• Tartalom

26/2015. (IX. 18.) BM utasítás

26/2015. (IX. 18.) BM utasítás

egyes gazdasági, illetve műszaki tárgyú BM utasítások módosításáról1

2015.09.19.

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (4) bekezdés c) pontja alapján a következő utasítást adom ki:

1. A belügyi szervek vagyonkezelésében lévő kincstári vagyontárgyak használatból való kivonásáról
és hasznosításáról szóló 30/2001. (BK 13.) BM utasítás módosítása

1. § A belügyi szervek vagyonkezelésében lévő kincstári vagyontárgyak használatból való kivonásáról és hasznosításáról szóló 30/2001. (BK 13.) BM utasítás (a továbbiakban: U1.) 1. pontjának helyébe a következő rendelkezés lép:

„1. Az utasítás hatálya kiterjed
a) a Belügyminisztérium (a továbbiakban: BM) hivatali szervezeteire, valamint
b) a Belügyminisztérium Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 15/2014. (IX. 5.) BM utasítás 4. függelék A)–B) táblázati sorának egyes pontjaiban meghatározott minisztériumi szervekre és önálló belügyi szervekre (a továbbiakban együtt: belügyi szervek).”

2. § Az U1. 3. pont b) alpontjának helyébe a következő rendelkezés lép:

(Vagyontárgy használatból történő kivonására sor kerülhet, ha:)

b) korszerűtlensége, elhasználódása vagy nagymértékű károsodása következtében rendeltetésszerű használata nem biztosítható, vagy felújítása, illetve javítása nem gazdaságos; nem gazdaságos a vagyontárgy felújítása, javítása, ha ennek költsége meghaladja a felújított vagyontárgy forgalmi értékének 60%-át, illetve gépjárművek esetén a számítógépes árkalkuláció az ún. Eurotax értékeléssel meghatározott eladási ár 60%-át.”

3. § Az U1. 4. pont b) alpontjának helyébe a következő rendelkezés lép:

(A belügyi szerv használatában lévő és feladatai ellátásához feleslegessé váló vagyontárgy használatból történő kivonását és hasznosítását a mindenkori költségvetési törvény előírásainak megfelelően kell végrehajtani. Ennek megfelelően:)

b) az éves költségvetési törvényben meghatározott egyedi könyv szerinti bruttó értékhatár felett az állami vagyon értékesítésére vonatkozó – az állami vagyonról szóló törvény, az államháztartásról szóló törvény, a nemzeti vagyonról szóló törvény, az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló Korm. rendelet, valamint a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok esetében a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok költségvetésének és gazdálkodásának egyes speciális szabályairól szóló Korm. rendelet (a továbbiakban együtt: az állami vagyon értékesítésére vonatkozó jogszabályok) – előírásai az irányadók.”

4. § Az U1. 8. pontjának helyébe a következő rendelkezés lép:

„8. A 4. pont a) alpontja szerinti vagyontárgyak értékesítése az állami vagyon értékesítésére vonatkozó jogszabályok előírásainak megfelelően történhet, aminek végrehajtási rendjét a belügyi szerv vezetője saját hatáskörben szabályozza.”

5. § (1) Az U1. 4. pont a) alpontjában a „20 millió forint” szövegrész helyébe az „az éves költségvetési törvényben meghatározott” szöveg lép.

(2) Hatályát veszti az U1.

a) 8. pontját megelőző alcímének címében a „kincstári”, valamint

b) 18. pontjában az „– a gazdasági helyettes államtitkár előzetes egyetértésével –”

szövegrész.

2. A Belügyminisztérium Rendszeresítési Szabályzatáról szóló 18/2011. (VI. 30.) BM utasítás módosítása

6. § (1) A Belügyminisztérium Rendszeresítési Szabályzatáról szóló 18/2011. (VI. 30.) BM utasítás (a továbbiakban: U2.) 1. § (1) bekezdés n) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az utasítás hatálya kiterjed)

n) a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalára a (2) bekezdés j) pontja szerinti termékek esetében; valamint”

(2) Az U2. 1. § (1) bekezdése a következő o) ponttal egészül ki:

(Az utasítás hatálya kiterjed)

o) a Belügyminisztérium hivatali szerveire a (2) bekezdés j) pontja szerinti termékek esetében
(a továbbiakban együtt: belügyi szervek).”

(3) Az U2. 1. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Az utasítás tárgyi hatálya – a Rendőrség által alkalmazott kényszerítő eszközök rendszeresítésének szakmai követelményeiről és eljárási szabályairól szóló Korm. rendeletben, valamint a Rendőrségnél rendszeresíthető kényszerítő eszközök típusairól és fajtáiról szóló miniszteri rendeletben meghatározott eszközök kivételével – az alábbi termékcsoportokba tartozó termékekre és tárgyi eszközökre terjed ki:
a) fegyverzeti és kényszerítő eszköz, robbanóanyag, robbantószer és robbanóanyag vagy robbantószer felhasználására szolgáló készülék, pirotechnikai termékek és speciális romboló töltetek;
b) egységes megjelenést biztosító egyenruházat (beleértve a szolgálati, a gyakorló-, a társasági és a formaruházatot, a lábbelit), ékítmény, rendfokozati jelzés és ruházati felszerelés;
c) rendészeti célú egyéni védőeszköz;
d) szolgálati állatok védelmét szolgáló speciális felszerelés;
e) intézkedés foganatosítását elősegítő egyéb eszköz és műszer (beleértve a sebesség-ellenőrzőt, az alkohol-, valamint drogfogyasztást kimutató eszközt);
f) képzési célú fegyver, a hozzá tartozó speciális lőszer(ek);
g) optikai, elektrooptikai felderítő eszköz;
h) katasztrófavédelmi műszerek (beleértve a meteorológiai, a gázkoncentráció-mérő, a sugárzásmérő és különleges műszereket);
i) kifejezetten katonai, rendvédelmi célra kifejlesztett mentesítő eszközök, NBC mentesítő anyagok;
j) okmány, nyomtatvány;
k) területvédelmi célú, területlezáró eszközök (kordonok);
l) az a)–k) pontba nem sorolható olyan termék vagy tárgyi eszköz, amely használatának elrendelése használatbavétellel történik; valamint
m) az a), a c) és az f)–i) pont szerinti termékek szolgálati alkalmazása során szükséges hordtáskák, hordtokok (fegyvertáskák, tartaléktártokok, bilincstokok, védőeszköz-hordtáskák, műszertáskák).”

7. § Az U2. 3. § (2) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Ha az utasítás hatálya alá tartozó nem rendszeresített szakanyag beszerzése vagy közbeszerzése válik szükségessé a beszerzési vagy közbeszerzési eljárás megindítását követően, annak lefolytatásával párhuzamosan a rendszeresítési eljárás lefolytatását is meg lehet kezdeni.”

8. § Az U2. 3. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

9. § Az U2.

a) 14. § c) pontjában a „próbahasználat jegyzőkönyve” szövegrész helyébe a „próbahasználat összefoglaló jegyzőkönyve”,

b) 22. §-ában a „dokumentumok” szövegrész helyébe „az alkalmazásba vétel alapjául szolgáló rendszeresített termék, eszköz dokumentumai”, valamint

c) 30. §-ában a „h) és k) pontjaiban szereplő” szövegrész helyébe az „i) és m) pontjában meghatározott”

szöveg lép.

3. A Belügyminisztérium Technikai Szabályzatáról szóló 29/2011. (X. 28.) BM utasítás módosítása

10. § A Belügyminisztérium Technikai Szabályzatáról szóló 29/2011. (X. 28.) BM utasítás (a továbbiakban: U3.) 33. § (4) és (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(4) Eltérő rendelkezés hiányában a haditechnikai eszközök és szolgáltatások kivitelének, behozatalának, transzferjének és tranzitjának engedélyezéséről, valamint a vállalkozások tanúsításáról szóló Korm. rendelet hatálya alá tartozó szakanyagok külföldre vitele az ezen utasításban foglaltak szerint történik.
(5) A szolgálati fegyverek szolgálati célból külföldre történő kivitele és visszahozatala, valamint a külföldi rendvédelmi szerv szolgálati fegyvereinek szolgálati célú behozatala és kivitele jogszabály, az Európai Unió kötelező jogi aktusa vagy nemzetközi szerződés alapján történik.”

11. § Az U3. 38. § (2) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Véglegesen be kell vonni a személyi felszerelést, ha a használó személy:)

e) a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény 38. alcíme szerinti vezénylésére kerül sor
ea) határozatlan időtartamra a minisztériumba,
eb) a Szervezett Bűnözés Elleni Koordinációs Központba vagy
ec) közalkalmazotti vagy kormánytisztviselői munkakör betöltésére;”

12. § (1) Az U3. 40. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A készletben lévő szakanyagokat csak rendeltetésüknek megfelelően lehet használni, azokon bármit változtatni, módosítani, azokat átalakítani, átszámozni vagy a megengedettnél jobban szétszedni – a (16) bekezdésben meghatározott esetkör kivételével – nem szabad.”

(2) Az U3. 40. §-a a következő (16) bekezdéssel egészül ki:

„(16) A készletben lévő szakanyag próbahasználat céljából történő átalakítása, módosítása és változtatása a rendszeresítői jogkört gyakorló vezető – belügyminiszter vagy gazdasági helyettes államtitkár – által előzetesen, írásban kiadott egyedi jóváhagyás alapján történhet.”

13. § (1) Az U3. 26. § (6) bekezdés c) pontjában az „engedélyezéséről szóló” szövegrész helyébe az „engedélyezéséről, valamint a vállalkozások tanúsításáról szóló” szöveg lép.

(2) Hatályát veszti az U3. 33. § (6) bekezdése.

4. A Belügyminisztérium fegyverzeti, vegyivédelmi szakanyagellátás tervezéséről és a tartalékok képzéséről szóló 35/2011. (XII. 9.) BM utasítás módosítása

14. § A Belügyminisztérium fegyverzeti, vegyivédelmi szakanyagellátás tervezéséről és a tartalékok képzéséről szóló 35/2011. (XII. 9.) BM utasítás (a továbbiakban: U4.) 1. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az utasítás hatálya kiterjed a Belügyminisztérium Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 15/2014. (IX. 5.) BM utasítás 4. függelék A) 1. és B) pontjában – a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal, a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala és a Szervezett Bűnözés Elleni Koordinációs Központ kivételével – felsorolt minisztériumi és önálló belügyi szervekre (a továbbiakban: igényjogosult szervezetek).”

15. § Az U4. 4. §-a a következő (11)–(13) bekezdéssel egészül ki:

„(11) Az (1) bekezdés szerint elkészített normákban az 1. § (3) bekezdésében meghatározott rendszeresítési, alkalmazásba vételi vagy használatbavételi eljárások során rögzített szakanyag-megnevezéseket kell szerepeltetni.
(12) A (11) bekezdésben meghatározott szakanyag-megnevezéseket az (1) bekezdés szerint elkészített normákban
a) a táblázatok fejrészében vagy megjegyzésként kell szerepeltetni,
b) önálló mellékletként (függelékként) kell szerepeltetni, vagy
c) az igényjogosult szervezetek intranetes portálján kell közzétenni.
(13) A (12) bekezdés c) pontja szerinti esetben a (2) bekezdés szerinti előzetes egyetértésre történő felterjesztéshez mellékelni kell a szakanyagok tételes felsorolását.”

16. § Az U4. 5. §-a a következő (9) és (10) bekezdéssel egészül ki:

„(9) Ha a 6. melléklet szerinti összesített ESZT-ben az azonos rendeltetésű, de eltérő típusú szakanyagok külön-külön nem kerülnek megjelenítésre, akkor ezeket az összesített ESZT-hez csatolt mellékletben kell szerepeltetni.
(10) A (9) bekezdés szerinti melléklet minimálisan tartalmazza a 4. § (11) bekezdése szerinti szakanyag-megnevezést és az összesített ESZT 9–10. folyószámú sorának adatait.”

17. § Az U4. 2. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

18. § Az U4. 4. § (7) bekezdésében a „katasztrófavédelmi veszélyhelyzeti felderítő csoportok, továbbá a sugárvédelmi mérő kocsi” szövegrész helyébe a „Katasztrófavédelmi Mobil Laborok, továbbá a Katasztrófavédelmi Sugárfelderítő Egységek” szöveg lép.

5. A használatra kiadott szolgálati lőfegyverek és tartozékaik, valamint a szolgálati lőszerek
biztonságos tárolásáról, kezeléséről és megőrzéséről szóló 32/2012. (VII. 19.) BM utasítás módosítása

19. § (1) A használatra kiadott szolgálati lőfegyverek és tartozékaik, valamint a szolgálati lőszerek biztonságos tárolásáról, kezeléséről és megőrzéséről szóló 32/2012. (VII. 19.) BM utasítás (a továbbiakban: U5.) 3. § (9) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Jogszabály vagy közjogi szervezetszabályozó eszköz eltérő rendelkezésének hiányában szolgálati lőfegyver, lőszer még ideiglenesen sem tárolható)

a) szolgálati járműben őrizet nélkül, ide nem értve az őrzött telephelyen álló, lezárt harcjárműbe beépített, illetve a (10) bekezdésben foglaltaknak megfelelően tárolt nehéz beavatkozó robot tartozékaként rendszeresített lőfegyvereket, továbbá”

(2) Az U5. 3. §-a a következő (10) bekezdéssel egészül ki:

„(10) Az azonnali bevethetőség érdekében – az önálló belügyi szerv vezetőjének engedélye alapján, a szakanyagokra vonatkozó előírások és a tűzvédelmi szabályok betartásával – nehéz beavatkozó robot a tartozékként rendszeresített lőfegyverrel és a hozzá tartozó lőszerekkel, fegyverrel őrzött telephelyen lévő
a) zárható tárolóhelyen (beállóban) vagy
b) lezárt hordozójárműben
tárolható.”

20. § Az U5. a következő 6/A. §-sal egészül ki:

6/A. § A 3. § (10) bekezdésében meghatározott tárolóhelyen – jogszabály vagy közjogi szervezetszabályozó eszköz eltérő rendelkezésének, illetve az önálló belügyi szerv vezetője eltérő intézkedésének hiányában – a nehéz beavatkozó roboton, illetve az arra felszerelt lőfegyveren, a tartozékain és a hozzá tartozó lőszereken túl más lőfegyver, valamint annak tartozéka és lőszere nem tárolható.”

21. § Az U5.

a) 1. §-ában a „Főigazgatóság, továbbá” szövegrész helyébe a „Főigazgatóság, a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala, a Szervezett Bűnözés Elleni Koordinációs Központ, továbbá”,

b) 3. § (1) bekezdésében a „(2) és az (5)” szövegrész helyébe a „(2), az (5) és a (10)”, valamint

c) 6. § nyitó szövegrészében a „3. §-ban” szövegrész helyébe a „3. § (1)–(9) bekezdésében

szöveg lép.

6. Záró rendelkezések

22. § Ez az utasítás a közzétételét követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 26/2015. (IX. 18.) BM utasításhoz

1. Az U2. 3. melléklet II. rész 5. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„5. A rendszeresítési bizottsági tagok javaslata az alkalmazásba vételről.”
2. Az U2. 3. melléklet III. része helyébe a következő rendelkezés lép:
„III. rész
A fentiek alapján és a mellékletekben foglalt részletekre hivatkozással a(z) (eszköz/termék megnevezése) alkalmazásba vételre javasolom.
Budapest, 2.... év ... hónap ... nap
rendszeresítési bizottság elnöke
Mellékletek:
Az alkalmazásba vétel alapjául szolgáló rendszeresített termék, eszköz dokumentumainak másolata.
Egyéb közölnivaló (opcionális)”

2. melléklet a 26/2015. (IX. 18.) BM utasításhoz

1. Az U4. 2. melléklet 2. pont l) alpontjának helyébe a következő rendelkezés lép:
[Személyhez (beosztáshoz), technikai eszközhöz rendelhető felszerelések]
l) könnygázszóró palack, gázspray, hab”
2. Az U4. 2. melléklet 2. pontja a következő u) alponttal egészül ki:
[Személyhez (beosztáshoz), technikai eszközhöz rendelhető felszerelések]
u) pirotechnikai szakanyagok”
3. Az U4. 2. melléklet 2. pont i) alpontjában hatályát veszti a „kézi” szövegrész.
1

Az utasítás a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2015. szeptember 20. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére