• Tartalom

2/2015. (I. 14.) EMMI rendelet

2/2015. (I. 14.) EMMI rendelet

egyes szociális tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról1

2015.07.01.

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (2) bekezdés h) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 2. alcím tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (2) bekezdés b) és c) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 3. alcím tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (2) bekezdés m) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 13. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva

a következőket rendelem el:

1. A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről szóló
9/1999. (XI. 24.) SZCSM rendelet módosítása

1–4. §2

2. A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet módosítása

5–6. §3

7. § (1)–(2)4

(3) Az R. 27. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:

„(5) A társadalmi gondozó a 2. számú mellékletben meghatározott létszámnormák teljesítése szempontjából nem vehető figyelembe.”

8–14. §5

3. A gondozási szükséglet, valamint az egészségi állapoton alapuló szociális rászorultság vizsgálatának és igazolásának részletes szabályairól szóló 36/2007. (XII. 22.) SZMM rendelet módosítása

15–16. §6

4. Záró rendelkezések

17. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

(2) A 7. § (3) bekezdése 2015. július 1-jén lép hatályba.

1. melléklet a 2/2015. (I. 14.) EMMI rendelethez

1. Hatályát veszti az R. 2. számú melléklet I. rész 3. pontjában a „szociális segítő vagy” szövegrész.
2. Az R. 2. számú melléklet I. rész 3. pontjában a „2 fő” szövegrész helyébe az „1 fő” szöveg lép.
3. Az R. 2. számú melléklet II. rész 1. pont A) alpontjában a „klubja” szövegrész helyébe a „nappali ellátása” szöveg lép.
4. Az R. 2. számú melléklet II. rész 2. pont F) alpontjában a „szociális segítő (50 férőhelyre vetítve)” szövegrész helyébe a „szociális segítő (100 férőhelyre vetítve)” szöveg lép.
5.1. a „klubjai” szövegrész helyébe a „nappali ellátása”,
5.2. a „klubja” szövegrész helyébe a „nappali ellátása”
szöveg lép.
6. Az R. 2. számú melléklet „Kiegészítő szabályok” része a következő 13. ponttal egészül ki:
„13. Családsegítés esetében a tanácsadó munkakör munkaviszony vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony keretében is betölthető.”

2. melléklet a 2/2015. (I. 14.) EMMI rendelethez

1. Hatályát veszti az R. 3. számú melléklet 6. pont 6.1. alpontjában foglalt táblázat „személyi segítő” megjelölésű munkakörében az „igazgatásszervező”, a „szociális igazgatás szakirányú végzettséggel”, a „viselkedéselemző” és a „25” szövegrész.
2. Az R. 3. számú melléklet 6. pont 6.1. alpontjában foglalt táblázat „személyi segítő” megjelölésű munkakörében a „65” szövegrész helyébe a „100” szöveg lép.

3. melléklet a 2/2015. (I. 14.) EMMI rendelethez

I. Gondozási napló házi segítségnyújtáshoz
Az ellátott neve: ................................................................

Sorszám

Dátum

Az ellátott otthonában végzett gondozási résztevékenység leírása

Az ellátott otthonában végzett gondozásra fordított idő
(óra/perctől
óra/percig, és időtartam)

Az ellátott otthonán kívül végzett gondozási résztevékenység leírása

Az ellátott otthonán kívül végzett gondozásra fordított idő
(óra/perctől
óra/percig, és időtartam)

Az ellátott
aláírása

 

 

 

 

 

 

    ............................................................    ........................................................................
    a gondozó aláírása    a szolgálat vezetőjének aláírása
II. A házi segítségnyújtás gondozási tevékenységei és résztevékenységei
1.    Az ellátást igénybe vevővel segítő kapcsolat kialakítása és fenntartása körében:
1.1.    információnyújtás, tanácsadás
1.2.    mentális támogatás
1.3.    családdal, ismerősökkel való kapcsolattartás segítése
1.4.    az egészség megőrzésére irányuló aktív szabadidős tevékenységben való közreműködés
1.5.    ügyintézés az ellátott érdekeinek védelmében
1.6.    segítségnyújtás veszélyhelyzet kialakulásának megelőzésében és a kialakult veszélyhelyzet elhárításában
2.    A személyi higiénia megtartásában való közreműködés körében:
2.1.    mosdatás
2.2.    fürdetés
2.3.    öltöztetés
2.4.    ágyazás, ágyhúzás
2.5.    inkontinens beteg ellátása
2.6.    haj, arcszőrzet ápolás
2.7.    száj, fog és protézis ápolás
2.8.    körömápolás, bőrápolás
3.    A lakókörnyezeti higiénia megtartásában való közreműködés körében:
3.1.    takarítás a lakás életvitelszerűen használt helyiségeiben (hálószobában, fürdőszobában, konyhában és illemhelyiségben)
3.2.    mosás
3.3.    vasalás
4.    A háztartási tevékenységben való közreműködés körében:
4.1.    bevásárlás (személyes szükséglet mértékében)
4.2.    segítségnyújtás ételkészítésben és az étkezés előkészítésében
4.3.    mosogatás
4.4.    ruhajavítás
4.5.    közkútról, fúrtkútról vízhordás
4.6.    befűtés, tüzelő behordása kályhához
4.7.    télen hó eltakarítás és síkosság-mentesítés a lakás bejárata előtt
5.    A fizikai támogatás körében:
5.1.    etetés, itatás
5.2.    mozgatás ágyban
5.3.    felfekvéskezelése
5.4.    sebellátás
5.5.    gyógyszer kiváltása, adagolása, szedésének ellenőrzése
5.6.    vérnyomás és vércukor mérése
5.7.    hely- és helyzetváltoztatás segítése lakáson belül és kívül
5.8.    kényelmi és gyógyászati segédeszközök beszerzésében való közreműködés, használat betanítása, karbantartásában való segítségnyújtás
6.    A háziorvos írásos rendelésén alapuló terápiakövetése
7.    Szükség esetén a bentlakásos szociális intézménybe történő beköltözés segítése

4. melléklet a 2/2015. (I. 14.) EMMI rendelethez

„Támogatott lakhatás igénybevételére jogosult
Felmérést végző szakemberek neve és aláírása:”
Támogatott lakhatás igénybevételére nem jogosult”
szövegrész helyébe a következő szöveg lép:
„Támogatott lakhatás igénybevételét megalapozó szükséglet fennáll.*
Támogatott lakhatás igénybevételét megalapozó szükséglet nem áll fenn.*
* A megfelelő aláhúzandó.”
2. Az R. 14. számú mellékletében a „végző szakemberek” szövegrész helyébe a „végzők” szöveg lép.

5. melléklet a 2/2015. (I. 14.) EMMI rendelethez

1. A gondozási szükséglet, valamint az egészségi állapoton alapuló szociális rászorultság vizsgálatának és igazolásának részletes szabályairól szóló 36/2007. (XII. 22.) SZMM rendelet 3. számú mellékletében
a) a „0–10” szövegrész helyébe a „0–19” szöveg,
b) a „11–20” szövegrész helyébe a „20–25” szöveg,
c) a „21–30” szövegrész helyébe a „26–30” szöveg
lép.
2. Hatályát veszti a gondozási szükséglet, valamint az egészségi állapoton alapuló szociális rászorultság vizsgálatának és igazolásának részletes szabályairól szóló 36/2007. (XII. 22.) SZMM rendelet 3. számú mellékletében az „– az egyes szociális tárgyú törvények módosításáról szóló 2007. évi CXXI. törvény 81. §-ának (6) bekezdése szerinti –” szövegrész.
1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2015. július 2. napjával.

2

Az 1–4. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

Az 5–6. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 7. § (1)–(2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

A 8–14. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

6

A 15–16. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére