• Tartalom

2/2015. (II. 20.) IM rendelet

2/2015. (II. 20.) IM rendelet

a helyi népszavazási eljárás során a választási irodák hatáskörébe tartozó feladatok végrehajtásának részletes szabályairól és a használandó nyomtatványokról

2023.01.01.

A népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvény 91. § a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 6. § tekintetében a népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvény 91. § j) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 21. §, a 23. § és az 1–13. melléklet tekintetében a népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvény 91. § b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 22. § tekintetében a népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvény 91. § a) és b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 79. § 2. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

I. Fejezet

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. Értelmező rendelkezések

1. § E rendelet alkalmazásában

a) települési szintű helyi népszavazás: a települési – kivéve a fővárosi – önkormányzat hatáskörébe tartozó ügyre vonatkozó, továbbá a településrészt érintő helyi népszavazás,

b)1 területi szintű helyi népszavazás: a vármegyei, illetve a fővárosi önkormányzat hatáskörébe tartozó ügyre vonatkozó helyi népszavazás.

2. A választási irodák tagjainak oktatása

2. § A választási iroda tagjait a feladataik ellátására fel kell készíteni. A felkészítésen való részvétel kötelező. A felkészítésért a választási iroda vezetője felelős.

3. A választási informatikai rendszer

3. § (1) A választási informatikai rendszer (a továbbiakban: informatikai rendszer) e rendelet vonatkozásában a népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvényben (a továbbiakban: Nsztv.) és a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvényben (a továbbiakban: Ve.) meghatározott választási feladatok végrehajtásában részt vevő és azokat kiszolgáló szervezetek által működtetett választási informatikai infrastruktúra és választási alkalmazói rendszerelemek összessége.

(2) A választási informatikai infrastruktúra elemei lehetnek különösen:

a) a választási célú dedikált informatikai eszközök,

b) az Elektronikus Anyakönyvi Rendszer (továbbiakban: EAK) használatát biztosító informatikai eszközök,

c)2 a fővárosi és vármegyei kormányhivatalok, a járási (fővárosi kerületi) hivatalok (a továbbiakban együtt: kormányhivatal) informatikai eszközei,

d) az okmányirodák, valamint az okmányirodai funkciókat is ellátó kormányablakok (a továbbiakban együtt: okmányiroda) informatikai eszközei és

e) az a)–d) pontban meghatározott informatikai eszközöket összekötő adatátviteli hálózatok.

(3) A választási alkalmazói rendszerek elemei lehetnek különösen: a névjegyzékek vezetését, a szavazatösszesítést, az eredménymegállapítást, a logisztikai és pénzügyi lebonyolítást támogató alkalmazói szoftverrendszerek.

4. § (1) A helyi választási iroda (a továbbiakban: HVI) az informatikai rendszert a választási célú dedikált informatikai eszközök, szükség esetén az EAK infrastrukturális hátterének igénybevételével éri el.

(2)3 A népszavazási informatikai feladatok ellátására indokolt esetben a HVI vezetőjének kérésére, a területi választási iroda (a továbbiakban: TVI) vezetőjének döntése alapján az okmányirodai infrastruktúra is igénybe vehető. Ha a TVI vezetője az okmányirodai infrastruktúra bevonása mellett dönt, erről értesíti a Nemzeti Választási Iroda (a továbbiakban: NVI) elnökét és az igénybevétel helye szerint illetékes főispánt.

(3) Közös önkormányzati hivatalt működtető települések esetében a TVI vezetője a székhely településtől eltérő településen is engedélyezheti az adatfeldolgozási feladatok elvégzését. Az adatfeldolgozási helyszín változásáról a TVI vezetője az engedély kiadását követően haladéktalanul tájékoztatja az NVI elnökét.

(4) A TVI az informatikai rendszer elérésére a választási célú dedikált informatikai eszközöket, az EAK infrastrukturális hátterét, illetve az okmányirodai infrastruktúrát használhatja.

5. § Az informatikai rendszert kell használni

a) a szavazóköri névjegyzék, valamint a mozgóurnát igénylő választópolgárok jegyzékének összeállításához, továbbvezetéséhez, a szavazóhelyiségbe kerülő példányának elkészítéséhez,

b) az értesítők elkészítéséhez,

c) a választójogosultság megállapításához, illetve ellenőrzéséhez,

d) a szavazóköri névjegyzék megtekintésének biztosításához,

e) a szavazólapok adattartalma jóváhagyásának támogatására és a nyomdai adatátadáshoz,

f) a logisztikai feladatok ellátásához,

g) a szavazóhelyiségekbe kerülő szavazóköri névjegyzékek, valamint a mozgóurnát igénylő választópolgárok jegyzékeinek kinyomtatásáról és hitelesítésének megtörténtéről szóló értesítés továbbításához,

h) a szavazóköri jegyzőkönyvek előállításához, a jegyzőkönyvek adatainak rögzítéséhez és ellenőrzéséhez,

i) a népszavazás eredménye előzetes tájékoztató adatainak előállításához,

j) a népszavazás eredménye megállapításának támogatásához és

k) a bírságokkal kapcsolatos feladatok támogatásához.

6. § (1) A kormányhivatal a népszavazási feladatok ellátása érdekében a TVI, illetve a HVI vezetője számára – megállapodás alapján – biztosítja

a)4 a megfelelő számú, a kormányhivatallal állami szolgálati jogviszonyban álló állami tisztviselő választási iroda tagjává történő megbízásának lehetőségét és

b) a választási iroda tagjának közreműködését a népszavazási feladatok ellátásában, a választási iroda vezetőjének rendelkezése szerint.

(2) A kormányhivatal a TVI, illetve a HVI részére – megállapodás alapján – biztosítja

a) az okmányhálózat elérését az okmányirodákban,

b) az okmányhálózat eléréséhez szükséges informatikai eszközöket az okmányirodai infrastruktúrán,

c) a választási informatikai hálózat eléréséhez szükséges eszközöket és

d) az a)–c) pontban foglaltakhoz szükséges kiemelt rendelkezésre állást.

(3)5 A választási iroda tagjává történő megbízása esetén a kormányhivatallal állami szolgálati jogviszonyban álló állami tisztviselő is a választási iroda tagjával megegyező díjazásra jogosult.

(4) Az (1) és (2) bekezdésben foglaltak különösen a következő állandó választási feladatok elvégzését szolgálhatják:

a) az informatikai rendszerhez kapcsolódó helpdesk feladatok támogatása és

b) az informatikai rendszerrel kapcsolatos oktatási feladatok támogatása.

(5) Az (1) és (2) bekezdésben foglaltak különösen a következő népszavazási feladatok elvégzését szolgálhatják:

a) közreműködés a szavazólap jóváhagyási folyamatában,

b) a szavazóköri névjegyzék és a mozgóurnát igénylő választópolgárok jegyzékének kinyomtatása,

c) a szavazóköri jegyzőkönyvek adatainak rögzítése,

d) a népszavazás eredményét megállapító jegyzőkönyv összeállításához szükséges ellenőrzési feladatok ellátása és

e) a választások pénzügyi és logisztikai elszámolási feladatai informatikai támogatása.

(6) A választási iroda és a kormányhivatal együttműködik a népszavazási feladatok határidőre történő elvégzése érdekében. A népszavazási feladatok határidőre történő elvégzése elsőbbséget élvez a kormányhivatal egyéb feladataival szemben.

II. Fejezet

A VÁLASZTÁSI IRODÁK FELADATAI TELEPÜLÉSI SZINTŰ HELYI NÉPSZAVAZÁSON

4. A helyi választási iroda feladatai a szavazás napját megelőzően

7. § (1) A HVI – az Nsztv.-ben és a Ve.-ben foglalt feladatain túl –

a) a népszavazás kitűzését haladéktalanul jelzi az NVI-nek,

b) közleményt ad ki a szavazás helyéről és idejéről, a szavazás módjáról,

c) az informatikai rendszerben biztosítja a szavazóköri névjegyzék megtekinthetőségét,

d) a bírság kiszabásáról hozott határozat adatait az NVI elnökének intézkedése szerint haladéktalanul megküldi az NVI-nek,

e) fogadja a szavazatszámláló bizottság (a továbbiakban: SZSZB), a helyi választási bizottság (a továbbiakban: HVB) megbízott tagjainak bejelentését; ellenőrzi az SZSZB, a HVB tagjainak választójogát, gondoskodik az SZSZB, a HVB tagjainak eskü-, illetve fogadalomtételéről,

f) nyilvánosságra hozza a HVB tagjainak és a HVI vezetőjének nevét, valamint a HVB és a HVI hivatali helyiségének címét, telefonszámát, e-mail címét és fax-számát; a HVB hivatali helyiségének címét az informatikai rendszerben rögzíti és karbantartja,

g) a HVB tagjainak nevét, az SZSZB tagjainak számát, valamint a HVB-be és az SZSZB-be tagot megbízó jelölő szervezeteket rögzíti az informatikai rendszerben,

h) előterjeszti a HVB részére a szavazólap tervezetét annak adattartalma jóváhagyása céljából,

i) előkészíti a szavazóköri jegyzőkönyvek feldolgozását és továbbítását,

j) az NVI által megjelölt helyen és időben gondoskodik az NVI által biztosított választási kellékek, nyomtatványok átvételéről, az ezekkel kapcsolatos ügyviteli feladatok ellátásáról, valamint a helyben készülő nyomtatványok előállításáról,

k) fogadja az NVI által – szavazókörönként – összeállított szállítódobozokat, tartalmukat tételesen ellenőrzi, és gondoskodik a szavazás napjáig történő megőrzésükről,

l) biztosítja a szavazáshoz szükséges technikai feltételeket, a szavazóhelyiségek felszerelését,

m) a szavazást megelőző napon előkészíti és tételenként – átvételi elismervénnyel – átadja az SZSZB elnöke vagy helyettese részére a szavazás lebonyolításához szükséges szavazólapokat, nyomtatványokat, iratokat, bélyegzőt és egyéb kellékeket,

n) gondoskodik a szavazólapok és az egyéb választási iratok őrzéséről és

o) továbbítja a szavazóköri névjegyzék lezárását követően beérkező mozgóurna iránti igényeket az SZSZB részére.

(2) A HVI vezetője – az Nsztv.-ben és a Ve.-ben foglalt feladatain túl –

a)6

b) az egyéb választási kellékek, nyomtatványok előállításával, illetve az értesítők postázásával megbízhatja az NVI-t és

c) a kinyomtatott szavazóköri névjegyzéket és a mozgóurnát igénylő választópolgárok kinyomtatott jegyzékét az utolsó oldalon aláírásával és lebélyegzéssel hitelesíti, és a hitelesítésről értesíti az NVI-t.

5. A helyi választási iroda feladatai a szavazás napján

8. § (1) Az SZSZB mellett működő jegyzőkönyvvezető – az Nsztv.-ben és a Ve.-ben foglalt feladatain túl –

a) közreműködik a szavazóhelyiség szabályszerű berendezésében,

b) gondoskodik a szavazóköri névjegyzék kezeléséről, a visszautasítottak jegyzéke és a mozgóurnát igénylő választópolgárok jegyzékének vezetéséről,

c) a szavazás közben történt rendkívüli eseményről kiállított jegyzőkönyv másolatát haladéktalanul továbbítja a HVI vezetőjéhez,

d) közreműködik a szavazóköri jegyzőkönyv kiállításában,

e) közreműködik a szavazóköri jegyzőkönyv, a szavazás közben történt rendkívüli eseményről kiállított jegyzőkönyv, valamint az SZSZB határozata másolatainak előállításában és az SZSZB megbízott tagjai részére történő átadásában és

f) közreműködik a szavazóurnáknak, a szavazóköri jegyzőkönyveknek, valamint az egyéb választási iratoknak a HVI hivatali helyiségébe történő szállításában.

(2) A HVI – az Nsztv.-ben és a Ve.-ben foglalt feladatain túl –

a) biztosítja az SZSZB-k működésének és a szavazás menetének törvényes feltételeit,

b) haladéktalanul továbbítja az SZSZB részére a szavazás napján elektronikus úton beérkező mozgóurna iránti igényeket,

c) átvételi elismervénnyel átveszi az SZSZB-től a szavazóurnákat, a szavazóköri jegyzőkönyveket, valamint az egyéb választási iratokat,

d) a beérkező szavazóköri jegyzőkönyveket jogi és számszaki szempontból ellenőrzi,

e) haladéktalanul elvégzi az adatbeviteli teendőket úgy, hogy a számítógépes adatfeldolgozásra a jegyzőkönyvek első példánya szolgál és

f) a hibásan vagy hiányosan kitöltött jegyzőkönyvre felhívja az SZSZB figyelmét, és a jegyzőkönyv javítását követően intézkedik az adatok informatikai rendszerbeli javításáról.

6. A helyi választási iroda feladatai a szavazás napját követően

9. § A HVI – az Nsztv.-ben és a Ve.-ben foglalt feladatain túl –

a) gondoskodik az SZSZB-ktől átvett szavazási iratok biztonságos tárolásáról,

b) a szavazást követő három napon keresztül biztosítja a szavazóköri jegyzőkönyvek második példánya, valamint a határozatok nyilvánosságát, majd azokat irattározza,

c) a HVB döntésének előkészítéseként tételesen ellenőrzi a szavazóköri jegyzőkönyvek és a számítógépes adatok azonosságát, és annak eredményéről jelentést tesz a HVB-nek,

d) a népszavazás eredményét a HVB jegyzőkönyve alapján rögzíti az informatikai rendszerben,

e) három napon keresztül biztosítja a HVB eredménymegállapító jegyzőkönyvei második példánya, valamint a határozatok nyilvánosságát, majd azokat irattározza és

f) a szavazóköri jegyzőkönyvek és a HVB eredménymegállapító jegyzőkönyve első példányait továbbítja az NVI-nek.

7. A területi választási iroda feladatai

10. § (1) A TVI – az Nsztv.-ben és a Ve.-ben foglalt feladatain túl –

a) ellenőrzi és irányítja a HVI-k tevékenységét,

b) megszervezi a HVI-k vezetőinek oktatását,

c) felügyeli az informatikai rendszer használatát, megteszi a szükséges intézkedéseket a hiányzó adatok pótlása, a hibás adatok kijavítása érdekében,

d) a székhely településtől eltérő településen történő adatfeldolgozás tényét átvezeti az informatikai rendszeren és

e) gondoskodik a szavazatösszesítést akadályozó zavarok, vészhelyzetek elhárításáról, szükség szerint intézkedik a vészhelyzet esetére előírt tartalékmegoldások alkalmazásáról, és erről tájékoztatja a HVI vezetőjét és az NVI elnökét.

(2) A TVI a választási informatikai feladatokat – szükség esetén – a kormányhivatal közreműködésével látja el.

8. A Nemzeti Választási Iroda feladatai

11. § Az NVI – az Nsztv.-ben és a Ve.-ben foglalt feladatain túl – a szavazás napját megelőzően

a) biztosítja a HVI részére a központi névjegyzék és a szavazóköri névjegyzék elérését,

b) irányítja a szavazólapok tartalmának jóváhagyásával kapcsolatos feladatok végrehajtását, a nyomdai adatátadás folyamatát, gondoskodik a szavazólapok előállításáról,

c) gondoskodik a Braille-írással ellátott szavazósablon elkészítéséről és eljuttatásáról a HVI-hez és

d) megküldi a Braille-írással készült értesítőt az azt igénylő választópolgároknak.

III. Fejezet

A VÁLASZTÁSI IRODÁK FELADATAI TERÜLETI SZINTŰ HELYI NÉPSZAVAZÁSON

12. § A területi szintű helyi népszavazáson a II. fejezet rendelkezéseit az e fejezetben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.

9. A helyi választási iroda feladatai a szavazás napját megelőzően

13. § A HVI a TVI által megjelölt helyen és időben gondoskodik az NVI által biztosított választási kellékek, nyomtatványok átvételéről, az ezekkel kapcsolatos ügyviteli feladatok ellátásáról, valamint a helyben készülő nyomtatványok előállításáról.

10. A helyi választási iroda feladatai a szavazás napján

14. § (1)7 Az SZSZB mellett működő jegyzőkönyvvezető 7.00, 9.00, 11.00, 13.00, 15.00 17.00 és 18.30 órakor adatot szolgáltat a HVI részére a szavazókörben megjelent választópolgárok számáról.

(2) A HVI

a) az informatikai rendszerben – ellenőrzést követően – haladéktalanul rögzíti a szavazókörökből érkezett napközbeni részvételi adatokat, a szavazás közben történt rendkívüli eseményekről kiállított jegyzőkönyveket,

b) az informatikai rendszerben – ellenőrzést követően – haladéktalanul rögzíti a szavazóköri jegyzőkönyvek adatait és

c) az SZSZB mellett működő jegyzőkönyvvezető útján azonnal tájékoztatja az SZSZB-t, ha adathiány van a szavazóköri jegyzőkönyvben, vagy az adatrögzítés során az informatikai rendszer összefüggés-hibát vagy egyéb hibát jelzett.

11. A helyi választási iroda feladatai a szavazás napját követően

15. § A HVI a szavazóköri jegyzőkönyvek első példányait a TVI vezetőjének utasítása szerint a TVI-hez szállítja.

12. A területi választási iroda feladatai a szavazás napját megelőzően

16. § (1) A TVI

a) az adattartalom jóváhagyása céljából előterjeszti a területi választási bizottság (a továbbiakban: TVB) részére a szavazólap tervezetét,

b) meghatározza az NVI által biztosított választási kellékek, nyomtatványok elosztásának és a helyi készítésű nyomtatványok előállításának, szállításának és átvételének rendjét és

c) gondoskodik az NVI által biztosított választási kellékek, nyomtatványok átvételéről, az ezekkel kapcsolatos ügyviteli feladatok ellátásáról, valamint a helyben készülő nyomtatványok előállításáról.

(2) A TVI vezetője

a) elkészíti az üzemzavar esetére irányadó intézkedési tervet és

b) kiadja a szavazóköri jegyzőkönyvek továbbításával kapcsolatos utasítását.

13. A területi választási iroda feladatai a szavazás napján

17. § A TVI

a) felügyeli az informatikai rendszer napközbeni részvételi jelentésekhez kapcsolódó és szavazatösszesítő funkcióinak használatát,

b) gondoskodik az üzemzavar elhárításáról, szükség esetén gondoskodik a tartalékmegoldások alkalmazásáról és

c) a központi tájékoztató rendszer adatainak segítségével tájékoztatja a nyilvánosságot.

14. A területi választási iroda feladatai a szavazás napját követően

18. § A TVI

a) fogadja a szavazóköri jegyzőkönyvek első példányait,

b) a TVB döntésének előkészítéseként tételesen ellenőrzi a számítógépes adatok és a szavazóköri jegyzőkönyvekben szereplő adatok azonosságát, és annak eredményéről jelentést tesz a TVB-nek,

c) a népszavazás eredményét a TVB jegyzőkönyve alapján rögzíti az informatikai rendszerben,

d) három napon keresztül biztosítja a TVB eredménymegállapító jegyzőkönyve második példánya, valamint a határozatok nyilvánosságát és

e) a szavazóköri jegyzőkönyvek és a TVB eredménymegállapító jegyzőkönyve első példányait továbbítja az NVI-nek.

15. A Nemzeti Választási Iroda feladatai a szavazás napján

19. § Az NVI

a) nyilvánosságra hozza a napközbeni részvételi jelentések adatait és

b) folyamatosan nyilvánosságra hozza a népszavazás előzetes eredményére vonatkozó tájékoztató adatokat.

IV. Fejezet

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

20. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2015. március 1-jén lép hatályba.

21. §8 Ez a rendelet az állampolgárságuktól eltérő tagállamban lakóhellyel rendelkező uniós polgárok aktív és passzív választójogának a helyhatósági választásokon történő gyakorlására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 1994. december 19-i 94/80/EK tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

22. §9 E rendeletnek az egyes választásokkal kapcsolatos miniszteri rendeletek módosításáról szóló 26/2018. (IX. 7.) IM rendelettel megállapított rendelkezéseit a hatálybalépését10 követően kitűzött választásokon kell alkalmazni.

23. § A helyi népszavazási eljárásban használandó nyomtatványok jegyzékét az 1. melléklet, a nyomtatványok mintáit a 2–10. melléklet állapítja meg.

1. melléklet a 2/2015. (II. 20.) IM rendelethez

A helyi népszavazáson használandó nyomtatványok

1.

nyomtatvány megnevezése

használata

a nyomtatvány használata kötelező

a nyomtatványban szereplő adatok megadása kötelező

2.

Szavazóköri névjegyzék

X

3.

Mozgóurnát igénylő választópolgárok jegyzéke

X

4.

Értesítő a szavazóköri névjegyzékbe vételről

X

5.

Ellenőrző lap

X

6.

Visszautasítottak jegyzéke

X

7.

Számlálólap a napközbeni jelentéshez

X

8.

Jegyzőkönyv a szavazás közben előfordult rendkívüli eseményekről, illetve az SZSZB elnökének a rend fenntartása érdekében tett intézkedéséről

X

9.

Szavazóköri jegyzőkönyv

X

10.

Jegyzőkönyv a helyi népszavazás eredményéről

X

2. melléklet a 2/2015. (II. 20.) IM rendelethez

Szavazóköri névjegyzék

SZAVAZÓKÖRI NÉVJEGYZÉK

1. oldal

HELYI NÉPSZAVAZÁS
(a szavazás napja)
(TELEPÜLÉS NEVE)
(szavazókör sorszáma) számú szavazókör ((szavazóhelyiség címe))*

5K01557_1

sorszám

A választópolgárok adatai

A szavazólap átvételének igazolása

1.

(név) (személyi azonosító)

(születési név)

(lakcím)

(szavazási segítség)

2.

(név) (személyi azonosító)

(születési név)

(lakcím)

(szavazási segítség)

3.

(név) (személyi azonosító)

(születési név)

(lakcím)

(szavazási segítség)

4.

(név) (személyi azonosító)

(születési név)

(lakcím)

(szavazási segítség)

5.

(név) (személyi azonosító)

(születési név)

(lakcím)

(szavazási segítség)

6.

(név) (személyi azonosító)

(születési név)

(lakcím)

(szavazási segítség)

7.

(név) (személyi azonosító)

(születési név)

(lakcím)

(szavazási segítség)

8.

(név) (személyi azonosító)

(születési név)

(lakcím)

(szavazási segítség)

(név) (személyi azonosító)

(születési név)

(lakcím)

(szavazási segítség)


(A névjegyzék utolsó oldalán:)
5K01557_2

a szavazóköri névjegyzékben és a mozgóurnát igénylő választópolgárok jegyzékében szereplő választópolgárok száma összesen

 

A

a szavazókörben megjelent választópolgárok száma:
(aláírások száma a névjegyzéken)

+

mozgóurnával szavazó választópolgárok száma:
(aláírások száma a mozgóurnát igénylő választópolgárok jegyzékén)

=

a szavazóként megjelent választópolgárok száma összesen:

B

* Csak a szavazóköri névjegyzék első oldalán

3. melléklet a 2/2015. (II. 20.) IM rendelethezMozgóurnát igénylő választópolgárok jegyzéke

MOZGÓURNÁT IGÉNYLŐ VÁLASZTÓPOLGÁROK JEGYZÉKE

1. oldal

HELYI NÉPSZAVAZÁS
(a szavazás napja)
(TELEPÜLÉS NEVE)
(szavazókör sorszáma) számú szavazókör ((szavazóhelyiség címe))*

5K01558_1

Sorszám

A választópolgárok adatai

A szavazólap átvételének igazolása

...

(név) (személyi azonosító)

(születési név)

(lakcím)

(szavazási segítség)

(lakcímtől eltérő szavazás helye)

...

(név) (személyi azonosító)

(születési név)

(lakcím)

(szavazási segítség)

(lakcímtől eltérő szavazás helye)

...

(név) (személyi azonosító)

(születési név)

(lakcím)

(szavazási segítség)

(lakcímtől eltérő szavazás helye)

...

(név) (személyi azonosító)

(születési név)

(lakcím)

(szavazási segítség)

(lakcímtől eltérő szavazás helye)

...

(név) (személyi azonosító)

(születési név)

(lakcím)

(szavazási segítség)

(lakcímtől eltérő szavazás helye)

...

(név) (személyi azonosító)

(születési név)

(lakcím)

(szavazási segítség)

(lakcímtől eltérő szavazás helye)

...

(név) (személyi azonosító)

(születési név)

(lakcím)

(szavazási segítség)

(lakcímtől eltérő szavazás helye)

...

(név) (személyi azonosító)

(születési név)

(lakcím)

(szavazási segítség)

(lakcímtől eltérő szavazás helye)

...

(név) (személyi azonosító)

(születési név)

(lakcím)

(szavazási segítség)

(lakcímtől eltérő szavazás helye)

...

(név) (személyi azonosító)

(születési név)

(lakcím)

(szavazási segítség)

(lakcímtől eltérő szavazás helye)

...

 


* Csak a jegyzék első oldalán

4. melléklet a 2/2015. (II. 20.) IM rendelethez11

5. melléklet a 2/2015. (II. 20.) IM rendelethezEllenőrző lap

Ellenőrző lap a mozgóurna hitelesítésére

A szavazás napja:

......................................................................................................

A szavazókör sorszáma:

......................................................................................................

Aláírásunkkal tanúsítjuk, hogy a mozgóurnát megvizsgáltuk, üresnek találtuk és lezártuk. Az urna a törvényes követelményeknek megfelel.

Az ellenőrző lapot ........... óra .…...... perckor helyeztük a mozgóurnába.

A szavazatszámláló bizottság jelen lévő tagjainak aláírása:

...............................................................

................................................................

................................................................

................................................................

................................................................

................................................................

................................................................

................................................................

................................................................

................................................................

................................................................

................................................................
Az elsőként szavazó választópolgár

………………………………………….

………………………………………….

neve

aláírása

6. melléklet a 2/2015. (II. 20.) IM rendelethez5K01562_0

VISSZAUTASÍTOTTAK
JEGYZÉKE

 

 

település

Szavazókör sorszáma:

 

 

 

 

 

év

 

nap

 

 

 

A visszautasított polgár

 

családi és utóneve

lakcíme

A visszautasítás oka

1.

 

 

 

2.

 

 

 

3.

 

 

 

4.

 

 

 

5.

 

 

 

6.

 

 

 

7.

 

 

 

8.

 

 

 

9.

 

 

 

10.

 

 

 5K01562_1

 

,

 

év

 

nap


jegyzőkönyvvezető

8. melléklet a 2/2015. (II. 20.) IM rendelethez

Jegyzőkönyv a szavazás közben előfordult rendkívüli eseményekről, illetve az SZSZB elnökének a rend fenntartása érdekében tett intézkedésről

JEGYZŐKÖNYV
a szavazás közben előfordult rendkívüli eseményről,
illetve a szavazatszámláló bizottság / helyi választási bizottság elnökének
a rend fenntartása érdekében tett intézkedéséről

Készült:

év

nap

település

utca/út/tér

szám alatt, a

számú szavazókör helyiségében.

Jelen vannak:

SZSZB/HVB elnöke

SZSZB/HVB tagjai

A szavazás közben előforduló rendkívüli esemény, illetve a szavazatszámláló bizottság / helyi választási bizottság elnökének a rend fenntartása érdekében tett intézkedése:

,

év

nap

a szavazatszámláló bizottság /
helyi választási bizottságelnöke

A jegyzőkönyv továbbítva:

nap

óra

perc

jegyzőkönyvvezető

9. melléklet a 2/2015. (II. 20.) IM rendelethez13Szavazóköri jegyzőkönyv

SZAVAZÓKÖRI JEGYZŐKÖNYV A HELYI NÉPSZAVAZÁSRÓL

(A HELYI NÉPSZAVAZÁSRA BOCSÁTOTT KÉRDÉS)

szavazókör sorszáma

(VÁRMEGYE)

(TELEPÜLÉS / FŐVÁROSI KERÜLET NEVE)

(szavazóköri azonosító)

számú példány

Készült

év

napján

település

alábbi helyen lévő szavazóhelyiségében:

A szavazóhelyiség nyitásának időpontja:

:


A szavazatszámláló bizottság és az elsőként szavazó választópolgár a szavazás megkezdése előtt megállapította, hogy az urnák üresek, az urnákat lezárta, és a mozgóurnákban elhelyezte az ellenőrző lapot.

Az elsőként szavazó választópolgár:

…………………………………………

…………………………………………

neve

aláírása

A szavazás lezárásának időpontja:

:

A mozgóurnában az ellenőrző lap benne volt / nem volt benne, ezért az abban lévő szavazólapok érvénytelenek.

A visszautasítottak jegyzékén szereplők száma:

Rontott szavazólapok száma:


5K01565_8

A szavazóköri névjegyzékben lévő választópolgárok száma:

 

A

 

 

 

Szavazóként megjelent választópolgárok száma:

 

B

IGEN szavazatok száma:

 

I

Urnában lévő, bélyegzőlenyomat nélküli szavazólapok száma:

 

C

 

Urnában lévő, lebélyegzett szavazólapok száma:

 

D

NEM szavazatok száma:

 

N

Eltérés a szavazóként megjelentek számától (többlet: + / hiány: -):

 

E

 

Érvénytelen lebélyegzett szavazólapok száma:

 

F

Érvényes szavazólapok száma:

 

G

E=D-B, D=F+G, G=I+N

Az SZSZB a szavazatokat

 

 

alkalommal számolta meg.


5K01565_9

SZAVAZATSZÁMLÁLÓ BIZOTTSÁG

NÉV

Aláírás
a szavazás megkezdésekor

Aláírás
a jegyzőkönyv kiállításakor

Aláírás
a jegyzőkönyv átvételéről

elnök

 

 

elnökhelyettes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

jegyzőkönyvvezető

 

 

P.H.

10. melléklet a 2/2015. (II. 20.) IM rendelethez14Jegyzőkönyv a helyi népszavazás eredményről

JEGYZŐKÖNYV A HELYI NÉPSZAVAZÁS EREDMÉNYÉRŐL

(A HELYI NÉPSZAVAZÁSRA BOCSÁTOTT KÉRDÉS)

(VÁRMEGYE)

(TELEPÜLÉS / FŐVÁROSI KERÜLET NEVE)

számú példány

Készült

év

napján, a helyi / területi választási bizottság hivatalos helyiségében.

A szavazóköri névjegyzékben lévő választópolgárok száma:

A

Szavazóként megjelent választópolgárok száma

B

IGEN szavazatok száma:

I

Urnában lévő, bélyegzőlenyomat nélküli szavazólapok száma:

C

Urnában lévő, lebélyegzett szavazólapok száma:

D

NEM szavazatok száma:

N

Érvénytelen lebélyegzett szavazólapok száma:

F

D=F+G, G=I+N

Érvényes szavazólapok száma:

G


5K01566_5

 

ÉRVÉNYTELEN

A NÉPSZAVAZÁS

ÉRVÉNYES, DE EREDMÉNYTELEN

 

ÉRVÉNYES ÉS EREDMÉNYES1


1 A megfelelő rész aláhúzandó


5K01566_6

HELYI / TERÜLETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG

NÉV

Aláírás

a jegyzőkönyv kiállításakor

Aláírás

a jegyzőkönyv átvételéről

elnök

 

elnökhelyettes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HVI vezetője

 

P.H.

11. melléklet a 2/2015. (II. 20.) IM rendelethez15

12. melléklet a 2/2015. (II. 20.) IM rendelethez16

13. melléklet a 2/2015. (II. 20.) IM rendelethez17

1

Az 1. § b) pontja a 42/2022. (XII. 28.) IM rendelet 3. § a) pontja szerint módosított szöveg.

2

A 3. § (2) bekezdés c) pontja a 42/2022. (XII. 28.) IM rendelet 3. § b) pontja szerint módosított szöveg.

3

A 4. § (2) bekezdése a 42/2022. (XII. 28.) IM rendelet 3. § c) pontja szerint módosított szöveg.

4

A 6. § (1) bekezdés a) pontja a 23/2016. (XII. 21.) IM rendelet 4. §-a szerint módosított szöveg.

5

A 6. § (3) bekezdése a 23/2016. (XII. 21.) IM rendelet 4. §-a szerint módosított szöveg.

6

A 7. § (2) bekezdés a) pontját a 26/2018. (IX. 7.) IM rendelet 24. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

7

A 14. § (1) bekezdése a 26/2018. (IX. 7.) IM rendelet 21. §-ával megállapított szöveg.

8

A 21. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette, újonnan a 15/2021. (XI. 29.) IM rendelet 6. §-a iktatta be.

9

A 22. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette, újonnan a 26/2018. (IX. 7.) IM rendelet 22. §-a iktatta be.

10

A hatálybalépés időpontja 2018. szeptember 8.

11

A 4. melléklet a 42/2022. (XII. 28.) IM rendelet 2. §-ával megállapított szöveg.

12

A 7. melléklet a 26/2018. (IX. 7.) IM rendelet 23. § b) pontjával megállapított, a 42/2022. (XII. 28.) IM rendelet 3. § d) pontja szerint módosított szöveg.

13

A 9. melléklet a 42/2022. (XII. 28.) IM rendelet 3. § e) pontja szerint módosított szöveg.

14

A 10. melléklet a 42/2022. (XII. 28.) IM rendelet 3. § f) pontja szerint módosított szöveg.

15

A 11. mellékletet a 26/2018. (IX. 7.) IM rendelet 24. § b) pontja hatályon kívül helyezte.

16

A 12. mellékletet a 26/2018. (IX. 7.) IM rendelet 24. § b) pontja hatályon kívül helyezte.

17

A 13. mellékletet a 26/2018. (IX. 7.) IM rendelet 24. § b) pontja hatályon kívül helyezte.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére