• Tartalom

25/2015. (V. 27.) FM rendelet

25/2015. (V. 27.) FM rendelet

a földművelésügyi miniszter által adományozható díjakról és más elismerésekről1

2016.10.15.

Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény 24. § (6) bekezdésében,

a 31. § tekintetében a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (5) bekezdésében,

a 32. § tekintetében a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (4) bekezdés a) pontjában

kapott felhatalmazás alapján,

a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 65. § 1–5. és 8–11. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 31. és 32. § tekintetében a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 4. § 7. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró Miniszterelnökséget vezető miniszterrel egyetértésben

a következőket rendelem el:

1. Szakmai elismerések

1. § (1)2 A mezőgazdasági ágazatok, a földügy, az erdőgazdálkodás, a horgászat és halgazdálkodás, a környezet- és természetvédelem, az agrárszakképzés és felsőoktatás, valamint a meteorológia területén végzett kiemelkedően eredményes munka, illetve ezen ágazatok fejlesztése érdekében huzamos időn át kifejtett tevékenység elismeréseként szakmai elismerések adományozhatók.

(2)3 Szakmai elismerések a díjak, az emlékplakettek, az érdemérmek, a Miniszteri Elismerő Oklevél, a Miniszteri Dicséret, valamint az Országos Tudományos Diákköri Konferencia (a továbbiakban: OTDK) Agrártudományi Szekció Különdíj (a továbbiakban: OTDK Agrártudományi Különdíj).

(3) A földművelésügyi miniszter (a továbbiakban: miniszter) által adományozható szakmai elismerések a következők:

a) Szakmai díjak:

1. Fasching Antal Díj,

2. Nagyváthy János Díj,

3. Ujhelyi Imre Díj,

4. Fleischmann Rudolf Díj,

5. Darányi Ignác Díj,

6. Konkoly-Thege Sándor Díj,

7. Tolnay Sándor Díj,

8. Pro Silva Hungariae Díj,

9. Pro Alimentis Hungariae Díj,

10. Kovács Béla Díj,

11. Aranykoszorús Gazda Díj, Aranykoszorús Gazdaasszony Díj,

12. Környezetünkért Díj,

13. Pro Natura Díj,

14. Tessedik Sámuel Díj,

15. Schenzl Guido Díj,

16. Zöld Toll Díj,

17.4 Pro Aquacultura Hungariae Díj.

b) Emlékplakettek:

1. Környezetünkért Emlékplakett,

2. Pro Natura Emlékplakett,

3. Pro Meteorológia Emlékplakett,

4. Életfa Emlékplakett,

5.5 Pro Silva Hungariae Emlékplakett.

c)6 Érdemérem:

Horgászatért Érdemérem.

d)7 Oklevél:

1. Miniszteri Elismerő Oklevél,

2. Miniszteri Dicséret.

e)8 Különdíj:

OTDK Agrártudományi Különdíj.

2. Adományozás

2. § (1) Szakmai elismerések adományozását közigazgatási szervek, gazdálkodó szervezetek, intézmények, egyesületek, alapítványok, az egyesülési jog alapján létrejött egyéb szervezetek, köztestületek, önkormányzatok (a továbbiakban együtt: szervezetek), valamint magánszemélyek kezdeményezhetik. A kezdeményezés előterjesztésének formai és tartalmi követelményeit az 1. melléklet tartalmazza.

(2) A kezdeményezést az adományozási alkalmat legalább két hónappal megelőzően kell benyújtani a Földművelésügyi Minisztériumba (a továbbiakban: minisztérium).

(3)9 Díjak, emlékplakettek és érdemérmek tekintetében a kezdeményezéseket a díjhoz kapcsolódó szakterületért felelős állami vezető által vezetett díjbizottságok értékelik, és javaslatot tesznek az adományozással kapcsolatban. Egyéb elismerési formák tekintetében a Kitüntetési Bizottság tesz javaslatot.

(4) Az (1)–(3) bekezdéstől eltérően az OTDK Agrártudományi Különdíj odaítélését az Országos Diákköri Tanács (a továbbiakban: OTDT) Agrártudományi Szekció Tagozati Zsűrik elnökei kezdeményezhetik. Az OTDK Agrártudományi Különdíj odaítélésére az erre a célra létrehozott Különdíj Bizottság tesz javaslatot.

(5) A miniszter a bizottságok javaslatainak figyelembevételével dönt az elismerések adományozásáról.

(6) E rendelet alkalmazásában gazdálkodó szervezeten a polgári perrendtartásról szóló törvényben meghatározott gazdálkodó szervezetet kell érteni.

3. § (1) Szakmai elismerés azon magyar és külföldi állampolgár részére adományozható, aki előzetesen, a 2. melléklet szerinti nyilatkozattal, írásban hozzájárul ahhoz, hogy elismerés adományozása esetén a természetes személyazonosító adatait és lakcímadatát az elismerésben részesítettek nyilvántartásában kezeljék, valamint nevét a Hivatalos Értesítőben közzétegyék, továbbá ahhoz, hogy érdemeiről a nyilvánosság tájékoztatást kapjon.

(2) Szakmai elismerés – e rendelet eltérő rendelkezése hiányában – kizárólag természetes személyeknek adományozható. Nem lehet posztumusz szakmai elismerést adományozni. Ha az elismerésben részesített az adományozás és az átadás közti időben elhalálozik, az elismerést – a 26. § (5) bekezdésében foglaltak kivételével – a törvényes örökösnek kell kiadni.

(3)10 A 14., 19., 24. és 24/A. §-ban foglalt díj és emlékplakett szervezetek részére is adományozható.

4. § A szakmai díjakkal jutalom jár, amelynek összege – természetes személy és a 19. § szerinti szervezet esetén egyaránt – a mindenkori illetményalap hatszorosa. Miniszteri Dicséret elismerés esetén a kormánytisztviselő a mindenkori illetményalap hatszorosának megfelelő összegű pénzjutalomban részesíthető. Az OTDK Agrártudományi Különdíj esetében a díjazott a mindenkori illetményalapnak megfelelő összegű pénzjutalomban részesíthető. A pénzjutalmak fedezetét a minisztérium költségvetésében kell előirányozni.

5. § (1) Nem adományozható elismerés annak, akit az elismerésre történő felterjesztéskor bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen elítéltek és még nem mentesült a büntetett előélethez fűződő hátrányos jogkövetkezmények alól, illetve – ha az elismerés a foglalkozással összefüggő tevékenységnek szól – aki foglalkozástól eltiltás hatálya alatt áll, továbbá az sem, aki jogerős fegyelmi büntetés hatálya alatt áll.

(2) Aki az (1) bekezdésben foglaltak ellenére elismerésben részesült, attól a miniszter az elismerést – az (1) bekezdésben foglaltakról való tudomásszerzést követően – azonnal visszavonja.

(3) Méltatlanná válik a miniszteri elismerésre az, akit jogerős bírói ítélettel a közügyektől vagy – ha az elismerés a foglalkozással összefüggő tevékenységnek szólt – a foglalkozásától eltiltottak. Az elismerésre méltatlanná vált személytől a miniszter az elismerést visszavonja. A visszavonást a Hivatalos Értesítőben közzé kell tenni.

3. Adományozási alkalmak

6. § (1) Szakmai elismerések adományozására a következő alkalmakkor kerül sor:

a) március 15-e nemzeti ünnep,

b) az Erdők Világnapja (március 21.),

c) Meteorológiai Világnap (március 23.),

d) a Föld Napja (április 22.),

e) Pedagógusnap (június első vasárnapja),

f) Környezetvédelmi Világnap (június 5.),

g) augusztus 20-a állami ünnep,

h) október 23-a nemzeti ünnep,

i) kiemelkedő szakmai alkalom, esemény, évforduló.

(2) Az elismeréseket a miniszter vagy megbízottja ünnepélyes keretek között adja át.

(3) Az elismerés tényét és az elismerésben részesítettek érdemeit a Hivatalos Értesítőben és a minisztérium honlapján közzé kell tenni.

4. Az egyes díjak

7. § (1) Fasching Antal Díj a földmérés, a földügy, a térképészet és térinformatika terén kiemelkedő elméleti, gyakorlati és tudományos tevékenység elismeréséül,

a) a szakterület jelentős fejlődését szolgáló tudományos, kutatási és műszaki fejlesztési tevékenységért;

b) kiemelkedően eredményes irányító vagy operatív tevékenységért;

c) szakemberek oktatása, továbbképzése terén végzett kiemelkedő munkásságért

adományozható.

(2) Évente három díj adományozható a március 15-ei nemzeti ünnep alkalmából.

(3) Az elismerésben részesített a díjjal emlékplakettet, valamint az adományozást igazoló okiratot kap. Az emlékplakett bronzból készül, kör alakú, 105 mm átmérőjű, 12 mm vastag. Egyik oldalán középen dr. Fasching Antal balra néző domborművű arcképe „FASCHING ANTAL emlékérem alapítva 1970-ben” körirattal, másik oldalán Magyarország címere, alatta az elismerésben részesített neve és az adományozás évszáma vésett felirattal látható.

8. § (1) Nagyváthy János Díj adományozható annak, aki legalább 5 éve kiemelkedő oktató munkát végez a miniszter feladatkörébe tartozó ágazatokat érintő felsőoktatás területén.

(2) Évente hat díj adományozható a Pedagógusnap alkalmából.

(3) Az elismerésben részesített a díjjal emlékplakettet, valamint az adományozást igazoló okiratot kap. Az emlékplakett bronzból készül, négy sarkán lekerekített négyzet alakú, 77x77 mm nagyságú, 4 mm vastag. Egyik oldalán Nagyváthy János domborművű arcképe, „Nagyváthy János 1755–1819” nevének, születésének, illetve halálának dátumát jelölő felirattal, kalásszal és tollal, a másik oldalán a „Szorgalmatos mezei gazda” jelképet kifejező két álló férfialak, az egyik kalászokat és könyvet tartva kezében, háttérben mezőgazdasági település látképével.

9. § (1) Ujhelyi Imre Díj adományozható a mezőgazdaság, az élelmiszeripar, területén végzett kiemelkedő teljesítmény elismeréséül azoknak a termelőknek, akik új eljárásokat, korszerű módszereket valósítottak meg, valamint azoknak, akik az élelmiszeripar területén a technikai fejlesztésben, a korszerű gyártási eljárások alkalmazásában, új gyártmányok kidolgozásában és bevezetésében kimagasló eredményeket értek el.

(2) Évente hat díj adományozható a március 15-ei nemzeti ünnep alkalmából.

(3) Az elismerésben részesített a díjjal emlékplakettet, valamint az adományozást igazoló okiratot kap. Az emlékplakett bronzból készül, kör alakú, 80 mm átmérőjű, 5 mm vastag. Egyik oldalán középen Ujhelyi Imre domborművű profilképe, bal oldalon „UJHELYI IMRE”, jobb oldalon „1866–1923” születésének, illetve halálának dátuma domborművű felirattal, a másik oldalán Magyarország címere, alatta az elismerésben részesített neve és az adományozás évszáma vésett felirattal látható.

10. § (1) Fleischmann Rudolf Díj a hazai növénytermesztés és növénynemesítés terén kiemelkedő értékű gyakorlati és elméleti munkát végzők tevékenységének elismeréséül adományozható.

(2)11 Szakterületenként évente két-két díj adományozható az augusztus 20-ai állami ünnep alkalmából.

(3) Az elismerésben részesített a díjjal emlékplakettet, valamint az adományozást igazoló okiratot kap. Az emlékplakett bronzból készül, kör alakú, 80 mm átmérőjű, 4 mm vastag. Egyik oldalán Fleischmann Rudolf domborművű arcképe, alatta „1879–1950” születésének, illetve halálának dátuma, felette „Fleischmann Rudolf emlékplakett” körirattal, a másik oldalán, mikroszkópon keresztül fektetett búzakalász dombormű látható.

11. § (1) Darányi Ignác Díj az agrár- és környezettudományok területén végzett kiemelkedő szakmai tevékenység elismeréséül adományozható annak a kutatónak, aki olyan kivételes tudományos eredményt ért el, amelynek gyakorlati bevezetése a szakterületen innovatívnak tekinthető, vagy jelentősen hozzájárul a szakterület további fejlődéséhez.

(2) Évente tudományterületenként egy-egy díj adományozható az augusztus 20-ai állami ünnep alkalmából.

(3) Az elismerésben részesített a díjjal emlékplakettet, valamint az adományozást igazoló okiratot kap. Az emlékplakett bronzból készül, kör alakú, 105 mm átmérőjű, 12 mm vastag. Az egyik oldalán középen Darányi Ignác domborművű arcképe, felette „Darányi Ignác Díj” felirat, alatta „1849–1927” születésének, illetve halálának dátuma szerepel. Az emlékplakett másik oldalán Magyarország címere, alatta az elismerésben részesített neve és az adományozás évszáma vésett felirattal látható.

12. § (1) Konkoly Thege Sándor Díj az állattenyésztésben, a tenyésztésszervezésben, az állattenyésztési politikában és az állattenyésztés érdekképviseletében végzett kiemelkedő szakmai tevékenység elismeréséül adományozható.

(2) Évente három díj adományozható a március 15-ei nemzeti ünnep alkalmából.

(3) Az elismerésben részesített a díjjal emlékplakettet, valamint az adományozást igazoló okiratot kap. Az emlékplakett bronzból készül, kör alakú, 80 mm átmérőjű, 5 mm vastag. Az egyik oldalán középen Konkoly Thege Sándor domborművű arcképe, felette „Konkoly Thege Sándor Díj” felirat, alatta „1889–1969” születésének, illetve halálának dátuma szerepel. Az emlékplakett másik oldalán Magyarország címere, alatta az elismerésben részesített neve és az adományozás évszáma vésett felirattal látható.

13. § (1) Tolnay Sándor Díj az állategészségügy területén kifejtett kiemelkedő gyakorlati, kutatási és oktatási tevékenység elismeréséül adományozható.

(2) Évente három díj adományozható az augusztus 20-ai állami ünnep alkalmából.

(3) Az elismerésben részesített a díjjal emlékplakettet, valamint az adományozást igazoló okiratot kap. Az emlékplakett bronzból készül, kör alakú, 100 mm átmérőjű, 10 mm vastag. Az egyik oldalán dr. Tolnay Sándor jobbra néző domborművű arcképe, ettől jobbra „Tolnay Sándor dr.” felirat, balra „1748–1818.” születésének, illetve halálának éve szerepel. A másik oldalon „Tolnay Sándor szakmai díj” felirat és az adományozás évszámának vésett felirata látható.

14. § (1)12 Pro Silva Hungariae Díj („Magyar Erdőkért Díj”) annak adományozható, aki az erdőgazdálkodás, erdővédelem terén huzamos időn át kiemelkedő teljesítményt nyújtott, valamint az erdőgazdálkodás érdekében kimagasló tudományos, oktatói, szakmai ismeretterjesztői, újságírói tevékenységet folytatott.

(2)13 Évente hat díj adományozható a március 21-i Erdők Világnapja alkalmából. A hat díj közül egyet a médiaszolgáltatás vagy a sajtó területén alkotó személy kaphat.

(3) Az elismerésben részesített a díjjal emlékplakettet, valamint az adományozást igazoló okiratot kap. Az emlékplakett bronzból készül, kör alakú, felülete bronzpatinázott, 80 mm átmérőjű, 10 mm vastag. Az egyik oldalát Magyarország tölgykoszorúval keretezett állami címere díszíti. A másik oldalon a „Pro Silva Hungariae” felirat olvasható, a szakmai jelleget kifejező, sematikus ábrázolású fák között elhelyezve. Az emlékplakett peremére bevésve a díjazott neve szerepel.

15. § (1) A Pro Alimentis Hungariae Díj (Magyar Élelmiszerekért Díj) az élelmiszeripar terén kiemelkedő elméleti, gyakorlati és tudományos tevékenység elismeréséül

a) a szakterület jelentős fejlődését szolgáló tudományos, kutatási és műszaki fejlesztési tevékenységért;

b) kiemelkedően eredményes irányító vagy operatív tevékenységért;

c) szakemberek oktatása, továbbképzése terén végzett kiemelkedő munkásságért

adományozható.

(2) Évente három díj adományozható a március 15-ei nemzeti ünnep alkalmából.

(3) Az elismerésben részesített a díjjal emlékplakettet, valamint az adományozást igazoló okiratot kap. Az emlékplakett bronzból készül, kör alakú, 120 mm átmérőjű, 10 mm vastag. Egyik oldalán csendélet, fölötte „Pro Alimentis Hungariae” felirat, másik oldalán Magyarország címere, alatta az elismerésben részesített neve és az adományozás évszáma vésett felirattal látható.

16. § (1) Kovács Béla Díj adományozható annak, aki kiemelkedő agrárágazati tevékenysége mellett sokat tett a tulajdon sérthetetlenségén alapuló korszerű magángazdasági, illetve a mezőgazdasági termelők eredményesebb munkáját elősegítő szolgáltató típusú szövetkezeti szervezeti formák elterjesztéséért.

(2) Évente három díj adományozható az október 23-ai nemzeti ünnep alkalmából.

(3) Az elismerésben részesített a díjjal emlékplakettet, valamint az adományozást igazoló okiratot kap. Az emlékplakett bronzból készül, kör alakú, 100 mm átmérőjű, 12 mm vastag. Az egyik oldalán középen Kovács Béla domborművű arcképe, felette „Kovács Béla Díj” felirat, alatta „1908–1959” születésének, illetve halálának dátuma szerepel. Az emlékplakett másik oldalán Magyarország címere, alatta az elismerésben részesített neve és az adományozás évszáma vésett felirattal látható.

17. § (1) Aranykoszorús Gazda Díj, illetve Aranykoszorús Gazdaasszony Díj adományozható azoknak az egyéni gazdálkodóknak, vállalkozóknak, valamint a szakoktatás területén dolgozóknak, akik a szántóföldi növénytermesztés, kertészet, állattenyésztés, erdőgazdálkodás és vadgazdálkodás vagy más agrárágazati tevékenység területén kimagasló eredményeket értek el, elsősorban a jövedelmezőség és minőség javítása, új típusú gazdálkodási szerkezet kialakítása és a célszerű vállalkozási formák meghonosítása szempontjából.

(2) Évente hat díj adományozható az augusztus 20-ai állami ünnep alkalmából.

(3) Az elismerésben részesített a díjjal emlékplakettet, valamint az adományozást igazoló okiratot kap. Az emlékplakett bronzból készül, kör alakú, felülete bronzpatinázott-aranyozott, 80 mm átmérőjű, 4 mm vastag. Egyik oldalán „Aranykoszorús Gazda”, illetve „Aranykoszorús Gazdaasszony” felirat található kör alakban. Fölötte nemzetiszín szalaggal átkötött búzakalász-koszorú helyezkedik el az adományozás évének bevésésével. Másik oldalán Magyarország babérkoszorúval övezett címere „Földművelésügyi Minisztérium” körfelirattal.

18. § (1) Környezetünkért Díj adományozható a környezetvédelem érdekében kiemelkedő tevékenységet folytató személyek elismerésére.

(2) Évente öt díj adományozható a június 5-ei Környezetvédelmi Világnap alkalmából.

(3) Az elismerésben részesített a díjjal emlékérmet, valamint az adományozást igazoló okiratot kap. Az emlékérem bronzból készült, kör alakú, 115 mm átmérőjű. Az egyik oldalán jelképes értelmű, a levegő, a víz és a talaj tisztaságára utaló tájszerű ábrázolás, középen a „KÖRNYEZETÜNKÉRT” felirattal; a hátlapon repedezett földből sarjadó növénykezdemény látható.

19. § (1) Pro Natura Díj adományozható a hazai természetvédelem érdekében kiemelkedő tevékenységet folytató személyek és szervezetek elismerésére.

(2) Évente öt díj adományozható az április 22-ei Föld Napja alkalmából.

(3) Az elismerésben részesített a díjjal emlékérmet, valamint az adományozást igazoló okiratot kap. Az emlékérem bronzból készült, kör alakú, 110 mm átmérőjű, 5 mm vastag. Az egyik oldalán stilizált kócsag „Pro Natura Díj” felirattal, a másik oldalán öreg tölgyfaábrázolás látható.

20. § (1) Tessedik Sámuel Díj adományozható annak, aki legalább 5 éve kiemelkedő munkát végez az agrárszakképzési középfokú oktatás területén.

(2) Évente hat díj adományozható, a Pedagógusnap alkalmából.

(3) Az elismerésben részesített a díjjal emlékplakettet, valamint az adományozást igazoló okiratot kap. Az emlékplakett bronzból készül, kör alakú, 80 mm átmérőjű, 5 mm vastag. Egyik oldalán Tessedik Sámuel domborművű arcképe, „Tessedik Sámuel 1742–1820” nevének, születésének, illetve halálának dátumát jelölő felirattal, az emlékplakett másik oldalán Tessedik Sámuel egykori iskolája (Szarvas) látható.

21. § (1) Schenzl Guidó Díj adományozható a hazai és nemzetközi meteorológia területén kimagasló tudományos, kutatási, szakmai eredmények elismeréseként.

(2) Évente két díj adományozható a március 23-ai Meteorológiai Világnap alkalmából.

(3) Az elismerésben részesített a díjjal emlékérmet, valamint az adományozást igazoló okiratot kap. Az emlékérem bronzból készült, kör alakú, 95 mm átmérőjű, 8 mm vastag. Az egyik oldalán Schenzl Guidó dombormű arcképe, balról „Dr. Schenzl Guidó”, jobbról „1823–1890” születésének, illetve halálának dátuma, felette ”Pro Meteorológia” felirat, a másik oldalán „A légtüneménytan az országos észlelések azaz a meteorológiai vizsgálatok megalapítójának emlékére ‘94” felirat látható.

22. § (1) A kiemelkedő újságírói tevékenységet folytató személyek elismerésére évente három Zöld Toll Díj adományozható. A három díj közül egyet-egyet az audiovizuális médiaszolgáltatás és a rádiós médiaszolgáltatás, illetve egyet a nyomtatott sajtó vagy az internetes sajtó területén alkotó személy kaphat.

(2) Az adományozásra évente egyszer, a június 5-ei Környezetvédelmi Világnap alkalmából kerül sor.

(3) A díjjal egyedi kivitelezésű, névre szóló toll és az adományozást igazoló okirat jár.

22/A. §14 (1) Pro Aquacultura Hungariae Díj adományozható a hazai akvakultúra érdekében kiemelkedő tevékenységet folytató személyek elismerésére.

(2) Évente két díj adományozható az október 23-i nemzeti ünnep alkalmából.

(3) Az elismerésben részesített a díjjal emlékérmet, valamint az adományozást igazoló okiratot kap. Az emlékérem bronzból készül, kör alakú, 100 mm átmérőjű, 5 mm vastag. Az egyik oldalán a vizeket jelölő hullámminta fölött félkörívben a hazánkban tenyésztett halfajok sokféleségét jelképező szimbolikus ábra „Pro Aquacultura Hungariae” felirattal, a másik oldalán két tenyéren fekvő növendék ponty látható.

5. Az emlékplakettek

23. § (1) Környezetünkért Emlékplakett adományozható a környezetvédelem érdekében kiemelkedő tevékenységet folytató személyek elismerésére.

(2) Évente tíz emlékplakett adományozható a június 5-ei Környezetvédelmi Világnap alkalmából.

(3)15 Az elismerésben részesített az emlékplaketthez adományozást igazoló okiratot kap. Az emlékplakett bronzból készült, kör alakú, 90 mm átmérőjű. Az egyik oldalán jelképes értelmű, a levegő, a víz és a talaj tisztaságára utaló tájszerű ábrázolás, a másik oldalán az előlap síkjából kiemelkedően Magyarország vízrajzi térképe, keresztbe futó „KÖRNYEZETÜNKÉRT” felirattal, amelynek „Ö” betűjét babérkoszorú helyettesíti, felette angyalábrázolás látható.

24. § (1) Pro Natura Emlékplakett adományozható a természetvédelem érdekében kiemelkedő tevékenységet folytató személyek és szervezetek elismerésére.

(2) Évente tíz emlékplakett adományozható az április 22-ei Föld Napja alkalmából.

(3)16 Az elismerésben részesített az emlékplaketthez adományozást igazoló okiratot kap. Az emlékplakett aranyozott fémből készült, kör alakú, 60 mm átmérőjű dombornyomat. Egyik oldalán stilizált kócsag, „Pro Natura” felirattal, a másik oldalán öreg tölgyfaábrázolás látható.

24/A. §17 (1) Pro Silva Hungariae Emlékplakett adományozható az erdőgazdálkodás érdekében kiemelkedő tevékenységet folytató személyek és szervezetek elismerésére.

(2) Évente 4 emlékplakett adományozható a március 21-ei Erdők Világnapja alkalmából.

(3) Az elismerésben részesített az emlékplaketthez az adományozást igazoló okiratot kap. Az emlékplakett bronzból készül, kör alakú, felülete bronzpatinázott, 65 mm átmérőjű, 10 mm vastag. Az egyik oldalát Magyarország tölgykoszorúval keretezett állami címere díszíti. A másik oldalon a „Pro Silva Hungariae” felirat olvasható, a szakmai jelleget kifejező, sematikus ábrázolású fák között elhelyezve. Az emlékplakett peremére bevésve a díjazott neve szerepel.

25. § (1) Pro Meteorológia Emlékplakett adományozható kiemelkedő meteorológusi tevékenységet folytató személyek elismerésére.

(2) Évente négy emlékplakett adományozható a március 23-ai Meteorológiai Világnap alkalmából.

(3)18 Az elismerésben részesített az emlékplaketthez adományozást igazoló okiratot kap. Az emlékplakett bronzból készült, mérete 110 mm oldalhosszúságú négyzet, lekerekített sarkokkal, első oldalán stilizált felhő, szivárvány, alatta fák, bokrok ábrázolása látható, hátoldala sima.

26. § (1) Életfa Emlékplakett adományozható a miniszter irányítása alá tartozó ágazatok területén végzett lelkiismeretes és becsületes munka, eredményes életút elismeréséül annak, akit két különböző forrásból egybehangzó ajánlással javasolnak. A javaslatok a születési év kerek évfordulója alkalmából tehetők, az évfordulót megelőző vagy követő nyolc hónapon belül.

(2) Az emlékplakett fokozatai a következők:

a) bronz, 70 éves korban;

b) ezüst, 80 éves korban;

c) arany, 90 éves korban;

d) gyémánt, 100 éves korban.

(3) Az emlékplakett bronz fokozatából évente harminc, ezüstből tizenöt, arany és gyémánt fokozatból pedig igény szerinti darab adományozható. Adományozási alkalmak: március 15-e, augusztus 20-a és október 23-a.

(4) Az emlékplakett bronzból készül, kör alakú, felülete patinázott, 100 mm átmérőjű, 10 mm vastag. A plakett szélén a fokozatnak megfelelő színű körgyűrű található. Egyik oldalán az életfa stilizált képe, a körgyűrűben „Életfa emlékplakett” és a fokozat megjelölése felirat szerepel. Másik oldalán a magyar címer, az adományozás éve és az elismerésben részesített neve található gravírozva. A körgyűrűben a felirat: „A FÖLDMŰVELÉSÜGYI MINISZTERTŐL”. Az elismerésben részesített az emlékplaketthez az adományozást igazoló, a fokozatnak megfelelő oklevelet kap.

(5) Nem adható ki az emlékplakett, ha az elismerésben részesített az adományozási alkalom előtt elhalálozik.

5/A. 19 Horgászatért Érdemérem

26/A. § (1) Horgászatért Érdemérem adományozható a hazai horgászat érdekében kiemelkedő tevékenységet folytató személyek elismerésére.

(2) Évente két érdemérem adományozható az október 23-i nemzeti ünnep alkalmából.

(3) A nemzetközi horgászversenyen csapatban elért kiemelkedő eredmény esetén – a (2) bekezdéstől eltérően – a csapat minden tagja részesíthető a kitüntetésben.

(4) Az elismerésben részesített világoskék színű szalagon függő érdemérmet, a hozzá tartozó kitűzőt, valamint az adományozást igazoló okiratot kap. A szalagos érdemérem 999 ezrelékes finomságú ezüstből készül, kör alakú, 42 mm átmérőjű, a szalag nélküli kitűző 999 ezrelékes finomságú ezüstből készül, kör alakú, 20 mm átmérőjű. Az érdemérem előlapjának felső részén a „Horgászatért Érdemérem” félkör felirat, alatta Magyarország címere, középen Magyarország sziluettje, amelyen belül az előtérben egy ladikban ülő horgász látható. Az érdemérem és a kitűző proof veret.

6. Miniszteri Elismerő Oklevél

27. § (1) A miniszter irányítása alá tartozó ágazatok területén végzett példamutató, eredményes tevékenységért az Erdők Világnapja, a Pedagógusnap, a Meteorológiai Világnap, a Föld Napja, a Környezetvédelmi Világnap, március 15-e, augusztus 20-a, október 23-a, nyugállományba vonulás, nagyobb teljesítmény elismerése, valamint szervezetek jubileuma alkalmából évente legfeljebb 250 darab Miniszteri Elismerő Oklevél adományozható.

(2) A nemzeti ünnepeken és az állami ünnepen legfeljebb 20-20 oklevél, a szakmai napokon legfeljebb 15 oklevél adományozható egy alkalommal.

7. Miniszteri Dicséret

28. § (1) A Miniszteri Dicséret a minisztériumban foglalkoztatottak elismeréséül szolgál a hivatali munka kimagasló színvonalú ellátásáért.

(2) Évente 25 fő részesülhet Miniszteri Dicséretben az október 23-ai nemzeti ünnep alkalmából.

(3) Az elismeréssel oklevél jár, és a mindenkori illetményalap hatszorosának megfelelő külön jutalom adható hozzá. Ha a miniszter az elismeréssel együtt jutalmat is ad, az minden elismerésben részesített személy részére jár.

8. OTDK Agrártudományi Különdíj

29. § (1) Az OTDK Agrártudományi Különdíj az OTDK Agrártudományi Szekcióban az agrártudományok valamely területén kiemelkedő tudományos eredményt elérő, valamint a hazai mezőgazdasági termesztés, feldolgozás problémáinak megoldását célzó, tudományos alapossággal kiemelkedő eredményt elérő, az OTDK első helyezést elnyerő diákok számára adható.

(2) Az OTDK megrendezése alkalmából öt fő részesülhet OTDK Agrártudományi Különdíjban.

(3) Az díjazott oklevélben részesül és a mindenkori illetményalapnak megfelelő összegű külön jutalomban részesíthető. Ha a miniszter az elismeréssel külön jutalmat is ad, az minden elismerésben részesített személy részére jár.

(4) Az OTDK Agrártudományi Különdíj kihirdetésére és átadására ünnepélyes keretek között a Föld Napja (április 22.), az alapítás évében első alkalommal a Pedagógusnap alkalmával kerül sor. Az OTDK Agrártudományi Különdíjat a miniszter vagy az általa kijelölt személy adja át.

9. Záró rendelkezések

30. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

31–33. §20

1. melléklet a 25/2015. (V. 27.) FM rendelethez21


Az előterjesztés formai követelményei

MINTA

Javaslattevő szerv megnevezése, címe:
Vezető neve, beosztása:
Elérhetőségek (telefon, telefax, e-mail)


ELŐTERJESZTÉS
A FÖLDMŰVELÉSÜGYI MINISZTERHEZ
...................................................................................................
(díj, emlékplakett, érdemérem, oklevél, elismerés megnevezése)
adományozására
.............................................................................................................
alkalmából

Név:
Születéskori név:
Munkahely:
Munkakör, beosztás (foglalkozás):
Tudományos fokozat:
Születési hely, év, hó, nap:
Anyja neve:
Lakcíme irányítószámmal:
Telefonszáma és telefaxszáma:
E-mail címe:
Korábbi miniszteri, állami kitüntetései, elismerései:
Az átadás javasolt időpontja:

Hivatalos indokolás röviden (sajtóban, honlapon megjelentethető módon, csak az érdemek összefoglalása egy mondatban):


Külön lapon csatolandó:
szakmai életút, érdemek részletes ismertetése – legfeljebb 3 oldalban, továbbá ha van, publikációs jegyzék – legfeljebb 1 oldalban

Dátum:

.................................................

javaslattevő aláírása, bélyegző


Kapcsolattartó neve, beosztása:
Elérhetőségei:

2. melléklet a 25/2015. (V. 27.) FM rendelethez22


MINTA

NYILATKOZAT
a MAGYARORSZÁG FÖLDMŰVELÉSÜGYI MINISZTERE által
.................................................................... alkalmából
adományozott kitüntetés elfogadásához

N É V :
Születéskori név:
Születési hely, év, hó, nap:
Anyja neve:
Lakcíme:
Munkahelye*:
Munkaköre/beosztása*:
Nyilatkozom, hogy a földművelésügyi miniszter által adományozható elismerésben
a) még nem részesültem**
b) már részesültem, mégpedig**
elismerés megnevezése:
adományozás időpontja:

Kijelentem, hogy adományozás esetén az elismerést
a) elfogadom**
b) nem fogadom el**.

Adományozás esetén hozzájárulok természetes személyazonosító adataim és lakcím adatom, valamint a javaslatban szereplő személyes adataimnak az elismerésben részesülők nyilvántartásában való kezeléséhez, illetve a nyilvánosság elismerésemről és érdemeimről történő tájékoztatásához. E nyilatkozat a földművelésügyi miniszter által adományozható díjakról és más elismerésekről szóló 25/2015. (V. 27.) FM rendelet 3. § (1) bekezdésén alapul.

Kelt:
____________________________
aláírás

* Nyugalmazott személy esetén volt/utolsó munkahelye és munkaköre (pl. nyugalmazott felügyelő) feltüntetését
kérjük.
** A kívánt részt kérjük aláhúzni/bekarikázni.
1

A rendeletet a 6/2021. (II. 27.) AM rendelet 36. §-a hatályon kívül helyezte 2021. március 4. napjával.

2

Az 1. § (1) bekezdése a 70/2016. (X. 14.) FM rendelet 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

3

Az 1. § (2) bekezdése a 70/2016. (X. 14.) FM rendelet 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

4

Az 1. § (3) bekezdés a) pont 17. alpontját a 70/2016. (X. 14.) FM rendelet 1. § (2) bekezdése iktatta be.

5

Az 1. § (3) bekezdés b) pont 5. alpontját a 17/2016. (III. 11.) FM rendelet 1. §-a iktatta be.

6

Az 1. § (3) bekezdés c) pontja a 70/2016. (X. 14.) FM rendelet 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

7

Az 1. § (3) bekezdés d) pontja a 70/2016. (X. 14.) FM rendelet 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

8

Az 1. § (3) bekezdés e) pontját a 70/2016. (X. 14.) FM rendelet 1. § (3) bekezdése iktatta be.

9

A 2. § (3) bekezdése a 70/2016. (X. 14.) FM rendelet 2. §-ával megállapított szöveg.

10

A 3. § (3) bekezdése a 17/2016. (III. 11.) FM rendelet 2. §-ával megállapított szöveg.

11

A 10. § (2) bekezdése a 70/2016. (X. 14.) FM rendelet 3. §-ával megállapított szöveg.

12

A 14. § (1) bekezdése a 17/2016. (III. 11.) FM rendelet 3. §-ával megállapított szöveg.

13

A 14. § (2) bekezdése a 17/2016. (III. 11.) FM rendelet 3. §-ával megállapított szöveg.

14

A 22/A. §-t a 70/2016. (X. 14.) FM rendelet 4. §-a iktatta be.

15

A 23. § (3) bekezdése a 17/2016. (III. 11.) FM rendelet 5. §-a szerint módosított szöveg.

16

A 24. § (3) bekezdése a 17/2016. (III. 11.) FM rendelet 5. §-a szerint módosított szöveg.

17

A 24/A. §-t a 17/2016. (III. 11.) FM rendelet 4. §-a iktatta be.

18

A 25. § (3) bekezdése a 17/2016. (III. 11.) FM rendelet 5. §-a szerint módosított szöveg.

19

Az 5/A. alcímet (26/A. §) a 70/2016. (X. 14.) FM rendelet 5. §-a iktatta be.

20

A 31–33. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

21

Az 1. melléklet a 70/2016. (X. 14.) FM rendelet 6. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

22

A 2. melléklet a 70/2016. (X. 14.) FM rendelet 6. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére