• Tartalom

25/2015. (V. 22.) EMMI rendelet

25/2015. (V. 22.) EMMI rendelet

az emberi erőforrások minisztere által adományozható elismerésekről szóló 49/2012. (XII. 15.) EMMI rendelet módosításáról1

2015.05.23.

Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény 24. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. §-ában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § (1) Az emberi erőforrások minisztere által adományozható elismerésekről szóló 49/2012. (XII. 15.) EMMI rendelet (a továbbiakban: R.) 2. § (1) bekezdése a következő 6. ponttal egészül ki:

(A miniszter által adományozandó díjak az egészségügyi ágazatban a következők:)

„6. Védőnői Szolgálatért díj.”

(2) Az R. 2. §-a a következő (10) bekezdéssel egészül ki:

„(10) A miniszter által adományozható díj a tartósan kiemelkedő színvonalú, a miniszter által vezetett minisztériumban (a továbbiakban: minisztérium) végzett közszolgálati tevékenységért: Közösség Szolgálatáért díj.”

2. § Az R. 11. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A 4. § (1) bekezdésében foglaltaktól eltérően a Védőnői Szolgálatért díj, valamint a Közösség Szolgálatáért díj adományozását a 2015. évben legkésőbb május 31-ig lehet kezdeményezni.”

3. § Az R. 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

4. § Az R.

a) 1. § (1) bekezdésében az „A miniszter” szövegrész helyébe az „Az emberi erőforrások minisztere (a továbbiakban: miniszter)” szöveg,

b) 1. melléklet II. fejezet 32.4. pontjában a „kultúráért felelős minisztérium” szövegrész helyébe a „minisztérium” szöveg,

c) 1. melléklet V. fejezet 48.1. pontjában az „az emberi erőforrások minisztere” szövegrész helyébe az „a miniszter” szöveg

lép.

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 25/2015. (V. 22.) EMMI rendelethez

1. Az R. 1 melléklet I. fejezete a következő 5a. ponttal egészül ki:
„5a. Védőnői Szolgálatért díj
5a.1. A díj annak adományozható, aki a területi védőnői munkában és védőnők oktatásában egyaránt kivételesen magas színvonalú, példaértékű eredményt ért el, és tevékenységével jelentősen hozzájárult ilyen eredmény eléréséhez.
5a.2. A díj természetes személyeknek adományozható.
5a.3. A díj átadására ötévente az anyák és csecsemők védelmére 1915. évben létrejött Országos Stefánia Szövetség megalakulásának évfordulója (június 13.) alkalmából kerül sor.
5a.4. A díjból ötévente legfeljebb egy adományozható.
5a.5. A díjazott az adományozást igazoló oklevelet kap.
5a.6. A díjhoz pénzjutalom jár. A díjjal járó pénzjutalom összege az illetményalap tizenkétszeresének megfelelő összeg.”
2. Az R. 1. melléklete a következő VII. fejezettel egészül ki:
„VII. FEJEZET
A MINISZTÉRIUMBAN VÉGZETT KIEMELKEDŐ KÖZSZOLGÁLATI TEVÉKENYSÉG ELISMERÉSE
60. Közösség Szolgálatáért díj
60.1. A díj annak adományozható, aki a minisztérium kormánytisztviselőjeként, kormányzati ügykezelőjeként tartósan kiemelkedő színvonalú jogszabály-előkészítési, ágazati szakmai, funkcionális, vagy a minisztérium alapfeladatához kötődő egyéb érdemi tevékenységet végez, és munkája, közszolgálati pályafutása mások számára példaértékű.
60.2. A díj évente 3 személy részére adományozható.
60.3. A díj átadására a Közszolgálati Tisztviselők Napja (július 1.) alkalmából kerül sor.
60.4. A díjazott az adományozást igazoló oklevelet kap.
60.5. A díjhoz pénzjutalom jár. A díjjal járó pénzjutalom mértéke az illetményalap hatszorosának megfelelő összeg.”
1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2015. május 24. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére