• Tartalom

23/2015. (V. 13.) FM rendelet

egyes agrártárgyú miniszteri rendeletek módosításáról1

2015.05.14.

A szakmaközi szervezetekről és az agrárpiaci szabályozás egyes kérdéseiről szóló 2012. évi CXXVIII. törvény 23. § e) pontjában,

a 3. alcím tekintetében a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (4) bekezdés d) pontjában,

a 4., 5., 7. és 12. alcím tekintetében a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (5) bekezdésében,

a 6., 9. és 10. alcím tekintetében a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (4) bekezdés a) pontjában,

a 8. és a 11. alcím tekintetében a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (4) bekezdés a) pontjában és (5) bekezdésében,

kapott felhatalmazás alapján – a 3–12. alcím tekintetében a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 4. § 7. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró Miniszterelnökséget vezető miniszterrel egyetértésben – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 65. § 1. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. A vágómarhák vágás utáni minősítéséről és a hasított féltestek kereskedelmi osztályba sorolásáról szóló 14/1998. (IV. 3.) FM rendelet módosítása

1. § (1) A vágómarhák vágás utáni minősítéséről és a hasított féltestek kereskedelmi osztályba sorolásáról szóló 14/1998. (IV. 3.) FM rendelet [a továbbiakban: 14/1998. (IV. 3.) FM rendelet] 4. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(2) A vágott test minősítésekor és osztályba sorolásakor az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet IV. melléklet A. részében foglaltakat kell alkalmazni.
(3) A 8 hónaposnál fiatalabb állatokat nem kell minősíteni, azonban nemüktől függetlenül a „V” kategóriába kell sorolni és jelöléssel kell ellátni őket.”

(2) A 14/1998. (IV. 3.) FM rendelet 10. §-a a következő e) ponttal egészül ki:

(Ez a rendelet a következő közösségi rendeletek végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg:)

e) az Európai Parlament és a Tanács 1308/2013/EU rendelete (2013. december 17.) a mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésének létrehozásáról, és a 922/72/EGK, a 234/79/EK, az 1037/2001/EK és az 1234/2007/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről.”

a) 1. § (1) bekezdésében a „Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatalra (a továbbiakban: MgSzH)” szövegrész helyébe a „Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalra (a továbbiakban: NÉBIH)” szöveg,

b) 6. § (3) bekezdésében, 7. § (3) bekezdésében és 8/A. § (1) és (2) bekezdésében az „az MgSzH” szövegrész helyébe az „a NÉBIH” szöveg,

c) 8/A. § (2) bekezdésében az „az MgSzH-val” szövegrész helyébe az „a NÉBIH-hel” szöveg,

d) 8/A. § (4) bekezdésében az „Az MgSzH” szövegrész helyébe az „A NÉBIH” szöveg, a „Vidékfejlesztési” szövegrész helyébe a „Földművelésügyi” szöveg

lép.

2. A vágóállatok vágás utáni minősítéséről szóló 75/2003. (VII. 4.) FVM rendelet módosítása

2. § (1) A vágóállatok vágás utáni minősítéséről szóló 75/2003. (VII. 4.) FVM rendelet [a továbbiakban: 75/2003. (VII. 4.) FVM rendelet] 10. § (5) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A minősítői működési engedély személyi feltételei:)

b) a NÉBIH által szervezett és lebonyolított hatósági jellegű képzésen való részvételt igazoló dokumentum.”
„(5a) Amennyiben az (5) bekezdés b) pontja szerinti dokumentum kiállításától számított két év után kérelmezik az engedélyt, úgy a kérelem benyújtását közvetlenül megelőző, szinten tartó ismereteket biztosító szakmai továbbképző tanfolyamon való megfelelést igazoló dokumentumot is csatolni kell.”

(3) A 75/2003. (VII. 4.) FVM rendelet 10. § (6) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A működési engedély 2 évig hatályos. Az engedély a tevékenységét nem minősítő szervezet keretében végző minősítő vagy a minősítő szervezet kérelmére további két évre meghosszabbítható. A meghosszabbítás feltételei:)

b) a szinten tartó ismereteket biztosító – a NÉBIH által szervezett és lebonyolított – szakmai továbbképző tanfolyamon való megfelelést igazoló dokumentum.”

(4) A 75/2003. (VII. 4.) FVM rendelet 20. § (5) bekezdése a következő c) ponttal egészül ki:

(Ez a rendelet a következő közösségi rendeletek végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg:)

c) az Európai Parlament és a Tanács 2006/123/EK irányelve (2006. december 12.) a belső piaci szolgáltatásokról.”

a) 16. § (1) bekezdésében az „a miniszter” szövegrész helyébe az „az agrárpolitikáért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter)” szöveg,

b) 18. § (2) bekezdés e) pontjában a „minisztérium” szövegrész helyébe a „Földművelésügyi Minisztérium (a továbbiakban: minisztérium)” szöveg

lép.

3. Az elháríthatatlan külső ok (vis maior) esetén alkalmazandó egyes szabályokról, valamint egyes agrár tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 44/2007. (VI. 8.) FVM rendelet módosítása

3. § (1) Az elháríthatatlan külső ok (vis maior) esetén alkalmazandó egyes szabályokról, valamint egyes agrár tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 44/2007. (VI. 8.) FVM rendelet [a továbbiakban: 44/2007. (VI. 8.) FVM rendelet] 3. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Az (1) bekezdés a), b), c), e), h), és i) pontjában meghatározott eseteket az MVH csak akkor fogadja el, ha azokat az ügyfél hatósági igazolással vagy más hitelt érdemlő módon bizonyítani tudja. Ha a vis maior esemény az (1) bekezdés d), f) vagy g) pontjában meghatározott esemény miatt alakult ki, akkor – az MVH (2a) bekezdés szerinti megkeresése alapján – elsőfokú eljárásban a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalról szóló 256/2007. (X. 4.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 256/2007. (X. 4.) Korm. rendelet] 7/B. § (1) bekezdésében foglaltak szerint és az ott meghatározott feladatkörében eljáró megyei kormányhivatal, másodfokú eljárásban a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (a továbbiakban: NÉBIH) szakhatósági állásfoglalást ad ki.”
„(2b) Ha az ügyfél a mezőgazdasági termelést érintő időjárási és más természeti kockázatok kezeléséről szóló 2011. évi CLXVIII. törvény (a továbbiakban: Mkk. törvény) szerinti agrárkár-enyhítési eljárásban az agrárkár-megállapító szerv által igazolt kárbejelentést tett, és ezt követően ugyanezen területre e rendelet szerinti vis maior bejelentést is tesz, úgy az MVH jogosult mellőzni a (2a) bekezdés szerinti szakhatósági megkeresését és a vis maior bejelentés megalapozottságáról a mezőgazdasági kockázatkezelési adatbázis adatai alapján dönt.
(2c) Abban az esetben, ha a vis maior esemény 2015. évben fennálló belvíz, akkor azt az MVH és a NÉBIH eljárásában a 256/2007. (X. 4.) Korm. rendelet 7/B. § (2) bekezdése alapján különösen nagyszámú ügyfelet érintő eseménynek kell tekinteni, és ezen esetben az MVH legkésőbb a vis maior esemény bejelentésétől számított tíz munkanapon belül megkereséssel fordul a NÉBIH-hez.”

(3) A 44/2007. (VI. 8.) FVM rendelet 4. § (3) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Jogszabály eltérő rendelkezése hiányában)

a) a bejelentést a vis maior esemény bekövetkezésétől számított tizenöt munkanapon belül, az ügyfél elhalálozása esetén a halotti anyakönyvi kivonat kézhezvételét követő tizenöt munkanapon belül, vagy attól az időponttól számított tizenöt munkanapon belül, amikor az ügyfél olyan helyzetbe kerül, amely lehetővé teszi ezt, de legkésőbb a vis maior bekövetkezésétől számított hat hónapon belül kell megtenni,”

(4) A 44/2007. (VI. 8.) FVM rendelet a következő 8. §-sal egészül ki:

8. § E rendeletnek az egyes agrártárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 23/2015. (V. 13.) FM rendelettel [a továbbiakban: 23/2015. (V. 13.) FM rendelet] megállapított 3. § (2) bekezdését, 3. § (2b) és (2c) bekezdését, valamint a 4. § (3) bekezdés a) pontját a 23/2015. (V. 13.) FM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell azzal, hogy a 2015. évben már benyújtott vis maior bejelentések vonatkozásában az e rendeletnek a 23/2015. (V. 13.) FM rendelettel megállapított 3. § (2c) bekezdésében meghatározott határidő a 23/2015. (V. 13.) FM rendelet hatálybalépése napján kezdődik.”

4. A baromfi ágazatban igénybe vehető állatjóléti támogatások feltételeiről szóló
139/2007. (XI. 28.) FVM rendelet módosítása

4. § (1) A baromfi ágazatban igénybe vehető állatjóléti támogatások feltételeiről szóló 139/2007. (XI. 28.) FVM rendelet [a továbbiakban: 139/2007. (XI. 28.) FVM rendelet] 1. § (6d) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(6d) Amennyiben a (6c) bekezdés alapján adott tárgynegyedévben több baromfi megnevezés-csoport támogatási keretét kell megnövelni, úgy a 4. számú mellékletben meghatározott, adott tárgynegyedévi keretek arányában kell a fel nem használt keretet felosztani.”

(2) A 139/2007. (XI. 28.) FVM rendelet a következő 11. §-sal egészül ki:

11. § A 4. számú mellékletnek az egyes agrártárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 23/2015. (V. 13.) FM rendelettel [a továbbiakban: 23/2015. (V. 13.) FM rendelet] megállapított rendelkezéseit a 23/2015. (V. 13.) FM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.”

aa) a „naptári negyedévben” szövegrész helyébe a „tárgynegyedévben” szöveg,

ab) az „adott negyedévben” szövegrész helyébe az „adott tárgynegyedévben” szöveg,

ac) a „támogatási összegét” szövegrész helyébe a „támogatási keretét” szöveg,

b) 2. számú melléklet 3.5 pontjában az „az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 15. §-ában” szövegrész helyébe az „az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. § (1) bekezdés a) pontjában” szöveg

lép.

5. Az egyes állatbetegségek megelőzésével, illetve leküzdésével kapcsolatos támogatások igénylésének és kifizetésének rendjéről szóló 148/2007. (XII. 8.) FVM rendelet módosítása

5. § (1) Az egyes állatbetegségek megelőzésével, illetve leküzdésével kapcsolatos támogatások igénylésének és kifizetésének rendjéről szóló 148/2007. (XII. 8.) FVM rendelet [a továbbiakban: 148/2007. (XII. 8.) FVM rendelet] 3. §-a a következő (4) és (5) bekezdéssel egészül ki:

„(4) A támogatás nem kapcsolódhat olyan intézkedésekhez, amelyek költségeit az uniós jogszabályok értelmében a kedvezményezettnek kell viselnie, kivéve, ha a szóban forgó intézkedések költségeit teljes egészében kiegyenlítik a kedvezményezettekre háruló kötelező terhek.
(5) Nem nyújtható egyedi támogatás, ha megállapítást nyer, hogy az állatbetegséget vagy a növénykárosítóval való fertőzöttséget a kedvezményezett idézte elő szándékosan vagy gondatlanságból.”
„(5) Nem nyújtható támogatás olyan kedvezményezett részére, amely az Európai Bizottság európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatás visszafizetésére kötelező határozatában foglalt feltételeknek nem tett eleget.”

(3) A 148/2007. (XII. 8.) FVM rendelet a következő 12. §-sal egészül ki:

12. § Az 1. számú mellékletnek az egyes agrártárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 23/2015. (V. 13.) FM rendelettel [a továbbiakban: 23/2015. (V. 13.) FM rendelet] megállapított rendelkezéseit a 23/2015. (V. 13.) FM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.”

(4) A 148/2007. (XII. 8.) FVM rendelet 1. számú mellékletében foglalt táblázat D:22 mezőjében az „Elisa: 1820 Ft” szövegrész helyébe az „Elisa: 1820 Ft, PCR: 5500 Ft” szöveg lép.

6. A sertéságazati stratégiai intézkedések keretében a törzstenyészetek fejlesztését szolgáló mezőgazdasági csekély összegű (de minimis) támogatásról szóló 78/2013. (IX. 10.) VM rendelet módosítása

6. § A sertéságazati stratégiai intézkedések keretében a törzstenyészetek fejlesztését szolgáló mezőgazdasági csekély összegű (de minimis) támogatásról szóló 78/2013. (IX. 10.) VM rendelet 4. § (1) bekezdésében a „2015.” szövegrész helyébe a „2014.” szöveg lép.

7. A tenyésztésszervezési feladatok támogatása igénybevételének részletes feltételeiről szóló
43/2014. (XII. 29.) FM rendelet módosítása

7. § A tenyésztésszervezési feladatok támogatása igénybevételének részletes feltételeiről szóló 43/2014. (XII. 29.) FM rendelet 51. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Növendékkosok és -bakok központi sajátteljesítmény vizsgálata végzésére – kivéve, ha a védett őshonos vagy a veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajta a tárgyévben más forrásból kap ilyen célú támogatást – a tenyésztési program szerinti éves kori minősítésig támogatást igényelhet a tenyésztőszervezet, ha a vizsgálatok a Juh Kódex és Kecske Kódex, vagy a tenyésztési program által előírt módszerrel kerültek elvégzésre és kiértékelésre.”

8. Az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott egységes területalapú támogatás, valamint az ahhoz kapcsolódó átmeneti nemzeti támogatás igénybevételével kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 5/2015. (II.19.) FM rendelet módosítása

8. § Az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott egységes területalapú támogatás, valamint az ahhoz kapcsolódó átmeneti nemzeti támogatás igénybevételével kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 5/2015. (II.19.) FM rendelet 26. § (3) bekezdésében a „technikai közreműködő” szövegrész helyébe a „kamarai meghatalmazott” szöveg lép.

9. A termeléshez kötött közvetlen támogatások igénybevételének szabályairól szóló
9/2015. (III. 13.) FM rendelet módosítása

9. § (1) A termeléshez kötött közvetlen támogatások igénybevételének szabályairól szóló 9/2015. (III. 13.) FM rendelet [a továbbiakban: 9/2015. (III. 13.) FM rendelet] 13. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

„(1a) A holt ellés az (1) bekezdés a) pontja szerinti ellésnek minősül abban az esetben, ha a holt ellés tényét állatorvos az MVH által rendszeresített formanyomtatványon igazolja.”

(2) A 9/2015. (III. 13.) FM rendelet 14. § (5) és (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(5) A mezőgazdasági termelő minősített szaporítóanyag felhasználását
a) saját beszerzés esetén
aa) saját névre szóló érvényes, fajra, fajtára, mennyiségre és a fémzárszámra vonatkozó adatokat tartalmazó számlával, vagy
ab) ha a saját névre szóló érvényes számla nem tartalmazza az aa) pontban meghatározott adatokat, akkor a saját nevére szóló érvényes számlával, és a minősített szaporítóanyag címkéjével vagy a vetőmagtétel azonosító adatait tartalmazó csomagolással, vagy a vetőmagtétel azonosító adatait tartalmazó szállítólevéllel vagy a vetőmagtétel azonosító adatait tartalmazó minőségi bizonyítvánnyal,
b) saját előállítás esetén a minősített szaporítóanyag minősítését igazoló bizonyítvánnyal,
c) termeltető vagy termelői csoport által történő beszerzés esetén
ca) a termeltetővel vagy termelői csoporttal kötött szerződéssel,
cb) a termeltető vagy termelői csoport által a mezőgazdasági termelő részére átadott minősített szaporítóanyag mennyiségét, valamint a származás megjelölését tartalmazó, a termeltető vagy a termelői csoport által kiállított dokumentummal, és
cc) a termeltető vagy termelői csoport nevére szóló érvényes, a fajra, fajtára, mennyiségre és a fémzárszámra vonatkozó adatokat tartalmazó számla másolatával (melyen feltüntetett vételár kitakarható), vagy
cd) a termeltető vagy termelői csoport nevére szóló érvényes számla másolatával (melyen feltüntetett vételár kitakarható), és a minősített szaporítóanyag címkéjének, vagy a vetőmagtétel azonosító adatait tartalmazó csomagolással vagy a vetőmagtétel azonosító adatait tartalmazó szállítólevéllel vagy vetőmagtétel azonosító adatait tartalmazó minőségi bizonyítvánnyal,
d) termeltető vagy termelői csoport előállítása esetén
da) a minősített szaporítóanyag minősítését igazoló bizonyítvány másolatával,
db) a termeltetővel vagy termelői csoporttal kötött szerződéssel, és
dc) a termeltető vagy termelői csoport által a mezőgazdasági termelő részére átadott minősített szaporítóanyag mennyiségét, valamint a származás megjelölését tartalmazó, a termeltető vagy a termelői csoport által kiállított dokumentummal
igazolja.
(6) Az (1) bekezdés c), d), f) és g) pontja szerinti támogatási jogcímek esetén a támogatási kérelemhez csatolni kell az (5) bekezdésben felsorolt dokumentumok másolatát.”

(3) A 9/2015. (III. 13.) FM rendelet a következő 19/A. alcímmel egészül ki:

„19/A. Átmeneti rendelkezések
22/A. § E rendeletnek az egyes agrártárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 23/2015. (V. 13.) FM rendelettel [a továbbiakban: 23/2015. (V. 13.) FM rendelet] megállapított 13. § (1a) bekezdését, 14. § (5) és (6) bekezdését, 17. § (1) bekezdés b) pontját és 7. mellékletét a 23/2015. (V. 13.) FM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.”

a) 17. § (1) bekezdés b) pontjában az „a tárgyévben megvalósuló” szövegrész helyébe az „a tárgyévi igénylés vonatkozásában megvalósuló” szöveg,

b) 7. mellékletében foglalt táblázat

ba) A:8 mezőjében a „Takarmánylucerna” szövegrész helyébe a „Takarmánylucerna*” szöveg,

bb) A:10 mezőjében a „Bíborhere” szövegrész helyébe a „Bíborhere*” szöveg,

bc) A:12 mezőjében a „Fehérhere” szövegrész helyébe a „Fehérhere*” szöveg,

bd) A:14 mezőjében a „Korcshere” szövegrész helyébe a „Korcshere*” szöveg,

be) A:16 mezőjében a „Vöröshere” szövegrész helyébe a „Vöröshere*” szöveg,

bf) A:18 mezőjében az „Alexandriai here” szövegrész helyébe az „Alexandriai here*” szöveg,

bg) A:24 mezőjében a „takarmánybaltacím” szövegrész helyébe a „takarmánybaltacím*” szöveg,

bh) A:25 mezőjében a „Takarmány- (tavaszi) bükköny” szövegrész helyébe a „Takarmány-(tavaszi) bükköny*” szöveg,

bi) A:28 mezőjében a „Szöszös bükköny” szövegrész helyébe a „Szöszös bükköny*” szöveg

lép.

(5) Hatályát veszti a 9/2015. (III. 13.) FM rendelet 19. § (4) bekezdésében a „fajtaösszetételének megnevezése,” szövegrész.

10. Az éghajlat és környezet szempontjából előnyös mezőgazdasági gyakorlatokra nyújtandó támogatás igénybevételének szabályairól, valamint a szántóterület, az állandó gyepterület és az állandó kultúrával fedett földterület növénytermesztésre vagy legeltetésre alkalmas állapotban tartásának feltételeiről szóló 10/2015. (III. 13.) FM rendelet módosítása

10. § (1) Az éghajlat és környezet szempontjából előnyös mezőgazdasági gyakorlatokra nyújtandó támogatás igénybevételének szabályairól, valamint a szántóterület, az állandó gyepterület és az állandó kultúrával fedett földterület növénytermesztésre vagy legeltetésre alkalmas állapotban tartásának feltételeiről szóló 10/2015. (III. 13.) FM rendelet [a továbbiakban: 10/2015. (III. 13.) FM rendelet] 7. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Az egyazon szántóterületen a tárgyévben termesztett növénykultúrák közül a terménydiverzifikáció szempontjából figyelembe vehető növénykultúrákat az MVH az egységes kérelemben bejelentett vetési és betakarítási időpontok alapján határozza meg.”

(2) A 10/2015. (III. 13.) FM rendelet 15. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, és egyidejűleg a § a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

„(2) A tulajdonos vagy a vagyonkezelő a 2007. évi XVII. törvény 79/B. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozatát – az MVH által vezetett Egységes Mezőgazdasági Ügyfél-nyilvántartási Rendszerhez kapcsolódó nyilvántartási kötelezettségének teljesítésével – az MVH által rendszeresített és az MVH honlapján közzétett nyomtatványon, az adott tájelem helyrajzi szám szerinti azonosító adatainak megjelölésével teheti meg évente, a támogatási kérelem benyújtása évének február 1. napjáig.
(3) A 2015. évben a (2) bekezdés szerinti nyilatkozatot a tulajdonos vagy a vagyonkezelő a nyilatkozatban megjelölt tájképi elemmel határos szántóterületet használó mezőgazdasági termelő egyidejű értesítése mellett 2015. május 15. napjáig jogosult megtenni azzal, hogy a mezőgazdasági termelő értesítését igazoló dokumentum másolatát a nyilatkozathoz mellékeli.”

(3) A 10/2015. (III. 13.) FM rendelet 16. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(7) Az egybeművelt tábla szomszédságában elhelyezkedő tájelem ökológiai jelentőségű területként az egybeművelt tábla vonatkozásában nem vehető figyelembe.”

(4) A 10/2015. (III. 13.) FM rendelet a következő 26/A. alcímmel egészül ki:

„26/A. Átmeneti rendelkezések
27/A. § E rendeletnek az egyes agrártárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 23/2015. (V. 13.) FM rendelettel [a továbbiakban: 23/2015. (V. 13.) FM rendelet] megállapított 7. § (2) bekezdését, 16. § (7) bekezdését és 9. mellékletét a 23/2015. (V. 13.) FM rendelet hatálybalépésekor folyamatban levő ügyekben is alkalmazni kell.”

11. Az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból, valamint a központi költségvetésből finanszírozott egyes támogatások 2015. évi igénybevételével kapcsolatos egységes eljárási szabályokról szóló 12/2015. (III. 30.) FM rendelet módosítása

11. § (1) Az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból, valamint a központi költségvetésből finanszírozott egyes támogatások 2015. évi igénybevételével kapcsolatos egységes eljárási szabályokról szóló 12/2015. (III. 30.) FM rendelet [a továbbiakban: 12/2015. (III. 30.) FM rendelet] 5. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A 9/2015. (III. 13.) FM rendelet 16. §-a szerinti cukorrépa termesztés támogatását igénylő,]

a) azon cukorrépa-termelőnek, aki közvetlenül termel cukorrépát,
aa) a 9/2015. (III. 13.) FM rendelet 16. § (1) bekezdés a) pontja szerinti szállítási szerződés másolatát és
ab) a 9/2015. (III. 13.) FM rendelet 16. § (1) bekezdés b) pontja szerinti szállítási jog igazolását szolgáló dokumentum másolatát;”

(az egységes kérelméhez kell csatolnia.)

(2) A 12/2015. (III. 30.) FM rendelet 19. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Az ügyfélnek az egységes kérelemben bejelentett tábláin történt másodvetésről és ökológiai jelentőségű másodvetésről annak megtörténtét követő tizenöt napon belül – és ezzel egyidejűleg az elővetemény betakarításának idejéről – értesítenie kell az MVH-t az adatváltozás bejelentésére szolgáló elektronikus felületen.”

(3) A 12/2015. (III. 30.) FM rendelet a következő 14/A. alcímmel egészül ki:

„14/A. Átmeneti rendelkezések
28/A. § E rendeletnek az egyes agrártárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 23/2015. (V. 13.) FM rendelettel [a továbbiakban: 23/2015. (V. 13.) FM rendelet] megállapított 5. § (2) bekezdés a) pontját és 19. § (2) bekezdését a 23/2015. (V. 13.) FM rendelet hatálybalépésekor folyamatban levő ügyekben is alkalmazni kell.”

12. A mezőgazdasági kistermelői támogatásról szóló 16/2015. (IV. 9.) FM rendelet módosítása

12. § (1) A mezőgazdasági kistermelői támogatásról szóló 16/2015. (IV. 9.) FM rendelet [a továbbiakban: 16/2015. (IV. 9.) FM rendelet] 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A támogatás mezőgazdasági termelőnkénti összegét az MVH az 1307/2013/EU rendelet 63. cikk (2) bekezdés b) pontjában rögzített módon határozza meg azzal, hogy a második albekezdés szerinti összeg 1250 euró és az 500 eurónál kisebb támogatási összeget fel kell kerekíteni 500 euróra.”

(2) A 16/2015. (IV. 9.) FM rendelet a következő 4/A. alcímmel egészül ki:

„4/A. Átmeneti rendelkezések
4/A. § E rendeletnek az egyes agrártárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 23/2015. (V. 13.) FM rendelettel [a továbbiakban: 23/2015. (V. 13.) FM rendelet] megállapított 3. § (1) bekezdését a 23/2015. (V. 13.) FM rendelet hatálybalépésekor folyamatban levő ügyekben is alkalmazni kell.”

13. Záró rendelkezés

13. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

14. § A 2. § (4) bekezdése a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

1. melléklet a 23/2015. (V. 13.) FM rendelethez

„2014. IV. negyedévre vonatkozó támogatási keret

A

B

1.

Baromfi megnevezése

Támogatási keret (millió Ft)

2.

növendék csirke
(vágócsirke)
szabadtartásos csirke és
gyöngyös

1150

3.

házi tyúk

130

4.

pecsenyeliba
növendék liba
fiatal liba
hízott liba
pecsenyekacsa
növendék kacsa
hízott kacsa

805

5.

növendék pulyka

570

6.

Összesen:

2655

2. melléklet a 23/2015. (V. 13.) FM rendelethez

Gazdálkodási napló formai és tartalmi követelményei

GAZDÁLKODÁSI NAPLÓ

_________________________ gazdálkodási év

 

Főlap a GAZDÁLKODÓ ADATAI

Név:

MVH által kiadott ügyfél-azonosító:

Cégforma:

Cím:

Telefonszám:

E-mail cím:

Kapcsolattartó adatai (amennyiben eltér a gazdálkodó adataitól)

Név:

Cím:

Telefonszám:

E-mail cím:

Dátum:
    Aláírás

GN-09

Ökológiai jelentőségű másodvetés ökológiai jelentőségű területként való elszámolása - ALAPADATOK

Lap sorszáma:

 

Kötelezettségvállalással érintett egybefüggő terület azonosítási alapadatai

Település

Helyrajzi szám

MePAR blokkazonosítók

Terület (ha)

 

 

 

 

Gazdál-
kodási év

Tábla-
sorszám (adott évi egységes kérelem szerint)

Terü-
let
(ha)

Haszno-
sítási kód

A 3. melléklet ökológiai jelentőségű másodvetés magkeveré-
kének növényfajai

Vetés
ideje
(hónap, nap)

Felhasznált szaporító-
anyag típusa (vetőmag/

palánta/
hagyma/
hagyma-
gerezd/

dugvány)

Felhasznált szaporító-
anyag mennyisége

Felhasznált szaporító-
anyag mérték-
egysége (db)

A talajba-
forgatás várható ideje (hónap, nap)

Vis maior

Megjegyzés

1

 

 

 

2

 

 

 

3

 

 

 

4

 

 

 

5

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dátum:
Aláírás
1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2015. május 15. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére