• Tartalom

223/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet

223/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet

a halgazdálkodási és a halvédelmi bírságról szóló 314/2014. (XII. 12.) Korm. rendelet módosításáról1

2015.08.23.

A Kormány a halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló 2013. évi CII. törvény 71. § 2. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A halgazdálkodási és a halvédelmi bírságról szóló 314/2014. (XII. 12.) Korm. rendelet [a továbbiakban: Korm. rendelet] 4. § q) pontja helyébe a következő rendelkezés lép és a § a következő r)–s) ponttal egészül ki:

[A halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló 2013. évi CII. törvény (a továbbiakban: Hhvtv.) által nem megengedett módon vagy eszközzel, vagy tilalmi időben történő horgászat vagy halászat esetén a halvédelmi bírság mértéke]

q) a nem nyilvántartott halgazdálkodási vízterületen őshonos hal kifogása esetén: 10 000–100 000 forint,
r) a halfogásra alkalmas horgászkészség halfogási célú használata során folyamatos felügyelet nélkül hagyása esetén: 10 000–30 000 forint,
s) a Hhvtv. 46. § (4) bekezdésében nem szereplő egyéb, a Hhvtv. 46. § (1) bekezdése szerinti tiltott fogási eszköz vagy mód alkalmazása esetén: 10 000–100 000 forint.”

2. § A Korm. rendelet 5. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

5. § A nem fogható őshonos hal jogosulatlan kifogását megvalósító személlyel szemben kiszabható halvédelmi bírság mértéke megegyezik a halgazdálkodás és a halvédelem egyes szabályainak megállapításáról szóló rendeletben megállapított, az őshonos halfajokra vonatkozó halgazdálkodási értékkel. Amennyiben a halvédelmi bírság mértéke az egyedenként számított és összesített érték alapján nem éri el a 15 000 forintot, akkor a bírság mértékét 15 000 forintban kell megállapítani. A bírság nem haladhatja meg a Hhvtv. 67. § (3) bekezdése szerinti legmagasabb összeget.”

3. § A Korm. rendelet 12. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Méret- vagy mennyiségi korlátozással vagy tilalmi idővel védett hal jogosulatlan kifogását megvalósító személyre kiszabható halvédelmi bírság mértéke megegyezik a halgazdálkodás és a halvédelem egyes szabályainak megállapításáról szóló rendeletben megállapított, az őshonos halfajokra vonatkozó halgazdálkodási értékkel. Amennyiben a halvédelmi bírság mértéke az egyedenként számított és összesített érték alapján nem éri el a 20 000 forintot, akkor a bírság mértékét 20 000 forintban kell megállapítani. A bírság összege nem haladhatja meg a Hhvtv. 67. § (3) bekezdése szerinti legmagasabb összeget.”

4. § A Korm. rendelet 3. alcíme helyébe a következő alcím lép:

„3. Az eltiltás
15. § (1) Az állami horgászjegy, turista állami horgászjegy, állami halászjegy váltásától, illetve a halászati engedély kérelmezésétől való eltiltás (a továbbiakban együtt: eltiltás) időtartama:
a) az 1. § (2) bekezdésében, a 3. § a) pontjában, a 4. § k) és r) pontjában meghatározott esetekben: 3–6 hónap,
b) az 1. § (1) bekezdésében, a 3. § b) pontjában, a 4. § q) pontjában, a 12. § (2) bekezdésében meghatározott esetekben: 3–12 hónap,
c) a 4. § s) pontjában, a 6. § (1) bekezdésében meghatározott esetekben: 3–18 hónap,
d) a 9. § c) pontjában meghatározott esetekben: 6 hónap,
e) a 3. § c) pontjában, a 4. § l) és n) pontjában, a 6. § (3) bekezdésében meghatározott esetekben: 6–18 hónap,
f) a 9. § b) pontjában meghatározott esetben: 12 hónap,
g) a 9.§ a) pontjában meghatározott esetben: 18 hónap,
h) a 4. § o) pontjában meghatározott esetben: 1–2 év,
j) a 4. § h) és j) pontjában meghatározott esetekben: 2–3 év, továbbá
k) a 4. § a)–c) pontjában meghatározott esetekben: 3 év.
(2) Az 5. §-ban, a 11. §-ban, a 12. § (1) bekezdésében, valamint a 13. §-ban meghatározottak esetében a halgazdálkodási hatóság az eltiltás időtartamát a Hhvtv. 43. § (3) bekezdésében foglaltak figyelembevételével, különösen a kiszabott halvédelmi bírság mértékéhez arányosítva 3 hónap és 3 év közötti időtartamban állapítja meg.
(3) Az eltiltás időtartama a 7. §-ban meghatározottak teljesülésekor
a) horgászkészség esetén:
aa) az 1. § (1) bekezdésében meghatározott bírságtétel megállapításakor 3–12 hónap,
ab) az 1. § (2) bekezdésében meghatározott bírságtétel megállapításakor 3–6 hónap,
b) halászeszköz esetén: 1–3 év.”

5. § (1) A Korm. rendelet 6. § (3) bekezdésében az „50 000–100 000 forint” szövegrész helyébe a „30 000–100 000 forint”szöveg lép.

(2) A Korm. rendelet 8. §-ában a „halvédelmi bírság” szövegrész helyébe a „halvédelmi bírság és az ahhoz rendelhető eltiltás” szöveg lép.

6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 16. napon lép hatályba.

1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2015. augusztus 24. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére