• Tartalom

3/2015. (II. 6.) FM rendelet

az élelmiszerekben előforduló mikrobiológiai szennyeződések megengedhető mértékéről szóló 4/1998. (XI. 11.) EüM rendelet módosításáról1

2015.02.07.

Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76. § (2) bekezdés 26. és 28. pontjában, valamint (4) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 65. § 2. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 3. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró emberi erőforrások miniszterével egyetértésben – a következőket rendelem el:

1. § (1) Az élelmiszerekben előforduló mikrobiológiai szennyeződések megengedhető mértékéről szóló 4/1998. (XI. 11.) EüM rendelet (a továbbiakban: R.) 1. § a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[Az élelmiszerek mikrobiológiai kritériumairól szóló, 2005. november 15-i 2073/2005/EK bizottsági rendelet (a továbbiakban: EK rendelet) alkalmazása mellett e rendelet előírásai szerint kell mikrobiológiai élelmiszer-biztonság szempontjából vizsgálni és elbírálni az]

a) élelmiszerjog általános elveiről és követelményeiről, az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság létrehozásáról és az élelmiszerbiztonságra vonatkozó eljárások megállapításáról szóló, 2002. január 28-i 178/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 2. cikke szerinti élelmiszert,”

(2) Az R. 3. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) E rendelet szerinti hatósági mikrobiológiai vizsgálatot a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal és a megyei kormányhivatalok élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóságai (a továbbiakban: élelmiszerlánc-felügyeleti szerv), valamint – az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 74. § (1) bekezdése szerinti feladatkörében eljárva – a fővárosi és megyei kormányhivatalok népegészségügyi szakigazgatási szervei (a továbbiakban: közegészségügyi hatóság) végeznek.”

2. § (1) Az R.

a) 4. § (4) bekezdés nyitó szövegrészében az „élelmiszer-biztonsági szerv” szövegrész helyébe az „élelmiszerlánc-felügyeleti szerv”,

b) 11. §-ában az „élelmiszer-biztonsági szervet” szövegrész helyébe az „élelmiszerlánc-felügyeleti szervet”

szöveg lép.

(2) Az R. 8. § (2) bekezdésében, 1. számú melléklet II. fejezetének címében a „Magyar Köztársaság” szövegrész helyébe a „Magyarország” szöveg lép.

3. § Hatályát veszti az R. 8. § (3) bekezdése.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2015. február 8. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére