• Tartalom

242/2015. (IX. 8.) Korm. rendelet

242/2015. (IX. 8.) Korm. rendelet

a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény, és ezzel összefüggésben egyes törvények módosításáról szóló 2015. évi CVII. törvénnyel összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról1

2015.09.09.

A Kormány

az 1. § tekintetében a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény 307. § (1) bekezdés a) pontjában,

a 2. § tekintetében a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény 307. § (1) bekezdés b) pontjában,

a 3. § tekintetében a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény 307. § (1) bekezdés c) pontjában

kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A betétek és takarékbetétek végrehajtásáról szóló 180/2001. (X. 4.) Korm. rendelet módosítása

1. § A betétek és takarékbetétek végrehajtásáról szóló 180/2001. (X. 4.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdésében a „Kamara” szövegrész helyébe a „Kar” szöveg lép.

2. A végrehajtói kézbesítés részletes eljárási szabályairól szóló 250/2004. (VIII. 27.) Korm. rendelet módosítása

2. § A végrehajtói kézbesítés részletes eljárási szabályairól szóló 250/2004. (VIII. 27.) Korm. rendelet

a) 4. § (1) bekezdésében a „Kamara” szövegrészek helyébe, 11. § (2) bekezdésében a „Kamara” szövegrész helyébe, 28. § (4) bekezdésében a „Kamara” szövegrészek helyébe a „Kar”,

b) 11. § (2) bekezdésében a „Kamarában” szövegrész helyébe a „Karnál”,

c) 46/C. § (5) bekezdésében a „Kamarának” szövegrész helyébe a „Karnak”

szöveg lép.

3. Az önálló bírósági végrehajtók ügyvitelének, hivatali működésének
és magatartásának ellenőrzésére irányuló vizsgálatok lefolytatásának részletes szabályairól szóló
25/2015. (II. 25.) Korm. rendelet módosítása

3. § (1) Az önálló bírósági végrehajtók ügyvitelének, hivatali működésének és magatartásának ellenőrzésére irányuló vizsgálatok lefolytatásának részletes szabályairól szóló 25/2015. (II. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R1.) 6. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) Amennyiben a végrehajtó helyettesítésére kerül sor, és a helyettesítés kezdete óta három év már eltelt, a helyettesítő végrehajtót átfogó vizsgálat alá kell vonni.”

(2) Az R1. 19. §-át megelőző alcím cím helyébe a következő alcím cím lép:

„12. A Kar jogai és kötelezettségei az ellenőrzésben”

(3) Az R1.

a) 6. § (1) bekezdésében a „Kamara” szövegrész helyébe a „Kar”,

c) 7. § (1) bekezdésében a „kamara iránymutatásaiban” szövegrész helyébe a „Kar iránymutatásaiban”,

d) 7. § (1) bekezdésében, 21. § (3) bekezdésében, 33. § (7) bekezdésében a „kamara elnöke” szövegrész helyébe a „Kar hivatali szervének vezetője”,

e) 8. § (1) bekezdésében, 21. § (6) bekezdésében, 34. § (2) bekezdésében a „kamara elnökének” szövegrész helyébe a „Kar hivatali szerve vezetőjének”,

f) 16. § (4) bekezdésében a „kamara általa” szövegrész helyébe a „Kar által”,

g) 31. § (4) és (5) bekezdésében, 33. § (1) bekezdésében a „kamarának” szövegrész helyébe a „Karnak”

szöveg lép.

(4) Hatályát veszti az R1.

a) 6. § (2) bekezdésében, 7. § (4) bekezdésében a „tartós” szövegrész, 7. § (3) bekezdésében a „tartós” szövegrészek,

4. Záró rendelkezések

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2015. szeptember 10. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére