• Tartalom

287/2015. (X. 6.) Korm. rendelet

287/2015. (X. 6.) Korm. rendelet

az Uniós fejlesztések fejezetbe tartozó fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásának rendjéről szóló 549/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet módosításáról1

2015.10.07.

A Kormány az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 11. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az Uniós fejlesztések fejezetbe tartozó fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásának rendjéről szóló 549/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 549/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet] 1. alcíme a következő 1/A. §-sal egészül ki:

1/A. § Az e rendelet hatálya alá tartozó források felhasználása tekintetében az Ávr. rendelkezéseit akkor kell alkalmazni, ha e rendelet eltérő szabályokat nem állapít meg.”

2. § (1) Az 549/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdés 6. és 7. pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek és a bekezdés a következő 7a. ponttal egészül ki:

(E rendelet alkalmazásában)

„6. közreműködő szervezet: a 2007–2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet] 2. § (1) bekezdés 17. pontja, valamint a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet] 3. § (1) bekezdés 26. pontja szerinti szervezet,
7. közszféra szervezet: a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 6. § (1) bekezdés a)–f) pontja alapján ajánlatkérőnek minősülő szervezet,
7a. mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv: az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból, az Európai Halászati Alapból, valamint az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból támogatott programok és intézkedések pénzügyi, számviteli és ellenőrzési rendszerek kialakításáról, lebonyolításának rendjéről szóló 82/2007. (IV. 25.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 82/2007. (IV. 25.) Korm. rendelet] 1. § (1) bekezdés b) pontja szerinti szerv,”

(2) Az 549/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdés 8. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E rendelet alkalmazásában)

(3) Az 549/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése a következő 9a. és 9b. ponttal egészül ki:

(E rendelet alkalmazásában)

„9a. országos kihatású projekt: a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdés 31. pontja szerinti projekt,
9b. pénzügyi befejezés: a projekt megvalósítása során keletkezett elszámoló bizonylatoknak az egységes működési kézikönyvről szóló 547/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 1. melléklet 74. alcíme vagy a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdés 42. pontja szerinti kiegyenlítése,”

(4) Az 549/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdés 14. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E rendelet alkalmazásában)

„14. szabálytalanság: a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdés 24. pontja, a Svájci–Magyar Együttműködési Program végrehajtási rendjéről szóló 237/2008. (IX. 26.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 237/2008. (IX. 26.) Korm. rendelet] 80. §-a, a 326/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdés 42. pontja, a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdés 47. pontja, a 2007–2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alap, valamint az Előcsatlakozási Támogatási Eszköz pénzügyi alapok egyes, a területi együttműködéshez kapcsolódó programjainak végrehajtásáról szóló 160/2009. (VIII. 3.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 160/2009. (VIII. 3.) Korm. rendelet] 3. § (1) bekezdés 20. pontja, a 2007–2013. programozási időszakban az Európai Szomszédsági és Partnerségi Támogatási Eszközből társfinanszírozott Magyarország–Szlovákia–Románia–Ukrajna ENPI Határon Átnyúló Együttműködési Program végrehajtásáról szóló 228/2008. (IX. 12.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 228/2008. (IX. 12.) Korm. rendelet] 3. § (1) bekezdés g) pontja, valamint a 82/2007. (IV. 25.) Korm. rendelet szerinti fogalom,”

(5) Az 549/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdés 17. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E rendelet alkalmazásában)

„17. technikai segítségnyújtás: a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendeletben, a 237/2008. (IX. 26.) Korm. rendeletben, a 326/2012. (XI. 16.) Korm. rendeletben, a 228/2008. (IX. 12.) Korm. rendeletben, a 160/2009. (VIII. 3.) Korm. rendeletben, a 2007–2013. programozási időszakban a Délkelet-Európai Transznacionális Együttműködési Program Európai Szomszédsági és Partnerségi Támogatási Eszközből megvalósuló programkomponensének végrehajtásáról szóló 359/2013. (X. 11.) Korm. rendeletben [a továbbiakban: 359/2013. (X. 11.) Korm. rendelet] és a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletben meghatározott forrás,”

3. § Az 549/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 3. § (3)–(6) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek és a § a következő (7) és (8) bekezdéssel egészül ki:

„(3) Az előirányzat kezelő szerve – a 12/A. alcím szerinti előirányzatok esetén a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv az irányító hatóság közreműködésével – az éves beszámoló, valamint a zárszámadás keretében köteles a fejezetet irányító szerv részére szöveges értékelést adni az előirányzat felhasználásáról, a megvalósított szakmai célokról és a nevesített feladatok végrehajtásáról.
(4) A követelés behajthatatlanná történő minősítéséről a kötelezettségvállaló, a közreműködő szervezet, illetve a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv gondoskodik.
(5) Országos kihatású projekt esetén a vonatkozó előirányzat felhasználásának folyamatát, ellenőrzését és a kapcsolattartás módját a Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program irányító hatósága és a projekt szakmai tartalmáért felelős irányító hatóság között létrejövő megállapodásban kell rögzíteni.
(6) Az előirányzat-módosítási jogköröket
a) a fejezeten belüli átcsoportosítás,
b) a fejezetek intézményei közötti, az intézménytől más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatára irányuló, továbbá a fejezeti kezelésű előirányzatra vonatkozóan az előirányzat céljának, rendeltetésének megfelelő, megállapodáson alapuló, a kiemelt előirányzatok főösszegét nem érintő átcsoportosítás, valamint
c) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 33. § (3)–(7) bekezdése szerinti átcsoportosítás
vonatkozásában a fejezetet irányító szerv vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy gyakorolja.
(7) Az Áht. 33. § (3) bekezdés b) pont bc) alpontja szerinti átcsoportosítást a 10. § szerint kell végrehajtani.
(8) Az Áht. 33. § (3) bekezdés b) pont be) alpontja szerinti – a fejezeti likviditást biztosító – átcsoportosítás a kezelő szervek adatszolgáltatása alapján történik.”

4. § Az 549/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdés f) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az európai uniós forrást tartalmazó előirányzatok társfinanszírozáson felüli felhasználása a következő esetekben lehetséges:)

f) részben vagy egészben európai uniós forrás terhére jóváhagyott programok, projektek – ide nem értve az agrár-vidékfejlesztési célú előirányzatok programjait – Európai Bizottság felé el nem számolható, le nem vonható általános forgalmi adó összegének kiegyenlítése,”

5. § Az 549/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 10. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) A tartalék felhasználására irányuló igényt a fejezetet irányító szerv vezetője hagyja jóvá és gondoskodik a tartalék átcsoportosításáról.”

6. § Az 549/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 3. alcíme a következő 10/A. §-sal egészül ki:

10/A. § Az országos kihatású projekt részére nyújtandó támogatás kifizetése céljából a projekt szakmai tartalmáért felelős irányító hatóság csak olyan átutalást teljesíthet a kedvezményezett vagy a szállító részére, amely esetén a folyósítás évében történő visszapótlás a Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program előirányzat terhére, az érintett operatív program javára lehetséges.”

7. § Az 549/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 14. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) Az előirányzat (2) bekezdés a) pontja szerinti felhasználásával kapcsolatos pénzügyi ellenőrzési feladatok ellátásával a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: kincstár) bízható meg.”

8. § Az 549/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 15. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

15. § (1) Az Állami költségvetési kedvezményezettek sajáterő támogatása előirányzat célja a közszféra szervezetek részére
a) az európai uniós forrásból finanszírozott jövedelemtermelő projektek esetén a megtérülő részre jutó központi költségvetési kiadások,
b) a 2007–2013 programozási időszakban a Kohéziós Alapból és az Európai Regionális Fejlesztési Alapból finanszírozott projektek esetén, ha a földterület tulajdonjoga megszerzésének költsége meghaladja a projekt elszámolható költségeinek 10%-át, akkor a 10%-ot meghaladó rész,
c) a 258/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet szerinti átvevő jogutód kedvezményezett, valamint a 28/2015. (II. 25.) Korm. rendelet szerinti átvevő jogutód fenntartó, illetve átvett intézményi kedvezményezett európai uniós vagy egyéb nemzetközi forrásból finanszírozott projektje végrehajtásához szükséges saját forrás és
d) az európai uniós forrásból finanszírozott egészségügyi és közlekedési projektek esetén az európai uniós forrásból el nem számolható kiadások költségvetési forrásának
biztosítása.
(2) Az (1) bekezdés szerinti előirányzat a III. és IV. Fejezet szerint használható fel.”

9. § Az 549/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés d)–f) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek és a bekezdés a következő g) és h) ponttal egészül ki:

[Az Európai uniós programokhoz kapcsolódó tartalék előirányzat (ezen alcím alkalmazásában a továbbiakban: előirányzat) a részben európai uniós forrásból finanszírozott programokkal, projektekkel kapcsolatosan az előre nem látható kiadások finanszírozására használható fel, különösen]

d) a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet és a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet szerinti késedelmi kamat megfizetésére vonatkozó kötelezettség teljesítése, ha az európai uniós forrásból finanszírozott költségvetési támogatás késedelmes kifizetése a fejezetet irányító szervnek vagy az operatív program irányító hatóságának felróható okból történt,
e) ha a kedvezményezettnek fel nem róható okból a támogatási szerződés, támogatói okirat a Kormány döntése következtében megszüntetésre, visszavonásra vagy egyes projektelemek visszavonásával módosításra került,
f) szabálytalanságból, jogosulatlan forrásfelhasználásból adódó, a kedvezményezettet terhelő visszafizetési kötelezettség esetén a visszaköveteléssel érintett európai uniós forrásból finanszírozott költségvetési támogatás összege és a visszakövetelt összeg után fizetendő kamat, ha a projekt megvalósításához nemzeti érdek fűződik,
g) polgári perben hozott jogerős ítélet alapján a kedvezményezettet megillető tőkeösszeg, annak kamatai, valamint perköltség megfizetésére,
h) az Európai Bizottság javaslatára költségnyilatkozatban már elszámolt, vitatott számlák uniós részének elszámolására, ha a kedvezményezett felé a követelés előírása még nem történt meg.”

10. § Az 549/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 21/A. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Az előirányzat felhasználása szállítói vagy utófinanszírozással történik.”

11. § Az 549/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 21/B. és 21/C. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

21/B. § Az Uniós programok árfolyam-különbözete előirányzat az EMVA, az Európai Halászati Alap és az Európai Tengerügyi és Halászati Alap (a továbbiakban: ETHA) által támogatott programok és intézkedések finanszírozásával összefüggő árfolyam-ingadozás kezelésére szolgál.
21/C. § (1) Az Egyéb EU által nem térített kiadások előirányzatból kerül finanszírozásra
a) az adók módjára behajtandó köztartozások állami adóhatóság általi végrehajtásához kapcsolódóan felmerült végrehajtási költségek azon része, amely a végrehajtás során nem térült meg, a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény 46. § (7) bekezdése szerinti hitelezői nyilvántartásba vételi díj és a 46. § (8) bekezdése szerinti követelés behajthatatlanságára vonatkozó igazolás, az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény módosításáról, valamint a hiteles tulajdonilap-másolat igazgatási szolgáltatási díjáról szóló 1996. évi LXXXV. törvény 32/A. § (1) bekezdése szerinti igazgatási szolgáltatási díj, valamint a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény 34. § (1) bekezdése szerinti végrehajtási költség megelőlegezése,
b) a közigazgatási perben vagy polgári perben hozott jogerős ítélet alapján a kedvezményezettet megillető tőkeösszegre számított kamat, valamint perköltség.
(2) Az előirányzatból az európai uniós források felhasználásáért felelős miniszter által vezetett minisztérium, valamint a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv részére történik forrásátadás. A forrásátadás pénzeszköz-átadással valósul meg.”

12. § Az 549/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 21/D. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) A támogatás kedvezményezettek részére történő kifizetése a végső kifizetést teljesítő mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerven keresztül valósul meg.”

13. § Az 549/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 21/E. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A támogatás kedvezményezettek részére történő kifizetése a végső kifizetést teljesítő mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerven keresztül valósul meg.”

14. § Az 549/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 21/F. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Az előirányzat
a) az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról és az 1698/2005/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1305/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: 1305/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet),
b) az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásra vonatkozó egyes átmeneti rendelkezések megállapításáról, az 1305/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a források és a források 2014. évben történő elosztása tekintetében történő módosításáról, valamint a 73/2009/EK tanácsi rendeletnek és az 1307/2013/EU, az 1306/2013/EU és az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a 2014. évben való alkalmazásuk tekintetében történő módosításáról szóló, 2013. december 17-i 1310/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: 1310/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet) és
szerint használható fel.”

15. § Az 549/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 9/A. alcíme a következő 21/H. §-sal egészül ki:

21/H. § (1) A Magyar Halgazdálkodási Operatív Program előirányzat felhasználása uniós és hazai társfinanszírozással valósul meg. A közösségi finanszírozás ETHA forrásból kerül biztosításra.
(2) Az előirányzat
szerint használható fel.”

16. § Az 549/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 22. és 23. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

22. § (1) A támogató a 2007–2013 programozási időszakban
a) a projekt elszámolható költségeinek az európai uniós forrásból finanszírozott költségvetési támogatással fejlesztéspolitikai okokból nem finanszírozott részére biztosítandó,
b) az Európai Regionális Fejlesztési Alapból finanszírozott, a közép-magyarországi régiót (a továbbiakban: KMR) is érintő projektek esetén a KMR-re a felhívás szerint arányosan eső költség alapján megállapított, valamint
c) az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról és az 1260/1999/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2006. július 11-i 1083/2006/EK tanácsi rendelet 55. cikkében, továbbá az előcsatlakozási támogatási eszköz (IPA) létrehozásáról szóló 1085/2006/EK tanácsi rendelet végrehajtásáról szóló, 2007. június 12-i 718/2007/EK bizottsági rendelet 150. cikkében meghatározott jövedelemtermelő projektek esetén a költség haszon elemzés eredményeként megállapított megtérülő projektköltség alapján meghatározott,
e fejezet szerinti önerőt megtéríti.
(2) A támogató a 2014–2020 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra, a Kohéziós Alapra, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó közös rendelkezések megállapításáról, az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról és az 1083/2006/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1303/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 61. cikke szerinti, a befejezést követően nettó bevételt termelő projektek, valamint a 65. cikk (8) bekezdése szerinti, a végrehajtásuk során nettó bevételt termelő projektek esetén a költség haszon elemzés eredményeként megállapított megtérülő projektköltség alapján meghatározott, e fejezet szerinti önerőt megtéríti.
23. § (1) Önerő-támogatásban a közszféra szervezetek közül
a) a központi költségvetési szerv,
b) a nem költségvetési szervként működő közszféra szervezet kedvezményezett,
c) a megyei önkormányzat,
d) a regionális fejlesztési ügynökség,
e) a helyi önkormányzat és
f) az önkormányzati társulás
részesülhet az európai uniós forrásra vonatkozó támogatási döntéssel rendelkező projektje megvalósításához.
(2) Központi költségvetési szerv részére a 22. § (1) bekezdés b) és c) pontja, továbbá a 2009. január 1. után benyújtott pályázat esetén a 22. § (1) bekezdés a) pontja szerinti önerő téríthető meg.
(3) Helyi önkormányzat, megyei önkormányzat, önkormányzati társulás vagy nem költségvetési szervként működő közszféra szervezet kedvezményezett részére a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 4. § d) és e) pontja szerinti döntés erre vonatkozó rendelkezése alapján téríthető meg a 22. § (1) bekezdése szerinti önerő.
(4) A nem költségvetési szervként működő közszféra szervezet kedvezményezett részére a 22. § (1) bekezdés c) pontja és a 22. § (2) bekezdése szerinti önerő akkor téríthető meg, ha a megtérülő projektköltségre eső bevétel nem a közszféra szervezet kedvezményezettnél, hanem a központi költségvetés bevételeként jelenik meg.
(5) Az Európai Unió vagy más nemzetközi szervezet felé vállalt kötelezettséggel összefüggő, a 2007–2013 programozási időszakban a Kormány által a nemzeti fejlesztési miniszter hatáskörébe utalt beruházások, valamint a 2014–2020 programozási időszakban a szennyvízelvezetési és tisztítási, a hulladékgazdálkodási és az ivóvízminőség-javító beruházások megvalósításáról szóló 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerinti, derogációs kötelezettséggel érintett projektek végrehajtásához kapcsolódóan a 22. § (2) bekezdése szerinti önerő a közszféra szervezet kedvezményezett részére a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 5. § (2) bekezdés a) pontja szerinti döntés erre vonatkozó rendelkezése alapján megtéríthető.
(6) Ha az (1) bekezdés szerinti közszféra szervezet a pályázat során az önerő rendelkezésre állásáról nyilatkozott, az önerő e rendelet szerinti megtérítésének előfeltétele annak igazolása, hogy a korábban igazolt önerő a közszféra szervezet kedvezményezettnek fel nem róható okból nem, vagy csak részlegesen áll rendelkezésre.”

17. § Az 549/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 24. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A közszféra szervezet kedvezményezett önerő-támogatást a felhívásban meghatározott módon kérhet.
(2) Ha a felhívás az önerő-támogatás vonatkozásában nem tartalmaz rendelkezést, az önerő-támogatást a közszféra szervezet kedvezményezett – az önerő-támogatás indokait részletesen bemutató és számszerűsített, legkésőbb az európai uniós támogatási döntésről szóló értesítés kézhezvételét követő tíz napon belül benyújtott – kérelemmel kezdeményezheti.”

18. § Az 549/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 26. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

26. § A fejezetet irányító szerv az önerő-támogatás szabályszerű felhasználását a 25. § (2) bekezdése szerinti szerződésben meghatározott gyakorisággal, de legalább a projekt pénzügyi befejezésekor ellenőrzi. A fejezetet irányító szerv az ellenőrzési feladatát az irányító hatóság, illetve a közreműködő szervezet bevonásával is elláthatja.”

19. § (1) Az 549/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 27. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) Ha a központi költségvetési szervnek a 22. § (1) bekezdés b) pontja szerinti önerőt kell biztosítania, a felhívásban tájékoztatást kell adni az önerő fejezetet irányító szerv általi támogatása tényéről és módjáról.”

(2) Az 549/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 27. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) A kedvezményezett járások besorolásáról szóló 290/2014. (XI. 26.) Korm. rendelet 3. melléklete szerinti járások, valamint a kedvezményezett települések besorolásáról és a besorolás feltételrendszeréről szóló 105/2015. (IV. 23.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó települések esetén – jogszabály vagy a vonatkozó akcióterv, éves fejlesztési keret eltérő rendelkezése hiányában – az önerő (4) bekezdés szerint megállapított mértékét legalább öt százalékponttal csökkenteni kell.”

20. § (1) Az 549/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 29. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) E fejezet szerinti támogatásban a közszféra szervezetek közül
a) a központi költségvetési szerv és a nem költségvetési szervként működő közszféra szervezet kedvezményezett és
b) a helyi önkormányzat, önkormányzati társulás
részesülhet az európai uniós forrásra vonatkozó támogatási döntéssel rendelkező projektje megvalósításához.”

(2) Az 549/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 29. § (3) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A 28. § szerinti támogatás)

(adható.)

21. § Az 549/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 31. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

31. § A fejezetet irányító szerv a támogatás szabályszerű felhasználását a 30. § (2) bekezdése szerinti szerződésben meghatározott gyakorisággal, de legalább a projekt pénzügyi befejezésekor ellenőrzi. A fejezetet irányító szerv az ellenőrzési feladatát az irányító hatóság, illetve a közreműködő szervezet bevonásával is elláthatja.”

22. § Az 549/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 35. § (2) bekezdés d) és e) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

[Az Európai Területi Együttműködés előirányzatai (2014–2020) (XIX. fejezet 2. cím 10. alcím) vonatkozásában]

d) érvényesítő: a Széchenyi Programiroda Tanácsadó és Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: SZPI) gazdasági vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy, a technikai segítségnyújtás prioritások esetén a fejezetet irányító szerv gazdasági vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy,
e) utalványozó: az SZPI vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy, a technikai segítségnyújtás prioritások esetén a fejezetet irányító szerv vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy.”

23. § Az 549/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 11. alcíme a következő 40/A. §-sal egészül ki:

40/A. § A Rászoruló Személyeket Támogató OP (RSZTOP) előirányzata (XIX. fejezet 2. cím 6. alcím 7. jogcímcsoport) vonatkozásában
a) kötelezettségvállaló: az OP IH vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy,
b) pénzügyi ellenjegyző: az OP IH gazdasági vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy,
c) teljesítés igazoló: az OP IH vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy, vagy a közreműködő szervezet vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy,
d) érvényesítő: az OP IH gazdasági vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy,
e) utalványozó: az OP IH vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy.”

24. § Az 549/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 46. § a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A Budapest 4-es metróvonal építésének támogatása előirányzat (XIX. fejezet 2. cím 7. alcím 11. jogcímcsoport) vonatkozásában]

a) kötelezettségvállaló: a KÖZOP IH vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy, az állami kontrollpozíció gyakorlását segítő szakértői szolgáltatás költségeinek finanszírozása tekintetében a fejezetet irányító szerv vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy, vagy a KÖZOP IH vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy,”

25. § Az 549/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 49/B. és 49/C. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

49/B. § Az Uniós programok árfolyam-különbözete előirányzat (XIX. fejezet 2. cím 14. alcím 1. jogcímcsoport) vonatkozásában
a) kötelezettségvállaló: a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy,
b) pénzügyi ellenjegyző: a fejezetet irányító szerv gazdasági vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy,
c) teljesítés igazoló: a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy,
d) érvényesítő: a fejezetet irányító szerv gazdasági vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy,
e) utalványozó: a fejezetet irányító szerv vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy.
49/C. § Az Egyéb EU által nem térített kiadások előirányzat (XIX. fejezet 2. cím 14. alcím 2. jogcímcsoport) vonatkozásában
a) kötelezettségvállaló: a fejezetet irányító szerv vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy,
b) pénzügyi ellenjegyző: a fejezetet irányító szerv gazdasági vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy,
c) teljesítés igazoló: a fejezetet irányító szerv vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy, vagy a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy,
d) érvényesítő: a fejezetet irányító szerv gazdasági vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy,
e) utalványozó: a fejezetet irányító szerv vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy.”

26. § Az 549/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 49/F. és 49/G. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

49/F. § A Vidékfejlesztési és halászati programok 2014–2020 (XIX. fejezet 2. cím 12. alcím) vonatkozásában
a) kötelezettségvállaló: a Program IH vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy,
b) pénzügyi ellenjegyző: a fejezetet irányító szerv gazdasági vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy,
c) teljesítés igazoló: a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy,
d) érvényesítő: a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv pénzügyi igazgatója vagy az általa írásban kijelölt személy,
e) utalványozó: a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy.
49/G. § A SAPARD-támogatásból megvalósuló programok előirányzat (XIX. fejezet 2. cím 15. alcím) vonatkozásában
a) kötelezettségvállaló: a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy,
b) pénzügyi ellenjegyző: a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv pénzügyi igazgatója vagy az általa írásban kijelölt személy,
c) teljesítés igazoló: a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy,
d) érvényesítő: a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv pénzügyi igazgatója vagy az általa írásban kijelölt személy,
e) utalványozó: a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy.”

27. § Az 549/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 50. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

28. § Az 549/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet a következő 55. §-sal egészül ki:

55. § E rendeletnek az Uniós fejlesztések fejezetbe tartozó fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásának rendjéről szóló 549/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet módosításáról szóló 287/2015. (X. 6.) Korm. rendelettel [a továbbiakban: 287/2015. (X. 6.) Korm. rendelet] megállapított rendelkezéseit a 287/2015. (X. 6.) Korm. rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.”

1. 2. § (1) bekezdés 2. pontjában a „programok” szövegrész helyébe az „eszközök” szöveg,

2. 5. § (1) bekezdésében a „szervezet a befizetett” szövegrész helyébe a „szervezet – közreműködő szervezet hiányában az irányító hatóság – a befizetett” szöveg,

3. 6. § (1) bekezdés a) pontjában a „22. §” szövegrész helyébe a „22. § (1) bekezdés” szöveg,

4. 6. § (1) bekezdés g) pontjában a „közszférához tartozó” szövegrész helyébe a „közszféra” szöveg,

5. 7. §-ában a „döntéseket” szövegrész helyébe a „döntési javaslatokat” szöveg,

6. 9. § (1) bekezdés a) pontjában az „a megyei önkormányzat egészségügyi intézményei és a Fővárosi Önkormányzat egészségügyi intézményei átvételének részletes szabályairól szóló 372/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 372/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet]” szövegrész helyébe az „az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézetről szóló 28/2015. (II. 25.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 28/2015. (II. 25.) Korm. rendelet]” szöveg,

7. 11. § (1) bekezdésében a „támogatási konstrukció” szövegrész helyébe a „pályázati felhívás” szöveg,

8. 11. § (2) bekezdésében a „támogatási konstrukció” szövegrész helyébe a „pályázati felhívás” szöveg,

9. 14. § (4) bekezdésében az „(1) bekezdés” szövegrész helyébe a „(2) bekezdés” szöveg,

10. 16. §-ában a „biztosítása” szövegrész helyébe a „biztosítása a 2007–2013 programozási időszakban” szöveg,

11. 17. § (2) bekezdésében a „vagy” szövegrész helyébe az „és” szöveg,

12. 19. § (1) bekezdésében az „a fejezetet” szövegrész helyébe az „az irányító hatóság, a fejezetet” szöveg,

13. 19. § (3) bekezdésében a „támogatási program” szövegrész helyébe a „projekt” szöveg,

14. 21. § (5) bekezdésében az „f) pontja szerinti esetben a szabálytalansági esetekből adódó, az” szövegrész helyébe a „c) és f) pontja szerinti esetben az” szöveg,

15. 21/G. § (2) bekezdésében a „lebonyolító szerv részére” szövegrész helyébe a „mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv által vezetett SAPARD lebonyolítási számlára” szöveg,

16. III. Fejezete címében a „KÖZSZFÉRÁHOZ TARTOZÓ” szövegrész helyébe a „KÖZSZFÉRA” szöveg,

17. 24. § (3) bekezdés a) pontjában a „közszférához tartozó” szövegrész helyébe a „közszféra” szöveg,

18. 25. § (2) bekezdésében a „szerződésében” szövegrész helyébe a „szerződésében vagy támogatói okiratában” szöveg,

19. 25. § (4) bekezdésében a „(2) bekezdése” szövegrész helyébe az „(1) és (2) bekezdése” szöveg,

20. 25. § (5) bekezdésében a „projektzáráskor” szövegrész helyébe a „projekt pénzügyi befejezésekor” szöveg,

21. 27. § (2) bekezdésében az „akcióterv” szövegrész helyébe az „akcióterv, éves fejlesztési keret” szöveg,

22. 27. § (4) bekezdésében az „akcióterv” szövegrész helyébe az „akcióterv, éves fejlesztési keret” szöveg,

23. IV. Fejezete címében a „KÖZSZFÉRÁHOZ TARTOZÓ” szövegrész helyébe a „KÖZSZFÉRA” szöveg,

24. 30. § (2) bekezdésében a „szerződésében” szövegrész helyébe a „szerződésében vagy támogatói okiratában” szöveg,

25. 30. § (5) bekezdésében a „projektzáráskor” szövegrész helyébe a „projekt pénzügyi befejezésekor” szöveg,

26. 44. § c) pontjában a „KÖZOP IH” szövegrész helyébe a „Közlekedés Operatív Program irányító hatóságának (a továbbiakban: KÖZOP IH)” szöveg,

27. 46. § c) pont cb) alpontjában az „az OP” szövegrész helyébe az „a KÖZOP” szöveg,

28. 47. § (1) bekezdésében a „közszférához tartozó” szövegrész helyébe a „közszféra” szöveg,

29. 49/A. § a) pontjában a „fejezetet irányító szerv” szövegrész helyébe a „Program irányító hatóság (a továbbiakban: Program IH)” szöveg,

30. 49/A. § c) pontjában a „fejezetet irányító szerv” szövegrész helyébe a „mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv” szöveg,

31. 49/D. § (1) bekezdés a) pontjában az „irányító hatóság (a továbbiakban: IH)” szövegrész helyébe az „IH” szöveg,

32. 49/D. § (1) bekezdés c) pontjában az „az MVH” szövegrész helyébe az „a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv” szöveg,

33. 49/D. § (1) bekezdés d) pontjában az „az MVH” szövegrész helyébe az „a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv” szöveg,

34. 49/D. § (1) bekezdés e) pontjában az „az MVH” szövegrész helyébe az „a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv” szöveg,

35. 49/D. § (2) bekezdés d) pontjában az „az MVH” szövegrész helyébe az „a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv” szöveg,

36. 49/D. § (2) bekezdés e) pontjában az „az MVH” szövegrész helyébe az „a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv” szöveg,

37. 49/E. § (1) bekezdés c) pontjában az „az MVH” szövegrész helyébe az „a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv” szöveg,

38. 49/E. § (1) bekezdés d) pontjában az „az MVH” szövegrész helyébe az „a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv” szöveg,

39. 49/E. § (1) bekezdés e) pontjában az „az MVH” szövegrész helyébe az „a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv” szöveg,

40. 49/E. § (2) bekezdés d) pontjában az „az MVH” szövegrész helyébe az „a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv” szöveg, valamint

41. 49/E. § (2) bekezdés e) pontjában az „az MVH” szövegrész helyébe az „a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv” szöveg

lép.

31. § Hatályát veszti az 549/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet

2. 6. § (2) bekezdésében a „vagy összesen” szövegrész,

3. 8. §-a,

4. 10. § (2) bekezdésében a „gazdasági vezetője” szövegrész,

6. 10. § (5) bekezdésében a „gazdasági vezetője” szövegrész,

7. 21/A. § (1) bekezdés b) pontjában az „(a továbbiakban: NAKVI)” szövegrész,

10. 21/F. § (1) bekezdésében a „2014–2020 Új” szövegrész,

12. 21/G. § (1) bekezdésében a „, kifizetések” szövegrész,

13. V. Fejezete címében az „ELJÁRÁSI ÉS” szövegrész,

14. 32. § (3) bekezdés nyitó szövegrészében a „, valamint a Koordinációs OP (XIX. fejezet 2. cím 9. alcím 7. jogcímcsoport)” szövegrész,

15. 10. alcíme címében az „eljárási és” szövegrész,

16. 11. alcíme címében az „eljárási és” szövegrész,

17. 12. alcíme címében az „eljárási és” szövegrész,

18. 12/A. alcíme címében az „eljárási és” szövegrész, valamint

19. 50. § (4) bekezdésében a „vezetője” szövegrész.

32. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 287/2015. (X. 6.) Korm. rendelethez

Kezelő szervi kijelölés

 

A

B

1.

Előirányzat

Kezelő szerv

2.

Gazdaságfejlesztési Operatív Program

gazdaságpolitikáért felelős miniszter

3.

Környezet és Energia Operatív Program

energiapolitikáért felelős miniszter

4.

Közlekedés Operatív Program

közlekedésért felelős miniszter

5.

Dél-Alföldi Operatív Program

gazdaságpolitikáért felelős miniszter

6.

Dél-Dunántúli Operatív Program

gazdaságpolitikáért felelős miniszter

7.

Észak-Alföldi Operatív Program

gazdaságpolitikáért felelős miniszter

8.

Észak-Magyarországi Operatív Program

gazdaságpolitikáért felelős miniszter

9.

Közép-Dunántúli Operatív Program

gazdaságpolitikáért felelős miniszter

10.

Nyugat-Dunántúli Operatív Program

gazdaságpolitikáért felelős miniszter

11.

Közép-Magyarországi Operatív Program

gazdaságpolitikáért felelős miniszter

12.

Társadalmi Megújulás Operatív Program

társadalmi és civil kapcsolatok fejlesztéséért felelős miniszter

13.

Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program

társadalmi és civil kapcsolatok fejlesztéséért felelős miniszter

14.

Végrehajtás Operatív Program

európai uniós források felhasználásáért felelős miniszter

15.

Államreform Operatív Program

európai uniós források felhasználásáért felelős miniszter

16.

Elektronikus Közigazgatás Operatív Program

európai uniós források felhasználásáért felelős miniszter

17.

EGT Finanszírozási Mechanizmus és Norvég Finanszírozási Mechanizmus

európai uniós források felhasználásáért felelős miniszter

18.

Svájci-Magyar Együttműködési Program

európai uniós források felhasználásáért felelős miniszter

19.

ETE határmenti programok 2014–2020

európai uniós források felhasználásáért felelős miniszter

20.

Területi Együttműködés

európai uniós források felhasználásáért felelős miniszter

21.

Regionális Fejlesztés Operatív Program

gazdaságpolitikáért felelős miniszter

22.

Gazdasági Versenyképesség Operatív Program

gazdaságpolitikáért felelős miniszter

23.

Környezetvédelem és Infrastruktúra Operatív Program

fejlesztési célelőirányzatok kezeléséért, szabályozásáért és ellenőrzéséért felelős miniszter

24.

Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program

társadalmi és civil kapcsolatok fejlesztéséért felelős miniszter

25.

Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Program

agrár-vidékfejlesztésért felelős miniszter

26.

Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztés Operatív Program

európai uniós források felhasználásáért felelős miniszter

27.

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program

gazdaságpolitikáért felelős miniszter

28.

Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program

gazdaságpolitikáért felelős miniszter

29.

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program

gazdaságpolitikáért felelős miniszter

30.

Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program

közlekedésért felelős miniszter

31.

Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program

energiapolitikáért felelős miniszter

32.

Rászoruló Személyeket Támogató Operatív Program

társadalmi és civil kapcsolatok fejlesztéséért felelős miniszter

33.

Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program

társadalmi és civil kapcsolatok fejlesztéséért felelős miniszter

34.

Uniós Programok ÁFA fedezete

mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv vezetője

35.

Uniós programok árfolyam-különbözete

mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv vezetője

36.

Egyéb EU által nem térített kiadások

mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv vezetője

37.

Új Magyarország Vidékfejlesztési Program (II. NVT)

mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv vezetője

38.

Halászati Operatív Program

mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv vezetője

39.

Vidékfejlesztési Program

mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv vezetője

40.

Magyar Halgazdálkodási Operatív Program

mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv vezetője

41.

SAPARD-támogatásból megvalósuló programok

mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv vezetője

42.

EQUAL Közösségi kezdeményezés

társadalmi és civil kapcsolatok fejlesztéséért felelős miniszter

43.

INTERREG Közösségi kezdeményezés programjai

európai uniós források felhasználásáért felelős miniszter

44.

ISPA/KA Kohéziós Alap támogatásból megvalósuló közlekedési projektek

közlekedésért felelős miniszter

45.

ISPA/KA Kohéziós Alap támogatásból megvalósuló környezetvédelmi projektek

energiapolitikáért felelős miniszter

1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2015. október 8. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére