• Tartalom

29/2015. (VI. 18.) MvM rendelet

29/2015. (VI. 18.) MvM rendelet

a Miniszterelnökséget vezető miniszter irányítása alatt álló Információs Hivatalnál foglalkoztatott közalkalmazottak részére polgári hírszerzési ágazati pótlék megállapításáról1

2016.01.02.

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 85. § (4) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 4. § 13. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § (1) E rendelet alkalmazásában közalkalmazott az Információs Hivatalnál foglalkoztatott közalkalmazott.

(2) E rendelet alkalmazásában havi illetmény

a) azon közalkalmazott esetében, akinek jogviszonya 2015. július 1-jét megelőzően létesült, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) 65., 66. és 67. §-a alapján megállapított illetményének, a Kjt. 70. §-a szerinti vezetői pótlékának, a Kjt. 71. §-a szerinti címpótlékának és a Kjt. 72. §-a szerinti pótlékának 2015. június 30-án számított együttes bruttó összege;

b) azon közalkalmazott esetében, akinek jogviszonya 2015. június 30-át követően létesült vagy ezt követően került átsorolásra, a Kjt. 65., 66. és 67. §-a alapján megállapított illetményének, a Kjt. 70. §-a szerinti vezetői pótlékának, a Kjt. 71. §-a szerinti címpótlékának és a Kjt. 72. §-a szerinti pótlékának a kinevezés vagy az átsorolás napján számított együttes bruttó összege.

2. § (1) A közalkalmazott havonta polgári hírszerzési ágazati pótlékra jogosult. A polgári hírszerzési ágazati pótlék mértéke – a munkáltatói jogkör gyakorlójának döntése alapján – a pótlékalap legalább 25%-a és legfeljebb 450%-a.

(2)2 A munkáltatói jogkör gyakorlója a közalkalmazott részére köteles úgy megállapítani a polgári hírszerzési ágazati pótlék összegét, hogy az megfeleljen a közalkalmazott havi illetménye 10%-ának megfelelő összegnek.

3. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2015. július 1-jén lép hatályba.

(2) A 4. § 2016. január 1-jén lép hatályba.

4. §3

1

A rendeletet a 2/2019. (V. 17.) KKM rendelet 13. §-a hatályon kívül helyezte 2019. május 18. napjával.

2

A 2. § (2) bekezdése a 4. §-sal megállapított szöveg.

3

A 4. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére