• Tartalom

219/2015. (VIII. 6.) Korm. rendelet

az új menekültügyi őrzött befogadó központ (ideiglenes befogadó és regisztráló állomás) építésére irányuló beruházás magvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint a közbeszerzések központi ellenőrzéséről és engedélyezéséről szóló 46/2011. (III. 25.) Korm. rendelet módosításáról1

2018.01.01.

A Kormány a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdés a), d) és e) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 2. § tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 16.2., 17. és 24. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az 5. § tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,

a 7. § tekintetében a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 182. § (1) bekezdés 18. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1)2 A Kormány nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánítja a Kiskunhalas, Szegedi út 73–75. szám alatti és 6012/2 helyrajzi számú ingatlanon a Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal, illetve a Rendőrség által megvalósítandó Kiskunhalas Menekültügyi és Migrációs Központ (a továbbiakban: Kiskunhalas MMK) kialakítását szolgáló, a Kiskunhalas MMK létesítményeinek az építésére, felújítására irányuló beruházásokkal (a továbbiakban: Beruházás) összefüggő, az 1. mellékletben meghatározott közigazgatási hatósági ügyeket.

(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában a beruházással összefüggőnek kell tekinteni mindazokat a közigazgatási hatósági eljárásokat, amelyek a Beruházás megvalósításához és használatbavételéhez szükségesek.

2. § A Beruházással összefüggésben

a) nem kell építészeti-műszaki tervtanácsi véleményt beszerezni,

b) nem kell településképi véleményezési eljárást lefolytatni és

c) településképi bejelentési eljárásnak nincs helye.

3. §3

4. § A Kormány az 1. § (1) bekezdése szerinti kiemelt jelentőségű ügyekben koordinációs feladatokat ellátó kormánymegbízottként a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatalt vezető kormánymegbízottat jelöli ki.

5. § (1) A Beruházás hivatalos közbeszerzési tanácsadója, lebonyolítója és építési műszaki ellenőre kizárólagos joggal a BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zártkörűen Működő Részvénytársaság.

(2) Az (1) bekezdés szerinti lebonyolítói feladatkörbe az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 43. § (1) bekezdés c)–d), f), j) és k) pontjában, valamint az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 7. § (3) bekezdésében foglalt feladatokon túlmenően – az építésügyi szakmagyakorlásra vonatkozó összeférhetetlenségi szabályok betartásával – minden olyan feladat, illetve tevékenység ellátása beletartozik, ami az építési tevékenység szakszerű megvalósításának előkészítésével, ellenőrzésével vagy irányításával kapcsolatos.

6. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

7. §4

1. melléklet a 219/2015. (VIII. 6.) Korm. rendelethez

A Beruházás megvalósításához szükséges, kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánított hatósági eljárások
1. építésügyi hatósági engedélyezési és tudomásulvételi eljárások,
2. örökségvédelmi hatósági engedélyezési és tudomásulvételi eljárások, valamint régészeti feltárásokkal kapcsolatos hatósági eljárások,
3. környezetvédelmi hatósági eljárások,
4. természetvédelmi hatósági eljárások,
5. útügyi hatósági eljárások,
6. vízügyi és vízvédelmi hatósági eljárások,
7. a műszaki biztonsági hatóság hatáskörébe tartozó sajátos építményfajtákra vonatkozó építésügyi hatósági engedélyezési eljárások,
8. műszaki biztonsági hatósági engedélyezési eljárások,
9. ingatlan-nyilvántartással összefüggő hatósági eljárások,
10. telekalakításra irányuló hatósági eljárások,
11. földmérési hatósági eljárások,
12. talajvédelmi engedélyezésre irányuló hatósági eljárások,
13. hírközlési hatósági eljárások,
14. bányahatósági engedélyezési eljárások,
15. tűzvédelmi hatósági eljárások,
16. élelmiszerlánc-felügyeleti eljárás,
17. közegészségügyi hatósági eljárások,
18. azok az 1–17. pontban nem szereplő hatósági engedélyezési eljárások, melyek a Beruházás megvalósításához, használatbavételéhez és üzembe helyezéséhez közvetlenül szükségesek,
19. az 1–18. pontban felsorolt ügyfajtákban kiadott hatósági döntések módosítására irányuló hatósági eljárások.
1

A rendeletet a 428/2020. (IX. 10.) Korm. rendelet 19. § 16. pontja hatályon kívül helyezte 2020. szeptember 11. napjával.

2

Az 1. § (1) bekezdése a 380/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 101. §-a szerint módosított szöveg. Alkalmazására lásd e módosító rendelet 119. §-át.

3

A 3. §-t a 458/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 200. §-a hatályon kívül helyezte.

4

A 7. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére