• Tartalom

2/2015. (II. 3.) BM rendelet

a megkülönböztető és figyelmeztető jelzést adó készülékek felszerelésének és használatának szabályairól szóló 12/2007. (III. 13.) IRM rendelet, és a vízi közlekedés rendőrhatósági igazgatásáról szóló 13/1996. (VI. 28.) BM rendelet módosításáról1

2015.02.06.

A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés i) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21. § 15. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 2. alcím tekintetében a víziközlekedésről szóló 2000. évi XLII. törvény 88. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21. § 22. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 109. § 13. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzeti fejlesztési miniszterrel egyetértésben,

a következőket rendelem el:

1. A megkülönböztető és figyelmeztető jelzést adó készülékek felszerelésének és használatának szabályairól szóló 12/2007. (III. 13.) IRM rendelet módosítása

1. § A megkülönböztető és figyelmeztető jelzést adó készülékek felszerelésének és használatának szabályairól szóló 12/2007. (III. 13.) IRM rendelet (a továbbiakban: R1.) 3. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Nem kell hatósági engedély a megkülönböztető jelzést adó készülék felszereléséhez)

b) a hivatásos katasztrófavédelmi szervek, az önkormányzati tűzoltóság, a főfoglalkozású létesítményi tűzoltóság, a beavatkozó önkéntes tűzoltó egyesület, a Rendőrség közrendvédelmi, közlekedésrendészeti, valamint határrendészeti szolgálatának közvetlen helyszíni beavatkozásra rendszeresített (vonuló), továbbá a büntetés-végrehajtási szervek fogvatartottak szállítására kialakított és ezen szállító járművek felvezetésére és kísérésére rendszeresített gépjárműveire,”

2. § Az R1. 4. § (1) bekezdés g) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Megkülönböztető jelzést adó készülék felszereléséhez szükséges hatósági engedély)

g) – a 3. § (1) bekezdés b) pontja alá tartozó gépjárművek kivételével – a hivatásos katasztrófavédelmi szervek, a létesítményi tűzoltóság és az önkéntes tűzoltó egyesület,”

(által üzemben tartott gépjárművekre adható.)

3. § Az R1. 7. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) A megkülönböztető jelzést adó készülék használatának kezdetét és végét a sürgős betegszállítást végző szervek és a háziorvosi központi ügyeletek az Országos Mentőszolgálat kiindulás helye szerint illetékes megyei mentésirányítási központjába, egyéb szervek a saját ügyeletükre, annak hiányában, illetve a bejelentés egyéb akadálya esetén a Rendőrségnek a kiindulás helye szerint illetékes tevékenység-irányító központjába kötelesek haladéktalanul bejelenteni.”

4. § Az R1. 15. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

„(3) E rendeletnek a megkülönböztető és figyelmeztető jelzést adó készülékek felszerelésének és használatának szabályairól szóló 12/2007. (III. 13.) IRM rendelet, és a vízi közlekedés rendőrhatósági igazgatásáról szóló 13/1996. (VI. 28.) BM rendelet módosításáról szóló 2/2015. (II. 3.) BM rendelettel megállapított 3. § (1) bekezdés b) pontját és 4. § (1) bekezdés g) pontját a megkülönböztető és figyelmeztető jelzést adó készülékek felszerelésének és használatának szabályairól szóló 12/2007. (III. 13.) IRM rendelet, és a vízi közlekedés rendőrhatósági igazgatásáról szóló 13/1996. (VI. 28.) BM rendelet módosításáról szóló 2/2015. (II. 3.) BM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekre is alkalmazni kell.”

a) d) pontjában a „katasztrófavédelmi Kormányzati Koordinációs Bizottság” szövegrész helyébe a „Katasztrófavédelmi Koordinációs Tárcaközi Bizottság”,

b) g) pontjában a „Külügyminisztérium” szövegrész helyébe a „Külgazdasági és Külügyminisztérium”

szöveg lép.

2. A vízi közlekedés rendőrhatósági igazgatásáról szóló 13/1996. (VI. 28.) BM rendelet módosítása

6. § (1) A vízi közlekedés rendőrhatósági igazgatásáról szóló 13/1996. (VI. 28.) BM rendelet (a továbbiakban: R2.) 3. § (1) bekezdés b) pontja helyébe az alábbi szöveg lép:

(A rendőr a vízi jármű vagy úszó munkagép vezetéséhez szükséges okmányt a helyszínen elveszi, ha)

b) a vízi jármű, úszó munkagép vezetője megalapozottan gyanúsítható a járművezetés ittas állapotban bűncselekmény, vagy a járművezetés bódult állapotban bűncselekmény elkövetésével,”

(2) Az R2. 3. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

„(1a) A rendőr a vízi jármű vagy az úszó munkagép vezetéséhez szükséges okmányt a helyszínen elveszi, ha a vízi jármű, úszó munkagép vezetője megalapozottan gyanúsítható az ittas vezetés szabálysértés elkövetésével, kivéve, ha helyszíni bírságot vagy szóbeli figyelmeztetést alkalmazott.”

3. Záró rendelkezések

7. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2015. február 7. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére