• Tartalom

25/2015. (IX. 25.) IM rendelet

25/2015. (IX. 25.) IM rendelet

a jogi szakvizsgáról szóló 5/1991. (IV. 4.) IM rendelet módosításáról1

2015.10.01.

A Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 79. § 1. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § (1) A jogi szakvizsgáról szóló 5/1991. (IV. 4.) IM rendelet (a továbbiakban: Jszkr.) 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A jogi szakvizsgára a minisztérium erre a célra kialakított informatikai felületén (a továbbiakban: Jogi Szakvizsga Rendszer) kell jelentkezni. A jelölt a jelentkezéssel elfogadja a 4. számú mellékletben meghatározott vizsgaszabályzatot.”

(2) A Jszkr. 4. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A jelöltnek a teljes joggyakorlat teljesítését igazoló okiratokat és a jogi végzettséget igazoló doktori oklevelet a Jogi Szakvizsga Rendszerben történő regisztrációval egyidejűleg elektronikus dokumentumként kell csatolnia. A vizsgadíjat a jelentkezéskor a Jogi Szakvizsga Rendszeren keresztül – elektronikus úton – kell megfizetni.”

(3) A Jszkr. 4. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:

„(3a) Ha a jelölt által a (3) bekezdés alapján csatolt elektronikus igazolások valódiságával kapcsolatban kétség merül fel, a minisztérium haladéktalanul felhívja a jelöltet az okirat eredeti példányának bemutatására.”

(4) A Jszkr. 4. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) Az első részvizsga letételét követő jelentkezésben a (2) bekezdés a), d) és f) pontjában foglaltakat, valamint az előző részvizsgáról kiállított tanúsítvány ügyszámát és keltét kell feltüntetni. A vizsgadíjat a jelentkezéskor a Jogi Szakvizsga Rendszeren keresztül – elektronikus úton – kell megfizetni.”

(5) A Jszkr. 4. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(6) A jelentkezés akkor kerül elfogadásra, ha a jelölt eleget tesz a (2)–(5) bekezdésben foglalt követelményeknek. Az elfogadott jelentkezésről vagy annak elutasításáról az elutasítás okának megjelölésével a jelölt a jelentkezést követő 15 napon belül elektronikus úton kap értesítést.”

(6) A Jszkr. 4. § (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(9) A jelentkezés elfogadása esetén a miniszter a vizsgát a jelentkezők számának függvényében a jelentkező által megjelölt időpontra, vagy az ahhoz képest legkorábbi időpontra tűzi ki és erről a jelöltet a jelentkezést követő 15 napon belül elektronikus úton értesíti.”

2. § (1) A Jszkr. 13. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A pótvizsga és megismételt részvizsga díját a pótvizsgára, valamint a megismételt vizsgára való jelentkezéskor a Jogi Szakvizsga Rendszeren keresztül – elektronikus úton – kell megfizetni.”

(2) A Jszkr. 13. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) Ha a jelölt a jelentkezés elfogadásáról szóló értesítést követően, a vizsga időpontját megelőzően legalább 5 nappal, új vizsgaidőpont megjelölésével 20 000 Ft halasztási díj megfizetése mellett a kitűzött vizsgaidőpont elhalasztását kéri, a vizsgadíjat ismételten nem kell megfizetnie. Ha a jelölt halasztást nem kért, vagy a halasztási díjat nem fizette be, a már befizetett vizsgadíjat elveszti. A halasztási kérelmet a Jogi Szakvizsga Rendszer felületén kell előterjeszteni. A halasztási díjat a Jogi Szakvizsga Rendszeren keresztül – elektronikus úton – kell megfizetni.”

(3) A Jszkr. 13. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) Amennyiben a jelölt a vizsgán nem jelent meg, és nem nyújtott be halasztási kérelmet, a vizsgától (részvizsgától) számított 4 napon belül – az erre okot adó méltányolható körülmény, így különösen a jelöltet érintő súlyos betegség, baleset, egyéb rajta kívülálló elháríthatatlan ok igazolásával egyidejűleg – méltányossági kérelmet nyújthat be a miniszternek, amelyben kérheti, hogy az elmulasztott vizsga (részvizsga) helyett új időpontra jelentkezhessen. Amennyiben a miniszter a méltányossági kérelemnek helyt ad, a jelölt 20 000 Ft halasztási díj befizetése mellett újabb vizsgaidőpontra jelentkezhet, ellenkező esetben a már befizetett vizsgadíjat elveszti. A méltányossági kérelmet a Jogi Szakvizsga Rendszer felületén kell előterjeszteni. A halasztási díjat a Jogi Szakvizsga Rendszeren keresztül – elektronikus úton – kell megfizetni.”

3. § (1) A Jszkr. a következő 17/G. §-sal egészül ki:

17/G. § E rendeletnek a jogi szakvizsgáról szóló 5/1991. (IV. 4.) IM rendelet módosításáról szóló 25/2015. (IX. 25.) IM rendelettel (a továbbiakban: Módr4.) megállapított rendelkezéseit a Módr4. hatálybalépését követően benyújtott jogi szakvizsgára történő jelentkezésekre kell alkalmazni azzal, hogy az 5. § (5) bekezdése szerint már megkezdett jogi szakvizsga esetében a jelölt – választása szerint – további vizsgajelentkezését és esetleges halasztási kérelmét a Módr4. hatálybalépését megelőző szabályok szerint is benyújthatja. Ebben az esetben a jelölt ezt a választását feltünteti a jelentkezés, kérelem benyújtása során.”
17/H. § Azon önálló bírósági végrehajtó-helyettesek esetében, akik a Módr4. hatálybalépését megelőzően szerezték meg a jogi végzettséget igazoló doktori oklevelüket és a 3. § (1) bekezdés a) és b) pontja alapján a joggyakorlati idejük igazolására a Módr4. hatálybalépését megelőző időszak vonatkozásában nincs mód, a Módr4. hatálybalépését követően a joggyakorlati időt a Magyar Bírósági Végrehajtói Kar – az önálló bírósági végrehajtó-helyettes által bemutatott, az őt foglalkoztató önálló bírósági végrehajtó által a 3. számú melléklet szerint kiállított nyilatkozat, az önálló bírósági végrehajtóval, mint munkáltatóval kötött munkaszerződés és a munkaköri leírás alapján, az okiratok valódiságának megállapítását követően – igazolja. Az okiratok valódiságát a Magyar Bírósági Végrehajtói Kar az önálló bírósági végrehajtó-helyettes által bemutatott okiratok, valamint az önálló bírósági végrehajtó-helyettesek névjegyzékének összevetésével ellenőrzi.”

4. § A Jszkr.

a) 2. § (5) bekezdésében az „ide nem értve a (2) bekezdés b) és c) pontja szerinti ösztöndíjat” szövegrész helyébe az „ide nem értve a (2) bekezdés b) pont ba) és bb) alpontja szerinti ösztöndíjat” szöveg,

b) 4. § (10) bekezdésében a „13. § (3) bekezdésében foglaltak kivételével” szövegrész helyébe a „13. § (5) bekezdésében foglaltak kivételével” szöveg,

c) 5. § (1) bekezdés c) pontjában az „európai közösségi jog” szövegrész helyébe az „európai uniós jog” szöveg,

d) 12. § (2), 13. § (5) bekezdésében, valamint 4. számú mellékletének I. 3. pontjában a „munkanapon” szövegrész helyébe a „napon” szöveg

lép.

5. § A Jszkr. 2. számú melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

6. § Ez a rendelet 2015. október 1. napján lép hatályba.

7. § Hatályát veszti a Jszkr.

a) 3. § (4) bekezdésében a „hiteles” szövegrész,

ca) I. 4. pontjában a „lehetőség szerint”,

cb) III. 4. pontjában az „egy vizsgatárgyból ismétlő vizsgát teljesítők” szövegrész.

1. melléklet a 25/2015. (IX. 25.) IM rendelethez

 

Igazságügyi Miniszter

 

Ügyszám: ..............................................

 
..................................................................................

 

aki ............................................, ............. év
........................................... hó ......... napján született,BIZONYÍTVÁNYa jogi szakvizsgát

 ................. eredménnyel letette.

 .............................., ......... év ....................... hó ...... nap

 


.............................................................................

 

Igazságügyi Miniszter

 

P. H.

1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2015. október 2. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére