” és „I/b. zsíros/félzsíros ízesített tej” esetében 32,5 Ft/dl,

b) az „I/a. zsírszegény tej” és „I/b. zsírszegény ízesített tej” esetében 13,2 Ft/dl,

c) az „I/c. natúr joghurt és „I/c. natúr kefir” esetében 395 Ft/kg,

d) az „I/c. gyümölcsleves/ízesített joghurt” esetében 460 Ft/kg,

e) a „II. gyümölcsdarabos joghurt” esetében 485 Ft/kg,

f) a „III. ömlesztett sajt” esetében 1400 Ft/kg.

12. Általános iskolai tanulók ellátásának támogatása

16. § (1) Az általános iskolai tanulók ellátására igényelhető támogatás mértéke a 7. melléklet szerinti székhelyű nevelési-oktatási intézmény esetében a tejtermékek bruttó vételárának száz százaléka, de legfeljebb a 15. §-ban meghatározott támogatási alap felsőhatár.

(2) Az általános iskolai tanulók ellátására igényelhető támogatás mértéke a 8. melléklet szerinti székhelyű nevelési-oktatási intézmény esetében a 657/2008/EK rendelet szerinti támogatási érték, valamint a 657/2008/EK rendelet szerinti támogatási érték és a bruttó vételár – de legfeljebb a 15. §-ban meghatározott támogatási alap felsőhatár – különbözetének ötven százaléka.

(3) Az általános iskolai tanulók ellátására igényelhető támogatás mértéke a 9. melléklet szerinti székhelyű nevelési-oktatási intézmény esetében a 657/2008/EK rendelet szerinti támogatási érték, valamint a 657/2008/EK rendelet szerinti támogatási érték és a bruttó vételár – de legfeljebb a 15. §-ban meghatározott támogatási alap felsőhatár – különbözetének húsz százaléka.

(4) Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók esetében igényelhető támogatási összeg a tejtermékek bruttó vételárának száz százaléka – de legfeljebb a 15. §-ban meghatározott támogatási alap felsőhatár – függetlenül attól, hogy a tanuló gyógypedagógiai intézményben vagy a többi tanulóval együtt, azonos iskolai osztályban részesül nevelésben, oktatásban, vagy fejlesztőiskolai oktatás keretében teljesíti a tankötelezettségét.

(5) A nevelési-oktatási intézmény székhelyén kívül más településen működő intézményegység esetén a 7–9. melléklet szerinti besorolás alapját – az (1)–(3) bekezdésben foglaltaktól eltérően – az a település képezi, ahol a tagintézmény működik.

13. Óvodások ellátásának támogatása

17. § (1) Az óvodások ellátására igényelhető támogatás mértéke a 657/2008/EK rendelet szerinti támogatási érték, valamint a 657/2008/EK rendelet szerinti támogatási érték és a bruttó vételár – de legfeljebb a 15. §-ban megjelölt támogatási alap felsőhatár – különbözetének ötven százaléka.

(2) Sajátos nevelési igényű óvodások esetében igényelhető támogatási összeg a tejtermékek bruttó vételárának száz százaléka – de legfeljebb a 15. §-ban megjelölt támogatási alap felsőhatár – függetlenül attól, hogy az óvodás gyógypedagógiai intézményben vagy a többi óvodással együtt, azonos óvodai csoportban részesül nevelésben.

14. Középfokú iskolai tanulók ellátásának támogatása

18. § A középfokú iskolai tanulók ellátása esetén a program lebonyolítása során a 657/2008/EK rendeletben meghirdetett közösségi támogatás mértékéig igényelhető támogatás.

15. Elektronikus kapcsolattartás

19. § (1) Az ügyfél vagy meghatalmazás alkalmazása esetén a meghatalmazott az elektronikus kérelemkitöltő felületen nyilatkozhat arról, hogy elektronikus kapcsolattartást választ.

(2)36 Ha az ügyfél vagy a meghatalmazott elektronikus kapcsolattartást választ, a Kincstár az értesítéseket, dokumentumokat, döntéseit – amennyiben ennek a technikai feltételei fennállnak – elektronikus úton közli az ügyféllel vagy meghatalmazottjával.

(3) Az ügyfél vagy a meghatalmazott az elektronikus kapcsolattartásra irányuló nyilatkozatát visszavonhatja.

(4)37 Az ügyfél vagy a meghatalmazott által bejelentett kapcsolattartási forma megváltoztatása esetén a Kincstár a másik kapcsolattartási formára történő áttérés ügyfél általi bejelentését követő tíz napon belül készült dokumentumokat a korábbi kapcsolattartási formában is megküldheti az ügyfél részére.

16. Nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettség, ellenőrzés

20. § (1)38 A nevelési-oktatási intézmény köteles a Kincstár által a honlapján közleményben megjelentetett nyomtatvány szerint naprakész nyilvántartást vezetni az intézménybe felvett kedvezményezettek, valamint az adott tanítási, nevelési napon jelen lévő kedvezményezettek számáról és a kiosztott tejtermékek mennyiségéről a 12. § (1) bekezdésében meghatározott kategóriánkénti részletezésben. A nevelési-oktatási intézmény köteles a nyilvántartás eredeti, a nevelési-oktatási intézmény vezetője által jóváhagyott példányát az adott támogatási időszak lejártát követő öt évig megőrizni. Amennyiben az adott közoktatási intézmény több tagintézménnyel rendelkezik, a nyilvántartást tagintézményenként köteles vezetni.

(2)39 Ha a támogatás igénylője a szállító, köteles a Kincstár által a honlapján közleményben megjelentetett nyomtatvány szerint naprakész nyilvántartást vezetni a nevelési-oktatási intézményekről, valamint az ezeknek az intézményeknek szállított termékekről és azok mennyiségéről.

(3)40 A Kincstár a nevelési-oktatási intézményben, a fenntartónál, a szállítónál és annak alvállalkozójánál helyszíni ellenőrzést végezhet.

(4) A kérelmező a helyszíni ellenőrzés során köteles a székhelyén biztosítani a támogatással érintett eredeti dokumentumoknak, nyilvántartásoknak a rendelkezésre állását.

(5)41 Ha a Kincstár megállapítja, hogy a nevelési-oktatási intézmény nem teljesítette az e rendeletben foglaltakat – különös tekintettel a nevelési-oktatási intézmény naprakész nyilvántartási kötelezettségére –, az érintett támogatás összege a fenntartónál a 2007. évi XVII. törvény 69. §-a szerinti, jogosulatlanul igénybevett támogatásnak minősül.

(6)42 Ha a támogatás igénylője a fenntartó, és a támogatás átutalását megelőző ellenőrzés során a Kincstár megállapítja, hogy a nevelési-oktatási intézmény nem teljesítette az e rendeletben foglaltakat – különös tekintettel a nevelési-oktatási intézmény naprakész nyilvántartási kötelezettségére –, a kérelmező nem jogosult az érintett nevelési-oktatási intézmény esetében igényelhető támogatás igénybevételére.

21. §43 A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet szerinti köznevelési információs rendszer működtetője minden év október 31-ig, november 30-ig, február 28-ig, és április 30-ig elektronikus úton megküldi az óvodai, általános és középfokú iskolai feladatot ellátó intézmények, tagintézmények és fenntartóik közérdekű adatait (az intézmény neve, OM azonosítója, feladatellátási hely azonosítója, feladat ellátási hely neve, megyéje, települése, címe, feladatellátási helyek közül az intézmény székhelyének megjelölése, a fenntartó neve és azonosítója, fenntartó adószáma és típusa, az intézmény székhelye, székhelyének címe, nevelés-oktatás jellege, feladat ellátási hely férőszáma, nappali képzésben felvehető maximális létszám) a Kincstár, valamint az agrárpolitikáért felelős miniszter részére.

17. A programot népszerűsítő plakát

22. § A 657/2008/EK rendelet 16. cikkében foglaltak alapján minden, a programban résztvevő intézménynek – a 657/2008/EK rendelet III. mellékletében meghatározott minimumfeltételeknek megfelelő –, a programot népszerűsítő plakátot kell elhelyeznie az intézmény főbejáratánál.

18. A programot és a tejfogyasztást népszerűsítő kommunikáció támogatása

23. § (1) Nevelési-oktatási intézményekben folytatott iskolai edukációs tevékenység évente a Magyarország adott évi központi költségvetéséről szóló törvényben iskolatej-programra meghatározott forrás legfeljebb 1%-áig támogatható.

(2) Az edukációs tevékenységnek közvetlenül kapcsolódnia kell a programhoz, annak a szélesebb nyilvánossághoz kell szólnia, és az alábbi kommunikációs intézkedések és tevékenységek keretében valósulhat meg:

a) tájékoztató kampányok folytatása, műsorok sugárzása, elektronikus közlemények, újságok kiadása, internetes felület kialakítása, valamint egyéb kommunikációs eszközök alkalmazása révén;

b) a programnak a szélesebb nyilvánossággal való megismertetésére hivatott tájékoztató találkozók, konferenciák, szemináriumok és workshopok, valamint hasonló események szervezése;

c) tájékoztató és promóciós anyagok készítése.

(3) Az iskolatej-ellátásban érintett szállítók nem jogosultak a programot népszerűsítő kommunikációs támogatásra.

(4) A támogatás további céljairól és a támogatható egyéb tevékenységekről, a pályázók lehetséges köréről, a pénzügyi feltételekről és a benyújtási határidőről a miniszter pályázatot ad ki.

(5)44 A miniszter a pályázatokra vonatkozó döntés előkészítése érdekében véleményező szervként a Kincstár, a miniszter által vezetett minisztérium, valamint a Tej Szakmaközi Szervezet és Terméktanács szakértőiből álló Bíráló Bizottságot állít fel. A Bíráló Bizottság tagjait a miniszter ideiglenes hatállyal nevezi ki, és működési rendjét a miniszter állapítja meg.

(6) A Bíráló Bizottság a pályázatok között a pályázati kiírásban meghatározott feltételek alapján rangsort állít fel, és támogatási javaslatot tesz a miniszter részére.

(7) A támogatásra vonatkozó döntést a Bíráló Bizottság javaslata alapján és bevonásával a miniszter hozza meg. A programot népszerűsítő edukációs program végrehajtása vonatkozásában a miniszter jogosult szerződést kötni.

(8)45 A támogatási döntésről – annak meghozatalát követő tíz napon belül – a miniszter írásban értesíti a pályázót, és ezzel egyidejűleg értesítést küld a Kincstár részére.

(9)46 A kifizetési kérelmet a Kincstárhoz kell benyújtani a megvalósítást alátámasztó dokumentumokkal, kifizetési bizonylatokkal. A kifizetési kérelemhez csatolni kell a megbízási vagy vállalkozási szerződést, és a miniszter arról szóló igazolását, hogy a nyertes pályázó által történt megvalósítást teljesítettnek ítéli (teljesítés-igazolás).

19. Záró rendelkezések

24. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

25. §47 (1) E rendeletnek az óvoda-, és iskolatej program szabályozásáról szóló 19/2015. (IV. 24.) FM rendelet módosításáról szóló 60/2016. (IX. 14.) FM rendelettel [a továbbiakban: 60/2016. (IX. 14.) FM rendelet] megállapított 1. § 6. pontját, valamint a 11. § (7) bekezdését a 60/2016. (IX. 14.) FM rendelet hatálybalépésekor48 folyamatban levő ügyekben is alkalmazni kell.

(2) E rendeletnek a 60/2016. (IX. 14.) FM rendelettel hatályon kívül helyezett 11. § (8) bekezdését a 60/2016. (IX. 14.) FM rendelet hatálybalépésekor49 folyamatban levő ügyekben nem kell alkalmazni.

20. Az Európai Unió jogának való megfelelés

26. § Ez a rendelet az oktatási intézmények tanulóinak tejjel és egyes tejtermékekkel való ellátására irányuló közösségi támogatás tekintetében az 1234/2007/EK tanácsi rendelet alkalmazásával kapcsolatos részletes szabályok megállapításáról szóló, 2008. július 10-i 657/2008/EK bizottsági rendelet végrehajtását szolgálja.

1. melléklet a 19/2015. (IV. 24.) FM rendelethez50

Előzetes jóváhagyási kérelem adattartalma
1. Kérelmező ügyfél-azonosító száma.
2. Kérelmező neve.
3. Kérelmező kapcsolattartójának adatai (név, cím, e-mail cím, telefonszám, fax szám).
4. A támogatás igénylőjének megjelölése (szállító vagy fenntartó).
5. Amennyiben a kérelmező a fenntartó, úgy a fenntartó típusa (állami intézményfenntartó szerv, óvodafenntartó települési önkormányzat, óvodafenntartó önkormányzati társulás, országos nemzetiségi önkormányzat, alapítvány, egyházi jogi személy, vagy egyéb) és fenntartó azonosítója.
6. Nyilatkozatok: n
6.1. Kijelenti, hogy a támogatott tejtermékeknek a kedvezményezettek részére történő kiosztásáért felelősséget vállal.
6.2. Kijelenti, hogy a támogatott tejtermékeket csak azon intézmény vagy intézmények általános iskolai tanulóinak, szakiskolai vagy középfokú iskolai tanulóinak, és óvodai nevelésben részesülő gyermekek részére biztosítja, aki vagy akik tekintetében a támogatást közvetve vagy közvetlenül kérelmezi.
6.3. Kijelenti, hogy a támogatott tejtermékeket ételek elkészítéséhez nem használja fel, és biztosítja, hogy a fenntartott intézmények sem használják fel ilyen célra.
6.4. Kijelenti, hogy olyan - szállítólevelekkel, számlákkal és egyéb bizonylatokkal alátámasztott - nyilvántartást vezet, amely nevelési-oktatási intézményenként tartalmazza legalább a támogatott termék szállítóját, a leszállított termékmennyiséget termékkategóriánkénti és korcsoportonkénti (óvodás, sajátos nevelési igényű óvodás, általános iskolai tanuló, sajátos nevelési igényű általános iskolai tanuló, középfokú iskolai tanuló) bontásban, valamint az egyes nevelési-oktatási intézményekbe felvett tanulók, óvodások számát (havi lebontásban), és az adott tanítási/nevelési napon jelenlévő tanulók, óvodások számát és a kiosztott tejtermékek kategóriánkénti mennyiségét.
6.5. Kijelenti, hogy a helyszíni ellenőrzés lefolytatása során az ellenőrzéssel kapcsolatos feladatok elvégzését elősegíti, valamint az általa vezetett nyilvántartásokat és az ezzel kapcsolatos valamennyi iratot szükség esetén az ellenőrök rendelkezésre bocsátja.
6.6. Kijelenti, hogy a Kincstár tudomására hoz mindennemű, az előzetes jóváhagyási kérelemben szereplő adatokkal kapcsolatos változást, a változástól számított tizenöt napon belül.
6.7. Tudomásul veszi, hogy amennyiben az intézkedéssel kapcsolatban lejárt tartozása áll fenn, a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatáshoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény (a továbbiakban: 2007. évi XVII. törvény) 38. § (9) bekezdése alapján a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv hatósági átutalási megbízását a fizetési számláját vezető pénzforgalmi szolgáltató a végrehajtható okirat csatolása nélkül köteles teljesíteni. Tudomásul veszi, hogy e nyilatkozat hiányában a kérelmet a Kincstár a 2007. évi XVII. törvény alapján érdemi vizsgálat nélkül elutasíthatja.
6.8. Kijelenti, hogy a 6.1. és 6.3. pontokban részletezett kötelezettségeket a támogatott termékekkel ellátott intézmény fenntartójával/működtetőjével megismerteti, és gondoskodik ezen kötelezettségek szállítási szerződésben való rögzítéséről.
6.9. Alulírott büntetőjogi felelőssége tudatában kijelenti, hogy az előzetes jóváhagyási kérelemben feltüntetett adatok a valóságnak megfelelnek.

2. melléklet a 19/2015. (IV. 24.) FM rendelethez

Az óvoda-, és iskolatej programban forgalmazható tejkészítmények minőségi előírásai
1. A termék meghatározása
Az óvoda-, és iskolatej programban forgalmazható tejkészítmények a 9. § (2) bekezdésében meghatározott, tehéntejből készített termékek, amelyeket az óvodákban ellátott gyermekek, a köznevelésben résztvevő iskolák I-VIII. évfolyamában ellátott vagy ennek megfelelő korosztályú tanulói, illetve a középfokú iskolák tanulóinak osztanak ki.
2. Minőségi követelmények
2.1. A termékek minőségi, élelmiszer-biztonsági jellemzőinek, gyártási folyamatának, csomagolásának, jelölésének, szállítási, tárolási és kiosztási körülményeinek meg kell felelnie a hatál yos európai uniós és hazai előírásoknak.
2.2. A tejtermékek a hőkezelésének módjától függően:
2.2.1. Pasztőrözöttek
2.2.2. Ultramagas hőmérsékleten hőkezeltek (UHT) lehetnek.
3. Speciális szállítási és tárolási követelmények
3.1. Szállításnál általános követelmény a napi rendszerességű szállítás. Ez az ellátott közintézmény helyi adottságainak, valamint a kiszállított termék tárolási követelményeinek függvényében módosulhat, igazodva a nevelési-oktatási intézmény infrastrukturális feltételeihez, valamint a szállító logisztikai és disztribúciós lehetőségeihez.
3.2. A hűtést igénylő termékeket úgy kell szállítani, hogy hőmérsékletük a szállítás teljes időtartama alatt ne haladja meg az előállító által a terméken feltüntetett tárolási hőmérsékletet, amely legfeljebb +6 °C hőmérséklet lehet. Azoknak az intézményeknek, amelyeknek nincs megfelelő kapacitásuk a beérkező, hűtve tárolást igénylő termékek hűtve tárolására, gondoskodniuk kell arról, hogy a termékeket a szállítást követő két órán belül a tanulók, a középfokú iskolai tanulók, az óvodások elfogyaszthassák.
3.3. Annak az intézménynek, amely nem rendelkezik a hűtést igénylő és el nem fogyasztott termékek hűtve tárolásának feltételeivel, a kiszállítástól számított maximum három órán belül gondoskodnia kell a megmaradt tejmennyiség előírásszerű megsemmisítéséről, vagy a vonatkozó jogszabályoknak megfelelő takarmányozási célú átadásáról. A fel nem használt tej-, és tejtermék gyártó üzembe történő visszaszállítása nem engedélyezett.
3.4. Azokban az intézményekben, ahol az előírásoknak megfelelő hűtve tárolás feltételei biztosítottak, ott a termék a csomagoláson feltüntetett fogyaszthatósági határidőig tárolható és felhasználható. Az ultramagas hőmérsékleten hőkezelt termékek szobahőmérsékleten, a termék csomagolásán feltüntetett minőségmegőrzési határidőig tárolhatók.
3.5. Nagyobb kiszerelési egységű termék (ún. lédig termék) kiosztását az élelmiszerbiztonság veszélyeztetése nélkül úgy kell elvégezni, hogy a termékben minőségi romlás ne következzék be.

3. melléklet a 19/2015. (IV. 24.) FM rendelethez51

A szállítási szerződés mintája
Szállítási szerződés

amely létrejött egyrészről a

székhelye:

adószáma: .......................................................... ügyfél-azonosító:

képviselő neve:

képviselő címe:

kapcsolattartó neve:

kapcsolattartó címe:

kapcsolattartó e-mail címe:

kapcsolattartó telefonszáma:……………………………fax száma:

(a továbbiakban: szállító),

 

másrészről a

székhelye:

adószáma: .......................................................... ügyfél-azonosító (ha van):

képviselő neve:

képviselő címe:

kapcsolattartó neve:

kapcsolattartó címe:

kapcsolattartó e-mail címe:

kapcsolattartó telefonszáma:……………………………fax száma:

fenntartó Oktatási Hivatal által kiadott azonosítója:

fenntartó Oktatási Hivatal nyilvántartása szerinti típusa:

(a továbbiakban: fenntartó vagy működtető) között az alulírott helyen és napon az alábbi nevelési-oktatási intézmény(ek)

(a továbbiakban: átvevő) vonatkozásában:

Intézmény neve:     

székhely szerinti megyéje:

székhely pontos címe:

OM azonosító száma:

képviselője:

 

Intézmény neve:

székhely szerinti megyéje:

székhely pontos címe:

OM azonosító száma:

képviselője:

 

Intézmény neve:

székhely szerinti megyéje:

székhely pontos címe:

OM azonosító száma:

képviselője:

az alábbi feltételek mellett:
A támogatás előfinanszírozója: a szállító / fenntartó.
1. A szerződés tárgya
A szállító vállalja, hogy a …-os tanévben ..... napjától (szállítás kezdőnapja) kezdődően ..... napjáig (szállítás vége dátum) a mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésének létrehozásáról, és a 922/72/EGK, a 234/79/EK, az 1037/2001/EK és az 1234/2007/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-ei 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (az egységes közös piacszervezésről szóló rendelet) (a továbbiakban: 1308/2013/EU rendelet) 102. cikkében meghatározott, az iskolai tanulók tejtermékkel való ellátásához nyújtott támogatás keretében a 2. pontban meghatározott termékeket szállít az átvevő részére, a fenntartó/működtető vállalja, hogy az átvevő a terméket átveszi és a kedvezményezettek (óvodások, általános iskolai tanulók, középfokú iskolai tanulók) részére kiosztja.
2. Tanév során szállítandó termékek összesítése
A szállítandó termékek és az azokat előállító üzemek adatait a szerződés elválaszthatatlan részét képező 1. számú melléklet tartalmazza.
3. A teljesítés helyszíne, és a szállítandó termékek
3.1 Az átvevő nevelési-oktatási intézmény neve és címe:

..................................................................................................................................................................................................

⬜ ⬜ ⬜ ⬜ .......... (megye) ................................... (helység) ................................. (út/utca/tér) .............. (házszám)

OM azonosító: ⬜ ⬜ ⬜ ⬜ ⬜ ⬜ Feladat ellátási hely kód: ⬜ ⬜ ⬜
Ellátott általános iskolai tanulók száma:……….. fő, továbbá
Ellátott sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók száma:……….. fő
Ellátott óvodások száma:……….. fő, továbbá
Ellátott sajátos nevelési igényű óvodások száma:……….. fő
Ellátott középfokú iskolai tanulók száma:……….. fő
Ellátott összes kedvezményezett száma:……….. fő
3.1.1 A tanévben vállalt félévek és időszakok adatai:

…/… tanév félévei

Szállítási időszak

Tanítási napok száma

Kiosztási napok száma
(legfeljebb
heti 4)

Kiosztási napok
(H, K, SZ, CS, P)

…/… tanév őszi féléve

augusztus 1. – október 31.

 

 

 

november 1. – december 31.

…/… tanév tavaszi féléve

január 1. – február vége

 

 

 

március 1. – április 30.

május 1. – július 31.

A szállítások tervezett ütemezése és gyakorisága (legfeljebb heti 4 nap): hetente … nap (hétfő/kedd/szerda/csütörtök/péntek)
A termékek tervezett kiosztásának időpontja:

⬜ első tanóra előtt;

⬜ tanórán;

⬜ tanórák közti szünetben;

⬜ tízórai szünetben;

⬜ napköziben;

⬜ egyéb: .....................................

3.1.2 Tanév adott félévei során szállítandó termékek adatai:
A szállítandó terméknek meg kell felelnie az óvoda-, és iskolatej program szabályozásáról szóló 19/2015. (IV. 24.) FM rendelet [a továbbiakban: rendelet] 2. melléklete szerinti minőségi feltételeknek.

…/… tanév vállalt félévei

Termék megnevezése

Termékkategória

Termék kiszerelése

Szállítani tervezett termék mennyiség (liter/kg)

Bruttó egységár (Ft/liter, Ft/kg)

őszi
félév

tavaszi
félév

pl. x

 

pl. „Igyál meg!” tej

Nem ízesített tej
⬜    teljes/félzsíros
⬜    zsírszegény
Ízesített tej
⬜    zsíros/félzsíros
⬜    zsírszegény
⬜    Natúr joghurt
⬜    Natúr kefir
⬜    Gyümölcsleves/ízesített joghurt
⬜    Gyümölcsdarabos joghurt
⬜    Ömlesztett sajt

pl. 0,2 liter

pl.
(500 gyerek*
0,2 liter*
100 kiosztási nap=) 10 000 liter

pl. 325 liter/kg

pl. x

 

pl. „Isteni joghurt”

Nem ízesített tej
⬜    teljes/félzsíros
⬜    zsírszegény
Ízesített tej
⬜    zsíros/félzsíros
⬜    zsírszegény
⬜    Natúr joghurt
⬜    Natúr kefir
⬜    Gyümölcsleves/ízesített joghurt
⬜    Gyümölcsdarabos joghurt
⬜    Ömlesztett sajt

pl. 0,175 kg

pl.
(500 gyerek*
0,175 kg*
100 kiosztási nap=) 8 750 kg

pl. 460 Ft/kg

 

pl. x

pl. „Epres joghurt”

Nem ízesített tej
⬜    teljes/félzsíros
⬜    zsírszegény
Ízesített tej
⬜    zsíros/félzsíros
⬜    zsírszegény
⬜    Natúr joghurt
⬜    Natúr kefir
⬜    Gyümölcsleves/ízesített joghurt
⬜    Gyümölcsdarabos joghurt
⬜    Ömlesztett sajt

pl. 0,175 kg

pl.
(500 gyerek*
0,175 kg*
100 kiosztási nap=) 8 750 kg

pl. 485 Ft/kg

3.2 Az átvevő nevelési-oktatási intézmény neve és címe:

⬜ ⬜ ⬜ ⬜ .......... (megye) ................................... (helység) ................................. (út/utca/tér) .............. (házszám)

OM azonosító: □□□□□□ Feladat ellátási hely kód: ⬜ ⬜ ⬜
Ellátott általános iskolai tanulók száma:……….. fő, továbbá
Ellátott sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók száma:……….. fő
Ellátott óvodások száma:……….. fő, továbbá
Ellátott sajátos nevelési igényű óvodások száma:……….. fő
Ellátott középfokú iskolai tanulók száma:……….. fő
Ellátott összes kedvezményezett száma:……….. fő
3.2.1 A tanévben vállalt félévek és időszakok adatai:

…/… tanév félévei

Szállítási időszak

Tanítási napok száma

Kiosztási napok száma (legfeljebb
heti 4)

Kiosztási napok
(H, K, SZ, CS, P)

…/… tanév őszi féléve

augusztus 1. – október 31.

 

 

 

november 1. – december 31.

…/… tanév tavaszi féléve

január 1. – február vége

 

 

 

március 1. – április 30.

május 1. – július 31.

A szállítások tervezett ütemezése és gyakorisága (legfeljebb heti 4 nap): hetente … nap (hétfő/kedd/szerda/csütörtök/péntek)
A termékek tervezett kiosztásának időpontja:

⬜ első tanóra előtt;

⬜ tanórán;

⬜ tanórák közti szünetben;

⬜ tízórai szünetben;

⬜ napköziben;

⬜ egyéb: .....................................

3.2.2 Tanév adott félévei során szállítandó termékek adatai:
A rendelet 2. melléklete szerinti minőségi feltételeknek.

…/… tanév vállalt félévei

Termék megnevezése

Termékkategória

Termék kiszerelése

Szállítani tervezett termék mennyiség (liter/kg)

Bruttó egységár (Ft/liter, Ft/kg)

őszi

tavaszi

 

 

 

Nem ízesített tej
⬜    teljes/félzsíros
⬜    zsírszegény
Ízesített tej
⬜    zsíros/félzsíros
⬜    zsírszegény
⬜ Natúr joghurt
⬜     Natúr kefir
⬜     Gyümölcsleves/ízesített joghurt
⬜     Gyümölcsdarabos joghurt
⬜     Ömlesztett sajt

 

 

 

 

 

 

Nem ízesített tej
⬜    teljes/félzsíros
⬜    zsírszegény
Ízesített tej
⬜    zsíros/félzsíros
⬜    zsírszegény
⬜     Natúr joghurt
⬜     Natúr kefir
⬜     Gyümölcsleves/ízesített
joghurt
⬜     Gyümölcsdarabos joghurt
⬜     Ömlesztett sajt

 

 

 

 

 

 

Nem ízesített tej
⬜    teljes/félzsíros
⬜    zsírszegény
Ízesített tej
⬜    zsíros/félzsíros
⬜    zsírszegény
⬜     Natúr joghurt
⬜     Natúr kefir
⬜     Gyümölcsleves/ízesített joghurt
⬜     Gyümölcsdarabos joghurt
⬜     Ömlesztett sajt

 

 

 

4. Az áru megrendelése és módosításának lehetősége:
Az intézmények a napi/heti megrendelést a tárgynapot/tárgyhetet megelőző napon/héten .... (nap) .... óráig módosíthatják. A megrendelés írásban (levél, fax)/szóban (telefon) .... telefonszámon történhet.
A fenntartó/működtető vállalja, hogy a szorgalmi időben, a tanítási szünetekre, illetve a tanítás nélküli munkanapokra vonatkozó megrendeléseket szükség szerint módosítja vagy lemondja. Gondoskodik arról, hogy ezekre a napokra az intézményei a megrendeléseket szükség szerint módosítsák vagy lemondják.
5. A megrendelés teljesítése:
A fenntartó /működtető és intézményei (átvevők) kötelezik magukat arra, hogy a leszállított tejtermékeket átveszik és gondoskodnak azok kiosztásáról.
Minden szállítást ... példányos szállítólevél kísér, amelyen az átvétel tényét az átvevő intézmény megbízottja aláírásával igazolja. A szállítólevél egy másolati példányát az intézmény köteles megőrizni.
6. Minőségi kifogások
A felek kötelezik magukat arra, hogy amennyiben az átvételkor megállapítást nyer, hogy a termék minősége nem felel meg a rendelet 2. mellékletben előírtaknak, az átvételért felelős személy köteles azt a szállító felé jelezni, és a szállító köteles … napon belül a kifogásolt terméket kicserélni. Abban az esetben, ha a szállító a fenti kötelezettségének nem tesz határidőben eleget, úgy az átvételért felelős személy köteles a minőségi kifogást jegyzőkönyvben rögzíteni és azt a szállító képviselőjével aláíratni, valamint a jegyzőkönyv másolatát a szállító részére átadni. A szállító köteles együttműködni a nevelési-oktatási intézménnyel és fenntartójával vagy annak képviselőjével a minőségi kifogás jegyzőkönyvezése során. A szállító tudomásul veszi, hogy a minőségi kifogásról a fenntartó/működtető köteles a Kincstárt értesíteni.
7. Számlázás és fizetési feltételek
A leszállított termékről a szállító a fenntartó/működtető részére hetente/havonta/szállítási időszakonként egy, az átadott termék adagban kifejezett mennyiségét teljesítési helyszínenként, az ellátott intézményegység nevét, címét, OM azonosítóját, és feladat ellátási hely kódját, a leszállított termék megnevezését, termékkategóriáját, tej, illetve ízesített tej esetében annak zsírtartalmát, a termékek ellenértékét, továbbá, amennyiben a szállító az előfinanszírozó, úgy tételesen a leszállított termék ellenértékének támogatástartalmát, valamint az egyes szállítások időpontjait, továbbá a szállítólevelek számát is tartalmazó számlát állít ki.
A szállítónak tudomása van arról, hogy amennyiben a szállító vállalta az előfinanszírozó szerepét, úgy a rendelet értelmében a leszállított és a kedvezményezettek részére kiosztott termék mennyisége alapján, a rendelet 16-18. §-ának figyelembe vételével támogatást igényelhet a Kincstáron keresztül. A termékek után járó támogatás összegét a Kincstár a rendeletben szabályozott módon, a szállító, mint kérelmező számlájára közvetlenül, utólag téríti meg. Fenntartó/működtető a rendelet 16. § (2)-(3) bekezdésében, 17. § (1) bekezdésében, továbbá a 18. §-ban megjelölt esetekben a számla bruttó értéke és a támogatástartalom különbözetét köteles a szállítónak megtéríteni.
Abban az esetben, ha a leszállított termékek bruttó vételára meghaladja a rendelet 15. §-ában megjelölt maximum támogatási mértéket, a támogatás és a bruttó vételár különbözetét a fenntartó/működtető köteles megtéríteni a szállítónak.
Valamely, a rendeletben, az 1308/2013/EU rendeletben, vagy a Bizottság 2008. július 10-i az oktatási intézmények tanulóinak tejjel és egyes tejtermékkel való ellátásra irányuló közösségi támogatás tekintetében az 1234/2007/EK tanácsi rendelet alkalmazásával kapcsolatos részletes szabályok megállapításról szóló 657/2008/EK rendeletben (a továbbiakban: 657/2008/EK bizottsági rendelet) meghatározott jogosultsági feltétel - fenntartó hibájából eredő - nem teljesülése esetén a fenntartó köteles a szállító részére a számla teljes összegét megfizetni.
8. Promóciós intézkedések
A szállítási időszakok alatt a rendelet 6. mellékletében meghatározott promóciós intézkedések megvalósításáért felelős szerződő fél:
⬜ szállító; ⬜ fenntartó/működtető; ⬜ közösen.
A promóciós intézkedés megvalósításának földrajzi kiterjedése, elérhetősége:
⬜ helyi; ⬜ régiós; ⬜ országos.
Amennyiben a promóciós intézkedés megvalósításának földrajzi kiterjedése országos, vagy régiós úgy az egyes vállalt promóciós intézkedések tervezett költségei és a megvalósítás határideje:

Promóciós intézkedés

Tervezett költség

Megvalósítás időszaka
(teljes tanév, őszi/tavaszi félév)

⬜ Az óvoda-, és iskolatej programmal kapcsolatos interaktív honlap létrehozása és/vagy frissítése. Honlap (tervezett) elérhetősége: ………………………………………………………………………….

 

 

⬜ A termékek előállítóihoz (tejtermelő/tejfeldolgozó) szervezett tanulmányutak.

 

 

⬜ A tanulók tej-, és tejtermékfogyasztásának ösztönzése érdekében szervezett verseny, pályázat, adott jutalom (apró ajándékok, pl. póló, matricák, kitűzők, írószerek, órarend, naptár, uzsonnás doboz, sportszer stb.).

 

 

⬜ Kóstoltatás: adott tanévben legalább egy alkalommal tej, és tejtermékek kóstoltatása.

 

 

⬜ A termékek hűtését biztosító berendezés biztosítása.

 

 

Amennyiben a promóciós intézkedés megvalósítása nevelési-oktatási intézményenként meghatározható (azaz helyi), úgy az egyes vállalt promóciós intézkedések tervezett költségeit és a megvalósítás határidejét a szerződés elválaszthatatlan részét képező 2. számú melléklet tartalmazza.
9. A felek kötelezettségei
A fenntartó/működtető köteles:
1. biztosítani, hogy a leszállított termékeket csak az e szerződésben megjelölt, általa fenntartott/működtetett intézmények tanulói fogyasztják;
2. biztosítani, hogy a termékeket az e szerződésben megjelölt intézmények más (pl. feldolgozási, kereskedelmi, ételkészítési) célra nem használják fel;
3. biztosítani, hogy a termékek a közétkeztetéstől eltérő időpontban kerüljenek kiosztásra az 1. pontban megjelölt tanulók részére;
4. amennyiben a fenntartó az előfinanszírozó, úgy köteles visszafizetni az érintett termékmennyiségre jogosulatlanul kapott támogatást, amennyiben megállapítást nyer, hogy a termékeket nem a 657/2008/EK bizottsági rendelet 2. cikkében meghatározott, az e szerződés 10. (1.) pontjában megjelölt tanulók számára osztották ki, vagy ha a támogatást a 657/2008/EK bizottsági rendelet 5. cikkében megállapított mennyiségétől eltérő mennyiségre fizették ki;
5. a kieső támogatás összegét megfizetni a szállító részére, amennyiben valamely jogosultsági feltétel a fenntartó/működtető hibájából nem teljesül;
6. az intézmények adataiban (pl. fenntartó neve, fenntartó azonosító, intézmény neve és címe, OM azonosító, feladat ellátási hely azonosító stb.) bekövetkezett változásokat haladéktalanul jelezni, és a vonatkozó jogerős igazoló dokumentumokat haladéktalanul megküldeni a szállító részére;
7. a kiosztások gyakoriságában, valamint a tanítási napok számában bekövetkezett változásokat haladéktalanul jelezni a szállító részére;
8. biztosítani, hogy az e szerződésben megjelölt intézmények a rendelet 22. §-ban megjelölt, a programot népszerűsítő plakátot a program teljes időtartama alatt az intézmény főbejáratánál kihelyezzék.
A szállító köteles:
1. amennyiben a szállító az előfinanszírozó, úgy köteles visszafizetni az érintett termékmennyiségre jogosulatlanul kapott támogatást, amennyiben megállapítást nyer, hogy a termékeket nem a 657/2008/EK bizottsági rendelet 2. cikkében meghatározott, az e szerződés 10. (1.) pontjában megjelölt tanulók számára osztották ki, vagy ha a támogatást a 657/2008/EK bizottsági rendelet 5. cikkében megállapított mennyiségétől eltérő mennyiségre fizették ki;
2. a szállítási szerződés jóváhagyásáról, valamint a szállítási szerződésre vonatkozóan a részére kifizetett támogatás összegéről a fenntartót/működtetőt tájékoztatni.
A szerződő felek kötelesek:
1. az alátámasztó okmányokat az illetékes hatóságok felszólítására rendelkezésre bocsátani;
2. a rendelet 20. § (1)-(2) bekezdése szerinti nyilvántartásokat vezetni;
3. alávetni magát az illetékes hatóságok által előírt ellenőrzéseknek, különös tekintettel a nyilvántartások részletes vizsgálatára és a fizikai ellenőrzésre.
Az átvevő köteles:
1. a tanulók/óvodások számáról és a kiosztott termékek mennyiségéről nyilvántartást vezetni;
2. a támogatott termékeket a tanulók részére a közétkeztetéstől eltérő időpontban kiosztani;
3. a tanulóknál fennálló ételallergiára vonatkozó szülői nyilatkozatokat beszerezni, és a termékek kiosztása során azokat figyelembe venni;
4. a termékek átvételét a szállítólevélen aláírásával igazolni;
5. a szerződésben rögzített szállítási gyakoriság mellett kiszállított termékek minőségének megtartását biztosító tárolási körülményeket biztosítani;
6. selejtezési jegyzőkönyvet vezetni azon termékekről, amelyek a nevelési-oktatási intézményben történő tárolás alatt romlottak meg, vagy sérülésük, szennyeződésük miatt emberi fogyasztásra nem használhatóak fel;
7. a termékek átvételekor emelt minőségi kifogást jegyzőkönyvben rögzíteni, és minőségi kifogásról a fenntartón/működtetőn keresztül a Kincstárt értesíteni;
8. az óvoda-, és iskolatej programot népszerűsítő plakátot a program teljes időtartama alatt a főbejáratánál elhelyezni.
10. Iratmegőrzési helyek
A támogatás igénylője iratmegőrzési helyeinek cím szerinti felsorolása.

1.

Iratmegőrzési hely címe: ………………………………………………………………………………………….

2.

Iratmegőrzési hely címe: ………………………………………………………………………………………….

3.

Iratmegőrzési hely címe: ………………………………………………………………………………………….

4.

Iratmegőrzési hely címe: ………………………………………………………………………………………….

11. Egyéb (szerkeszthető) rendelkezések

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Jelen szállítási szerződés három eredeti példányban készült, amelyből egy példány a szállítót, egy példány a fenntartót/működtetőt, egy példány az átvevőt illeti meg.
......................................................, … év … hónap … nap

.............................................
szállító

.............................................
fenntartó/működtető

A szállítási szerződés 1. számú melléklete

Termék megnevezése

Termék kategória

Termék kiszerelése

A tanév során összességében szállítani tervezett mennyiség (liter/kg)

Saját üzemből szállított termék mennyisége (liter/kg)

Saját üzem(ek) neve

Saját üzem(ek) engedélyszáma

Bérgyártott termék mennyisége (liter/kg)

Bérgyártó üzem(ek) neve

Bérgyártó üzem(ek) engedélyszáma

Beszerzett termék mennyisége (liter/kg)

A beszerzett termék(ek)et előállító üzem(ek) neve

A beszerzett termék(ek)et előállító üzem(ek) engedélyszáma

 

Nem ízesített tej
⬜teljes/félzsíros
⬜zsírszegény
Ízesített tej
⬜zsíros/félzsíros
⬜zsírszegény
⬜Natúr joghurt
⬜Natúr kefir
⬜Gyümölcsleves/
ízesített joghurt
⬜Gyümölcsdarabos
joghurt
⬜Ömlesztett sajt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nem ízesített tej
⬜    teljes/félzsíros
⬜    zsírszegény
Ízesített tej
⬜    zsíros/félzsíros
⬜    zsírszegény
⬜    Natúr joghurt
⬜    Natúr kefir
⬜    Gyümölcsleves/ízesített joghurt
⬜    Gyümölcsdarabos joghurt
⬜    Ömlesztett sajt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A szállítási szerződés 2. számú melléklete

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

 

... OM azonosítóval rendelkező intézmény

Interaktív honlap létrehozása és/vagy frissítése

Honlap (tervezett) elérhetősége:
…………………………….

Tanulmányút

Verseny, pályázat szervezése, jutalom adása

Kóstoltatás

A termékek hűtésére berendezés biztosítása

és tagintézményei

Tervezett költsége:
..................... Ft

Tervezett költsége:
..................... Ft

Tervezett költsége:
..................... Ft

Tervezett költsége:
.................. Ft

Tervezett költsége:
.................. Ft

Érintett tanulók száma (fő)

Megvalósítás időszaka (teljes tanév, őszi/tavaszi félév)

Érintett tanulók száma (fő)

Megvalósítás időszaka (teljes tanév, őszi/tavaszi félév)

Érintett tanulók száma (fő)

Megvalósítás időszaka (teljes tanév, őszi/tavaszi félév)

Érintett tanulók száma (fő)

Megvalósítás időszaka (teljes tanév, őszi/tavaszi félév)

Érintett tanulók száma (fő)

Megvalósítás időszaka (teljes tanév, őszi/tavaszi félév)

1.

Intézmény-egység neve és címe:
Feladat ellátási hely kód: ⬜⬜⬜

2.

Intézmény-egység neve és címe:
Feladat ellátási hely kód: ⬜⬜⬜

3.

Intézmény-egység neve és címe:
Feladat ellátási hely kód: ⬜⬜⬜

4.

Intézmény-egység neve és címe:
Feladat ellátási hely kód: ⬜⬜⬜

4. melléklet a 19/2015. (IV. 24.) FM rendelethez52

Szállítási szerződés jóváhagyása iránti kérelem adattartalma
1. Kérelmezőre vonatkozó adatok.
1.1. Kérelmező ügyfél-azonosító száma.
1.2. Kérelmező neve.
1.3. Kérelmező kapcsolattartójának adatai (név, cím, e-mail cím, telefonszám, fax szám).
1.4. A támogatás igénylőjének megjelölése (szállító/fenntartó).
1.5. Amennyiben a kérelmező a fenntartó, úgy a fenntartó típusa (állami intézményfenntartó szerv/óvodafenntartó települési önkormányzat/óvodafenntartó önkormányzati társulás/országos nemzetiségi önkormányzat/alapítvány/egyházi jogi személy/egyéb).
1.6. Előfinanszírozó megnevezése.
2. Tanév.
3. Kedvezményezettek típusonkénti összesített létszáma.
4. Szerződések főbb adatai.
4.1. Szerződő felek adatai (név, adószám)
4.2. Fenntartó azonosítója.
4.3. Terméket gyártó üzem neve és részére a NÉBIH által kiadott üzemengedély száma.
4.4. Intézmények adatai (OM azonosító, feladat ellátási hely azonosító, név, megye, cím).
4.5. Kedvezményezettek típusonkénti létszáma.
4.6. Tanítási napok száma, kiosztási napok száma, kiosztási napok megnevezése szállítási időszakonként.
4.7. Termékek adatai (neve, kategóriája, az adott vállalt félév során szállítani tervezett mennyisége, mennyiségi egysége, bruttó egységára).
5. Nyilatkozatok.
5.1. Kijelenti, hogy a támogatott tejtermékeknek a kedvezményezettek részére történő kiosztásáért felelősséget vállal.
5.2. Kijelenti, hogy a támogatott tejtermékeket csak azon intézmény vagy intézmények általános iskolai tanulóinak, középfokú iskolai tanulóinak, illetve óvodai nevelésben részesülő gyermekek részére biztosítja, aki vagy akik tekintetében a támogatást közvetve vagy közvetlenül kérelmezi.
5.3. Kijelenti, hogy a támogatott tejtermékeket ételek elkészítéséhez nem használja fel és biztosítja, hogy a fenntartott intézmények sem használják fel ilyen célra.
5.4. Kijelenti, hogy olyan - szállítólevelekkel, számlákkal és egyéb bizonylatokkal alátámasztott - nyilvántartást vezet, amely tartalmazza legalább a támogatott termék szállítóját, a leszállított termékmennyiséget termékkategóriánkénti és korcsoportonkénti (óvodás/sajátos nevelési igényű óvodás/általános iskolai tanuló/sajátos nevelési igényű általános iskolai tanuló/középfokú iskolai tanuló) bontásban, valamint az egyes nevelési-oktatási intézménybe felvett tanulók, óvodások számát (havi bontásban), illetve az adott tanítási/nevelési napon jelenlévő tanulók/óvodások számát és a kiosztott tejtermékek kategóriánkénti mennyiségét (intézményenként).
5.5. Kijelenti, hogy a helyszíni ellenőrzés lefolytatása során az ellenőrzéssel kapcsolatos feladatok elvégzését elősegíti, valamint az általa vezetett nyilvántartásokat és az ezzel kapcsolatos valamennyi iratot szükség esetén az ellenőrök rendelkezésre bocsátja.
5.6. Kijelenti, hogy haladéktalanul a Kincstár tudomására hoz mindennemű, a szállítási szerződésben szereplő adatokkal kapcsolatos változást, a változástól számított tizenöt napon belül.
5.7. Tudomásul veszi, hogy amennyiben az intézkedéssel kapcsolatban lejárt tartozása áll fenn, a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatáshoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény (a továbbiakban: 2007. évi XVII. törvény) 38. § (9) bekezdése alapján a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv hatósági átutalási megbízását a fizetési számlavezető pénzforgalmi szolgáltató a végrehajtható okirat csatolása nélkül köteles teljesíteni. Tudomásul veszi, hogy e nyilatkozat hiányában a kérelmet a Kincstár a 2007. évi XVII. törvény alapján érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.
5.8. Kijelenti, hogy az 5.1. és 5.3. pontokban részletezett kötelezettségeket a támogatott termékekkel ellátott intézmény fenntartójával vagy működtetőjével megismertette, és gondoskodott ezen kötelezettségek szállítási szerződésben való rögzítéséről.
5.9. Alulírott büntetőjogi felelőssége tudatában kijelenti, hogy a szállítási szerződés jóváhagyása iránti kérelemben és a csatolt mellékletekben feltüntetett adatok a valóságnak megfelelnek.

5. melléklet a 19/2015. (IV. 24.) FM rendelethez53

Kifizetési kérelem adattartalma
1. Kérelmezőre vonatkozó adatok.
1.1. Kérelmező ügyfél-azonosító száma.
1.2. Kérelmező neve.
1.3. Kérelmező kapcsolattartójának adatai (név, cím, e-mail cím, telefonszám, fax szám).
1.4. A támogatás igénylőjének megjelölése (szállító/fenntartó).
1.5. Amennyiben a kérelmező a fenntartó, úgy a fenntartó típusa (állami intézményfenntartó szerv/óvodafenntartó települési önkormányzat/óvodafenntartó önkormányzati társulás/országos nemzetiségi önkormányzat/alapítvány/egyházi jogi személy/egyéb), fenntartó azonosítója.
1.6. Előfinanszírozó megnevezése.
2. Kérelem összesítő alapadatai.
2.1. Tanév.
2.2. Kérelemmel érintett szállítási időszak.
2.3. Kedvezményezettek típusonkénti összesített létszáma.
2.4. Termékkategóriánkénti elszámolni kívánt összesített mennyiségek.
3. Ellátott intézmények adatai.
3.1. OM azonosító, feladat ellátási hely kód, intézményegység neve, székhely megyéje, pontos címe.
3.2. Intézmény fenntartójának neve.
3.3. Nyári szünet kezdőnapja (amennyiben a kérelem az adott tanév május-júliusi időszakára vonatkozik).
3.4. Kiosztási napok száma a kérelemmel érintett szállítási időszakban.
3.5. Kedvezményezettek típusa, létszáma.
4. Elszámolásra benyújtott számlák adatai.
4.1. Számlaszám.
4.2. Számlakiállító adatai (neve, adószáma).
4.3. Vevő adatai (neve, adószáma).
4.4. Teljesítés időpontja (teljesítés dátuma).
4.5. Bizonylat típusa (számla, sztornó számla, helyesbítő számla, stb).
4.6. Számlán szereplő termékkel a vevő által fenntartott teljesítési helyszínen ellátott kedvezményezettek típusa.
4.7. Számlán szereplő termékek adatai (termék megnevezése, termék kategóriája, kiszerelése, kiszerelés mértékegysége, termék mennyisége, termék mennyiségi egysége (db), számlán szereplő termék mennyisége literben vagy kilogrammban, kiosztott mennyiség (db), kiosztott termék mennyisége literben vagy kilogrammban).
4.8. Termék bruttó egységára, kiosztott termék bruttó értéke.
4.9. Támogatás intenzitása.
5. Csatolt dokumentumok száma.
6. Nyilatkozatok.
6.1. Tudomásul veszi, hogy a Kincstárral a kapcsolattartás a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztés, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény (a továbbiakban: 2007. évi XVII. törvény) 28. § (1) bekezdése szerinti Egységes Mezőgazdasági Ügyfél-nyilvántartási Rendszerbe bejelentett adatok alapján történik.
6.2. Tudomásul veszi, hogy az adatok megváltozása esetében a 2007. évi XVII. törvény 29. § (1) bekezdése alapján a változást köteles a Kincstár felé tizenöt napon belül bejelenteni, és amennyiben ezen bejelentési kötelezettséget elmulasztja, az ebből adódó - a 2007. évi XVII. törvény 29. § (5) bekezdésében, valamint 30/A. §-ában foglalt - jogkövetkezmények terhelik.
6.3. Tudomásul veszi, hogy a jogosulatlanul igénybe vett támogatás és az egyéb fizetési kötelezettség adók módjára behajtandó köztartozásnak minősül, melyet az állami adóhatóság hajt be.
6.4. Tudomásul veszi, hogy amennyiben az intézkedésekkel kapcsolatban lejárt tartozása áll fenn, a 2007. évi XVII. törvény 38. § (9) bekezdése alapján a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv hatósági átutalási megbízását a fizetési számláját vezető pénzforgalmi szolgáltató végrehajtható okirat csatolása nélkül köteles teljesíteni, továbbá e nyilatkozat hiányában a kérelem a 2007. évi XVII. törvény alapján érdemi vizsgálat nélkül elutasításra kerül.
6.5. Alulírott büntető jogi felelőssége tudatában kijelenti, hogy a kifizetési kérelemben és a csatolt mellékletekben feltüntetett adatok a valóságnak megfelelnek.

6. melléklet a 19/2015. (IV. 24.) FM rendelethez

Az óvoda-, és iskolatej program során alkalmazható promóciós intézkedések
Az óvoda-, és iskolatej programmal kapcsolatos interaktív honlap létrehozása és/vagy rendszeres frissítése.
Ajánlott tartalom:
1.1. A vonatkozó jogszabályok ismertetése.
1.2. Tájékoztatók az óvoda-, és iskolatej programról az iskolának, a szülőknek és a gyermekeknek.
1.2.1. Iskolának: megállapodás minta, szállítási feltételek, vállalt feladatok.
1.2.2. Szülőknek: a program főbb jellemzői, a szállított termék, minőségi leírás és a minőség garanciája, a termék beltartalmi értékei és az egészséges táplálkozásban betöltött szerepe, egy napi adag, kiosztási gyakoriság.
1.2.3. Tanulóknak: az óvoda-, és iskolatej program főbb jellemzői a korosztály számára érthető tartalommal és formában.
1.3. Tájékoztató anyagok elkészítése a tej-, és tejtermékek beltartalmi értékeiről, egészséges táplálkozásban betöltött szerepéről a tanulók részére kötelező jelleggel, a szülők tanárok részére opcionálisan.
1.4. Oktatási segédanyagok: a különböző tejtermékek bemutatása.
1.5. Kapcsolattartó személy, személyek a kérelmezőnél és az elérhetőségeik.
2. A termék előállítójához (tejtermelő, vagy tejfeldolgozó) egy tanévben legalább egyszer szervezett tanulmányút, amelynek keretében lehetőség nyílik tej-, és tejtermékek előállításának adott üzemre jellemző fázisainak bemutatására. A tanulók lehetőség szerint legalább egy órát tartózkodjanak a fogadó félnél.
3. A gyermekek tej-, és tejtermékfogyasztásának és egészséges életmódjának ösztönzése érdekében szervezett verseny, pályázat, adott jutalom (apró ajándékok, különösen póló, matrica, kitűző, írószer, órarend, naptár, uzsonnás doboz, sportszer).
4. Kóstoltatás: óvoda-, és iskolatej program keretében lehetőség szerint legalább egy alkalommal tej-, és tejtermék kóstoltatás.
5. Az ellátott intézményeknél a termékek hűtését biztosító berendezés biztosítása.

7. melléklet a 19/2015. (IV. 24.) FM rendelethez

Sor-
szám

KSH kód

Önkormányzat neve

1

0717376

Aba

2

1612441

Abádszalók

3

0212548

Abaliget

4

1024554

Abasár

5

0526718

Abaújkér

6

0503595

Abaújszántó

7

0811882

Abda

8

1104428

Ács

9

1318573

Acsa

10

1807214

Acsád

11

1118139

Ácsteszér

12

1023241

Adács

13

1406080

Ádánd

14

1907302

Adásztevel

15

0708925

Adony

16

1931307

Adorjánháza

17

0317686

Ágasegyháza

18

0804880

Ágfalva

19

0509362

Aggtelek

20

0829407

Agyagosszergény

21

1508776

Ajak

22

0321944

Akasztó

23

0533093

Alacska

24

0726824

Alap

25

1625265

Alattyán

26

1331653

Albertirsa

27

0715176

Alcsútdoboz

28

1006345

Aldebrő

29

0213329

Almamellék

30

0429595

Almáskamarás

31

0927641

Álmosd

32

0520482

Alsóberecki

33

0519664

Alsódobsza

34

1729665

Alsónána

35

2019512

Alsónemesapáti

36

1711563

Alsónyék

37

1930526

Alsóörs

38

2032081

Alsópáhok

39

1216425

Alsópetény

40

0725283

Alsószentiván

41

0233279

Alsószentmárton

42

1822549

Alsószölnök

43

0528839

Alsószuha

44

1822725

Alsóújlak

45

0529814

Alsóvadász

46

0521032

Alsózsolca

47

0616197

Ambrózfalva

48

1529975

Anarcs

49

1428714

Andocs

50

1017987

Andornaktálya

51

1134227

Annavölgy

52

1520303

Apagy

53

1333561

Apaj

54

1726125

Aparhant

55

0614252

Apátfalva

56

1808873

Apátistvánfalva

57

1007241

Apc

58

1310108

Áporka

59

0321148

Apostag

60

1509353

Aranyosapáti

61

0514331

Arló

62

0503771

Arnót

63

0503823

Ároktő

64

0619062

Árpádhalom

65

0903319

Ártánd

66

0610339

Ásotthalom

67

0826921

Ásványráró

68

0504233

Aszaló

69

1123852

Ászár

70

1316188

Aszód

71

1006503

Átány

72

1016090

Atkár

73

1732735

Attala

74

0205403

Babarc

75

1430474

Babócsa

76

1428316

Bábonymegyer

77

0815042

Babót

78

0310719

Bácsalmás

79

0310180

Bácsbokod

80

0327234

Bácsborsód

81

0330155

Bácsszőlős

82

1922327

Badacsonytomaj

83

1903267

Badacsonytördemic

84

1309131

Bag

85

0920011

Bagamér

86

2030368

Bagod

87

0828769

Bágyogszovát

88

1129212

Baj

89

0303522

Baja

90

1817020

Bajánsenye

91

1116744

Bajna

92

1129355

Bajót

93

2004738

Bak

94

0915167

Bakonszeg

95

1124244

Bakonybánk

96

1923746

Bakonybél

97

0708730

Bakonycsernye

98

1929513

Bakonyjákó

99

1907287

Bakonykoppány

100

1925991

Bakonynána

101

1930410

Bakonyoszlop

102

1125229

Bakonysárkány

103

1923922

Bakonyszentiván

104

1922813

Bakonyszentkirály

105

0805944

Bakonyszentlászló

106

1122381

Bakonyszombathely

107

1924129

Bakonytamási

108

0629106

Baks

109

0203975

Baksa

110

0518184

Baktakék

111

1502325

Baktalórántháza

112

1213657

Balassagyarmat

113

0623676

Balástya

114

1011527

Balaton

115

1925308

Balatonakali

116

1905838

Balatonalmádi

117

1427377

Balatonberény

118

1433853

Balatonboglár

119

1912238

Balatonederics

120

1419460

Balatonendréd

121

1420729

Balatonfenyves

122

1929461

Balatonfőkajár

123

1407117

Balatonföldvár

124

1902219

Balatonfűzfő

125

2017002

Balatongyörök

126

1905148

Balatonkenese

127

1407375

Balatonkeresztúr

128

1433862

Balatonlelle

129

1414562

Balatonmáriafürdő

130

1416601

Balatonszabadi

131

1424907

Balatonszárszó

132

1422822

Balatonszemes

133

1421324

Balatonszentgyörgy

134

1403559

Balatonvilágos

135

1526958

Balkány

136

0313408

Ballószög

137

0902918

Balmazújváros

138

1805102

Balogunyom

139

0325937

Balotaszállás

140

1515963

Balsa

141

1424457

Bálványos

142

1131422

Bana

143

1914173

Bánd

144

0525159

Bánhorváti

145

1224341

Bánk

146

2008439

Bánokszentgyörgy

147

0521953

Bánréve

148

0224378

Bár

149

1526480

Barabás

150

0707047

Baracs

151

0708581

Baracska

152

0926693

Báránd

153

0224749

Baranyajenő

154

0806196

Barbacs

155

1432799

Barcs

156

1403735

Bárdudvarnok

157

1220048

Bárna

158

1108624

Bársonyos

159

1711712

Báta

160

1708864

Bátaszék

161

1432337

Baté

162

0303656

Bátmonostor

163

1233534

Bátonyterenye

164

1502990

Bátorliget

165

0418102

Battonya

166

0311961

Bátya

167

2024864

Batyk

168

2018698

Bázakerettye

169

2023144

Becsehely

170

1212016

Becske

171

2018360

Becsvölgye

172

1420710

Bedegkér

173

0933446

Bedő

174

0506929

Bekecs

175

0409760

Békés

176

0415200

Békéscsaba

177

0426189

Békéssámson

178

0402680

Békésszentandrás

179

1004400

Bekölce

180

1033260

Bélapátfalva

181

1406910

Bélavár

182

1728662

Belecska

183

0810588

Beled

184

1417127

Beleg

185

2009168

Belezna

186

0419390

Bélmegyer

187

0708466

Beloiannisz

188

1325098

Bénye

189

1232911

Bér

190

1832124

Bérbaltavár

191

1202389

Bercel

192

1520677

Beregsurány

193

0918467

Berekböszörmény

194

1634005

Berekfürdő

195

0912788

Berettyóújfalu

196

1933127

Berhida

197

1209034

Berkenye

198

0216461

Berkesd

199

1507472

Berkesz

200

1318777

Bernecebaráti

201

0526356

Berzék

202

1430119

Berzence

203

1513639

Besenyőd

204

1027517

Besenyőtelek

205

1611305

Besenyszög

206

0716346

Besnyő

207

1521227

Beszterec

208

0829805

Bezenye

209

0810560

Bezi

210

0213310

Bicsérd

211

0710481

Bicske

212

0919956

Biharkeresztes

213

0924828

Biharnagybajom

214

0929887

Bihartorda

215

0429610

Biharugra

216

1711970

Bikács

217

0204899

Bikal

218

1502945

Biri

219

1829203

Boba

220

2017543

Bocfölde

221

1022354

Boconád

222

0308305

Bócsa

223

0934102

Bocskaikert

224

0718254

Bodajk

225

1410506

Bodrog

226

0523737

Bodroghalom

227

0530784

Bodrogkeresztúr

228

0533808

Bodrogkisfalud

229

0514401

Bodrogolaszi

230

0505926

Bódvaszilas

231

0525195

Bogács

232

0232151

Bogád

233

0221892

Bogádmindszent

234

1703425

Bogyiszló

235

0804367

Bogyoszló

236

0914137

Bojt

237

1107311

Bokod

238

1003452

Boldog

239

0518944

Boldogkőújfalu

240

0514474

Boldogkőváralja

241

0508396

Boldva

242

1413994

Bolhás

243

1418120

Bolhó

244

1706497

Bonyhád

245

1714818

Bonyhádvarasd

246

0608192

Bordány

247

0206725

Borjád

248

0319327

Borota

249

2010056

Borsfa

250

0530669

Borsodbóta

251

0506707

Borsodivánka

252

0505315

Borsodnádasd

253

0530207

Borsodszentgyörgy

254

0516799

Borsodszirák

255

1209894

Borsosberény

256

1930252

Borzavár

257

1522239

Botpalád

258

1806390

Bozzai

259

1805023

Bozsok

260

1805476

261

1426532

Böhönye

262

1511299

Bököny

263

1706558

Bölcske

264

0833950

Bőny

265

0806619

Börcs

266

0815501

Bősárkány

267

0413471

Bucsa

268

2020613

Búcsúszentlászló

269

1312052

Budakeszi

270

0332823

Bugac

271

1519707

Buj

272

1214234

Buják

273

1417358

Buzsák

274

0513596

Bükkábrány

275

0527890

Bükkaranyos

276

0223162

Bükkösd

277

1002963

Bükkszék

278

1010621

Bükkszenterzsébet

279

0508022

Bükkszentkereszt

280

0532887

Bükkzsérc

281

1408703

Büssü

282

0713152

Cece

283

1509681

Cégénydányád

284

1311341

Cegléd

285

1320640

Ceglédbercel

286

1203665

Cered

287

1622938

Cibakháza

288

0503939

Cigánd

289

1719284

Cikó

290

0815954

Cirák

291

0431334

Csabacsűd

292

0730544

Csabdi

293

1930924

Csabrendek

294

1512928

Csaholc

295

1916072

Csajág

296

1803911

Csákánydoroszló

297

0705360

Csákberény

298

0720002

Csákvár

299

0602121

Csanádalberti

300

0420455

Csanádapáca

301

0605379

Csanádpalota

302

1016841

Csány

303

0219901

Csányoszró

304

0622293

Csanytelek

305

2006132

Csapi

306

0808563

Csapod

307

0425502

Csárdaszállás

308

1529416

Csaroda

309

1116416

Császár

310

0310472

Császártöltés

311

0326471

Csátalja

312

2023436

Csatár

313

0316373

Csávoly

314

1230270

Csécse

315

1526107

Csegöld

316

1819488

Csehi

317

1812724

Csehimindszent

318

1305184

Csemő

319

0632285

Csengele

320

1530641

Csenger

321

1524095

Csengersima

322

1526851

Csengerújfalu

323

0312344

Csengőd

324

1809070

Csénye

325

0508493

Csenyéte

326

1118272

Csép

327

1613170

Csépa

328

1812140

Csepreg

329

0506974

Cserépfalu

330

0525575

Cserépváralja

331

1221935

Cserháthaláp

332

1222594

Cserhátsurány

333

1605795

Cserkeszőlő

334

0528459

Csernely

335

2007135

Cserszegtomaj

336

2002583

Csesztreg

337

1931699

Csetény

338

1318476

Csévharaszt

339

0315699

Csikéria

340

1730094

Csikóstőttős

341

0813505

Csikvánd

342

0534111

Csincse

343

1826064

Csipkerek

344

1205050

Csitár

345

0505333

Csobád

346

0520774

Csobaj

347

1306822

Csobánka

348

0721908

Csókakő

349

1405971

Csokonyavisonta

350

0514289

Csokvaomány

351

1118926

Csolnok

352

0312025

Csólyospálos

353

1333118

Csomád

354

0605111

Csongrád

355

2031149

Csonkahegyhát

356

1902185

Csopak

357

0709779

Csór

358

0804039

Csorna

359

0426709

Csorvás

360

1932878

Csót

361

1932814

Csögle

362

0912450

Csökmő

363

1424314

Csököly

364

2029364

Csömödér

365

1822390

Csönge

366

1334333

Csörög

367

1804224

Csörötnek

368

0706734

Csősz

369

1326985

Csővár

370

1421315

Csurgó

371

1309247

Dabas

372

1917172

Dabronc

373

1928237

Dabrony

374

1133163

Dad

375

1122910

Dág

376

1920154

Dáka

377

1729230

Dalmand

378

1331811

Dánszentmiklós

379

1318397

Dány

380

1431352

Darány

381

0821865

Darnózseli

382

0734342

Daruszentmiklós

383

0914678

Darvas

384

0310533

Dávod

385

1724989

Decs

386

0504686

Dédestapolcsány

387

0732753

Dég

388

1212511

Dejtár

389

1309973

Délegyháza

390

1517756

Demecser

391

1008660

Demjén

392

0207773

Dencsháza

393

0832595

Dénesfa

394

0905573

Derecske

395

0607834

Derekegyház

396

0624077

Deszk

397

0424819

Dévaványa

398

1932276

Devecser

399

1711688

Diósberény

400

1206743

Diósjenő

401

2028778

Dióskál

402

0232373

Diósviszló

403

1910870

Doba

404

0433190

Doboz

405

0630535

Dóc

406

0525690

Domaháza

407

0613383

Domaszék

408

0424031

Dombegyház

409

0422132

Dombiratos

410

1707685

Dombóvár

411

1514508

Dombrád

412

1304808

Domony

413

1007515

Domoszló

414

1030261

Dormánd

415

1224439

Dorogháza

416

1702565

Döbrököz

417

1503647

Döge

418

1106594

Dömös

419

1329647

Dömsöd

420

0821917

Dör

421

0506123

Dövény

422

0217419

Drávafok

423

0228608

Drávaszabolcs

424

0221698

Drávasztára

425

1208156

Drégelypalánk

426

1902936

Dudar

427

1133835

Dunaalmás

428

1325362

Dunabogdány

429

0321069

Dunaegyháza

430

0312566

Dunafalva

431

0307861

Dunapataj

432

0821078

Dunaszeg

433

0209186

Dunaszekcső

434

0311606

Dunaszentbenedek

435

1709539

Dunaszentgyörgy

436

0815875

Dunaszentpál

437

0810454

Dunasziget

438

0314766

Dunatetétlen

439

0703115

Dunaújváros

440

0307612

Dunavecse

441

0304109

Dusnok

442

0816708

Écs

443

1017181

Ecséd

444

1204251

Ecseg

445

0409432

Ecsegfalva

446

1324518

Ecser

447

0510728

Edelény

448

1020491

Eger

449

0228918

Egerág

450

1933871

Egeralja

451

1012821

Egerbakta

452

1026019

Egerbocs

453

1016610

Egercsehi

454

1002981

Egerfarmos

455

0505865

Egerlövő

456

1024758

Egerszalók

457

1013648

Egerszólát

458

2033428

Egervár

459

1828796

Egervölgy

460

0820288

Egyed

461

0915741

Egyek

462

1217659

Egyházasdengeleg

463

0815237

Egyházasfalu

464

1205980

Egyházasgerge

465

0216498

Egyházasharaszti

466

1830429

Egyházashollós

467

1910445

Egyházaskesző

468

0227401

Egyházaskozár

469

1825946

Egyházasrádóc

470

0432957

Elek

471

0720358

Előszállás

472

0504677

Emőd

473

0533048

Encs

474

1532328

Encsencs

475

1225496

Endrefalva

476

0815033

Enese

477

0702802

Enying

478

0622992

Eperjes

479

1518528

Eperjeske

480

1933941

Eplény

481

1129638

Epöl

482

1330988

Érd

483

0525326

Erdőbénye

484

0522503

Erdőhorváti

485

1313480

Erdőkertes

486

1028556

Erdőkövesd

487

1222655

Erdőkürt

488

0218704

Erdősmecske

489

1221795

Erdőtarcsa

490

1024235

Erdőtelek

491

1020118

Erk

492

1510852

Érpatak

493

0311864

Érsekcsanád

494

1221582

Érsekvadkert

495

1708448

Értény

496

0213499

Erzsébet

497

0925469

Esztár

498

2006178

Eszteregnye

499

1125131

Esztergom

500

1106664

Ete

501

1215370

Etes

502

0702316

Etyek

503

1523250

Fábiánháza

504

0619974

Fábiánsebestyén

505

1724192

Fácánkert

506

1718980

Fadd

507

0502741

Fáj

508

0303230

Fajsz

509

0512557

Fancsal

510

0833996

Farád

511

0534272

Farkaslyuk

512

1309122

Farmos

513

1616647

Fegyvernek

514

1518971

Fehérgyarmat

515

0806956

Fehértó

516

0732203

Fehérvárcsurgó

517

0729939

Felcsút

518

1020747

Feldebrő

519

0622646

Felgyő

520

0833251

Felpéc

521

1813587

Felsőcsatár

522

0509742

Felsődobsza

523

0531723

Felsőkelecsény

524

0333598

Felsőlajos

525

1715820

Felsőnána

526

0532762

Felsőnyárád

527

1717914

Felsőnyék

528

1924369

Felsőörs

529

1306035

Felsőpakony

530

1224323

Felsőpetény

531

2021476

Felsőrajk

532

0302954

Felsőszentiván

533

0208819

Felsőszentmárton

534

1823287

Felsőszölnök

535

1016328

Felsőtárkány

536

0531671

Felsőtelekes

537

0523533

Felsővadász

538

0502848

Felsőzsolca

539

1522415

Fényeslitke

540

0618999

Ferencszállás

541

0809885

Fertőd

542

0809487

Fertőendréd

543

0810658

Fertőhomok

544

0812414

Fertőrákos

545

2019187

Fityeház

546

0302149

Foktő

547

0517932

Fony

548

1414632

Fonyód

549

0633020

Forráskút

550

0530483

Forró

551

0609210

Földeák

552

0903258

Földes

553

0522123

Fulókércs

554

0916993

Furta

555

0706114

Füle

556

1510791

Fülesd

557

0922150

Fülöp

558

0331468

Fülöpháza

559

0333622

Fülöpjakab

560

0314058

Fülöpszállás

561

1717950

Fürged

562

0511378

Füzérkomlós

563

1003276

Füzesabony

564

0412256

Füzesgyarmat

565

0918175

Gáborján

566

1513727

Gacsály

567

0505494

Gadna

568

0409511

Gádoros

569

0503744

Gagyvendégi

570

2012991

Galambok

571

1225663

Galgaguta

572

1313295

Galgagyörk

573

1319503

Galgahévíz

574

1327128

Galgamácsa

575

1406585

Gálosfa

576

1406451

Gamás

577

0715750

Gánt

578

0331848

Gara

579

0510904

Garadna

580

0710296

Gárdony

581

1830906

Gasztony

582

0326383

Gátér

583

1505801

Gávavencsellő

584

1503629

Géberjén

585

0303577

Géderlak

586

1505670

Gégény

587

0523719

Gelej

588

1504613

Gelénes

589

2008068

Gellénháza

590

2012089

Gelse

591

1513000

Gemzse

592

1824183

Gencsapáti

593

1826152

Gérce

594

0407393

Gerendás

595

0202857

Geresdlak

596

1705731

Gerjen

597

1830942

Gersekarát

598

0417394

Geszt

599

0515608

Gesztely

600

1528893

Geszteréd

601

0520969

Gibárt

602

1916717

Gic

603

0218333

Gilvánfa

604

0521564

Girincs

605

1918193

Gógánfa

606

0513134

Golop

607

1309441

Gomba

608

0233233

Gödre

609

1430571

Gölle

610

0515936

Gönc

611

0518643

Göncruszka

612

0802060

Gönyű

613

0916568

Görbeháza

614

0230438

Görcsöny

615

0209636

Görcsönydoboka

616

1414599

Görgeteg

617

1529443

Gulács

618

2002097

Gutorfölde

619

1325627

Gyál

620

0826860

Gyarmat

621

1430960

Gyékényes

622

2023302

Gyenesdiás

623

1928671

Gyepükaján

624

0218315

Gyód

625

0820400

Gyömöre

626

1329735

Gyömrő

627

1005236

Gyöngyös

628

1811943

Gyöngyösfalu

629

1017534

Gyöngyöshalász

630

1013338

Gyöngyösoroszi

631

1008323

Gyöngyöspata

632

1019123

Gyöngyössolymos

633

1028088

Gyöngyöstarján

634

0808721

Győrasszonyfa

635

1725539

Györe

636

0505069

Györgytarló

637

1712326

Györköny

638

0813198

Győrladamér

639

0831316

Győrság

640

0819309

Győrsövényház

641

0815653

Győrszemere

642

1510126

Győrtelek

643

0807481

Győrújbarát

644

0831787

Győrújfalu

645

1809724

Győrvár

646

0815228

Győrzámoly

647

0405032

Gyula

648

1507676

Gyulaháza

649

1730359

Gyulaj

650

1909520

Gyulakeszi

651

0715918

Gyúró

652

1533774

Gyüre

653

1418634

Hács

654

2010269

Hahót

655

0926170

Hajdúbagos

656

0903045

Hajdúböszörmény

657

0912803

Hajdúdorog

658

0910393

Hajdúhadház

659

0922406

Hajdúnánás

660

0931097

Hajdúsámson

661

0917473

Hajdúszovát

662

1915361

Hajmáskér

663

0318759

Hajós

664

0826790

Halászi

665

1309690

Halásztelek

666

1907898

Halimba

667

0527942

Halmaj

668

0511226

Hangács

669

0525104

Hangony

670

0723427

Hantos

671

1714164

Harc

672

0807649

Harka

673

0308350

Harkakötöny

674

0221528

Harkány

675

1408837

Háromfa

676

0505847

Harsány

677

1925566

Hárskút

678

0318458

Harta

679

1022309

Hatvan

680

0812308

Hédervár

681

1416726

Hedrehely

682

0817905

Hegyeshalom

683

1832188

Hegyfalu

684

1818032

Hegyhátszentjakab

685

0818403

Hegykő

686

1203993

Héhalom

687

0506655

Hejőbába

688

0504604

Hejőkeresztúr

689

0516780

Hejőpapi

690

0512159

Hejőszalonta

691

0304093

Helvécia

692

0929391

Hencida

693

0530137

Hercegkút

694

0312937

Hercegszántó

695

1020242

Heréd

696

1111891

Héreg

697

1205324

Herencsény

698

1923658

Herend

699

1309849

Hernád

700

0524165

Hernádkak

701

0531200

Hernádnémeti

702

0517136

Hernádszentandrás

703

0519840

Hernádvécse

704

1409928

Hetes

705

0207126

Hetvehely

706

1014526

Heves

707

1010241

Hevesaranyos

708

1004084

Hevesvezekény

709

1313949

Hévízgyörk

710

0206798

Hidas

711

0511697

Hidasnémeti

712

0525672

Hidvégardó

713

0227933

Himesháza

714

0804020

Himod

715

0233932

Hobol

716

1513019

Hodász

717

0608314

Hódmezővásárhely

718

0531167

Hollóháza

719

1233242

Hollókő

720

0327845

Homokmégy

721

1419150

Homokszentgyörgy

722

0521236

Homrogd

723

1213204

Hont

724

1004145

Hort

725

0904118

Hortobágy

726

1816887

Horvátzsidány

727

0230836

Hosszúhetény

728

0906266

Hosszúpályi

729

1820880

Hosszúpereszteg

730

1726055

Hőgyész

731

1216878

Hugyag

732

0433297

Hunya

733

1525636

Ibrány

734

1411192

Igal

735

0717738

Igar

736

0525399

Igrici

737

1419619

Iharos

738

1427784

Iharosberény

739

1811387

Ikervár

740

0820604

Ikrény

741

1509654

Ilk

742

0308095

Imrehegy

743

0508086

Ináncs

744

1332106

Inárcs

745

1426301

Inke

746

1328097

Ipolydamásd

747

1201508

Ipolyszög

748

1203328

Ipolytarnóc

749

1229319

Ipolyvece

750

1704701

Iregszemcse

751

1307807

Isaszeg

752

1010074

Istenmezeje

753

1421333

Istvándi

754

0732018

Iszkaszentgyörgy

755

0702200

Isztimér

756

1013879

Ivád

757

0831635

Iván

758

1831680

Ivánc

759

0713462

Iváncsa

760

1727711

Izmény

761

0321999

Izsák

762

0505591

Izsófalva

763

1813958

Ják

764

0317923

Jakabszállás

765

1806406

Jákfa

766

0520233

Jákfalva

767

1415927

Jákó

768

1517075

Jánd

769

1507843

Jánkmajtis

770

0309469

Jánoshalma

771

1622859

Jánoshida

772

0526657

Járdánháza

773

1517589

Jármi

774

1917437

Jásd

775

1622929

Jászágó

776

1630711

Jászalsószentgyörgy

777

1622202

Jászapáti

778

1615811

Jászboldogháza

779

1617978

Jászdózsa

780

1623579

Jászfelsőszentgyörgy

781

1625186

Jászjákóhalma

782

1311004

Jászkarajenő

783

1622798

Jászkisér

784

1621111

Jászladány

785

1613514

Jászszentandrás

786

0308378

Jászszentlászló

787

1623135

Jásztelek

788

1513143

Jéke

789

0715972

Jenő

790

0806646

Jobaháza

791

1208712

Jobbágyi

792

0515680

Jósvafő

793

1417279

Juta

794

0902307

Kaba

795

1426453

Kadarkút

796

0812113

Kajárpéc

797

0721342

Kajászó

798

1714100

Kajdacs

799

1702033

Kakasd

800

1332230

Kakucs

801

1032179

Kál

802

1829957

Káld

803

1208642

Kálló

804

1531404

Kállósemjén

805

1406105

Kálmáncsa

806

1527225

Kálmánháza

807

0306442

Kalocsa

808

0716683

Káloz

809

1804640

Kám

810

0404279

Kamut

811

1502671

Kántorjánosi

812

1405272

Kánya

813

1914553

Kapolcs

814

1015307

Kápolna

815

0721926

Kápolnásnyék

816

1433394

Kapoly

817

1409098

Kaposfő

818

1418227

Kaposmérő

819

1420473

Kaposvár

820

1718962

Kaposszekcső

821

1406424

Kaposszerdahely

822

1914270

Káptalanfa

823

1005935

Karácsond

824

1405263

Karád

825

1218625

Karancsalja

826

1225548

Karancsberény

827

1208855

Karancskeszi

828

1221041

Karancslapujtő

829

1226897

Karancsság

830

1604923

Karcag

831

0521218

Karcsa

832

2018041

Karmacs

833

0530508

Karos

834

1330696

Kartal

835

0330605

Kaskantyú

836

0422752

Kaszaper

837

0311280

Katymár

838

1327827

Káva

839

1228389

Kazár

840

0506691

Kazincbarcika

841

0513374

Kázsmárk

842

0319789

Kecel

843

1104525

Kecskéd

844

2032902

Kehidakustány

845

1528431

Kék

846

1514359

Kékcse

847

0327571

Kelebia

848

0512034

Kelemér

849

0318166

Kéleshalom

850

1519992

Kemecse

851

1322345

Kemence

852

1919734

Kemeneshőgyész

853

1812247

Kemenesmagasi

854

1813426

Kemenesmihályfa

855

1912478

Kemenesszentpéter

856

0210542

Kémes

857

1617145

Kenderes

858

0505458

Kenézlő

859

1607418

Kengyel

860

1809937

Kenyeri

861

1028079

Kerecsend

862

0322530

Kerekegyháza

863

1034379

Kerekharaszt

864

1110995

Kerékteleki

865

1334166

Kerepes

866

1925654

Kerta

867

0412618

Kertészsziget

868

1231413

Keszeg

869

0529249

Kesznyéten

870

2018421

Keszthely

871

1129577

Kesztölc

872

0403461

Kétegyháza

873

1411174

Kéthely

874

1619813

Kétpó

875

0403106

Kétsoprony

876

0208572

Kétújfalu

877

1721731

Kéty

878

0431574

Kevermes

879

0814748

Kimle

880

0702343

Kincsesbánya

881

0532090

Királd

882

0220552

Királyegyháza

883

0613666

Királyhegyes

884

0712636

Kisapostag

885

1519424

Kisar

886

1227243

Kisbágyon

887

0822886

Kisbajcs

888

1424387

Kisbajom

889

1424493

Kisbárapáti

890

1117330

Kisbér

891

0418838

Kisdombegyház

892

1717710

Kisdorog

893

0522840

Kisgyőr

894

0227021

Kisharsány

895

1233400

Kishartyán

896

0528875

Kishuta

897

1413781

Kiskorpád

898

1018281

Kisköre

899

0309344

Kiskőrös

900

0320297

Kiskunfélegyháza

901

0332434

Kiskunhalas

902

0324396

Kiskunmajsa

903

0728990

Kisláng

904

1528477

Kisléta

905

1930173

Kislőd

906

1706512

Kismányok

907

0915477

Kismarja

908

1333738

Kismaros

909

1012502

Kisnána

910

1305227

Kisnémedi

911

1329850

Kisoroszi

912

1529300

Kispalád

913

1334157

Kistarcsa

914

0631024

Kistelek

915

0512399

Kistokaj

916

1703869

Kistormás

917

1625919

Kisújszállás

918

1509265

Kisvárda

919

1512672

Kisvarsány

920

0209548

Kisvaszar

921

1731185

Kisvejke

922

0626666

Kiszombor

923

0328158

Kisszállás

924

1509751

Kisszekeres

925

1102510

Kocs

926

1332771

Kocsér

927

1722433

Kocsola

928

1507445

Kocsord

929

1331361

Kóka

930

0917455

Kokad

931

1930182

Kolontár

932

0902167

Komádi

933

1105449

Komárom

934

0226408

Komló

935

0516559

Komlóska

936

1527146

Komoró

937

1023995

Kompolt

938

0532498

Kondó

939

0410287

Kondoros

940

0811262

Kóny

941

0925964

Konyár

942

0806895

Kópháza

943

1721184

Koppányszántó

944

0824633

Koroncó

945

1327687

Kosd

946

1324679

Kóspallag

947

1523728

Kótaj

948

0528547

Kovácsvágás

949

0206336

Kozármisleny

950

1516665

Kölcse

951

1710463

Kölesd

952

0217899

Kölked

953

1014535

Kömlő

954

1107630

Kömlőd

955

1523612

Kömörő

956

0313806

Kömpöc

957

1813532

Körmend

958

0526602

Köröm

959

1415510

Kőröshegy

960

0410764

Körösnagyharsány

961

0412900

Köröstarcsa

962

1332975

Kőröstetétlen

963

0931130

Körösszakál

964

0908943

Körösszegapáti

965

0730650

Kőszárhegy

966

1816832

Kőszeg

967

1826046

Kőszegpaty

968

1820109

Kőszegszerdahely

969

1418148

Kötcse

970

0406804

Kötegyán

971

1611235

Kőtelek

972

1923454

Kővágóörs

973

0215538

Kővágószőlős

974

1925858

Köveskál

975

0519576

Krasznokvajda

976

0734209

Kulcs

977

0305856

Kunadacs

978

0416045

Kunágota

979

0306044

Kunbaja

980

0307728

Kunbaracs

981

1605254

Kuncsorba

982

0329027

Kunfehértó

983

1622567

Kunhegyes

984

1623171

Kunmadaras

985

0331918

Kunpeszér

986

0331893

Kunszállás

987

1632504

Kunszentmárton

988

0328130

Kunszentmiklós

989

1926541

Kup

990

1720507

Kurd

991

0511819

Kurityán

992

2019479

Kustánszeg

993

1428857

Kutas

994

0614410

Kübekháza

995

1916142

Külsővat

996

1115255

Lábatlan

997

1428291

Lábod

998

1416258

Lad

999

0305786

Ladánybene

1000

0707506

Lajoskomárom

1001

0317677

Lajosmizse

1002

0515857

Lak

1003

2033792

Lakhegy

1004

0306202

Lakitelek

1005

1411040

Lakócsa

1006

0233330

Lánycsók

1007

1521290

Laskod

1008

1414863

Látrány

1009

0804376

Lázi

1010

1330809

Leányfalu

1011

1125487

Leányvár

1012

0833668

Lébény

1013

1230395

Legénd

1014

0511660

Legyesbénye

1015

0503531

Léh

1016

1724411

Lengyel

1017

1426675

Lengyeltóti

1018

2012575

Lenti

1019

0707269

Lepsény

1020

1921962

Lesenceistvánd

1021

1917871

Lesencetomaj

1022

0905768

Létavértes

1023

2012122

Letenye

1024

1322682

Letkés

1025

1530979

Levelek

1026

0217604

Liget

1027

0816221

Lipót

1028

0222974

Lippó

1029

1904552

Litér

1030

1204871

Litke

1031

1918856

Lókút

1032

1526091

Lónya

1033

1309140

Lórév

1034

0719114

Lovasberény

1035

2028167

Lovászi

1036

1905087

Lovászpatona

1037

0421209

Lőkösháza

1038

1507995

Lövőpetri

1039

1220190

Lucfalva

1040

1202778

Ludányhalászi

1041

0503902

Mád

1042

0323357

Madaras

1043

1729337

Madocsa

1044

1310922

Maglód

1045

0206813

Mágocs

1046

1529984

Magosliget

1047

1516629

Magy

1048

0727678

Magyaralmás

1049

1410427

Magyaratád

1050

0427906

Magyarbánhegyes

1051

0225177

Magyarbóly

1052

0605962

Magyarcsanád

1053

1226967

Magyargéc

1054

1926374

Magyargencs

1055

0205430

Magyarhertelend

1056

0903683

Magyarhomorog

1057

0813912

Magyarkeresztúr

1058

1706017

Magyarkeszi

1059

1803221

Magyarlak

1060

0205412

Magyarmecske

1061

1232407

Magyarnándor

1062

1817288

Magyarszecsőd

1063

0222600

Magyarszék

1064

2013064

Magyarszerdahely

1065

1310755

Majosháza

1066

0227863

Majs

1067

1304394

Makád

1068

0519600

Makkoshotyka

1069

1027696

Maklár

1070

0607357

Makó

1071

1903610

Malomsok

1072

0527395

Mályi

1073

0514915

Mályinka

1074

1517826

Mándok

1075

0723490

Mány

1076

1929294

Marcalgergelyi

1077

1418500

Marcali

1078

1922220

Marcaltő

1079

1122637

Máriahalom

1080

0812283

Máriakálnok

1081

0214483

Máriakéménd

1082

1304570

Márianosztra

1083

1519655

Máriapócs

1084

1932212

Márkó

1085

0806770

Markotabödöge

1086

0610515

Maroslele

1087

0625733

Mártély

1088

0704659

Martonvásár

1089

1518874

Mátészalka

1090

0327809

Mátételke

1091

1019965

Mátraballa

1092

1014872

Mátraderecske

1093

1220075

Mátramindszent

1094

1224332

Mátraszele

1095

1204330

Mátraszőlős

1096

1233525

Mátraterenye

1097

1230100

Mátraverebély

1098

0716948

Mátyásdomb

1099

0215051

Matty

1100

0233756

Máza

1101

0213444

Mecseknádasd

1102

0827359

Mecsér

1103

0420765

Medgyesbodzás

1104

0430128

Medgyesegyháza

1105

1730562

Medina

1106

0521768

Megyaszó

1107

0423931

Méhkerék

1108

1529799

Méhtelek

1109

0316018

Mélykút

1110

1303692

Mende

1111

0525618

Méra

1112

1507463

Mérk

1113

1423630

Mernye

1114

1814809

Mersevát

1115

1630234

Mesterszállás

1116

1416106

Mesztegnyő

1117

0513833

Mezőcsát

1118

1430854

Mezőcsokonya

1119

0717552

Mezőfalva

1120

0404206

Mezőgyán

1121

0411873

Mezőhegyes

1122

1626286

Mezőhék

1123

0511323

Mezőkeresztes

1124

0705689

Mezőkomárom

1125

0430322

Mezőkovácsháza

1126

0519433

Mezőkövesd

1127

1532656

Mezőladány

1128

0518379

Mezőnagymihály

1129

0511749

Mezőnyárád

1130

0812812

Mezőörs

1131

0931033

Mezőpeterd

1132

0918847

Mezősas

1133

1025089

Mezőszemere

1134

0706576

Mezőszentgyörgy

1135

0729036

Mezőszilas

1136

1031662

Mezőtárkány

1137

1604260

Mezőtúr

1138

0503443

Mezőzombor

1139

2027526

Miháld

1140

1213222

Mihálygerge

1141

1904668

Mihályháza

1142

0821980

Mihályi

1143

1420905

Mike

1144

1324466

Mikebuda

1145

0924217

Mikepércs

1146

1031282

Mikófalva

1147

0524253

Mikóháza

1148

1830599

Mikosszéplak

1149

1531750

Milota

1150

0621555

Mindszent

1151

0216285

Mindszentgodisa

1152

0330632

Miske

1153

0530456

Miskolc

1154

1126930

Mocsa

1155

1317783

Mogyoród

1156

1128255

Mogyorósbánya

1157

1227915

Mohora

1158

2021014

Molnári

1159

1803294

Molnaszecsőd

1160

0507825

Monok

1161

1310551

Monor

1162

1334397

Monorierdő

1163

1924040

Monostorapáti

1164

0925894

Monostorpályi

1165

1720701

Mórágy

1166

0802556

Mórichida

1167

1431343

Mosdós

1168

0833677

Mosonszentmiklós

1169

0229540

Mozsgó

1170

1713620

Mucsfa

1171

1707029

Mucsi

1172

0521546

Múcsony

1173

0502158

Muhi

1174

2025210

Murakeresztúr

1175

2033987

Muraszemenye

1176

0411989

Murony

1177

1519211

Nábrád

1178

0727599

Nadap

1179

1806716

Nádasd

1180

0713903

Nádasdladány

1181

0928103

Nádudvar

1182

1415909

Nágocs

1183

1923551

Nagyacsád

1184

1927979

Nagyalásony

1185

1504710

Nagyar

1186

1417941

Nagyatád

1187

0802361

Nagybajcs

1188

1421652

Nagybajom

1189

0426028

Nagybánhegyes

1190

0325955

Nagybaracska

1191

0529188

Nagybarca

1192

1216391

Nagybárkány

1193

1429063

Nagyberény

1194

1421449

Nagyberki

1195

1314775

Nagybörzsöny

1196

0802495

Nagycenk

1197

0505582

Nagycsécs

1198

1522743

Nagycserkesz

1199

1910001

Nagydém

1200

1521485

Nagydobos

1201

0233899

Nagydobsza

1202

1718388

Nagydorog

1203

1506488

Nagyecsed

1204

0620914

Nagyér

1205

1923180

Nagyesztergár

1206

1026879

Nagyfüged

1207

1908262

Nagygyimót

1208

1527155

Nagyhalász

1209

0202653

Nagyharsány

1210

1621689

Nagyiván

1211

1524785

Nagykálló

1212

0404242

Nagykamarás

1213

2030933

Nagykanizsa

1214

2020589

Nagykapornak

1215

0707001

Nagykarácsony

1216

1313435

Nagykáta

1217

0908907

Nagykereki

1218

0526505

Nagykinizs

1219

1727182

Nagykónyi

1220

1432805

Nagykorpád

1221

1309991

Nagykovácsi

1222

0210940

Nagykozár

1223

1024943

Nagykökényes

1224

1319716

Nagykőrös

1225

1615574

Nagykörű

1226

2022178

Nagykutas

1227

0612779

Nagylak

1228

1221102

Nagylóc

1229

0732364

Nagylók

1230

0832939

Nagylózs

1231

0617233

Nagymágocs

1232

1714030

Nagymányok

1233

1331732

Nagymaros

1234

0214650

Nagynyárád

1235

1223986

Nagyoroszi

1236

0219877

Nagypall

1237

0227164

Nagypeterd

1238

0906309

Nagyrábé

1239

2014979

Nagyrécse

1240

1031486

Nagyréde

1241

1606318

Nagyrév

1242

0533181

Nagyrozvágy

1243

1127076

Nagysáp

1244

1826143

Nagysimonyi

1245

1425520

Nagyszakácsi

1246

1706761

Nagyszékely

1247

1527988

Nagyszekeres

1248

0408244

Nagyszénás

1249

0833543

Nagyszentjános

1250

1713709

Nagyszokoly

1251

1027605

Nagytálya

1252

1323409

Nagytarcsa

1253

1925201

Nagytevel

1254

0629179

Nagytőke

1255

1010418

Nagyút

1256

1533783

Nagyvarsány

1257

1919196

Nagyvázsony

1258

0723588

Nagyveleg

1259

0726134

Nagyvenyim

1260

1028282

Nagyvisnyó

1261

1702796

Nak

1262

1508420

Napkor

1263

1817367

Nárai

1264

1120163

Naszály

1265

0528033

Nekézseny

1266

2006169

Nemesapáti

1267

1824509

Nemesbőd

1268

2032948

Nemesbük

1269

1407913

Nemesdéd

1270

1905652

Nemesgörzsöny

1271

1902787

Nemesgulács

1272

0332540

Nemesnádudvar

1273

1417561

Nemesvid

1274

1921759

Nemesszalók

1275

1715006

Németkér

1276

1227580

Nemti

1277

1133826

Neszmély

1278

1209797

Nézsa

1279

1410959

Nikla

1280

1204358

Nógrád

1281

1232300

Nógrádkövesd

1282

1229832

Nógrádmarcal

1283

1212131

Nógrádmegyer

1284

1208387

Nógrádsáp

1285

1219497

Nógrádsipek

1286

1227340

Nógrádszakál

1287

1914757

Noszlop

1288

1018810

Noszvaj

1289

2003355

Nova

1290

1029276

Novaj

1291

0527191

Novajidrány

1292

1229425

Nőtincs

1293

1929009

Nyárád

1294

1323038

Nyáregyháza

1295

0323056

Nyárlőrinc

1296

1320066

Nyársapát

1297

0512885

Nyékládháza

1298

0932294

Nyírábrány

1299

0914003

Nyíracsád

1300

1924004

Nyirád

1301

0906187

Nyíradony

1302

1514845

Nyírbátor

1303

1515802

Nyírbéltek

1304

1531158

Nyírbogát

1305

1528802

Nyírbogdány

1306

1507904

Nyírcsaholy

1307

1525973

Nyírcsászári

1308

1505041

Nyírderzs

1309

1517206

Nyíregyháza

1310

1528440

Nyírgelse

1311

1509238

Nyírgyulaj

1312

1514696

Nyíribrony

1313

1531477

Nyírjákó

1314

1518290

Nyírkarász

1315

1532452

Nyírkáta

1316

1525928

Nyírkércs

1317

1511095

Nyírlövő

1318

1511271

Nyírlugos

1319

1512274

Nyírmada

1320

0932382

Nyírmártonfalva

1321

1523269

Nyírmeggyes

1322

1526365

Nyírmihálydi

1323

1510807

Nyírparasznya

1324

1533145

Nyírpazony

1325

1503878

Nyírpilis

1326

1528060

Nyírtass

1327

1513550

Nyírtelek

1328

1509256

Nyírtét

1329

1512098

Nyírtura

1330

1516522

Nyírvasvári

1331

0504215

Nyomár

1332

1822318

Nyőgér

1333

0812955

Nyúl

1334

0734306

Óbarok

1335

1304075

Ócsa

1336

0219646

Ófalu

1337

1522284

Ófehértó

1338

2027775

Óhíd

1339

0419257

Okány

1340

0218555

Olasz

1341

1819743

Olaszfa

1342

1926514

Olaszfalu

1343

0531778

Olaszliszka

1344

1511129

Olcsva

1345

0221704

Old

1346

0522558

Onga

1347

0522628

Ónod

1348

1527924

Ópályi

1349

0612797

Ópusztaszer

1350

1416823

Ordacsehi

1351

0316276

Ordas

1352

0211730

Orfű

1353

0316939

Orgovány

1354

0534069

Ormosbánya

1355

0423065

Orosháza

1356

2025052

Orosztony

1357

0815121

Osli

1358

1832629

Ostffyasszonyfa

1359

1027216

Ostoros

1360

1807667

Oszkó

1361

0502866

Oszlár

1362

1419770

Osztopán

1363

0514492

Ózd

1364

1705661

Ozora

1365

1708961

Őcsény

1366

1628006

Öcsöd

1367

1531769

Ököritófülpös

1368

1812043

Ölbő

1369

1526550

Ömböly

1370

1509025

Őr

1371

1308545

Őrbottyán

1372

0308679

Öregcsertő

1373

1407056

Öreglak

1374

1203249

Őrhalom

1375

1810630

Őriszentpéter

1376

1305281

Örkény

1377

1629382

Örményes

1378

1414012

Őrtilos

1379

1219318

Ősagárd

1380

1924068

Ősi

1381

1925450

Öskü

1382

0802635

Öttevény

1383

0631079

Öttömös

1384

1432115

Ötvöskónyi

1385

0515893

Pácin

1386

2031741

Pacsa

1387

1807162

Pácsony

1388

0318670

Páhi

1389

2029160

Páka

1390

2024271

Pakod

1391

0725751

Pákozd

1392

1709371

Pálfa

1393

0512362

Pálháza

1394

0819637

Páli

1395

1434041

Pálmajor

1396

0302705

Pálmonostora

1397

1034324

Pálosvörösmart

1398

0210135

Palotabozsok

1399

1205883

Palotás

1400

1322248

Pánd

1401

1823108

Pankasz

1402

0824305

Pannonhalma

1403

1529559

Panyola

1404

1527748

Pap

1405

1931945

Pápa

1406

1911855

Pápakovácsi

1407

1921607

Pápasalamon

1408

1931255

Pápateszér

1409

1907348

Papkeszi

1410

1532577

Papos

1411

1007436

Parád

1412

0526745

Parasznya

1413

1709618

Pári

1414

1531972

Paszab

1415

1207409

Pásztó

1416

1207199

Patak

1417

0728848

Pátka

1418

1512186

Pátroha

1419

1233880

Patvarc

1420

1523685

Pátyod

1421

0721786

Pázmánd

1422

0812715

Pázmándfalu

1423

1304057

Pécel

1424

1814988

Pecöl

1425

0219415

Pécs

1426

1922451

Pécsely

1427

0210825

Pécsvárad

1428

0216115

Pellérd

1429

1019567

Pély

1430

1318689

Penc

1431

1517084

Penészlek

1432

1532692

Penyige

1433

0815529

Pér

1434

1328185

Perbál

1435

0524420

Pere

1436

1813684

Perenye

1437

1808882

Peresznye

1438

0823773

Pereszteg

1439

0719354

Perkáta

1440

0533419

Perkupa

1441

1321847

Péteri

1442

1012070

Pétervására

1443

1517224

Petneháza

1444

1033686

Petőfibánya

1445

0315431

Petőfiszállás

1446

0822831

Petőháza

1447

1211590

Piliny

1448

1309821

Pilis

1449

1307144

Piliscsaba

1450

1121874

Piliscsév

1451

1334148

Pilisjászfalu

1452

1114669

Pilismarót

1453

1314340

Pilisvörösvár

1454

1305290

Pilisszántó

1455

1318731

Pilisszentkereszt

1456

1308457

Pilisszentlászló

1457

1719585

Pincehely

1458

1503391

Piricse

1459

0315398

Pirtó

1460

0606284

Pitvaros

1461

0911837

Pocsaj

1462

1304905

Pócsmegyer

1463

1511244

Pócspetri

1464

0217242

Pogány

1465

1427553

Pogányszentpéter

1466

2021050

Pókaszepetk

1467

0923117

Polgár

1468

0717525

Polgárdi

1469

1306372

Pomáz

1470

1517215

Porcsalma

1471

1820367

Pornóapáti

1472

1022196

Poroszló

1473

1411828

Porrog

1474

1923515

Porva

1475

2009867

Pölöske

1476

1733570

Pörböly

1477

0521272

Prügy

1478

1513860

Pusztadobos

1479

0405397

Pusztaföldvár

1480

1719938

Pusztahencse

1481

1419026

Pusztakovácsi

1482

2006530

Pusztamagyaród

1483

0606354

Pusztamérges

1484

1615246

Pusztamonostor

1485

0729018

Pusztaszabolcs

1486

2026639

Pusztaszentlászló

1487

0628592

Pusztaszer

1488

1323083

Pusztavacs

1489

0717774

Pusztavám

1490

1315583

Pusztazámor

1491

0527410

Putnok

1492

0812964

Püski

1493

1321388

Püspökhatvan

1494

0910162

Püspökladány

1495

1807278

Püspökmolnári

1496

1304303

Püspökszilágy

1497

0804792

Rábacsanak

1498

0833701

Rábacsécsény

1499

1826736

Rábagyarmat

1500

1803197

Rábahídvég

1501

0814793

Rábakecöl

1502

0825335

Rábapatona

1503

1826073

Rábapaty

1504

0824721

Rábapordány

1505

0815273

Rábaszentandrás

1506

0833710

Rábaszentmihály

1507

0815422

Rábatamási

1508

0702015

Ráckeresztúr

1509

1317260

Ráckeve

1510

1302370

Rád

1511

0506053

Ragály

1512

0826587

Rajka

1513

0529717

Rakaca

1514

0516133

Rakacaszend

1515

1514739

Rakamaz

1516

1234360

Rákóczibánya

1517

1614207

Rákóczifalva

1518

1612423

Rákócziújfalu

1519

1531857

Ramocsaháza

1520

0531909

Rásonysápberencs

1521

0512469

Rátka

1522

0821801

Ravazd

1523

1009609

Recsk

1524

1130012

Réde

1525

2031592

Rédics

1526

1715459

Regöly

1527

0326310

Rém

1528

0531884

Répáshuta

1529

0807746

Répcevis

1530

0833969

Rétalap

1531

1521573

Rétközberencs

1532

1905625

Révfülöp

1533

0509317

Révleányvár

1534

2023898

Rezi

1535

0519220

Ricse

1536

1228884

Rimóc

1537

1405078

Rinyabesenyő

1538

1426754

Rinyaszentkirály

1539

1420622

Rinyaújlak

1540

1524581

Rohod

1541

1212195

Romhány

1542

0224855

Romonya

1543

0204516

Rózsafa

1544

1517428

Rozsály

1545

1027650

Rózsaszentmárton

1546

0811068

Röjtökmuzsaj

1547

1826806

Rönök

1548

0523029

Rudabánya

1549

0534120

Rudolftelep

1550

1810597

Rum

1551

0603966

Ruzsa

1552

1212520

Ságújfalu

1553

1414942

Ságvár

1554

0527331

Sajóecseg

1555

0503081

Sajóhídvég

1556

0503212

Sajóivánka

1557

0514313

Sajókaza

1558

0526949

Sajókeresztúr

1559

0527173

Sajólád

1560

0522479

Sajólászlófalva

1561

0511332

Sajónémeti

1562

0508129

Sajóörös

1563

0518537

Sajópálfala

1564

0516638

Sajópetri

1565

0523782

Sajópüspöki

1566

0508970

Sajósenye

1567

0516054

Sajószentpéter

1568

0520738

Sajóvámos

1569

0527757

Sajóvelezd

1570

1225788

Salgótarján

1571

2027720

Salomvár

1572

0504729

Sály

1573

1224572

Sámsonháza

1574

0631705

Sándorfalva

1575

0926116

Sáp

1576

0925007

Sáránd

1577

0723694

Sárbogárd

1578

0702723

Sáregres

1579

2008101

Sárhida

1580

1126903

Sárisáp

1581

0425168

Sarkadkeresztúr

1582

0731802

Sárkeresztes

1583

0725344

Sárkeresztúr

1584

2014906

Sármellék

1585

0725140

Sárosd

1586

0527474

Sárospatak

1587

1704747

Sárpilis

1588

0923940

Sárrétudvari

1589

0830021

Sarród

1590

0731538

Sárszentágota

1591

1720817

Sárszentlőrinc

1592

0711776

Sárszentmihály

1593

1007180

Sarud

1594

0232160

Sásd

1595

0502875

Sáta

1596

0505120

Sátoraljaújhely

1597

0233482

Sátorhely

1598

1402051

Sávoly

1599

1427368

Segesd

1600

0525380

Selyeb

1601

0228741

Sellye

1602

1504491

Sényő

1603

0720206

Seregélyes

1604

0532531

Serényfalva

1605

0205519

Siklós

1606

0208800

Siklósnagyfalu

1607

1432780

Simonfa

1608

1720783

Simontornya

1609

1725645

Sióagárd

1610

1008527

Sirok

1611

1830748

Sitke

1612

0812627

Sokorópátka

1613

0329115

Solt

1614

0318218

Soltszentimre

1615

0319983

Soltvadkert

1616

0223472

Somberek

1617

1925779

Somlószőlős

1618

1926569

Somlóvásárhely

1619

1413824

Somodor

1620

0223807

Somogyapáti

1621

1431219

Somogyaszaló

1622

1418078

Somogyfajsz

1623

1420330

Somogygeszti

1624

0229142

Somogyhárságy

1625

1428963

Somogyjád

1626

1412876

Somogymeggyes

1627

1415626

Somogysámson

1628

1428723

Somogysárd

1629

1406600

Somogyszentpál

1630

1403416

Somogyszil

1631

1418546

Somogyszob

1632

1404853

Somogyudvarhely

1633

1421856

Somogyvámos

1634

1419442

Somogyvár

1635

1201526

Somoskőújfalu

1636

1523889

Sonkád

1637

0733321

Soponya

1638

0808518

Sopron

1639

1807171

Sorkifalud

1640

1829692

Sorokpolány

1641

1214881

Sóshartyán

1642

1306840

Sóskút

1643

0513268

Sóstófalva

1644

1822983

Sótony

1645

2019080

Söjtör

1646

1824800

Söpte

1647

0702893

Söréd

1648

0714951

Sukoró

1649

1131990

Súr

1650

2002404

Surd

1651

0321245

Sükösd

1652

1321713

Sülysáp

1653

1925593

Sümeg

1654

2021397

Sümegcsehi

1655

1905388

Sümegprága

1656

1108688

Süttő

1657

0728705

Szabadbattyán

1658

0718740

Szabadhídvég

1659

0431325

Szabadkígyós

1660

0325061

Szabadszállás

1661

0215079

Szabadszentkirály

1662

1428574

Szabás

1663

1519169

Szabolcs

1664

1522053

Szabolcsbáka

1665

1503586

Szabolcsveresmart

1666

0208475

Szajk

1667

1016063

Szajla

1668

1605874

Szajol

1669

0503805

Szakáld

1670

1704464

Szakály

1671

1710083

Szakcs

1672

0319530

Szakmár

1673

1504774

Szakoly

1674

1820932

Szakonyfalu

1675

1133516

Szákszend

1676

0222257

Szalánta

1677

0531015

Szalaszend

1678

1714711

Szálka

1679

0319947

Szalkszentmárton

1680

0516753

Szalonna

1681

1518005

Szamosangyalos

1682

1522017

Szamosbecs

1683

1510436

Szamossályi

1684

1513046

Szamosszeg

1685

1213754

Szanda

1686

0311794

Szank

1687

0808536

Szany

1688

1916489

Szápár

1689

0719549

Szár

1690

0815714

Szárföld

1691

1133491

Szárliget

1692

1210199

Szarvasgede

1693

1605777

Szászberek

1694

0233765

Szászvár

1695

1531237

Szatmárcseke

1696

0612007

Szatymaz

1697

0231060

Szava

1698

1206628

Szécsény

1699

1233011

Szécsényfelfalu

1700

0205607

Szederkény

1701

1716814

Szedres

1702

0533817

Szegi

1703

0531510

Szegilong

1704

0632489

Szegvár

1705

1531088

Székely

1706

0216771

Székelyszabar

1707

0714827

Székesfehérvár

1708

0612265

Székkutas

1709

1722761

Szekszárd

1710

1833172

Szeleste

1711

1620428

Szelevény

1712

0509830

Szemere

1713

1204507

Szendehely

1714

0508077

Szendrő

1715

0527456

Szendrőlád

1716

1415103

Szenna

1717

1411509

Szenta

1718

1903568

Szentantalfa

1719

1425706

Szentbalázs

1720

0232009

Szentdénes

1721

1209043

Szente

1722

0233613

Szentegát

1723

1315440

Szentendre

1724

0614456

Szentes

1725

1907922

Szentgál

1726

1412973

Szentgáloskér

1727

1831583

Szentgotthárd

1728

2018652

Szentgyörgyvölgy

1729

0522169

Szentistván

1730

0321120

Szentkirály

1731

1916267

Szentkirályszabadja

1732

0216355

Szentlászló

1733

0215866

Szentlőrinc

1734

1328653

Szentmártonkáta

1735

1821254

Szentpéterfa

1736

0919099

Szentpéterszeg

1737

2011165

Szentpéterúr

1738

2007700

Szepetnek

1739

0803887

Szerecseny

1740

0328820

Szeremle

1741

0530739

Szerencs

1742

0933437

Szerep

1743

1326259

Szigetbecse

1744

1307870

Szigetcsép

1745

1313277

Szigethalom

1746

1326213

Szigetmonostor

1747

1315185

Szigetszentmárton

1748

1322114

Szigetújfalu

1749

0226578

Szigetvár

1750

1924891

Szigliget

1751

1011013

Szihalom

1752

0521351

Szikszó

1753

0819266

Szil

1754

1207959

Szilaspogony

1755

0803364

Szilsárkány

1756

1005643

Szilvásvárad

1757

0520871

Szin

1758

1221634

Szirák

1759

0509496

Szirmabesenyő

1760

1324916

Szob

1761

1306947

Szokolya

1762

1627854

Szolnok

1763

1803009

Szombathely

1764

1122619

Szomód

1765

0518892

Szomolya

1766

1121421

Szomor

1767

1312690

Sződ

1768

1328866

Sződliget

1769

0516179

Szögliget

1770

1411101

Szőlősgyörök

1771

1013523

Szúcs

1772

1228194

Szuha

1773

0511110

Szuhakálló

1774

0524606

Szuhogy

1775

1410986

Szulok

1776

1219044

Szurdokpüspöki

1777

1009982

Szűcsi

1778

1408590

Tab

1779

0714465

Tabajd

1780

0325432

Tabdi

1781

1308332

Táborfalva

1782

0729267

Tác

1783

1331963

Tahitótfalu

1784

1913125

Takácsi

1785

1330720

Taksony

1786

0503708

Taktabáj

1787

0518245

Taktaharkány

1788

0528787

Taktakenéz

1789

0503133

Taktaszada

1790

1917321

Taliándörögd

1791

0512210

Tállya

1792

1724563

Tamási

1793

0814261

Táp

1794

1315015

Tápióbicske

1795

1317303

Tápiógyörgye

1796

1309405

Tápióság

1797

1331796

Tápiószecső

1798

1314146

Tápiószele

1799

1314571

Tápiószentmárton

1800

1302769

Tápiószőlős

1801

1832045

Táplánszentkereszt

1802

1929434

Tapolca

1803

1424615

Tapsony

1804

0821971

Tápszentmiklós

1805

1232896

Tar

1806

1416735

Tarany

1807

0521740

Tarcal

1808

0508165

Tard

1809

0514784

Tardona

1810

1130225

Tardos

1811

0433075

Tarhos

1812

1118935

Tarján

1813

0833914

Tarjánpuszta

1814

1120987

Tárkány

1815

1032966

Tarnabod

1816

1013240

Tarnalelesz

1817

1023348

Tarnaméra

1818

1014128

Tarnaörs

1819

1016160

Tarnaszentmiklós

1820

1017163

Tarnazsadány

1821

1304154

Tárnok

1822

1504312

Tarpa

1823

1413693

Táska

1824

0320525

Tass

1825

1404932

Taszár

1826

1108758

Tát

1827

1118157

Tatabánya

1828

0314544

Tataháza

1829

1327386

Tatárszentgyörgy

1830

0324998

Tázlár

1831

0923214

Téglás

1832

1829568

Telekes

1833

0412681

Telekgerendás

1834

0513763

Telkibánya

1835

1706901

Tengelic

1836

1432416

Tengőd

1837

1014076

Tenk

1838

0811457

Tényő

1839

0931042

Tépe

1840

1533358

Terem

1841

1204844

Terény

1842

1224174

Tereske

1843

1920570

Tés

1844

2008828

Teskánd

1845

0819035

Tét

1846

0919691

Tetétlen

1847

1731459

Tevel

1848

0530447

Tibolddaróc

1849

1508952

Tiborszállás

1850

1930465

Tihany

1851

1524475

Timár

1852

1307108

Tinnye

1853

1509423

Tiszaadony

1854

0324545

Tiszaalpár

1855

0502291

Tiszabábolna

1856

1517817

Tiszabecs

1857

1503850

Tiszabercel

1858

1520172

Tiszabezdéd

1859

1610773

Tiszabő

1860

1622770

Tiszabura

1861

0915644

Tiszacsege

1862

0529133

Tiszacsermely

1863

1506433

Tiszadada

1864

1616230

Tiszaderzs

1865

1512593

Tiszadob

1866

0503717

Tiszadorogma

1867

1509113

Tiszaeszlár

1868

1613815

Tiszaföldvár

1869

1629726

Tiszafüred

1870

1630304

Tiszagyenda

1871

0930845

Tiszagyulaháza

1872

1628699

Tiszaigar

1873

1620446

Tiszainoka

1874

1629346

Tiszajenő

1875

1508554

Tiszakanyár

1876

0513976

Tiszakarád

1877

1504446

Tiszakerecseny

1878

0513888

Tiszakeszi

1879

1508794

Tiszakóród

1880

1630386

Tiszakürt

1881

0519381

Tiszaladány

1882

1523524

Tiszalök

1883

0528398

Tiszalúc

1884

1511907

Tiszamogyorós

1885

1527252

Tiszanagyfalu

1886

1007083

Tiszanána

1887

1615787

Tiszaörs

1888

0508633

Tiszapalkonya

1889

1603373

Tiszapüspöki

1890

1510205

Tiszarád

1891

1620181

Tiszaroff

1892

1621494

Tiszasas

1893

1617695

Tiszasüly

1894

1513541

Tiszaszalka

1895

1622789

Tiszaszentimre

1896

1527544

Tiszaszentmárton

1897

0616966

Tiszasziget

1898

1607852

Tiszaszőlős

1899

0530377

Tiszatarján

1900

1514447

Tiszatelek

1901

1609627

Tiszatenyő

1902

0314094

Tiszaug

1903

1631866

Tiszavárkony

1904

1507597

Tiszavasvári

1905

1527261

Tisztaberek

1906

1321467

Tóalmás

1907

0518306

Tokaj

1908

1114155

Tokod

1909

1134023

Tokodaltáró

1910

0528051

Tolcsva

1911

0925876

Told

1912

1206381

Tolmács

1913

1725274

Tolna

1914

1711031

Tolnanémedi

1915

1609557

Tomajmonostora

1916

0514890

Tomor

1917

0328486

Tompa

1918

0721005

Tordas

1919

0222424

Tormás

1920

0518801

Tornanádaska

1921

2032638

Tornyiszentmiklós

1922

0529054

Tornyosnémeti

1923

1516957

Tornyospálca

1924

1829878

Torony

1925

1607490

Tószeg

1926

0416434

Tótkomlós

1927

2016382

Tótszentmárton

1928

2025113

Tótszerdahely

1929

1902714

Tótvázsony

1930

1324527

Tök

1931

1329823

Tököl

1932

0816674

Töltéstava

1933

0625900

Tömörkény

1934

1420093

Törökkoppány

1935

1322008

Törtel

1936

0204136

Töttös

1937

1513213

Tunyogmatolcs

1938

1309593

Tura

1939

1513602

Túristvándi

1940

1628228

Túrkeve

1941

1509919

Tuzsér

1942

2012609

Türje

1943

1904631

Tüskevár

1944

1531398

Tyukod

1945

1721360

Udvari

1946

1924767

Ugod

1947

0512487

Újcsanálos

1948

1533659

Újdombrád

1949

1526611

Újfehértó

1950

0923393

Újiráz

1951

1720561

Újireg

1952

1510117

Újkenéz

1953

0819673

Újkér

1954

0402352

Újkígyós

1955

1319682

Újlengyel

1956

0920419

Újléta

1957

0206062

Újpetre

1958

0831839

Újrónafő

1959

1615291

Újszász

1960

0614924

Újszentiván

1961

0932568

Újszentmargita

1962

1317808

Újszilvás

1963

0911925

Újtikos

1964

2032197

Újudvar

1965

1923010

Ukk

1966

1127632

Úny

1967

1528981

Ura

1968

0717622

Úrhida

1969

1328644

Úri

1970

1920853

Úrkút

1971

0316294

Uszód

1972

0621412

Üllés

1973

1324934

Vác

1974

1305917

Vácduka

1975

1330331

Vácegres

1976

1319886

Váchartyán

1977

1305698

Váckisújfalu

1978

1317668

Vácrátót

1979

1309104

Vácszentlászló

1980

0507223

Vadna

1981

0802237

Vág

1982

1518591

Vaja

1983

0530003

Vajdácska

1984

0228538

Vajszló

1985

0702459

Vajta

1986

0705829

Vál

1987

1317598

Valkó

1988

1506938

Vállaj

1989

1527322

Vámosatya

1990

1014580

Vámosgyörk

1991

1310737

Vámosmikola

1992

1508934

Vámosoroszi

1993

0908989

Vámospércs

1994

0515149

Vámosújfalu

1995

0812405

Vámosszabadi

1996

0916762

Váncsod

1997

1230915

Vanyarc

1998

1921777

Vanyola

1999

1732850

Váralja

2000

1409274

Varászló

2001

1027012

Váraszó

2002

0818412

Várbalog

2003

0521810

Varbó

2004

1709414

Várdomb

2005

1117251

Várgesztes

2006

1907065

Városlőd

2007

1911439

Várpalota

2008

1706637

Varsád

2009

1229498

Varsány

2010

2014182

Várvölgy

2011

1322585

Vasad

2012

0202264

Vásárosdombó

2013

1518324

Vásárosnamény

2014

0328343

Vaskút

2015

1527100

Vasmegyer

2016

1825982

Vassurány

2017

1804695

Vasvár

2018

1926648

Vaszar

2019

1829373

Vasszécseny

2020

1802246

Vát

2021

1005759

Vécs

2022

0431228

Végegyháza

2023

1826000

Velem

2024

0725016

Velence

2025

0220279

Véménd

2026

1826426

Vép

2027

0703498

Vereb

2028

1333729

Verőce

2029

1024147

Verpelét

2030

1322488

Verseg

2031

0219725

Versend

2032

0702750

Vértesacsa

2033

0713897

Vértesboglár

2034

1132586

Vérteskethely

2035

1115282

Vértessomló

2036

1129629

Vértestolna

2037

1131264

Vértesszőlős

2038

1408183

Vése

2039

1911767

Veszprém

2040

0822691

Veszprémvarsány

2041

0429531

Vésztő

2042

1621157

Vezseny

2043

0228024

Villány

2044

0511581

Vilmány

2045

1915705

Vilonya

2046

1419017

Visnye

2047

0505096

Viss

2048

1807940

Viszák

2049

1003513

Visznek

2050

0825797

Vitnyéd

2051

1429780

Vízvár

2052

1210320

Vizslás

2053

0521087

Vizsoly

2054

0205892

Vokány

2055

2012919

Vonyarcvashegy

2056

1803142

Vönöck

2057

1221661

Zabar

2058

0503063

Zádorfalva

2059

1614836

Zagyvarékas

2060

1021722

Zagyvaszántó

2061

1516203

Záhony

2062

1506275

Zajta

2063

1414623

Zákány

2064

1434403

Zákányfalu

2065

0605546

Zákányszék

2066

2017400

Zalaapáti

2067

2007579

Zalabaksa

2068

2024280

Zalabér

2069

2004002

Zalacsány

2070

2002486

Zalacséb

2071

2032054

Zalaegerszeg

2072

1929993

Zalaerdőd

2073

1927207

Zalagyömörő

2074

1912654

Zalahaláp

2075

2012496

Zalaistvánd

2076

2010348

Zalakomár

2077

2030313

Zalalövő

2078

2022947

Zalaszabar

2079

2033288

Zalaszántó

2080

2018564

Zalaszentbalázs

2081

2032522

Zalaszentgrót

2082

2033136

Zalaszentgyörgy

2083

2002608

Zalaszentiván

2084

2018096

Zalaszentjakab

2085

2007232

Zalaszentlászló

2086

2018449

Zalaszentmihály

2087

0225122

Zaláta

2088

2029683

Zalatárnok

2089

2013736

Zalavár

2090

1406008

Zamárdi

2091

0730243

Zámoly

2092

1920826

Zánka

2093

1714304

Závod

2094

1314960

Zebegény

2095

0531608

Zemplénagárd

2096

0215848

Zengővárkony

2097

0734263

Zichyújfalu

2098

1433057

Zics

2099

0519275

Ziliz

2100

1427614

Zimány

2101

1926499

Zirc

2102

1721625

Zomba

2103

0519105

Zubogy

2104

0406257

Zsadány

2105

0904817

Zsáka

2106

1325034

Zsámbék

2107

1322035

Zsámbok

2108

0804622

Zsira

2109

0617765

Zsombó

2110

1513037

Zsurk

8. melléklet a 19/2015. (IV. 24.) FM rendelethez

Sor-
szám

KSH kód

Önkormányzat neve

1

1622105

Jászárokszállás

2

1327872

Abony

3

0223959

Mohács

4

0428565

Sarkad

5

1731501

Dunaföldvár

6

1310816

Kiskunlacháza

7

1627313

Törökszentmiklós

8

1303300

Iklad

9

1927818

Homokbödöge

10

0604349

Mórahalom

11

0433455

Gyomaendrőd

12

0333589

Érsekhalma

13

0905175

Hajdúszoboszló

14

1312894

Üllő

15

1323463

Budakalász

16

1906673

Ajka

17

0914614

Ebes

18

1921175

Balatonfüred

19

1827094

Celldömölk

20

0828334

Kapuvár

21

1318616

Dunakeszi

22

0421883

Szeghalom

23

0330623

Tiszakécske

24

0419628

Mezőberény

25

1029045

Mátraszentimre

26

1311934

Üröm

27

1115352

Nyergesújfalu

28

1120127

Tata

29

2011785

Zalakaros

30

1811679

Jánosháza

31

0423870

Szarvas

32

1030401

Lőrinci

33

1307384

Solymár

34

0530340

Sajószöged

35

1730289

Gyönk

36

1321458

Szada

37

0804783

Mosonmagyaróvár

38

1315024

Páty

39

1015796

Ludas

40

1323649

Göd

41

0819239

Levél

42

0411615

Körösladány

43

0633367

Szeged

44

0326684

Kecskemét

45

1308280

Telki

46

0915130

Debrecen

47

0613161

Röszke

48

1328413

Visegrád

49

1332610

Fót

50

1903072

Balatoncsicsó

51

1324013

Diósd

52

1218786

Szügy

53

0233154

Bóly

9. melléklet a 19/2015. (IV. 24.) FM rendelethez

Sor-
szám

KSH kód

Önkormányzat neve

1

0634245

Algyő

2

1132346

Almásfüzitő

3

1323199

Alsónémedi

4

1119363

Bábolna

5

1728909

Bátaapáti

6

1528246

Beregdaróc

7

0231927

Beremend

8

0534290

Berente

9

1308891

Biatorbágy

10

0505306

Bőcs

11

1303407

Budajenő

12

1323278

Budaörs

13

0109566

Budapest

14

1332027

Bugyi

15

1802431

Bük

16

1133640

Csém

17

1322804

Csömör

18

1009201

Detk

19

1110490

Dorog

20

1309584

Dunaharaszti

21

0827739

Dunakiliti

22

1320534

Dunavarsány

23

0723603

Ercsi

24

0815343

Fertőszentmiklós

25

0831440

Fertőszéplak

26

0517109

Füzér

27

1332559

Gödöllő

28

1106521

Gyermely

29

0825584

Győr

30

1011411

Halmajugra

31

0502282

Hejőkürt

32

1333552

Herceghalom

33

2003814

Hévíz

34

0829221

Jánossomorja

35

1618209

Jászberény

36

1623339

Jászfényszaru

37

0412177

Kardoskút

38

1130553

Környe

39

0831626

Kunsziget

40

0831194

Lövő

41

1814021

Lukácsháza

42

1920437

Magyarpolány

43

1016540

Markaz

44

1602626

Martfű

45

1219372

Mátranovák

46

1923560

Mezőlak

47

0718485

Mór

48

0828149

Mosonszolnok

49

0909478

Nagyhegyes

50

1122372

Nagyigmánd

51

2004455

Nagylengyel

52

0505245

Nemesbikk

53

1902194

Nemesvámos

54

1130766

Oroszlány

55

0427438

Örménykút

56

1704862

Paks

57

1934254

Pétfürdő

58

1329601

Pilisborosjenő

59

1311396

Pilisszentiván

60

0709900

Rácalmás

61

1830881

Répcelak

62

1223825

Rétság

63

0503504

Sajóbábony

64

1821306

Sárvár

65

1417631

Siófok

66

0829090

Sopronhorpács

67

0825724

Sopronkövesd

68

0713259

Szabadegyháza

69

1317312

Százhalombatta

70

1307542

Szentlőrinckáta

71

1328954

Szigetszentmiklós

72

1534388

Szorgalmatos

73

0528352

Tiszaújváros

74

2005342

Tófej

75

1306859

Törökbálint

76

1306293

Újhartyán

77

1821537

Uraiújfalu

78

0310667

Városföld

79

1830702

Vaskeresztes

80

0530076

Vatta

81

1326815

Vecsés

82

1318342

Veresegyház

83

0804589

Veszkény

84

1031246

Visonta

85

0315158

Zsana

10. melléklet a 19/2015. (IV. 24.) FM rendelethez

Szállító ajánlattevő megnevezése:

 

 

 

 

12. § (1) a)

Bruttó ár

 

 

 

 

teljes/félzsíros tej

9. § (2) a) szerinti értékelés

 

 

 

 

12. § (1) b)

Bruttó ár

 

 

 

 

zsírszegény tej

9. § (2) b) szerinti értékelés

 

 

 

 

12. § (1) c)
zsíros/félzsíros

Bruttó ár

 

 

 

 

ízesített tej

9. § (2) c) szerinti értékelés

 

 

 

 

12. § (1) d) zsírszegény

Bruttó ár

 

 

 

 

ízesített tej

9. § (2) d) szerinti értékelés

 

 

 

 

12. § (1) e) natúr joghurt

Bruttó ár

 

 

 

 

 

9. § (2) e) szerinti értékelés

 

 

 

 

12. § (1) f) natúr

Bruttó ár

 

 

 

 

kefir

9. § (2) e) szerinti értékelés

 

 

 

 

12. § (1) g) gyümölcs-

Bruttó ár

 

 

 

 

leves/ízesített

9. § (2) f) szerinti értékelés

 

 

 

 

12. § (1) h) gyümölcs darabos

Bruttó ár

 

 

 

 

joghurt

9. § (2) g) szerinti értékelés

 

 

 

 

12. § (1) i)

Bruttó ár

 

 

 

 

ömlesztett sajt

9. § (2) h) szerinti értékelés

 

 

 

 

9. § (1) a) a szerződés teljes időszaka alatt folyamatos szállítás (10 pont)

 

 

 

 

9. § (1) b) feldolgozó üzem, vagy tejelő
szarvasmarha állomány, legalább 80% tulajdoni hányad (9 pont)

 

 

 

 

9. § (1) c) mikro-, kis- és középvállalkozás (9 pont)

 

 

 

 

9. § (1) d) előfinanszírozási vállalás
(8 pont)

 

 

 

 

9. § (1) e) termékvariáció (7 pont)

 

 

 

 

9. § (1) f) újrafelhasználható csomagolóanyag (7 pont)

 

 

 

 

9. § (1) g) legalább 8 napos szavatosság vállalása (5 pont)

 

 

 

 

9. § (3) promóciós intézkedés vállalása (5 pont), minden további vállalás esetén 0,5 pont

 

 

 

 

Pontszám összesen:

 

 

 

 

Rangsor:

 

 

 

 

1

A rendeletet a 21/2017. (IV. 26.) FM rendelet 25. §-a hatályon kívül helyezte 2017. április 27. napjával. Alkalmazására lásd e hatályon kívül helyező rendelet 23. §-át.

2

Az 1. § 6. pontját a 60/2016. (IX. 14.) FM rendelet 1. §-a iktatta be.

3

A 4. § (2) bekezdése a 88/2016. (XII. 29.) FM rendelet 84. § a) pontja szerint módosított szöveg.

4

A 6. § (1) bekezdése a 88/2016. (XII. 29.) FM rendelet 84. § b) pontja szerint módosított szöveg.

5

A 6. § (5) bekezdése a 88/2016. (XII. 29.) FM rendelet 84. § c) pontja szerint módosított szöveg.

6

A 6. § (6) bekezdése a 88/2016. (XII. 29.) FM rendelet 84. § d) pontja szerint módosított szöveg.

7

A 6. § (7) bekezdés nyitó szövegrésze a 88/2016. (XII. 29.) FM rendelet 84. § c) pontja szerint módosított szöveg.

8

A 6. § (8) bekezdése a 88/2016. (XII. 29.) FM rendelet 84. § c) és e) pontja szerint módosított szöveg.

9

A 6. § (9) bekezdése a 88/2016. (XII. 29.) FM rendelet 84. § c) és f)–g) pontja szerint módosított szöveg.

10

A 6. § (10) bekezdése a 88/2016. (XII. 29.) FM rendelet 84. § c) és h) pontja szerint módosított szöveg.

11

A 6. § (12) bekezdése a 88/2016. (XII. 29.) FM rendelet 84. § g) pontja szerint módosított szöveg.

12

A 6. § (13) bekezdése a 88/2016. (XII. 29.) FM rendelet 84. § c) és g) pontja szerint módosított szöveg.

13

A 6. § (14) bekezdése a 88/2016. (XII. 29.) FM rendelet 84. § c) és h) pontja szerint módosított szöveg.

14

A 6. § (16) bekezdése a 88/2016. (XII. 29.) FM rendelet 84. § d) pontja szerint módosított szöveg.

15

A 7. § (2) bekezdése a 88/2016. (XII. 29.) FM rendelet 84. § g) pontja szerint módosított szöveg.

16

A 7. § (4) bekezdése a 88/2016. (XII. 29.) FM rendelet 84. § c) és i) pontja szerint módosított szöveg.

17

A 10. § (7) bekezdése a 88/2016. (XII. 29.) FM rendelet 84. § c) pontja szerint módosított szöveg.

18

A 11. § (1) bekezdése a 88/2016. (XII. 29.) FM rendelet 84. § c) pontja szerint módosított szöveg.

19

A 11. § (1a) bekezdését a 60/2016. (IX. 14.) FM rendelet 2. § (1) bekezdése iktatta be, hatályon kívül helyezte a 88/2016. (XII. 29.) FM rendelet 85. §-a.

20

A 11. § (2a) bekezdését a 60/2016. (IX. 14.) FM rendelet 2. § (2) bekezdése iktatta be.

21

A 11. § (3) bekezdése a 88/2016. (XII. 29.) FM rendelet 84. § c) pontja szerint módosított szöveg.

22

A 11. § (4) bekezdése a 88/2016. (XII. 29.) FM rendelet 84. § e) pontja szerint módosított szöveg.

23

A 11. § (4a) bekezdését a 60/2016. (IX. 14.) FM rendelet 2. § (3) bekezdése iktatta be, hatályon kívül helyezte a 88/2016. (XII. 29.) FM rendelet 85. §-a.

24

A 11. § (5) bekezdése a 88/2016. (XII. 29.) FM rendelet 84. § e) pontja szerint módosított szöveg.

25

A 11. § (6) bekezdése a 88/2016. (XII. 29.) FM rendelet 84. § e) pontja szerint módosított szöveg.

26

A 11. § (7) bekezdése a 60/2016. (IX. 14.) FM rendelet 2. § (4) bekezdésével megállapított, a 88/2016. (XII. 29.) FM rendelet 84. § c) pontja szerint módosított szöveg.

27

A 11. § (8) bekezdését a 60/2016. (IX. 14.) FM rendelet 5. §-a hatályon kívül helyezte.

28

A 11. § (9) bekezdése a 88/2016. (XII. 29.) FM rendelet 84. § j) pontja szerint módosított szöveg.

29

A 11. § (10) bekezdése a 88/2016. (XII. 29.) FM rendelet 84. § d) pontja szerint módosított szöveg.

30

A 11. § (11) bekezdését a 60/2016. (IX. 14.) FM rendelet 2. § (5) bekezdése iktatta be, szövege a 88/2016. (XII. 29.) FM rendelet 84. § k) pontja szerint módosított szöveg.

31

A 12. § (6) bekezdése a 88/2016. (XII. 29.) FM rendelet 84. § j) pontja szerint módosított szöveg.

32

A 13. § (1) bekezdése a 88/2016. (XII. 29.) FM rendelet 84. § e) pontja szerint módosított szöveg.

33

A 14. § (1) bekezdése a 88/2016. (XII. 29.) FM rendelet 84. § g) pontja szerint módosított szöveg.

34

A 14. § (1a) bekezdését a 60/2016. (IX. 14.) FM rendelet 3. §-a iktatta be, szövege a 88/2016. (XII. 29.) FM rendelet 84. § g) pontja szerint módosított szöveg.

35

A 14. § (5) bekezdése a 88/2016. (XII. 29.) FM rendelet 84. § e) pontja szerint módosított szöveg.

36

A 19. § (2) bekezdése a 88/2016. (XII. 29.) FM rendelet 84. § c) pontja szerint módosított szöveg.

37

A 19. § (4) bekezdése a 88/2016. (XII. 29.) FM rendelet 84. § c) pontja szerint módosított szöveg.

38

A 20. § (1) bekezdése a 88/2016. (XII. 29.) FM rendelet 84. § l) pontja szerint módosított szöveg.

39

A 20. § (2) bekezdése a 88/2016. (XII. 29.) FM rendelet 84. § l) pontja szerint módosított szöveg.

40

A 20. § (3) bekezdése a 88/2016. (XII. 29.) FM rendelet 84. § e) pontja szerint módosított szöveg.

41

A 20. § (5) bekezdése a 88/2016. (XII. 29.) FM rendelet 84. § c) pontja szerint módosított szöveg.

42

A 20. § (6) bekezdése a 88/2016. (XII. 29.) FM rendelet 84. § c) pontja szerint módosított szöveg.

43

A 21. § a 88/2016. (XII. 29.) FM rendelet 84. § c) pontja szerint módosított szöveg.

44

A 23. § (5) bekezdése a 88/2016. (XII. 29.) FM rendelet 84. § c) pontja szerint módosított szöveg.

45

A 23. § (8) bekezdése a 88/2016. (XII. 29.) FM rendelet 84. § c) pontja szerint módosított szöveg.

46

A 23. § (9) bekezdése a 88/2016. (XII. 29.) FM rendelet 84. § g) pontja szerint módosított szöveg.

47

A 25. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette, újonann a 60/2016. (IX. 14.) FM rendelet 4. §-a iktatta be.

48

A hatálybalépés napja 2016. szeptember 15.

49

A hatálybalépés napja 2016. szeptember 15.

50

Az 1. melléklet a 88/2016. (XII. 29.) FM rendelet 84. § c) pontja szerint módosított szöveg.

51

A 3. melléklet a 88/2016. (XII. 29.) FM rendelet 84. § c), j) és m) pontja szerint módosított szöveg.

52

A 4. melléklet a 88/2016. (XII. 29.) FM rendelet 84. § c) pontja szerint módosított szöveg.

53

Az 5. melléklet a 88/2016. (XII. 29.) FM rendelet 84. § c) és h) pontja szerint módosított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére