• Tartalom

254/2015. (IX. 10.) Korm. rendelet

254/2015. (IX. 10.) Korm. rendelet

egyes energetikai tárgyú kormányrendeletek módosításáról1

2016.01.01.

A Kormány

a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 50/A. § (1) bekezdés 15. pontjában,

a 2. § tekintetében a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és a területi integrációval összefüggő törvénymódosításokról szóló 2010. évi CXXVI. törvény 21. § c) pontjában,

a 2. alcím tekintetében a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 170. § (1) bekezdésének 5.,7., 21.,26., 36. pontjában,

a 3. alcím tekintetében a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 132. § 5., 8.,10., 12., 13., 19., 21., 25., 34. és 35. pontjában,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A Magyar Bányászati és Földtani Hivatalról szóló 267/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet módosítása

1–4. §2

2. A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 273/2007. (X. 19.) Korm. rendelet módosítása

5–6. §3

7. §4

8–11. §5

3. A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló
19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet módosítása

12. §6

13–14. §7

15. §8

16. §9

17. § Az R3. a következő 115/F. §-sal egészül ki:

115/F. § (1) A 20 m3/h feletti névleges összteljesítményű fogyasztásmérő berendezéssel rendelkező felhasználási helyen
a) nem távlehívható fogyasztásmérő berendezéssel ellátott fogyasztási hely esetén,
b) távlehívható fogyasztásmérő berendezéssel ellátott fogyasztási hely esetén, ha nem állnak rendelkezésre elszámolásra alkalmas adatok
a földgázelosztó köteles a fogyasztásmérő berendezést havonta leolvasni a tárgyhónapot követő hónap első napját megelőző és követő 3 munkanap közötti időszakban.
(2) Az (1) bekezdés szerint leolvasott mérőállás képezi az elszámolás alapját.”

18–22. §10

4. Záró rendelkezések

23. § (1) Ez a rendelet – a (2) és (3) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 7. §, a 12. § és a 15. § a kihirdetést követő 15. napon lép hatályba.

(3) A 17. § 2016. január 1-jén lép hatályba.

24. § Ez a rendelet a 256/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 3. és 5. cikke szerinti adatközlés formájáról és egyéb technikai részleteiről, valamint a 2386/96/EK és a 833/2010/EU, Euratom bizottsági rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2014. október 16-i, 1113/2014/EU európai bizottsági végrehajtási rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg.

1. melléklet a 254/2015. (IX. 10.) Korm. rendelethez11

1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2016. január 2. napjával.

2

Az 1–4. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

Az 5–6. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 7. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

A 8–11. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

6

A 12. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

7

A 13–14. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

8

A 15. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

9

A 16. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

10

A 18–22. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

11

Az 1. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdés alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére