• Tartalom

2015. évi CCXXVIII. törvény

2015. évi CCXXVIII. törvény

a nemzeti akkreditálásról szóló 2015. évi CXXIV. törvény módosításáról1

2015.12.25.

1. § A nemzeti akkreditálásról szóló 2015. évi CXXIV. törvény (a továbbiakban: Natv.) 3. §-a a következő szöveggel lép hatályba:

3. § (1) Az akkreditálási eljárásra, a felügyeleti vizsgálati eljárásra, az akkreditált szervezet, illetve természetes személy akkreditált tevékenységével kapcsolatos panasz intézésére a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) rendelkezéseit az e törvényben és a felhatalmazása alapján kiadott kormányrendeletben meghatározott eltérésekkel kell alkalmazni.
(2) Az akkreditáló szerv által hozott határozattal szemben fellebbezésnek nincs helye. Az akkreditálási eljárásban újrafelvételi eljárásnak nincs helye.”

2. § A Natv. 6. §-a a következő szöveggel lép hatályba:

6. § (1) Az akkreditálási eljárás értékelési és döntéshozatali szakaszból áll.
(2) Az értékelési szakasz során az akkreditáló szerv szakértőként minősítőkből és az akkreditálási kérelemmel érintett területen szakértelemmel rendelkező személyekből álló értékelő csoportot rendel ki.
(3) Az akkreditáló szerv az akkreditálási eljárás és a felügyeleti vizsgálat döntéshozatali szakaszában a nemzeti akkreditálás rendszerébe tartozó szakterületeken szakértőként az akkreditáló bizottságot rendeli ki.
(4) Az értékelő csoport tagja nem lehet olyan személy, aki az akkreditáló bizottság tagja.
(5) Az értékelési szakasz ügyintézési határideje száz nap.
(6) A döntéshozatali szakasz ügyintézési határideje harminc nap.
(7) A döntéshozatali szakaszban az akkreditáló szerv határoz az akkreditálásról vagy az akkreditálás iránti kérelem elutasításáról. Az akkreditált státusz öt évre szól.
(8) Az akkreditáló szervnek az akkreditált státuszra vonatkozó határozata elismeri és igazolja, hogy egy szervezet vagy természetes személy alkalmas meghatározott megfelelőségértékelési feladat elvégzésére.”

3. § A Natv. 7. §-a a következő szöveggel lép hatályba:

7. § Az akkreditálási eljárásáért, az akkreditált státusz területének bővítési eljárásáért, a kérelemre indult felügyeleti vizsgálati eljárásért, továbbá a külföldi akkreditált státusz elismerési eljárásáért igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni.”

4. § A Natv. 8. §-a a következő szöveggel lép hatályba:

8. § (1) Az akkreditált státusz alapjául szolgáló körülmények fennállását, valamint az akkreditált szervezet, illetve természetes személy alkalmasságát felügyeleti vizsgálat keretében, indokolt esetben rendkívüli felügyeleti vizsgálat keretében ellenőrizni kell.
(2) A felügyeleti vizsgálat az akkreditált szervezet vagy természetes személy kérelmére indul. Rendkívüli felügyeleti vizsgálatra panaszbejelentés, az akkreditálás alapjául szolgáló körülmények megváltozása, valamint – az 5. § (1) bekezdés k) pontja szerinti hitelesítő szervezetek esetében – a 600/2012/EU bizottsági rendelet 51. cikke szerint kerülhet sor. A rendkívüli felügyeleti vizsgálatra a felügyeleti vizsgálatra vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.
(3) A rendkívüli felügyeleti vizsgálat hivatalból indul.
(4) Az akkreditált szervezet az első felügyeleti vizsgálat iránti kérelmet az akkreditált státusz első megadásától számított egy éven belül, azt követően legfeljebb kétévente köteles benyújtani úgy, hogy a helyszíni szemlék között két évnél hosszabb idő nem telhet el.
(5) Az 5. § (1) bekezdés k) pontja szerinti hitelesítő szervezet az akkreditált státusz megadásától számított egy éven belül, azt követően legfeljebb évente nyújtja be a felügyeleti vizsgálat iránti kérelmet.
(6) A felügyeleti vizsgálati eljárás értékelési és döntéshozatali szakaszból áll. Az értékelési szakasz ügyintézési határideje hatvanöt nap. A döntéshozatali szakasz ügyintézési határideje tizenöt nap.
(7) A felügyeleti vizsgálati eljárás esedékességéről a (4) bekezdésben szabályozott esetben a legutolsó helyszíni szemle után tizenkilenc hónappal, az (5) bekezdésben szabályozott esetben a legutolsó helyszíni szemle után hét hónappal az akkreditáló szerv értesíti az akkreditált szervezetet vagy természetes személyt a felügyeleti vizsgálati eljárás kezdeményezésének kötelezettségéről és a kérelem benyújtásának határidejéről.
(8) Az akkreditáló szerv a felügyeleti vizsgálat eredményétől függően az akkreditált státuszt
a) legfeljebb a 6. § (7) bekezdésében meghatározott időtartamig fenntartja,
b) részlegesen vagy teljeskörűen felfüggeszti, vagy
c) részlegesen vagy teljeskörűen visszavonja.
(9) A felügyeleti vizsgálat jogerős lezárásáig az akkreditált státusz érvényes.
(10) Ha az akkreditáló szerv az akkreditált státuszt részlegesen vagy teljeskörűen felfüggeszti, részlegesen vagy teljeskörűen visszavonja, vagy az akkreditált szervezet vagy természetes személy kérelmére az akkreditált területet szűkíti, erről a megfelelőségértékelő szervezetek tevékenységéről szóló törvényben meghatározott, feladatkörrel rendelkező kijelölő hatóságot értesíti. A felügyeleti vizsgálat, illetve a rendkívüli felügyeleti vizsgálat eredményeit az akkreditáló szerv a feladatkörrel rendelkező kijelölő hatóságnak megküldi.
(11) Az 5. § (1) bekezdés k) pontja szerinti hitelesítő szervezet akkreditált státuszának időtartama alatt az akkreditáló szerv a felügyeleti vizsgálatok során – a bűnügyi nyilvántartó szerv bevonásával – ellenőrzi, hogy a hitelesítő szervezet vezető tisztségviselője, munkavállalóként vagy egyéb foglalkoztatásra irányuló jogviszony keretében foglalkoztatott hitelesítő szakértője (a továbbiakban: hitelesítő szakértő), vezető hitelesítő szakértője büntetlen előéletű-e, nem áll-e a hitelesítési vagy hitelesítői szakértői tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt. A felügyeleti vizsgálat lefolytatása céljából az akkreditáló szerv adatot kér annak igazolására, hogy a vezető tisztségviselő vagy a hitelesítő szakértőként, vezető hitelesítő szakértőként foglalkoztatott személy büntetlen előéletű és nem áll a hitelesítési vagy hitelesítő szakértői tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt. A bűnügyi nyilvántartó szervtől kapott adatot az akkreditáló szerv addig kezelheti, amíg az érintett személy a hitelesítő szervezettel vezető tisztségviselői, munkavállalói vagy egyéb foglalkoztatásra irányuló jogviszonyban áll.
(12) A (11) bekezdés szerinti adatkérés céljából az akkreditált szervezet az akkreditáló szerv rendelkezésére bocsátja a vezető tisztségviselő, a hitelesítő szakértő és a vezető hitelesítő szakértő a bűnügyi nyilvántartási rendszerről, az Európai Unió tagállamainak bíróságai által magyar állampolgárokkal szemben hozott ítéletek nyilvántartásáról, valamint a bűnügyi és rendészeti biometrikus adatok nyilvántartásáról szóló 2009. évi XLVII. törvény 69. § (2) bekezdés a) pontja szerinti adatait. Az adatokat az akkreditáló szerv addig kezelheti, amíg az akkreditált hitelesítő szervezet szerepel a 12. § szerinti nyilvántartásban.”

5. § (1) A Natv. 9. § (1) bekezdése a következő e) ponttal kiegészülve lép hatályba:

(Az akkreditáló szerv az akkreditált szervezet vagy természetes személy akkreditált státuszát részlegesen vagy teljes körűen felfüggeszti, ha)

e) az 5. § (1) bekezdés k) pontja szerinti hitelesítő szervezet vonatkozásában a 600/2012/EU bizottsági rendelet 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott körülmények fennállnak, vagy ha a 8. § (12) bekezdése szerinti adatszolgáltatás alapján megállapítható, hogy a hitelesítő szervezet vezető tisztségviselője, hitelesítő szakértőként, vezető hitelesítő szakértőként foglalkoztatottja büntetett előéletű vagy a hitelesítési vagy hitelesítő szakértői tevékenység folytatását kizáró foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt áll.”

(2) A Natv. 9. § (2) bekezdése a következő szöveggel lép hatályba:

„(2) Az akkreditáló szerv az akkreditált szervezet vagy természetes személy akkreditált státuszát részlegesen vagy teljeskörűen felfüggesztheti, ha az akkreditált szervezet vagy természetes személy a jelentős változás bejelentését elmulasztja. Jelentős változásnak minősül:
a) az akkreditált szervezet jogi, tulajdonosi vagy szervezeti formájában, felépítésében, vezetésében,
b) az akkreditált tevékenységet ellátó személyek létszámában, fél éven belül, 30%-ot elérő vagy meghaladó mértékben,
c) az akkreditált szervezeti egység vezetőjének, minőségirányítási vezetőjének vagy olyan munkatársának személyében, aki az adott akkreditálási tevékenységet kizárólagosan végezte,
d) az akkreditált szervezet székhelyében, telephelyében, az akkreditált természetes személy lakcímében, valamint
e) az akkreditált területben
bekövetkezett változás.”

6. § A Natv. 10. §-a a következő g) és h) ponttal kiegészülve lép hatályba:

(Az akkreditáló szerv az akkreditált szervezet vagy természetes személy akkreditált státuszát részlegesen vagy teljes körűen visszavonja, ha)

g) az akkreditált szervezet vagy természetes személy az akkreditáló szerv értesítését követő 2 hónapon belül nem kérelmezi felügyeleti vizsgálatát,
h) az 5. § (1) bekezdés k) pontja szerinti hitelesítő szervezet a 600/2012/EU bizottsági rendelet 53. cikk (3) bekezdésében meghatározottak szerint járt el.”

7. § A Natv. 12. §-a a következő szöveggel lép hatályba:

12. § (1) Az akkreditáló szerv nyilvántartást vezet az akkreditált szervezetekről és természetes személyekről, amely tartalmazza
a) az akkreditált szervezetek és természetes személyek nyilvántartási számát,
b) az akkreditált szervezetek, szervezeti egységek cégnevét és természetes személyek nevét,
c) az akkreditált szervezetek, szervezeti egységek székhelyét, telephelyeit és természetes személyek lakóhelyét,
d) az akkreditált tevékenységet és tevékenységi területet,
e) az akkreditált státusz kezdeti és lejárati időpontját,
f) az 5. § (1) bekezdés k) pontja szerinti hitelesítő szervezet akkreditált státuszának részleges vagy teljes felfüggesztésére, részleges vagy teljes körű visszavonására vonatkozó információkat,
g) az 5. § (1) bekezdés k) pontja szerinti hitelesítő szervezetek tekintetében azokat a tagállamokat, amelyekben a hitelesítő szervezet hitelesítést végez és
h) az 5. § (1) bekezdés k) pontja szerinti hitelesítő szervezetek által foglalkoztatott hitelesítő szakértők nevét, lakcímét, nyilvántartási számát, szaktudását, minősítését, jogosultságának korlátozottságára vonatkozó adatokat.
(2) Az (1) bekezdés szerinti nyilvántartás az (1) bekezdés a) és d)–h) pontjában meghatározott adatok tekintetében közhiteles nyilvántartásnak minősül. A nyilvántartást az akkreditáló szerv a honlapján közzéteszi.
(3) Az (1) bekezdés szerinti adatok a Központi Statisztikai Hivatal részére statisztikai célra egyedi azonosításra alkalmas módon térítésmentesen átadhatók és a Központi Statisztikai Hivatal által statisztikai célra felhasználhatóak.
(4) Az (1) bekezdésben meghatározott adatokat az akkreditáló szerv az akkreditált státusz visszavonását követő 10. év utolsó napjáig kezeli. Ezt követően a nyilvántartásból az adatokat az akkreditáló szerv visszaállíthatatlanul törli.”

8–10. §2

11. § (1) Ez a törvény a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Ez a törvény 2016. január 2-án hatályát veszti.

1

A törvényt az Országgyűlés a 2015. december 15-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2015. december 23. A törvény a 11. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette 2016. január 2. napjával.

2

A 8–10. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére