• Tartalom

23/2015. (IX. 4.) NGM rendelet

23/2015. (IX. 4.) NGM rendelet

a Nemzeti Adó- és Vámhivatal tevékenységével összefüggő egyes miniszteri rendeletek módosításáról1

2015.09.05.

A büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény 604. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 1. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 79. § 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró igazságügyi miniszterrel egyetértésben –,

a 2. alcím tekintetében a közösségi vámjog végrehajtásáról szóló 2003. évi CXXVI. törvény 82. § (1) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 1. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 3. alcím tekintetében a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 87. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 1. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 4. alcím tekintetében az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 175. § (30) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 1. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

az 5. alcím, az 1. és a 2. melléklet tekintetében az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 175. § (33) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 1. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 65. § 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró földművelésügyi miniszterrel egyetértésben –,

a 6. alcím tekintetében az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 175. § (32) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 1. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva

a következőket rendelem el:

1. A pénzügyminiszter irányítása alá tartozó nyomozó hatóságok nyomozásának részletes szabályairól és a nyomozási cselekmények jegyzőkönyv helyett más módon való rögzítésének szabályairól szóló 17/2003. (VII. 1.) PM–IM együttes rendelet módosítása

1. § A pénzügyminiszter irányítása alá tartozó nyomozó hatóságok nyomozásának részletes szabályairól és a nyomozási cselekmények jegyzőkönyv helyett más módon való rögzítésének szabályairól szóló 17/2003. (VII. 1.) PM–IM együttes rendelet (a továbbiakban: Pnyor.) 17. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az írásbeli idézés, illetve értesítés átvételét igazoló iratot, vagy a más alkalmas módon – különösen távbeszélőn, telefaxon, elektronikus úton – történt idézésről, illetve értesítésről készített feljegyzést – ha az idézett, illetve értesített az eljárási cselekményen nem jelent meg –, továbbá az értesítés sajtóhirdetmény útján történő közzétételét igazoló iratot a nyomozási iratokban kell elhelyezni. Az olyan eljárási cselekményre vonatkozó idézés, illetve értesítés átvételét igazoló iratot, illetve feljegyzést, amely eljárási cselekményen az idézett, illetve értesített megjelent, a nyomozati iratok irattári példányában kell elhelyezni.”

2. § A Pnyor. 28. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) Ha a tanú személyi adatainak zárt kezelését elrendelték, a kihallgatásáról készített jegyzőkönyvben csak a tanú azon adatai tüntethetők fel, melyeknek nem kérte zárt kezelését. Minden olyan iratot, amelyből a tanú olyan személyi adatai megállapíthatók, melyeknek zárt kezelését kérte, a nyomozás irataihoz csatolt zárt, hitelesített borítékban kell elhelyezni. A személyi adatok zárt kezelésére a jegyzőkönyvben utalni kell. A jegyzőkönyvet a tanú a Be. 166. § (5) bekezdése szerint aláírja.
(2) Ha a tanú nevének zárt kezelését is elrendelték, a jegyzőkönyvet és a tanú nevét, valamint egyéb személyi adatait tartalmazó zárt borítékot ugyanazzal a sorszámmal kell ellátni. A tanú a jegyzőkönyv egy példányát írja alá, amelyet e borítékban kell elhelyezni, a jegyzőkönyv aláíratlan példányait a nyomozás iratai között kell elhelyezni.”

3. § A Pnyor. a 88. §-t követően a következő alcímmel egészül ki:

„A Be. 158/B. §–158/D. §-ához
(Elektronikus adat ideiglenes hozzáférhetetlenné tétele)
88/A. § (1) Az elektronikus adat ideiglenes hozzáférhetetlenné tételének elrendelésére a nyomozó szerv vezetője tesz előterjesztést az ügyészhez.
(2) Az elektronikus adat ideiglenes hozzáférhetetlenné tétele indítványozása iránti előterjesztésnek tartalmaznia kell:
a) az eljáró nyomozó szerv megnevezését, az ügyirat számát,
b) a bűncselekmény Btk. szerinti megjelölését,
c) a bűncselekmény történeti tényállását,
d) a bűncselekmény gyanúját, illetve az elektronikus adat ideiglenes hozzáférhetetlenné tétele feltételeinek fennállását alátámasztó bizonyítékokat,
e) javaslatot a Be. 158/B. § (4) bekezdés a) pontja szerinti elektronikus adat ideiglenes eltávolításának indítványozására,
f) az elektronikus adat forrásának azonosítására szolgáló adatokat:
fa) IP címet ipv4 vagy ipv6 szabvány szerint és alhálózati maszkot,
fb) domain nevet,
fc) URL címet,
fd) portszámot,
g) az elektronikus adatot tároló tárhelyszolgáltató nevének és címének, illetve elnevezésének és székhelyének, telephelyének vagy fióktelepének, a cégjegyzék- vagy egyéb nyilvántartási számának, továbbá a képviseletre jogosult nevének és címének a megjelölését.
(3) A (2) bekezdés g) pontja esetében, ha a tárhelyszolgáltató külföldi, a székhely szerinti államban működő nyilvántartás adatait szükséges beszerezni.
(4) Ha a domain név alatt található elektronikus adatok teljes körére fennállnak a hozzáférhetetlenné tétel elrendelésének feltételei, az erre való utalást is tartalmazza az előterjesztés.
(5) Ha az elektronikus hírközlő hálózat útján közzétett elektronikus adat forrásának azonosítására szolgáló adatok megállapítása különleges szakismeretet igényel, szaktanácsadót kell alkalmazni.
(6) Ha az elektronikus adat ideiglenes hozzáférhetetlenné tételének további fenntartása már nem indokolt, vagy ha a nyomozást a nyomozó szerv megszüntette, – kivéve, ha a Be. 569. § szerinti eljárás lefolytatásának van helye – haladéktalanul előterjesztést kell tenni az ügyészhez a kényszerintézkedés megszüntetése és az elektronikus adat visszaállítása iránt. Az előterjesztés megtételére a nyomozó szerv vezetője jogosult. Az előterjesztés tartalmára a (2) bekezdést értelemszerűen alkalmazni kell.
(7) E § alkalmazásában
1. domain név: az internet egy meghatározott részét, tartományát egyedileg leíró megnevezés,
2. elektronikus adat: a hozzáférést biztosító elektronikus hírközlési szolgáltatók által az elektronikus hírközlő hálózat útján közzétett olyan adat, amely egyedi azonosítók, mint az IP cím és URL cím, domain név és portszám alapján beazonosítható,
3. IP cím: egyedi hálózati azonosító, amely a hozzá tartozó alhálózati maszkkal együtt meghatározza, hogy mely hálózati címen érhető el az elektronikus adat,
4. portszám: a TCP/IP és az UDP, illetve SCTP protokollokban az adott célszerveren a logikai csatlakozást meghatározó jelzőszám,
5. URL cím: egységes erőforrás azonosító, amely egyetlen címben foglalja össze az interneten megtalálható elektronikus adat azonosításához szükséges legfontosabb információkat, mint a protokoll, a domain név vagy IP cím, a portszám és az elérési út a célszerveren.”

4. § A Pnyor. 99. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

99. § A feljelentés beérkezésétől, illetve a nyomozó hatóság tagjának észlelésétől számított három napon belül az adatok értékelése után dönteni kell
a) a feljelentés áttételéről,
b) a feljelentés elutasításáról,
c) a feljelentés kiegészítéséről, vagy
d) a nyomozás elrendeléséről.”

5. § A Pnyor. 107/A. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) A feljelentés kiegészítése során – a feljelentéskiegészítés határideje alatt – dönteni kell arról, hogy a bűncselekmény elkövetésének gyanúja megállapítható-e. Ha a bűncselekmény gyanúja megállapítható, a nyomozást el kell rendelni, ellenkező esetben a feljelentést el kell utasítani.”

6. § A Pnyor.

1. 13. §-ában a „bűncselekmény Btk.” szövegrész helyébe a „bűncselekménynek a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény (a továbbiakban: 1978. évi IV. törvény) vagy a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény (a továbbiakban: Btk.)” szöveg,

2. 19. § (1) bekezdésében a „három” szövegrész helyébe a „kettő” szöveg, a „két másodlati” szövegrész helyébe az „egy másodlati” szöveg, és az „annyi másolati” szövegrész helyébe az „annyi további másolati” szöveg,

3. 25. § (2) bekezdésében a „nevét, a kihallgatás” szövegrész helyébe a „nevét, az előző kihallgatásán felvett adataiban történő változásokat, a kihallgatás” szöveg,

4. 64. § (2) bekezdés b) pontjában a „bűncselekmény Btk.” szövegrész helyébe a „bűncselekménynek az 1978. évi IV. törvény vagy a Btk.” szöveg,

5. 89. §-át megelőző alcím címében a „160. §-ához” szövegrész helyébe a „159. §-ához” szöveg, a „Biztosítási intézkedés” szövegrész helyébe a „Zár alá vétel” szöveg,

6. 89. §-ában a „biztosítási intézkedést megszünteti” szövegrész helyébe a „zár alá vételt feloldja” szöveg,

7. 118. § (1) bekezdés b) pontjában a „bűncselekmény Btk.” szövegrész helyébe a „bűncselekménynek az 1978. évi IV. törvény vagy a Btk.” szöveg,

8. 120. § (1) bekezdésében az „és Btk.” szövegrész helyébe az „és az 1978. évi IV. törvény vagy a Btk.” szöveg, valamint az „a Btk.” szövegrész helyébe az „az 1978. évi IV. törvény vagy a Btk.” szöveg,

9. 159. § (1) bekezdés b) pontjában az „az országgyűlési képviselők jogállásáról szóló 1990. évi LV. törvény 7. § (2) bekezdés” szövegrész helyébe az „az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény 79. § (2) bekezdése” szöveg,

10. 165. § (2) bekezdés c) pontjában a „bűncselekmény Btk.” szövegrész helyébe a „bűncselekménynek az 1978. évi IV. törvény vagy a Btk.” szöveg

lép.

7. § Hatályát veszti a Pnyor.

3. 110. §-a és az azt megelőző alcím,

2. A közösségi vámjog végrehajtásának részletes szabályairól szóló 15/2004. (IV. 5.) PM rendelet módosítása

8. § (1) A közösségi vámjog végrehajtásának részletes szabályairól szóló 15/2004. (IV. 5.) PM rendelet (a továbbiakban: R.) a következő 46/A. §-sal egészül ki:

46/A. § (1) Ha a 66/A. § szerinti elektronikus árunyilatkozatot beküldő képviselő és a kezességet vállaló személye megegyezik, a kezességi nyilatkozatot nem kell a 45. § (1) bekezdése szerint eredetben benyújtani, ha feltüntetik a vámáru-nyilatkozaton a kezességvállalási engedély számát.
(2) Az (1) bekezdés szerint beküldött elektronikus árunyilatkozatot egyúttal az 1. számú mellékletben meghatározott kezességi nyilatkozatban foglalt kötelezettségeket tartalmazó nyilatkozatnak is kell tekinteni (elektronikus kezesség), melynek elfogadásáról és a kezesség alapján vámbiztosítékként elfogadott összegről az alsó fokú vámszerv elektronikus üzenetben értesíti az elektronikus árunyilatkozatot beküldő nyilatkozattevőt.
(3) Az (1) bekezdés szerint kezességet vállaló az elektronikus árunyilatkozat benyújtásával elfogadja, hogy a vámhatóság által a vámeljáráshoz kapcsolódóan megkövetelt biztosíték összege kerül a kezességvállalási engedélyhez nyújtott biztosítékból elkülönítésre.
(4) A (2) bekezdés szerinti kezességvállalás alapján elkülönített biztosítékösszeg 46. § (2) bekezdése alkalmazásával történt felszabadításáról az alsó fokú vámszerv elektronikus értesítést küld az elektronikus árunyilatkozatot beküldő nyilatkozattevő részére.
(5) A 46. § (3) és (4) bekezdése az elektronikus kezesség tekintetében nem alkalmazható.
(6) Indokolt esetben az alsó fokú vámszerv megkövetelheti, hogy az elektronikus árunyilatkozatot beküldő a (2) bekezdés alapján vállalt kezesség esetén a kezességi nyilatkozatot eredetben, az 1. számú mellékletben meghatározott formában is nyújtsa be részére.”

(2) Az R. 45. § (1) bekezdésében a „Kezességet csak” szövegrész helyébe a „Kezességet – a 46/A. §-ban foglaltak sérelme nélkül – csak” szöveg lép.

3. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal vagyonkezelése és bérlőkijelölése alatt álló lakások, valamint a személygépkocsi-tárolók bérbeadásáról szóló 46/2013. (X. 31.) NGM rendelet módosítása

9. § A Nemzeti Adó- és Vámhivatal vagyonkezelése és bérlőkijelölése alatt álló lakások, valamint a személygépkocsi-tárolók bérbeadásáról szóló 46/2013. (X. 31.) NGM rendelet

b) 16. § (2) bekezdésében az „egy alkalommal, legfeljebb 3 éves időtartamra” szövegrész helyébe az „– az 5. § (2) bekezdésében meghatározott időtartam figyelembevételével –” szöveg

lép.

4. Az üzemeltető részére nyújtott, az általános forgalmi adóról szóló törvény szerinti, a nyugtaadási kötelezettség gépi kiállítással történő megvalósítása esetén kötelező, közvetlen adatlekérdezéssel megvalósított adatszolgáltatást biztosító valamennyi szolgáltatás hatósági áráról és a hatósági árszabályozás részletes szabályairól és egyéb adózási tárgyú NGM rendelet módosításáról szóló 74/2013. (XII. 30.) NGM rendelet módosítása

10. § Az üzemeltető részére nyújtott, az általános forgalmi adóról szóló törvény szerinti, a nyugtaadási kötelezettség gépi kiállítással történő megvalósítása esetén kötelező, közvetlen adatlekérdezéssel megvalósított adatszolgáltatást biztosító valamennyi szolgáltatás hatósági áráról és a hatósági árszabályozás részletes szabályairól és egyéb adózási tárgyú NGM rendelet módosításáról szóló 74/2013. (XII. 30.) NGM rendelet 2. § (3) bekezdésében az „összefüggésben a” szövegrész helyébe az „összefüggésben – a Polgári Törvénykönyv szerinti késedelmi kamat és a behajtási költségátalány kivételével – a” szöveg lép.

5. Az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer működésével összefüggésben a kockázatos termékek meghatározásáról szóló 51/2014. (XII. 31.) NGM rendelet módosítása

11. § (1) Az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer működésével összefüggésben a kockázatos termékek meghatározásáról szóló 51/2014. (XII. 31.) NGM rendelet (a továbbiakban: Kockázatos termék rendelet) 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

6. Az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer működéséről szóló
5/2015. (II. 27.) NGM rendelet módosítása

12. § Az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer működéséről szóló 5/2015. (II. 27.) NGM rendelet 4. § (2) bekezdése a következő i)–k) ponttal egészül ki:

(Nem tartozik az EKAER hatálya alá az alábbi termékekkel végzett közúti fuvarozással járó tevékenység:)

i) a biztonsági okmányok védelmének rendjéről szóló 86/1996. (VI. 14.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó biztonsági okmányok, valamint azok alapanyagai és félkész termékei,
j) az egyes áruk, szolgáltatások és anyagi értéket képviselő jogok vámhatárt vagy országhatárt átlépő kereskedelméről szóló 52/2012. (III. 28.) Korm. rendelet szerinti engedéllyel rendelkező biztonsági papír,
k) a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 4. § (2) bekezdése szerinti bankjegy- és érmekibocsátás keretében szállított termék, ideértve azok alapanyagait és az előállítására szolgáló eszközöket is.”

7. Záró rendelkezések

13. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 23/2015. (IX. 4.) NGM rendelethez

Vámtarifaszám

Kockázatos élelmiszerek megnevezése

0201

Szarvasmarhafélék húsa frissen vagy hűtve

0202

Szarvasmarhafélék húsa fagyasztva

0203

Sertéshús frissen, hűtve vagy fagyasztva

0204

Juh- vagy kecskehús frissen, hűtve vagy fagyasztva

0205

Ló, szamár, lóöszvér (muli) vagy szamáröszvér húsa frissen, hűtve vagy fagyasztva

0206

Szarvasmarhafélék, sertés, juh, kecske, ló, szamár, lóöszvér (muli) vagy szamáröszvér élelmezési célra alkalmas vágási mellékterméke és belsősége, frissen, hűtve vagy fagyasztva

0207

A 0105 vtsz. alá tartozó baromfi élelmezési célra alkalmas húsa, vágási mellékterméke és belsősége frissen, hűtve vagy fagyasztva

0208

Más hús és élelmezési célra alkalmas vágási melléktermék és belsőség frissen, hűtve vagy fagyasztva

0209

Sovány húsréteget nem tartalmazó sertészsiradék (szalonna) és baromfizsiradék, nem olvasztott vagy másképpen nem kivont, frissen, hűtve, fagyasztva, sózva, sós lében tartósítva, szárítva vagy füstölve

0210

Hús és élelmezési célra alkalmas vágási melléktermék és belsőség, sózva, sós lében tartósítva, szárítva vagy füstölve; élelmezési célra alkalmas liszt és őrlemény húsból, vágási melléktermékből vagy belsőségből

0302

Hal frissen vagy hűtve a 0304 vtsz. alá tartozó filézett és más halhús kivételével

0303

Fagyasztott hal, a 0304 vtsz. alá tartozó filézett és más halhús kivételével

0304

Halfilé és más halhús (aprított is), frissen, hűtve vagy fagyasztva

0401

Tej és tejszín nem sűrítve, cukor vagy más édesítőanyag hozzáadása nélkül

0402

Tej és tejszín sűrítve, cukor vagy más édesítőanyag hozzáadásával

0403

Író, aludttej és tejföl, joghurt, kefir és más erjesztett vagy savanyított tej és tejföl sűrítve vagy cukrozva vagy más édesítőanyag hozzáadásával vagy ízesítve vagy gyümölcs, diófélék vagy kakaó hozzáadásával is

0404

Tejsavó sűrítve vagy cukrozva vagy más édesítőanyag hozzáadásával is; máshol nem említett, természetes tejalkotórészeket tartalmazó termék cukor vagy más édesítőanyag hozzáadásával is

0405

Vaj és tejből nyert más zsír és olaj; kenhető tejkészítmények (vajkrém)

0406

Sajt és túró

0407

Madártojás héjában, frissen, tartósítva vagy főzve

0408

Madártojás héj nélkül és tojássárgája frissen, szárítva, gőzben vagy forró vízben megfőzve, formázva, fagyasztva vagy másképpen tartósítva, cukor vagy más édesítőanyag hozzáadásával is

0409

Természetes méz

0701

Burgonya frissen vagy hűtve

0702

Paradicsom frissen vagy hűtve

0703
ex. 0703 10 11

Vöröshagyma, gyöngyhagyma, fokhagyma, póréhagyma és más hagymaféle frissen vagy hűtve

0704

Káposzta, karfiol, karalábé, kelkáposzta és élelmezési célra alkalmas hasonló káposztaféle frissen vagy hűtve

0705

Saláta (Lactuca sativa) és cikória (Cichorium spp.) frissen vagy hűtve

0706

Sárgarépa, fehérrépa, salátának való cékla, bakszakáll, gumós zeller, retek és élelmezési célra alkalmas más hasonló gyökér, frissen vagy hűtve

0707

Uborka és apró uborka frissen vagy hűtve

0708

Hüvelyes zöldség, hüvelyben vagy kifejtve, frissen vagy hűtve

0709

Más zöldség frissen vagy hűtve

0710

Zöldség (nyersen, vagy gőzöléssel vagy vízben forrázással főzve is) fagyasztva

0711

Zöldségfélék ideiglenesen tartósítva (pl. kén-dioxid-gázzal, sós lében, kénes vízben vagy más tartósító oldatban), de közvetlen fogyasztásra nem alkalmas állapotban

0712
ex. 0712 90 11

Szárított zöldség egészben, aprítva, szeletelve, törve vagy porítva, de tovább nem elkészítve

0713
ex. 0713 10 10
ex. 0713 33 10

Szárított hüvelyes zöldség kifejtve, hántolva vagy felesen is

0714

Manióka, nyílgyökér, szálepgyökér, csicsóka, édesburgonya és magas keményítő- vagy inulintartalmú hasonló gyökér és gumó frissen, hűtve, fagyasztva vagy szárítva, egészben, szeletelve vagy labdacs (pellet) formában tömörítve is; szágóbél

0801

Kókuszdió, brazildió és kesudió frissen vagy szárítva, héjastól is

0802

Más dióféle frissen vagy szárítva, héjastól is

0803

Banán, beleértve a plantain fajtát is, frissen vagy szárítva

0804

Datolya, füge, ananász, avokádó, guajava, mangó és mangosztán frissen vagy szárítva

0805

Citrusfélék frissen vagy szárítva

0807

Dinnye (beleértve a görögdinnyét is) és papaya frissen

0808

Alma, körte és birs frissen

0809

Kajszibarack, cseresznye, meggy, őszibarack (beleértve a nektarint is), szilva és kökény frissen

0810

Más gyümölcs frissen

0811

Gyümölcs és diófélék nyersen vagy gőzöléssel vagy vízben forrázással főzve is fagyasztva, cukor vagy más édesítőanyag hozzáadásával is

0901

Kávé nyersen, pörkölve vagy koffeinmentesen is; kávéhéj és -burok; bármilyen arányban valódi kávét tartalmazó pótkávé

0904

Bors (Piper fajta); paprika (Capsicum vagy Pimenta fajta) szárítva, zúzva vagy őrölve

1006

Rizs

1007

Cirokmag

1008
ex. 1008 6000

Hajdina, köles és kanárimag; más gabonaféle

1101

Búzaliszt vagy kétszeres liszt

1102

Gabonaliszt, a búza- vagy a kétszeres liszt kivételével

1507

Szójababolaj és frakciói finomítva is, de vegyileg nem átalakítva

1508

Földimogyoró-olaj és frakciói, finomítva is, de vegyileg nem átalakítva

1509

Olívaolaj és frakciói, finomítva is, de vegyileg nem átalakítva

1510

Kizárólag olívabogyóból nyert más olaj és frakciói finomítva is, de vegyileg nem átalakítva, beleértve a 1509 vtsz. alá tartozó olajokkal vagy ezek frakcióival készült keverékeket is

1511

Pálmaolaj és frakciói, finomítva is, de vegyileg nem átalakítva

1512

Napraforgómag-, pórsáfránymag- vagy gyapotmagolaj és ezek frakciói finomítva is, de vegyileg nem átalakítva

1513

Kókuszdió (kopra)-, pálmamagbél- vagy babassuolaj és ezek frakciói finomítva is, de vegyileg nem átalakítva

1514

Olajrepce-, repce- vagy mustárolaj és ezek frakciói, finomítva is, de vegyileg nem átalakítva

1515

Más stabilizált növényi zsír és olaj (beleértve a jojobaolajat) és ezek frakciói finomítva is, de vegyileg nem átalakítva

1516

Állati vagy növényi zsír és olaj és ezek frakciói részben vagy teljesen hidrogénezve, közbeesően észterezve, újraészterezve vagy elaidinizálva, finomítva is, de tovább nem elkészítve

1517

Margarin; ebbe az árucsoportba tartozó állati vagy növényi zsírok vagy olajok vagy különböző zsírok vagy olajok frakcióinak étkezésre alkalmas keveréke vagy készítménye, a 1516 vtsz. alá tartozó étkezési zsír vagy olaj vagy ezek frakciói kivételével

1518

Állati vagy növényi zsír és olaj és ezek frakciói főzve, oxidálva, víztelenítve, szulfurálva, fújva, hővel polimerizálva vákuumban vagy közömbös gázban, vagy vegyileg másképp átalakítva, a 1516 vtsz. alá tartozók kivételével; ebbe az árucsoportba tartozó, máshol nem említett állati vagy növényi zsír vagy olaj vagy különböző zsírok vagy olajok frakcióinak étkezésre alkalmatlan keveréke vagy készítménye

1601

Kolbász és hasonló termék húsból, vágási melléktermékből, belsőségből vagy vérből; ezeken a termékeken alapuló élelmiszerek

1602

Más elkészített vagy konzervált hús, vágási melléktermék, belsőség vagy vér

1701

Nád- vagy répacukor és vegytiszta szacharóz szilárd állapotban

1702

Más cukor, beleértve a vegytiszta tejcukrot, malátacukrot, szőlőcukrot és a gyümölcscukrot is, szilárd állapotban; cukorszirup hozzáadott ízesítő- vagy színezőanyagok nélkül; műméz, természetes mézzel keverve is; égetett cukor

2. melléklet a 23/2015. (IX. 4.) NGM rendelethez

Vámtarifaszám

Egyéb kockázatos termékek megnevezése

0601

Hagyma, gumó, gumós gyökér, hagymagumó, gyökércsíra és rizóma vegetatív nyugalmi állapotban, fejlődésben, növekedésben (vegetációban) vagy virágzásban; cikórianövény és -gyökér, a 1212 vtsz. alá tartozó gyökér kivételével

0602
ex. 0602 10 10
ex. 0602 20 10

Más élő növény (beleértve azok gyökereit is), dugvány és oltvány; gombacsíra

0703 10 11

Dughagyma

0712 90 11

Csemege kukorica hibrid vetőmag

0713 10 10

Borsó (Pisum sativum) vetésre

0713 33 10

Vesebab, ideértve a fehér babot is (Phaseolus vulgaris) vetésre

2309

Állatok etetésére szolgáló készítmény

2505

Mindenfajta természetes homok, színezve is, a 26. árucsoportba tartozó fémtartalmú homok kivételével

2517

Kavics, sóder, tört vagy zúzott kő, amelyet általában betonozáshoz vagy, út- vagy vasútkövezéshez használnak vagy más ballaszt, gömbölyű kavics és kvarckavics, mindezek hőkezelve is; makadámsalak, kohósalak vagy hasonló ipari hulladék a vtsz. első részében említett anyagokkal keverve is; kátrányozott makadám; a 2515 vagy a 2516 vtsz. alá tartozó kőfajták szemcséje, szilánkja és pora, mindezek hőkezelve is

2706

Kátrány kőszénből, barnaszénből vagy tőzegből desztillálva és más ásványi kátrány, víztelenítve is, vagy részlegesen desztillálva, beleértve a rekonstruált kátrányt is

2707
ex. 2707 10
ex. 2707 20
ex. 2707 30
ex. 2707 50

Kőszénkátrány magas hőfokon történő lepárlásából nyert olaj és más termék; hasonló termékek, amelyekben az aromás alkotórészek tömege meghaladja a nem aromás alkotórészek tömegét

2712

Vazelin; paraffinviasz, mikrokristályos kőolajviasz, paraffingács, ozokerit, lignitviasz, tőzegviasz, más ásványi viasz és szintézissel vagy más eljárással előállított hasonló termék, színezve is

2715

Természetes aszfaltot, természetes bitument, ásványolaj-bitument, ásványi kátrányt vagy ásványi kátrányszurkot tartalmazó bitumenes keverék (pl. bitumenes masztix, lepárlási maradvány)

2902
ex. 2902 20
ex. 2902 30
ex. 2902 41
ex. 2902 42
ex. 2902 43
ex. 2902 44

Ciklikus szénhidrogének

3102

Ásványi vagy vegyi nitrogén trágyázószer

3103

Ásványi vagy vegyi foszfát trágyázószer

3104

Ásványi vagy vegyi káli trágyázószer

3105

A nitrogén, foszfor és kálium közül két vagy három trágyázó elemet tartalmazó ásványi vagy vegyi trágyázószer; más trágyázószer; ebbe az árucsoportba tartozó termékek tablettázva vagy hasonló formában, vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban

3403

Kenőanyagok (beleértve a kenőanyagokon alapuló vágóolaj-, a csavar vagy csavaranya meglazítására szolgáló-, rozsdagátló- vagy korróziógátló- és az öntvényformakenő készítményeket is), és textil, bőr, szőrme vagy más anyagok olajos vagy zsíros kikészítéséhez használt készítmények, de fő alkotóként 70 tömegszázaléknál kevesebb kőolaj- vagy bitumenes ásványokból előállított olajtartalommal

3808

Rovarölők, patkányirtók, gombaölők, gyomirtók, csírázásgátló termékek, és növénynövekedés-szabályozó szerek, fertőtlenítők és hasonló termékek, a kiskereskedelemben szokásos formában vagy csomagolásban kiszerelve, vagy mint készítmények vagy készáruk (pl. kénezett szalag, kénezett kanóc, és kéngyertya és légyfogó papír)

3811
ex. 3811 11 10
ex. 3811 11 90
ex. 3811 19
ex. 3811 90

Kopogásgátló szerek, antioxidánsok, gyantásodásgátlók, viszkozitást javítók, korróziógátló készítmények és más elkészített adalékanyagok ásványolajhoz (beleértve a benzinhez valót) vagy más, azonos céllal ásványolajként használt folyadékokhoz

3814

Máshol nem említett szerves oldószerkeverékek és hígítók; elkészített lakk- vagy festékeltávolítók

3824
ex. 3824 71 00
ex. 3824 72 00
ex. 3824 73 00
ex.3824 74 00
ex. 3824 75 00
ex. 3824 76 00
ex. 3824 77 00
ex. 3824 78 00
ex. 3824 79 00
ex. 3824 81 00
ex. 3824 82 00
ex. 3824 83 00
ex. 3824 90 87
ex. 3824 90 92
ex. 3824 90 93
ex. 3824 90 96

Elkészített kötőanyagok öntödei formához vagy maghoz; máshol nem említett vegyipari vagy rokon ipari termékek és készítmények (beleértve a természetes termékek keverékét is)

4401

Tűzifa hasáb, tuskó, rőzse, köteg vagy hasonló formában; faforgács vagy hasonló részek; fűrészpor, és fahulladék és -maradék, hasáb, brikett, labdacs (pellet) vagy hasonló alakra tömörítve is

4403

Gömbfa, kérgezetten vagy háncsoltan vagy durván szögletesre alakítva is

6101

Férfi- vagy fiúfelsőkabát, -autóskabát, -pelerin, -köpeny, -anorák (beleértve a sízubbonyt is), -viharkabát,
-széldzseki és hasonló áruk kötött vagy hurkolt anyagból, a 6103 vtsz. alá tartozó áruk kivételével

6102

Női vagy leányka-felsőkabát, -autóskabát, -pelerin, -köpeny, -anorák (beleértve a sízubbonyt is), -viharkabát,
-széldzseki és hasonló áruk kötött vagy hurkolt anyagból, a 6104 vtsz. alá tartozó áruk kivételével

6103

Férfi- vagy fiúöltöny, -ruhaegyüttes, -zakó, -blézer, -hosszúnadrág, vállpántos és melles munkanadrág (overall), -bricsesznadrág és -sortnadrág (a fürdőruha kivételével) kötött vagy hurkolt anyagból

6104

Női vagy leánykakosztüm, -ruhaegyüttes, -ujjas, -blézer, -ruha, -szoknya, -nadrágszoknya, -hosszúnadrág, vállpántos és melles munkanadrág (overall), -bricsesznadrág és -sortnadrág (a fürdőruha kivételével) kötött vagy hurkolt anyagból

6105

Férfi- vagy fiúing kötött vagy hurkolt anyagból

6106

Női vagy leánykablúz, -ing és -ingblúz kötött vagy hurkolt anyagból

6107

Férfi- vagy fiúalsónadrág, -rövidnadrág, -hálóing, -pizsama, -fürdőköpeny, -háziköntös és hasonló áru kötött vagy hurkolt anyagból

6108

Női vagy leánykakombiné, -alsószoknya, -rövidnadrág, -alsónadrág, -hálóing, -pizsama, -hálóköntös,
-fürdőköpeny, -háziköntös és hasonló áruk kötött vagy hurkolt anyagból

6109

T-ing, atléta és más alsó trikóing kötött vagy hurkolt anyagból

6110

Ujjas mellény, pulóver, kardigán, mellény és hasonló áru kötött vagy hurkolt anyagból

6111

Csecsemőruha és tartozékai kötött vagy hurkolt anyagból

6112

Tréningruha, síöltöny és fürdőruha kötött vagy hurkolt anyagból

6113

Az 5903, 5906 vagy az 5907 vtsz. alá tartozó kötött vagy hurkolt anyagból készült ruha

6114

Más ruha kötött vagy hurkolt anyagból

6115

Harisnyanadrág, harisnya, zokni és más harisnyaáru, beleértve a kalibrált kompressziós harisnyaárut (pl. a visszeres lábra való harisnyát) és a talp nélküli harisnyát, kötött vagy hurkolt anyagból

6116

Kötött vagy hurkolt kesztyű, ujjatlan és egyujjas kesztyű is

6117

Más konfekcionált ruházati kellékek és tartozékok kötött vagy hurkolt anyagból; ruhák, ruházati kellékek és tartozékok kötött vagy hurkolt részei

6201

Férfi- vagy fiú felsőkabát, -autóskabát, -pelerin, -köpeny, -anorák (beleértve a sízubbonyt is), -viharkabát,
-széldzseki és hasonló áruk, a 6203 vtsz. alá tartozók kivételével

6202

Női vagy leányka-felsőkabát, -autóskabát, -pelerin, -köpeny, -anorák (beleértve a sízubbonyt is), -viharkabát,
-széldzseki és hasonló áruk, a 6204 vtsz. alá tartozók kivételével

6203

Férfi- vagy fiúöltöny, -ruhaegyüttes, -zakó, -blézer, -hosszúnadrág, vállpántos és melles munkanadrág (overall), -bricsesznadrág és -sortnadrág (a fürdőruha kivételével)

6204

Női vagy leánykakosztüm, -ruhaegyüttes, -ujjas, -blézer, -ruha, -szoknya, -nadrágszoknya, -hosszúnadrág, vállpántos és melles munkanadrág (overall), -bricsesznadrág és -sortnadrág
(a fürdőruha kivételével)

6205

Férfi- vagy fiúing

6206

Női vagy leánykablúz, -ing és -ingblúz

6207

Férfi- vagy fiúatléta és más -alsóing, -alsónadrág, -rövidnadrág, -hálóing, -pizsama, -fürdőköpeny, -háziköntös és hasonló áru

6208

Női vagy leányka-atlétaing és más -alsóing, -kombiné, -alsószoknya, -rövidnadrág, -alsónadrág, -hálóing,
-pizsama, -hálóköntös, -fürdőköpeny, -háziköntös és hasonló áru

6209

Csecsemőruha és tartozékai

6210

Az 5602, 5603, 5903, 5906 vagy az 5907 vtsz. alá tartozó szövetekből készült ruha

6211

Tréningruha, síöltöny és fürdőruha; más ruha

6212

Melltartó, csípőszorító, fűző, nadrágtartó, harisnyatartó, zoknitartó és hasonló áru és ezek részei, kötött vagy hurkolt anyagból is

6213

Zsebkendő

6214

Kendő, sál, nyaksál, mantilla, fátyol és hasonló

6215

Nyakkendő, csokornyakkendő és kravátli

6216

Kesztyű, ujjatlan és egyujjas kesztyű is

6217

Más konfekcionált ruházati kellékek és tartozékok; ruhák vagy ruházati kellékek és tartozékok részei, a 6212 vtsz. alá tartozók kivételével

6309

Használt ruha és más használt áru

6401

Vízhatlan lábbeli gumi- vagy műanyag külső talppal és felsőrésszel, ha a felsőrész a talphoz sem tűzéssel, szegecseléssel, szögeléssel, csavarozással vagy hasonló eljárással nincs hozzáerősítve vagy összeállítva

6402

Más lábbeli gumi- vagy műanyag külső talppal és felsőrésszel

6403

Lábbeli gumi-, műanyag, bőr- vagy mesterséges bőr külső talppal és bőr felsőrésszel

6404

Lábbeli gumi-, műanyag, bőr- vagy mesterséges bőr külső talppal és textilanyag felsőrésszel

6405

Más lábbeli

6406

Lábbelirész (beleértve a felsőrészt is, a belső talphoz erősítve is); kiemelhető talpbélés, sarokemelő és hasonló áru; lábszárvédő, bokavédő és hasonló áru és ezek részei

1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2015. szeptember 6. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére