• Tartalom

197/2015. (VII. 21.) Korm. rendelet

az Észak-atlanti Szerződés Szervezete Biztonsági Beruházási Programja keretében kiírásra kerülő pályázatokon való részvételi jogosultság feltételeiről, a jogosultság megszerzésével kapcsolatos eljárás szabályairól és az eljáró szervezetről szóló 164/2002. (VIII. 2.) Korm. rendelet és az egyházi elismerésről és az egyházi jogi személyek jogállásának és működésének sajátos szabályairól szóló 295/2013. (VII. 29.) Korm. rendelet módosításáról1

2015.07.29.

A Kormány a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény 81. § (1) bekezdés g) pontjában,

a 2. alcím vonatkozásában a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. törvény 31. § b) pontjában

kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Az Észak-atlanti Szerződés Szervezete Biztonsági Beruházási Programja keretében kiírásra kerülő pályázatokon való részvételi jogosultság feltételeiről, a jogosultság megszerzésével kapcsolatos eljárás szabályairól és az eljáró szervezetről szóló 164/2002. (VIII. 2.) Korm. rendelet módosítása

1. § Az Észak-atlanti Szerződés Szervezete Biztonsági Beruházási Programja keretében kiírásra kerülő pályázatokon való részvételi jogosultság feltételeiről, a jogosultság megszerzésével kapcsolatos eljárás szabályairól és az eljáró szervezetről szóló 164/2002. (VIII. 2.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 4. § (2) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A BBB összetétele:)

b) a BBB tagjai
ba) a közbeszerzésekért felelős miniszter által vezetett minisztérium kijelölt állami vezetője,
bb) az e-közigazgatásért felelős miniszter által vezetett minisztérium kijelölt állami vezetője,
bc) az igazságügyért felelős miniszter által vezetett minisztérium kijelölt állami vezetője,
bd) a külgazdasági ügyekért felelős miniszter által vezetett minisztérium kijelölt állami vezetője,
be) a belgazdaságért felelős miniszter által vezetett minisztérium kijelölt állami vezetője,
bf) az agrárpolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztérium kijelölt állami vezetője,
bg) az állami infrastruktúra-beruházásokért felelős miniszter által vezetett minisztérium kijelölt állami vezetője, valamint
bh) a Nemzeti Biztonsági Felügyelet elnöke.”

2. § Az R. 20. és 21. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek és az A határozat felfüggesztése alcím a következő 21/A. §-sal egészül ki:

20. § (1) Ha a honvédelemért felelős miniszter a gazdálkodó szervezettel kapcsolatos olyan információról szerez tudomást, amely a gazdálkodó szervezet szakmai vagy gazdasági alkalmasságát megkérdőjelezi, felhívja a gazdálkodó szervezetet, hogy a felhívás kézhezvételét követő 15 napon belül közölje az információval kapcsolatos álláspontját. Ha az információ hiteles, és a gazdálkodó szervezet a helyzetét nem tisztázza, a honvédelemért felelős miniszter a határozatot felfüggeszti.
(2) A határozat felfüggesztésével egyidejűleg a honvédelemért felelős miniszter határidőt állapít meg a gazdálkodó szervezet részére a felfüggesztés indokául szolgáló állapot megszüntetésére. E határidő jogszabály eltérő rendelkezése hiányában a három hónapot nem haladhatja meg.
(3) A felfüggesztés hatálya addig tart, amíg a gazdálkodó szervezet a felfüggesztés alapjául szolgáló indokot meg nem szünteti. A határidő eredménytelen eltelte esetén a honvédelemért felelős miniszter a határozatot visszavonja.
(4) Az (1) bekezdés szerinti felfüggesztés indoka különösen a gazdálkodó szervezet pénzügyi vagyoni helyzetét, belső struktúráját, tevékenységét érintő, illetve bármely olyan változás lehet, amely a gazdálkodó szervezet alkalmasságát kétségessé teszi.
21. § (1) Ha a gazdálkodó szervezet tárgyévi adatszolgáltatásának értékelése alapján a honvédemért felelős miniszter a gazdálkodó szervezet szakmai vagy gazdasági alkalmatlanságát állapítja meg, a honvédelmért felelős miniszter a határozatot a következő adatszolgáltatási időszak végéig felfüggeszti.
(2) Ha a honvédelemért felelős miniszter az (1) bekezdés alapján felfüggesztett határozattal rendelkező gazdálkodó szervezetnek a felfüggesztést követő éves adatszolgáltatásának értékelése alapján újbóli szakmai vagy gazdasági alkalmatlanságát állapítja meg, a gazdálkodó szervezet határozatát visszavonja.
21/A. § A 20. és a 21. § szerinti felfüggesztés hatálya alatt a gazdálkodó szervezet az NSIP keretében kiírásra kerülő beszerzési eljárásokon nem vehet részt.”

3. § Az R. 1. §-ában a „Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 685. § c) pontjában” szövegrész helyébe a „polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 396. §-ában” szöveg lép.

4. § Hatályát veszti az R. 13. § (4) bekezdés a) pontja.

2. Az egyházi elismerésről és az egyházi jogi személyek jogállásának és működésének sajátos szabályairól szóló 295/2013. (VII. 29.) Korm. rendelet módosítása

5. § Az egyházi elismerésről és az egyházi jogi személyek jogállásának és működésének sajátos szabályairól szóló 295/2013. (VII. 29.) Korm. rendelet 20. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A tábori lelkészi szolgálat a honvédelemért felelős miniszter közvetlen alárendeltségébe tartozó, a bevett egyházakkal erre vonatkozóan kötött megállapodásokban foglaltak alapján működő egységes szervezet, amely három, egymással azonos jogállású szolgálati ágra tagozódik.”

3. Záró rendelkezések

6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba.

1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2015. július 30. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére