• Tartalom

212/2015. (VII. 31.) Korm. rendelet

212/2015. (VII. 31.) Korm. rendelet

az új ideiglenes befogadó állomások építésére irányuló beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról1

2018.01.01.

A Kormány a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdés a), d) és e) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 2. § tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 16.2., 17. és 24. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az 5. § tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1)2 A Kormány nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánítja a Martonfa közigazgatási területén fekvő, 022/1 helyrajzi számú, valamint a Sormás közigazgatási területén fekvő, 091/43 helyrajzi számú ingatlanokon megvalósuló, új, nemzetbiztonsági célú ideiglenes befogadó állomások építésére irányuló beruházásokkal összefüggő, az 1. mellékletben meghatározott közigazgatási hatósági ügyeket.

(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában a beruházásokkal összefüggőnek kell tekinteni mindazokat a közigazgatási hatósági eljárásokat, amelyek az (1) bekezdés szerinti beruházások megvalósításához és használatbavételéhez szükségesek.

2. § Az 1. § (1) bekezdése szerinti beruházásokkal összefüggésben

a) nem kell építészeti-műszaki tervtanácsi véleményt beszerezni,

b) nem kell településképi véleményezési eljárást lefolytatni és

c) településképi bejelentési eljárásnak nincs helye.

3. §3

4. § A Kormány az 1. § (1) bekezdése szerinti kiemelt jelentőségű ügyekben koordinációs feladatokat ellátó kormánymegbízottként a Martonfa közigazgatási területén megvalósuló beruházás esetében a Baranya Megyei Kormányhivatalt vezető kormánymegbízottat, Sormás közigazgatási területén megvalósuló beruházás esetében a Zala Megyei Kormányhivatalt vezető kormánymegbízottat jelöli ki.

5. § (1) Az 1. § (1) bekezdése szerinti beruházások hivatalos közbeszerzési tanácsadója, lebonyolítója és építési műszaki ellenőre kizárólagos joggal a BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zártkörűen Működő Részvénytársaság.

(2) Az (1) bekezdés szerinti lebonyolítói feladatkörbe az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 43. § (1) bekezdés c)–d), f), j) és k) pontjában, valamint az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 7. § (3) bekezdésében foglalt feladatokon túlmenően – az építésügyi szakmagyakorlásra vonatkozó összeférhetetlenségi szabályok betartásával – minden olyan feladat, illetve tevékenység ellátása beletartozik, ami az építési tevékenység szakszerű megvalósításának előkészítésével, ellenőrzésével vagy irányításával kapcsolatos.

6. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

1. melléklet a 212/2015. (VII. 31.) Korm. rendelethez

Az 1. § (1) bekezdése szerinti beruházások megvalósításához szükséges, kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánított hatósági eljárások
1. építésügyi hatósági engedélyezési és tudomásulvételi eljárások,
2. örökségvédelmi hatósági engedélyezési és tudomásulvételi eljárások, valamint régészeti feltárásokkal kapcsolatos hatósági eljárások,
3. környezetvédelmi hatósági eljárások,
4. természetvédelmi hatósági eljárások,
5. útügyi hatósági eljárások,
6. vízügyi és vízvédelmi hatósági eljárások,
7. a műszaki biztonsági hatóság hatáskörébe tartozó sajátos építményfajtákra vonatkozó építésügyi hatósági engedélyezési eljárások,
8. műszaki biztonsági hatósági engedélyezési eljárások,
9. ingatlan-nyilvántartással összefüggő hatósági eljárások,
10. telekalakításra irányuló hatósági eljárások,
11. földmérési hatósági eljárások,
12. talajvédelmi engedélyezésre irányuló hatósági eljárások,
13. hírközlési hatósági eljárások,
14. bányahatósági engedélyezési eljárások,
15. tűzvédelmi hatósági eljárások,
16. élelmiszerlánc-felügyeleti eljárás,
17. közegészségügyi hatósági eljárások,
18. azok az 1–17. pontban nem szereplő hatósági engedélyezési eljárások, melyek az 1. § (1) bekezdése szerinti beruházások megvalósításához, használatbavételéhez és üzembe helyezéséhez közvetlenül szükségesek,
19. az 1–18. pontban felsorolt ügyfajtákban kiadott hatósági döntések módosítására irányuló hatósági eljárások.
1

A rendeletet a 267/2019. (XI. 19.) Korm. rendelet 25. §-a hatályon kívül helyezte 2019. november 20. napjával.

2

Az 1. § (1) bekezdése a 250/2015. (IX. 8.) Korm. rendelet 4. §-a szerint módosított szöveg.

3

A 3. §-t a 458/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 199. §-a hatályon kívül helyezte.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére