• Tartalom

2015. évi CCXXI. törvény

a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény módosításáról1

2016.04.01.

1. § (1) A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.) 2. § (1) bekezdés 27. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E törvény alkalmazásában)

„27. hulladékgazdálkodási közszolgáltatás: a közszolgáltatás körébe tartozó hulladék átvételét, gyűjtését, elszállítását, kezelését, valamint a hulladékgazdálkodási közszolgáltatással érintett hulladékgazdálkodási létesítmény fenntartását, üzemeltetését, vagyonkezelését és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás országos szintű megszervezését biztosító, kötelező jelleggel igénybe veendő szolgáltatás;”

(2)–(3)2

(4) A Ht. 32/A. § (1) bekezdése a következő g)–j) ponttal egészül ki:

(Az állami hulladékgazdálkodási közfeladat keretében az állam)

g) a hulladékgazdálkodás országos szintű céljainak és fejlesztési irányainak teljesülése érdekében kialakítja az infrastrukturális erőforrások optimális használatának rendszerét,
h) kezeli az önkormányzatok, önkormányzati társulások által önkéntesen vagyonkezelés körében rábízott vagyont,
i) beszedi a közszolgáltatási díjat és kifizeti a közszolgáltatóknak a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj megállapításáért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) által meghatározott szolgáltatási díjat,
j) kezeli a közszolgáltatás keretében keletkező kintlévőségeket.”

(5) A Ht. 34. § (3) és (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(3) A települési önkormányzat hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződést csak a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenység minősítéséről szóló törvényben meghatározott minősítési engedéllyel (a továbbiakban: minősítési engedély) és a 32/A. § (1) bekezdés f) pontja szerinti megfelelőségi véleménnyel rendelkező gazdasági szereplővel köthet.
(4) A települési önkormányzat a (3) bekezdésben meghatározottaktól eltérően azzal a 32/A. § (1) bekezdés f) pontja szerinti megfelelőségi véleménnyel rendelkező, de minősítési engedéllyel nem rendelkező gazdasági szereplővel is köthet hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződést, amelynek tagjai – az államot és a települési önkormányzatot kivéve – valamennyien rendelkeznek minősítési engedéllyel.”

(6) A Ht. 35. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A települési önkormányzat képviselő-testülete önkormányzati rendeletben állapítja meg:)

a) az önkormányzati hulladékgazdálkodási közfeladat tartalmát, a közszolgáltatási terület határait az Országos Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Tervben foglaltakkal összhangban.”

(7) A Ht. 37. § (1a) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1a) A 2016. április 1-jét követően megkötött hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződést a települési önkormányzat legfeljebb egy hónapos felmondási idővel felmondja, ha a közszolgáltató nem rendelkezik minősítési engedéllyel vagy megfelelőségi véleménnyel.”

(8) A Ht. 37. § (2) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Az (1) bekezdés szerinti felmondási idő legfeljebb 6 hónap. A felmondási idő alatt a közszolgáltató a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást változatlanul ellátja.”

(9) A Ht. 18. alcíme a következő 37/B. §-sal egészül ki:

37/B. § A települési önkormányzat és az önkormányzatok társulása a tulajdonukban álló hulladékgazdálkodási létesítményeket, eszközöket, vagyonelemeket – ha nem adják át a Koordináló szervnek vagyonkezelésre – a nemzeti vagyonról szóló törvény előírásainak megfelelően kötelesek a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásához biztosítani, e körben az adott önkormányzattal, önkormányzati társulással közszolgáltatási szerződéssel rendelkező közszolgáltatónak üzemeltetésre átadni. A települési önkormányzat és az önkormányzatok társulása a tulajdonában álló hulladékgazdálkodási rendszerek azon fejlesztését, amely az Országos Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Tervben szereplő az adott területre vonatkozó feladatokat, előírásokat érinti, csak a 32/A. § (1) bekezdés e) pontja szerinti nyilatkozat birtokában kezdheti meg.”

(10) A Ht. 41. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A közszolgáltató gondoskodik arról, hogy a feladatkörébe tartozó hulladékgazdálkodási tevékenységeket a hulladékhierarchiára figyelemmel úgy válassza meg, hogy az e törvényben, illetve a hulladékgazdálkodási tervekben foglalt megelőzési, hasznosítási és ártalmatlanítási célkitűzések teljesülni tudjanak. A közszolgáltató a tevékenységét az Országos Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Tervben előírtaknak megfelelően köteles ellátni, amelyet a Koordináló szerv a 32/A. § (4) és (5) bekezdése szerinti adatkezelés keretében ellenőriz, és erről megfelelőségi véleményt állít ki.”

(11)–(14)3

(15) A Ht. 91/A. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Ha a közszolgáltató az általa nyújtott közszolgáltatást közbeiktatott személy vagy szerződéses kapcsolati lánc (a továbbiakban együtt: közvetített szolgáltatás) útján juttatja el a természetes személy ingatlanhasználó, illetve jogszabály alapján vele egy díjkategóriába tartozó személy (a továbbiakban együtt: rezsicsökkentésre jogosult) részére, a Koordináló szerv legfeljebb a természetes személy ingatlanhasználóra a 91. §-ban meghatározott díjat alkalmazhatja.”

(16)4

(17) A Ht. 92/B. §-a a következő (2)–(4) bekezdéssel egészül ki:

„(2) Az önkormányzatok 2016. június 30-ig módosítják a közszolgáltatási szerződéseiket oly módon, hogy azokból törlésre kerül a közszolgáltatási díjbeszedés és a kintlévőség-kezelés, valamint rögzítésre kerül, hogy a közszolgáltató részére a Koordináló szerv a közszolgáltatási szerződésben rögzített feladataiért szolgáltatási díjat fizet.
(3) A 2016. április 1-jén működő közszolgáltató a 32/A. § (1) bekezdés f) pontja szerinti megfelelőségi véleményt 2016. október 1-jéig beszerzi.
(4) Ha a 2016. április 1-jén működő közszolgáltató megfelelőségi véleménnyel a (3) bekezdésben meghatározott határidőig nem rendelkezik, a települési önkormányzat a (3) bekezdésben meghatározott határidőt követő 30 napon belül a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződést 1 hónapos határidővel felmondja. A települési önkormányzat e kötelezettségét a fővárosi és megyei kormányhivatal törvényességi felügyeleti eljárás keretében vizsgálja.”

2. § (1) A Ht.

a) 33. § (1) és (2) bekezdésében, 34. § (1) bekezdésében, 35. § (1) bekezdés c)–d) pontjában, 41. § (1) bekezdésében az „a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás” szövegrész helyébe az „az önkormányzati hulladékgazdálkodási közfeladat”,

b) 34. § (2) bekezdésében a „hulladékgazdálkodási közszolgáltatás” szövegrész helyébe az „az önkormányzati hulladékgazdálkodási közfeladat”,

c) 49. § (2) bekezdésében az „a hulladékgazdálkodási közszolgáltatással” szövegrész helyébe az „az önkormányzati hulladékgazdálkodási közfeladattal”

szöveg lép.

(2) A Ht.

a) 38. § (2) bekezdésében a „hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj megállapításáért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter)” szövegrész helyébe a „miniszter”,

c) 91. § (3) bekezdésében a „közszolgáltatót” szövegrész helyébe a „Koordináló szervet”,

d) 91. § (5a) bekezdésében a „közszolgáltató” szövegrészek helyébe a „Koordináló szerv”

szöveg lép.

(3) A Ht. 47/A. § (1) bekezdésében az „állapítja meg” szövegrész helyébe az „állapítja meg és a Koordináló szerv szedi be” szöveg lép.

a) a „hulladékgazdálkodási közszolgáltatással” szövegrész helyébe az „önkormányzati hulladékgazdálkodási közfeladattal”,

b) az „a közszolgáltatással kapcsolatos” szövegrész helyébe az „az önkormányzati hulladékgazdálkodási közfeladattal kapcsolatos”

szöveg lép.

(5) A Ht. 83. § (1) bekezdésében az „a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást érintő értesítési, tájékoztatási, szolgáltatásnyújtási kötelezettségre” szövegrész helyébe az „a közszolgáltató hulladékgazdálkodási közszolgáltatást érintő értesítési, tájékoztatási, szolgáltatásnyújtási kötelezettségére” szöveg lép.

(6) A Ht. 83. § (3) bekezdésében a „közszolgáltató” szövegrész helyébe a „Koordináló szerv vagy közszolgáltató” szöveg lép.

(7) A Ht. 91. § (11) bekezdésében a „közszolgáltatónak” szövegrész helyébe a „Koordináló szervnek” szöveg lép.

(8) A Ht. 91/A. § (2) és (6) bekezdésében, a 91/B. § (1) bekezdésében a „hulladékgazdálkodási közszolgáltató” szövegrészek helyébe a „Koordináló szerv” szöveg lép.

3. § Hatályát veszti a Ht. 49. § (2) bekezdésében a „közszolgáltató által nyújtott” szövegrész, valamint a Ht. 35. § (1) bekezdés g) pontja és a Ht. 91. § (2b) bekezdése.

4. § (1) Ez a törvény a (2) bekezdésben foglalt kivétellel a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Az 1. § (1), (4)–(10), (15) és (17) bekezdése, valamint a 2. § és 3. § 2016. április 1-jén lép hatályba.

1

A törvényt az Országgyűlés a 2015. december 15-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2015. december 22. A törvény a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2016. április 2. napjával.

2

Az 1. § (2)–(3) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

Az 1. § (11)–(14) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

Az 1. § (16) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére