• Tartalom

190/2015. (VII. 20.) Korm. rendelet

190/2015. (VII. 20.) Korm. rendelet

a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet, továbbá a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló 328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet módosításáról1

2015.09.01.

A Kormány a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162. § (1) bekezdés d) és q) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 2. alcím tekintetében a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162. § (1) bekezdés b) és c) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló
149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet módosítása

1. § A gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet 26/B. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A kiskorú gyámhatóságnak át nem adott vagyonáról való rendelkezést érintő szülői jognyilatkozathoz [Ptk. 2:15. § (1) bekezdés e) pontja] abban az esetben szükséges a gyámhivatal jóváhagyása, ha a szülői rendelkezéssel érintett vagyon értéke meghaladja az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének tízszeresét.”

2. A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló 328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása

2. §2

3. § A Gytr. 17. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

17. § (1) A személyi térítési díj megállapításához a kötelezett 30 napnál nem régebbi, az 5. melléklet szerinti jövedelemnyilatkozatot nyújt be az intézményvezetőnek.
(2) A bölcsődei ellátásban és óvodai nevelésben részesülő gyermek után járó, a Gyvt. 151. § (5) bekezdés a) pontja szerinti gyermekétkeztetés normatív kedvezményének igénybevételéhez a kötelezett a 6. melléklet szerinti nyilatkozatot nyújtja be az intézményvezetőnek. A kötelezett egy nyilatkozatot nyújt be, ha az ugyanazon intézménybe járó gyermekei után azonos jogcímen igényli a normatív kedvezményt.”

4. § (1) A Gytr. 18. § (4) és (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) Ha a bölcsődei gondozás esetében a Gyvt. 150. § (6) bekezdés a) és d) pontjában, valamint gyermekétkeztetés esetében a Gyvt. 151. § (5) bekezdés b)–d) pontjában, továbbá a Gyvt. 151. § (5a) bekezdés a) pontjában foglaltak fennállását hatósági döntés alapozza meg, annak másolatát be kell nyújtani az intézményvezetőnek.
(5) Bölcsődei gondozásnál a Gyvt. 150. § (6) bekezdés b) pontjában, valamint gyermekétkeztetésnél a Gyvt. 151. § (5) bekezdés c) pontjában, továbbá a Gyvt. 151. § (5a) bekezdés c) pontjában foglaltak fennállását a magasabb összegű családi pótlék megállapításáról szóló határozat másolatával, ennek hiányában
a) tartós betegség esetén szakorvosi igazolással,
b) fogyatékosság esetén a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény végrehajtásáról szóló 223/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 7/A. § (1) bekezdése szerinti szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleményével kell igazolni.”

(2) A Gytr. 18. §-a a következő (6) és (7) bekezdéssel egészül ki:

„(6) Ha a gyermek a Gyvt. 151. § (5) és (5a) bekezdése szerinti ingyenes és kedvezményes étkezésre is jogosult, számára az ingyenes étkezésre való jogosultságot kell megállapítani. Ebben az esetben a kötelezettnek kizárólag az ingyenes étkezésre való jogosultság feltételének fennállását kell igazolnia.
(7) Ha a gyermekétkeztetés normatív kedvezményének igénybevételét, valamint bölcsődében a gyermek gondozásának térítésmentes biztosítását
a) a gyermek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsága alapozza meg, a gyermekétkeztetés normatív kedvezménye és a térítésidíj-fizetési mentesség a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság kezdő időpontjától, legkorábban az ellátás igénybevételének első napjától illeti meg a kötelezettet,
b) az a) pont alá nem tartozó feltétel fennállása alapozza meg, a gyermekétkeztetés normatív kedvezménye és a térítésidíj-fizetési mentesség az azok igénybevételére jogosító feltétel fennállásának az intézményvezető részére történő bejelentését, illetve igazolását követő naptól illeti meg a kötelezettet.”

5–7. §3

8. § (1)4

(2) A Gytr. 18. § (1) bekezdésében a „Gyvt. 151. § (5) bekezdés c) pontja” szövegrész helyébe a „Gyvt. 151. § (5a) bekezdés b) pontja” szöveg lép.

3. Záró rendelkezések

9. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

(2) Az 1. §, a 3. §, a 4. § és a 8. § (2) bekezdése 2015. szeptember 1-jén lép hatályba.

1. melléklet a 190/2015. (VII. 20.) Korm. rendelethez5

1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2015. szeptember 2. napjával.

2

A 2. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

Az 5–7. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 8. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

Az 1. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére