• Tartalom

26/2015. (V. 27.) FM rendelet

26/2015. (V. 27.) FM rendelet

az iskolagyümölcs-program végrehajtásáról szóló 50/2012. (V. 25.) VM rendelet módosításáról1

2015.05.28.

A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (4) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 65. § 1. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 4. § 7. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró, a Miniszterelnökséget vezető miniszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el:

1. § Az iskolagyümölcs-program végrehajtásáról szóló 50/2012. (V. 25.) VM rendelet [a továbbiakban: 50/2012. (V. 25.) VM rendelet] 3. § (2) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az előzetes jóváhagyás feltétele, hogy a kérelmező)

b) az előzetes jóváhagyás iránti kérelem benyújtásának évét megelőző második és harmadik évben benyújtott egységes területalapú támogatás iránti kérelem alapján legalább egy, az 1. mellékletben szereplő gyümölcs vagy szántóföldi zöldség termesztésére támogatást kapott,”

2. § (1) Az 50/2012. (V. 25.) VM rendelet 4. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép és a § a következő (5a) és (5b) bekezdéssel egészül ki:

„(5) Egy járási tankerület vagy egy köznevelési intézmény vonatkozásában több – megállapodás megkötésére vonatkozó ajánlatot benyújtó – kérelmező esetén az Intézményfenntartó Központ központi szerve járási tankerületenként, az Intézményfenntartó Központtól eltérő fenntartó köznevelési intézményenként előnyben részesíti azt a kérelmezőt,
a) aki, vagy amely által szállított termékek vonatkozásában a járási tankerületben az Intézményfenntartó Központ által fenntartott köznevelési intézményben, az Intézményfenntartó Központtól eltérő fenntartó esetében a köznevelési intézményben kevesebb, a 18. § (6) bekezdése szerinti minőségi kifogás érkezett; ezen szempont esetében az adott tanévben az ajánlat benyújtásának időpontját megelőzően a megyében működő, a fenntartó által fenntartott köznevelési intézmények részére történt összes szállítás és a 10. § (1) bekezdésében meghatározott feltételeknek a gyümölcs és zöldség ellenőrzéséről szóló 82/2004. (V. 11.) FVM rendeletben meghatározott Zöldség-Gyümölcs Minőségellenőrzési Szolgálat által igazoltan a kiszállításkor meg nem felelő szállítmányok arányát kell figyelembe venni,
b) aki, vagy amely több adag, a köznevelési intézmény székhelye szerinti megyében termett vagy előállított termék szállítását vállalja; ezen szempont esetében a szerződéskötési ajánlatban szereplő, az érintett járási tankerület vagy egy köznevelési intézmény részére felajánlott, a köznevelési intézmény székhelyével azonos megyében – Budapest esetében Pest megyében vagy Budapesten – termett friss vagy előállított, feldolgozott termék adagok számát kell figyelembe venni, valamint
c) aki, vagy amely a megkötendő megállapodás szerinti szállítások kezdetét megelőző tanévben a fenntartó által fenntartott köznevelési intézményben több alkalommal, alkalmanként több, a 2. § (1) bekezdése szerinti tanulót elérő, a tanulók zöldség-gyümölcs fogyasztását ösztönző szemléletformálást elősegítő, a 3. melléklet szerinti kísérő intézkedést valósított meg.
(5a) Az (5) bekezdés c) pontja szerinti szempont esetében a megállapodás megkötésekor folyamatban lévő tanév során megvalósított kísérőintézkedéseknek az alkalmak és az alkalmanként elért tanulók száma szorzatainak összege alapján számított számának és a kérelmező részére a folyamatban lévő tanév vonatkozásában jóváhagyott, a fenntartóval kötött megállapodásokban szereplő, a 2. § (1) bekezdése szerinti tanulók összlétszámának arányát kell figyelembe venni. Azon kérelmezők esetében, akik, vagy amelyek a folyamatban lévő tanév vonatkozásában nem rendelkeznek az adott fenntartóval kötött, jóváhagyott megállapodással, a megállapodás megkötésekor folyamatban lévő tanév során megvalósított kísérőintézkedéseknek az alkalmak és az alkalmanként elért tanulók száma szorzatainak összege alapján számított számának és a megállapodás megkötésére vonatkozó ajánlatban szereplő, a 2. § (1) bekezdése szerinti tanulók összlétszámának arányát kell figyelembe venni. A kísérőintézkedések száma legfeljebb a fenntartóval kötött, jóváhagyott megállapodásokban vagy jóváhagyott megállapodással nem rendelkező kérelmezők esetén a megállapodás megkötésére vonatkozó ajánlatban szereplő tanulók létszámának négyszeresével megegyező mértékig vehető figyelembe.
(5b) Az iskolagyümölcs-programban történő részvételhez szükséges megállapodások megkötésére vonatkozó, az (5) bekezdésben említett ajánlatot az előzetes jóváhagyással rendelkező kérelmezőnek a fenntartóhoz, az Intézményfenntartó Központ által fenntartott köznevelési intézmény esetében járási tankerületenként, az Intézményfenntartó Központtól eltérő fenntartó esetében köznevelési intézményenként kell benyújtania.”

(2) Az 50/2012. (V. 25.) VM rendelet 4. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(6) A fenntartónak az (5) bekezdésben meghatározott szempontok figyelembevételével meghatározott szempontonkénti helyezések átlagát tekintve az első ranghelyre sorolt kérelmezővel legkésőbb június 5-ig kell megkötnie az (1) bekezdésben meghatározott megállapodást. A szempontonkénti sorrendállítás során elért helyezések átlaga alapján azonos pontszámot elért kérelmezőkkel az Intézményfenntartó Központ központi szerve vagy az Intézményfenntartó Központtól eltérő fenntartó az érintett tanulók létszámának, az intézmények földrajzi elhelyezkedésének, a mezőgazdasági termékek forgalmazásának, a gyermekek táplálkozási szokásai javításának, a helyi beszerzés, a helyi piacok, a rövid ellátási láncok és a környezeti előnyök, valamint szükség esetén az érintett intézmények véleményének figyelembevételével a (2) és (3) bekezdésben foglalt feltételek betartása mellett dönt azon kérelmezők kiválasztásáról, amelyekkel a megállapodást megköti. Az azonos pontszámot elért kérelmezők esetén kizárólag az érintett járási tankerület vagy köznevelési intézmény vonatkozásában szerződéskötési ajánlatot benyújtó kérelmezőt kell előnyben részesíteni.”

3. § Az 50/2012. (V. 25.) VM rendelet 14. § (2) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép és a bekezdés a következő d) ponttal egészül ki:

(A kifizetési kérelemhez csatolni kell:)

c) a megvalósított kísérő intézkedések elvégzésének a köznevelési intézmény vezetője által kiállított igazolását, amelyben a kísérő intézkedést megvalósító kérelmező neve, a részt vevő tanulók száma, a megvalósítás időpontja, a köznevelési intézmény címe és OM azonosító száma, a kóstoltatott termékek felsorolása, valamint a megvalósított intézkedés 3. mellékletben felsorolt feltételeknek való megfelelése bemutatása kerül feltüntetésre, valamint
d) a teljesítési időszakban az iskolagyümölcs-program keretében és a kísérőintézkedések során kiszállított, támogatott termékek termelési, előállítási helyének igazolására alkalmas dokumentumokat.”

4. § Az 50/2012. (V. 25.) VM rendelet 18. § (6) és (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(6) Ha az MVH vagy a Zöldség-Gyümölcs Minőségellenőrzési Szolgálat helyszíni ellenőrzése során megállapítja, hogy a kiszállított termék nem felel meg a 10. § (1) bekezdésében foglalt feltételeknek, akkor a bizottsági rendelet 13. cikk (10) bekezdésének megfelelően a (3) bekezdésben megállapított szankción felül a nem megfelelő termék mennyiségére eső támogatási összeg jogosulatlanul igénybe vett támogatásnak minősül. A Zöldség-Gyümölcs Minőségellenőrzési Szolgálat a meg nem felelésről szóló jogerős határozatát megküldi az érintett köznevelési intézmény fenntartójának és az MVH-nak.
(7) Ha a tanév során másodszor is megállapítást nyer, hogy a kérelmező által kiszállított termék nem felel meg a 10. § (1) bekezdésben foglalt feltételeknek, akkor a (6) bekezdésben megállapított szankciók alkalmazása mellett a kérelmező részére az összes megállapodásra vonatkozóan jóváhagyott teljes mennyiség értékének 3%-a jogosulatlanul igénybe vett támogatásnak minősül, és az MVH a bizottsági rendelet 9. cikkének megfelelően a folyamatban lévő tanítási év végétől tizenkét hónapra felfüggeszti a kérelmező iskolagyümölcs-programban történő részvételre vonatkozó jóváhagyását.”

a) 7. § (1) bekezdésében a „május 1. és május 31. között” szövegrész helyébe a „május 1. és június 15. között” szöveg,

c) 3. melléklet 1. pontjában a „legalább négy gyümölcs-, illetve zöldségféle” szövegrész helyébe a „legalább összesen négy friss gyümölcs-, vagy zöldségféle” szöveg

lép.

6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2015. május 29. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére