• Tartalom

30/2015. (VI. 16.) BM rendelet

30/2015. (VI. 16.) BM rendelet

a belügyminiszter irányítása alatt álló rendvédelmi feladatokat ellátó szerveknél a hivatásos szolgálati beosztásokról és a betöltésükhöz szükséges követelményekről

2022.08.01.

A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény 341. § (1) bekezdés 1. pontjában, 2. pont a), b) és d) alpontjában, 17. pontjában, 19. pontjában, 21. pont b) alpontjában, 341. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21. § 4., 10., 21. és 22. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § E rendelet alkalmazásában:

a)1 alapfeladat ellátására létrehozott szolgálati beosztás: a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény (a továbbiakban: Hszt.) 352. § d) pont 1., 3. és 4. alpontja szerinti törvényekben meghatározott feladatok ellátására létrehozott szolgálati beosztás,

b) alapfeladat ellátására létrehozott munkakör: a Belügyminisztériumban a miniszteri irányítási jogkör megvalósítását közvetlenül szolgáló szolgálati beosztások, egyéb szerveknél a szerv alapvető rendeltetésének megvalósítást szolgáló szolgálati beosztások,

c)2 munkakör: a szolgálati beosztásnak nem minősülő, a belügyminiszter által irányított szervnél rendszeresített egyéb önálló munkakör, mely az ellátandó feladatokra figyelemmel rendvédelmi igazgatási szolgálati, igazságügyi alkalmazott jogviszonyban vagy munkaviszonyban álló személlyel tölthető be,

d)3 rendvédelmi szerv: a Hszt. 1. § (1) bekezdés a)–f) pontjában meghatározott rendvédelmi feladatokat ellátó szervek,

e) státusz: az állománytáblázatban megjelölt szolgálati beosztás, munkakör ellátására rendszeresített létszámhely.

1/A. §4 Az 1–5. §-t alkalmazni kell a Hszt. 1. § (1) bekezdés a)–f) pontja szerinti rendvédelmi szervnél és a belügyminiszter irányítása alatt álló polgári nemzetbiztonsági szolgálatnál rendvédelmi igazgatási szolgálati jogviszonyban betölthető munkakörökre is.

2. § (1) Az állománytáblázat tartalmazza:

a) a szervezeti egység megnevezését, jogállását, szervkódját (munkáltatói számát), a rendvédelmi szerv szervezeti hierarchiájában elfoglalt helyét (központi, területi, helyi szerv),

b) a szervezeti egység felépítésének megfelelően szervezeti elemekre bontva

ba) az egyes szervezeti elemekhez tartozó rendszeresített szolgálati beosztások és munkakörök megnevezését (az ellátott feladat jellegét zárójelben),

bb) a rendszeresített szolgálati beosztások és munkakörök számát,

bc) a vezetői szolgálati beosztások és munkakörök vezetői besorolási kategóriáját,

bd) a tiszti és tiszthelyettesi besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások besorolási kategóriáját,

be)5 a munkakörökhöz rendelt foglalkoztatási jogviszony megnevezését, (rendvédelmi igazgatási szolgálati jogviszony esetén a munkaköri kategória megjelölésével, munkaviszony esetén a munkakör megnevezésével),

bf) a szolgálati beosztáshoz rendelt hivatásos pótlék mértékét,

bg) a szolgálati beosztáshoz tartozó legalacsonyabb és legmagasabb rendfokozatot,

bh) a szolgálati beosztáshoz előírt szakirányú és speciális rendészeti képesítési követelményeket,

bi) a szolgálati beosztáshoz előírt idegennyelv-tudást,

bj) a ruházati ellátási normát,

bk)6 a szolgálati beosztás alkalmasságvizsgálati kategóriájának megjelölését,

bl) a nemzetbiztonsági ellenőrzésre, valamint a vagyonnyilatkozat-tételre vonatkozó kötelezést,

bm) a könnyített szolgálatban foglalkoztatottakkal betölthető szolgálati beosztásokat.

(1a)7 Az állománytáblázat tartalmazza az (1) bekezdésben meghatározott tartalmai elemeket az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv állományába tartozó szerződéses határvadászokra vonatkozóan is.

(2) Az állománytáblázat összesítve tartalmazza a szervezeti egység szervezeti felépítését, valamint a rendszeresített szolgálati beosztások és munkakörök alapvető adatainak statisztikai összegzését, rendszerezését is.

(3) Az állománytáblázatban fel kell tüntetni a hatálybalépésének dátumát, módosítás esetén a módosítás hatálybalépésének dátumát.

3. § (1) A rendvédelmi szerv szervezeti egységeinek állománytáblázatát, illetve annak módosítását a rendvédelmi szerv központi szerve készíti elő.

(2) Az állománytáblázat módosítása helyett új állománytáblázatot kell előkészíteni

a) ha új szervezeti egység jön létre,

b) ha a szervezeti egység olyan lényeges átalakítására került sor, amely a rendszeresített szolgálati beosztások és munkakörök összességének legalább 20%-át érinti, vagy

c) a jóváhagyó vagy a belügyminiszter döntése alapján.

4. § (1) Az új állománytáblázatot, valamint a rendvédelmi szerv központi szerve szervezeti egységei állománytáblázatának módosítását a belügyminiszter hagyja jóvá. Egyéb esetben az állománytáblázat módosítását a rendvédelmi szerv vezetője hagyja jóvá.

(2) A rendvédelmi szerv szervezeti egységeinek állománytáblázatát, illetve annak módosítását három példányban kell elkészíteni és jóváhagyni. Egy példányt az állománytáblázattal rendelkező szervezeti egység, egy példányt a rendvédelmi szerv központi szerve, egy példányt a Belügyminisztérium kezel.

(3) A Belügyminisztérium az állománytáblázatokat, illetve azok módosításait nyilvántartásba veszi és hatályon kívül helyezésüket követő ötven évig archív nyilvántartásként kezeli.

(4) Az állománytáblázat hatályos adatait a számítógépes személyügyi, munkaügyi és szervezési nyilvántartó rendszerben is folyamatosan vezetni kell.

4/A. §8 A 3. § (1) bekezdésében és a 4. § (1) bekezdésében foglaltaktól eltérően a belügyminiszter irányítása alatt álló rendvédelmi feladatokat ellátó szerveknél alkalmazható rendvédelmi egészségkárosodási ellátásról szóló 54/2016. (XII. 22.) BM rendelet 5. § (2) bekezdésében foglalt esetben az állományilletékes parancsnok az állománytáblázatot saját hatáskörben módosítja.

5. § (1) A rendvédelmi szerv központi szerve a rendvédelmi szerv egészére kiterjedő összesítő adatokat tartalmazó szervezeti állománytáblázatot vezet. A szervezeti állománytáblázatot elektronikus nyilvántartási rendszerben folyamatosan, havonta frissítve kell vezetni.

(2) A szervezeti állománytáblázat tartalmazza:

a) a rendvédelmi szerv valamennyi szervezeti egységére kiterjedően osztály, illetve osztály jogállású szervezeti elem szintjéig lebontva a rendvédelmi szerv felépítését,

b) az a) pont szerinti bontásban

ba) a vezetői szolgálati beosztások és munkakörök megnevezését és (a jogviszonynak megfelelő) besorolását, valamint az azokra rendszeresített és a ténylegesen betöltött státuszok számát,

bb) a tiszti és tiszthelyettesi beosztási osztályba tartozó szolgálati beosztások megnevezését, valamint az azokra rendszeresített és a ténylegesen betöltött státuszok számát,

bc) a beosztotti munkakörök megnevezését, a hozzárendelt jogviszonyt, a munkakör jogviszonynak megfelelő besorolását, valamint a rendszeresített és ténylegesen betöltött státuszok számát.

6. § A szolgálati beosztások besorolásához szükséges munkakör-értékelés végrehajtásának módszertanát és eljárási rendjét az 1. melléklet tartalmazza.

7. §9 A rendszeresített szolgálati beosztásokat, azok besorolását és a beosztásokhoz rendelt hivatásos pótlék mértékét

a) az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv esetében a 2. melléklet,

b) a belső bűnmegelőzési és bűnfelderítési feladatokat ellátó szerv esetében a 3. melléklet,

c) a terrorizmust elhárító szerv esetében a 4. melléklet,

d) az idegenrendészeti szerv esetében a 4/A. melléklet,

e) a hivatásos katasztrófavédelmi szerv esetében az 5. melléklet,

f) a büntetés-végrehajtási szervezet esetében a 6. melléklet

tartalmazza.

8. § (1) A Belügyminisztériumban és a belügyminiszter által irányított szervnél vezényléssel betölthető szolgálati beosztásokat, azok besorolását és a beosztásokhoz rendelt hivatásos pótlék mértékét a 7. melléklet tartalmazza.

(1a)10 A Belügyminisztériumba tiszti vagy tiszthelyettesi besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztásba vezényelt esetében a Hszt. 114. § (3) bekezdés a) pontja és a Hszt. 5., illetve 6. melléklete alkalmazásával kell a szolgálati beosztásokat besorolni.

(2)11 A Belügyminisztériumhoz és a belügyminiszter által irányított szervhez szolgálati beosztás ellátására vezényelhető hivatásos állományúak száma egyidejűleg legfeljebb

a) a Belügyminisztériumnál 170 fő,

b) a rendvédelmi technikumoknál összesen 155 fő

lehet.

(3) A (2) bekezdés szerinti létszámkeretbe nem kell beszámítani az európai uniós forrásból finanszírozott státusz terhére foglalkoztatott hivatásos állományút.

9. § A Nemzeti Közszolgálati Egyetemen rendszeresített szolgálati beosztásokat, továbbá azok besorolási kategóriába sorolását és a beosztásokhoz rendelt hivatásos pótlék mértékét a 8. melléklet tartalmazza.

10. § (1) Ha a 7. és 8. mellékletben meghatározott szolgálati beosztást a belügyminiszter által irányított polgári nemzetbiztonsági szolgálatok hivatásos állományába tartozó tölti be, a hivatásos pótlék mértéke 250%.

(2)12

11. § (1) A Hszt. 114. § (2) bekezdés a) pontja és b) pont ba) alpontjai szerinti vezetői besorolási osztályba tartozó vezetői beosztásba kinevezés feltétele az egyetemi végzettség, vagy azzal egy tekintet alá eső mesterfokozatú – „Master” vagy „magister” (rövidítve MA, MSc) – felsőfokú végzettség megléte.

(2)13 A 2., 4/A., 5., 6., 7. és 8. mellékletben meghatározott tiszti besorolási osztály „E” besorolási kategóriába tartozó szolgálati beosztásba történő kinevezés feltétele a rendészeti szakvizsga sikeres teljesítése.

(3) A 3. és 4. mellékletben meghatározott tiszti besorolási osztály „D” besorolási kategóriába tartozó szolgálati beosztásba történő kinevezés feltétele a rendészeti szakvizsga sikeres teljesítése.

(4) A Hszt. 114. § (2) bekezdés a) és b) pontja szerinti kiemelt vezetői és középvezetői vezetői szolgálati beosztásba történő kinevezés feltétele a rendészeti szakvizsga, a rendészeti vezetővé képző, valamint a rendészeti mestervezetővé képző tanfolyam sikeres teljesítése.

(5) A Hszt. 114. § (2) bekezdés c) pontja szerinti beosztott vezetői szolgálati beosztásba történő kinevezés feltétele a rendészeti szakvizsga és a rendészeti vezetővé képző tanfolyam sikeres teljesítése.

(6)14 A vezetői besorolású kapcsolattartó, tanácsadó és főtanácsadó szolgálati beosztásba kinevezés feltétele a rendészeti szakvizsga sikeres teljesítése, de nem feltétele a rendészeti vezetővé, illetve a rendészeti mestervezetővé képző tanfolyam elvégzése.

(7)15 Ha az érintett szakirányú továbbképzéssel vagy technikus végzettséggel nem rendelkezik, a tiszti vagy a tiszthelyettesi besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztás betöltéséhez rendvédelmi alapozó képzés elvégzése szükséges.

12. § (1)16 A Hszt. 1. § (1) bekezdés a)–d) pontjában meghatározott rendvédelmi szervek vezetői és a tiszti besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztásai betöltéséhez elismerhető felsőfokú végzettségeket, továbbá az egyes szolgálati beosztások ellátásához szükséges szakképzettségeket, szakképesítéseket, alap-, közép- és felsőfokú szakmai képzettségeket, valamint az egyéb képzettségi feltételeket a 9. melléklet tartalmazza.

(2)17 A Hszt. 1. § (1) bekezdés f) pontjában meghatározott rendvédelmi szerv vezetői és a tiszti besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztásai betöltéséhez elismerhető felsőfokú végzettségeket, továbbá az egyes szolgálati beosztások ellátásához szükséges felsőfokú szakképzettségeket, szakképzettségeket, szakképesítéseket, egyéb szakmai képesítéseket, valamint az egyéb képzettségi feltételeket a 10. melléklet tartalmazza.

(3)18 A Hszt. 1. § (1) bekezdés e) pontjában meghatározott rendvédelmi szerv vezetői és a tiszti besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztásai betöltéséhez elismerhető felsőfokú végzettségeket, továbbá az egyes szolgálati beosztások ellátásához szükséges szakképzettségeket, szakképesítéseket, alap-, közép- és felsőfokú szakmai képzettségeket, valamint az egyéb képzettségi feltételeket a hivatásos katasztrófavédelmi szervnél, az önkormányzati és létesítményi tűzoltóságoknál, az önkéntes tűzoltó egyesületeknél, valamint az ez irányú szakágazatokban foglalkoztatottak szakmai képesítési követelményeiről és szakmai képzéseiről szóló 9/2015. (III. 25.) BM rendelet tartalmazza.

13. § A folyamatos ügyeleti szolgálat ellátására szervezett szolgálati beosztások, a készenléti jellegű szolgálati beosztások, valamint az őrszolgálati beosztások körének meghatározását a 11. melléklet tartalmazza.

14. § Az 1–5. §-t a belügyminiszter irányítása alatt álló polgári nemzetbiztonsági szolgálatokra is alkalmazni kell.

15. § Ez a rendelet 2015. július 1-jén lép hatályba.

16. § Azt a hivatásos állományút, aki 2015. június 30-án hatályos jogszabály alapján a szolgálati beosztására előírt képesítési (végzettségi, képzettségi) követelményeknek megfelelt vagy a részére előírt képzést határidőben megkezdi, az adott szolgálati beosztás betöltéséig a képesítési követelményeknek megfeleltnek kell tekinteni.

17. §19 (1) A büntetés-végrehajtási szervezet gazdasági társaságainál rendszeresített szolgálati beosztások tekintetében e rendeletnek a büntetés-végrehajtási gazdasági társaságoknál rendszeresített szolgálati beosztások átsorolásáról, valamint a belügyminiszter ágazatába tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről, valamint egyes, szakmai és vizsgakövetelmények kiadásáról szóló miniszteri rendeletek hatályon kívül helyezéséről szóló 20/2013. (V. 28.) BM rendelet módosításáról szóló 9/2019. (III. 28.) BM rendelettel (a továbbiakban: Módr.) megállapított 6. melléklet I. és II. alcímét – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a Módr. hatálybalépését20 követően elrendelt vezénylések esetén kell alkalmazni.

(2) A büntetés-végrehajtási szervezet gazdasági társaságainál rendszeresített szolgálati beosztások tekintetében e rendeletnek a Módr.-rel megállapított 6. melléklet I. és II. alcímét a Módr. hatálybalépésekor21 a büntetés-végrehajtási szervezet gazdasági társaságainál szolgálatot teljesítő hivatásos állomány tagja esetében akkor kell alkalmazni,

a) ha a Módr. hatálybalépését követően más besorolási kategóriába tartozó szolgálati beosztásba helyezik, vagy

b) ha a szolgálati beosztásának a Módr.-rel megállapított besorolása alapján az illetménye nem csökken.

18. §22 (1) A belügyminiszter irányítása alatt álló rendvédelmi feladatokat ellátó szerveknél a hivatásos szolgálati beosztásokról és a betöltésükhöz szükséges követelményekről szóló 30/2015. (VI. 16.) BM rendelet módosításáról szóló 13/2019. (IV. 12.) BM rendelet (a továbbiakban: Módr.2.) hatálybalépését23 megelőző napon a Belügyminisztériumban titkárságvezető szolgálati beosztást betöltő vezényeltet a Módr.2. hatálybalépésének napján

a) osztályvezető szolgálati beosztásba kell besorolni, ha a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 33. § (2) bekezdése szerinti titkárságot vezet,

b) főosztályvezető szolgálati beosztásba kell sorolni az a) pontba nem tartozó esetben.

(2) A Módr.2. hatálybalépését megelőző napon a Belügyminisztériumban főosztályvezető-helyettes szolgálati beosztást, valamint osztályvezető szolgálati beosztást betöltő vezényeltet a Módr.2. hatálybalépésének24 napján

a) a középvezetői kategóriába tartozó főosztályvezető 2 besorolási kategóriájú osztályvezető szolgálati beosztásba kell besorolni, ha a Módr.2. hatálybalépésének napján megfelel a Hszt. 58. § (4) bekezdésében foglaltaknak,

b) a beosztott vezetői kategóriába tartozó főosztályvezető-helyettes 1 besorolási kategóriájú osztályvezető szolgálati beosztásba kell besorolni, ha a Módr.2. hatálybalépésének napján nem felel meg a Hszt. 58. § (4) bekezdésében foglaltaknak.

(3) E rendeletnek a Módr.2.-vel megállapított rendelkezéseit visszamenőlegesen 2019. április 1-jétől kell alkalmazni.

19. §25 E rendeletnek a belügyminiszter irányítása alatt álló rendvédelmi feladatokat ellátó szerveknél a hivatásos szolgálati beosztásokról és a betöltésükhöz szükséges követelményekről szóló 30/2015. (VI. 16.) BM rendelet, valamint a belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos szolgálati viszonyban álló tagjai illetményének és egyéb juttatásainak megállapításáról, valamint a folyósítás szabályairól szóló 33/2015. (VI. 16.) BM rendelet módosításáról szóló 2/2020. (I. 17.) BM rendelettel megállapított rendelkezéseit visszamenőlegesen 2020. január 1-jétől kell alkalmazni.

20. §26 (1) E rendeletnek a belügyminiszter irányítása alatt álló rendvédelmi feladatokat ellátó szerveknél a hivatásos szolgálati beosztásokról és a betöltésükhöz szükséges követelményekről szóló 30/2015. (VI. 16.) BM rendelet módosításáról szóló 6/2020. (III. 20.) BM rendelettel (a továbbiakban: Módr.3.) megállapított rendelkezéseit 2020. január 1-jétől kell alkalmazni.

(2) A büntetés-végrehajtási szervezet hivatásos állományának azon tagját, aki a Módr.3. hatálybalépését27 megelőző napon a szolgálati beosztására előírt képesítési, végzettségi, képzettségi követelményeknek megfelelt vagy a részére a Módr.3. hatálybalépését megelőzően előírt képzést határidőben elvégzi, és a szolgálati beosztásának besorolási kategóriája a Módr.3.-mal megállapított rendelkezés következtében a Módr.3. hatálybalépésére tekintettel megváltozik, az adott szolgálati beosztás betöltéséig az adott szolgálati beosztásra vonatkozó képesítési követelményeknek megfeleltnek kell tekinteni.

21. §28 A 9. és 10. mellékletnek a képesítési követelményekkel összefüggésben egyes belügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 14/2021. (VI. 16.) BM rendelet (a továbbiakban: Módr.4.) hatálybalépését29 megelőző napon hatályos szabályai szerinti, legkésőbb 2022. december 31-ig megszerzett képesítés a Módr.4. hatálybalépését követően is megfelel az e rendelet szerinti rendvédelmi végzettségnek.

22. §30 (1) Ha a 9. melléklet képesítési követelményként a közbiztonsági rendőrjárőr szakképesítést vagy a határrendész és útlevélkezelő rendőrjárőr szakképesítést határozza meg, e képesítési követelményt az is teljesíti, aki 2021. június 15-ét követően e szakképesítés képesítő vizsgáját sikeresen letette, ugyanakkor a szakképesítésről kiállított bizonyítványt a „B” kategóriás gépjárművezetői engedély bemutatásának hiányában nem kapta meg, azzal, hogy részére

a) a „B” kategóriás gépjárművezetői engedélynek és

b) a szakképesítésről kiállított bizonyítványnak

a képesítő vizsga sikeres teljesítésétől számított egy éven belüli megszerzését és a rendvédelmi szerv részére történő bemutatását elő kell írni.

(2) Ha a 9. melléklet képesítési követelményként a rendőr tiszthelyettes technikusi végzettséget határozza meg, e képesítési követelményt az is teljesíti, aki 2021. május 4-ét követően a szakmai vizsgát sikeresen letette, ugyanakkor a szakmai bizonyítványt a „B” kategóriás gépjárművezetői engedély bemutatásának hiányában nem kapta meg, azzal, hogy részére

a) a „B” kategóriás gépjárművezetői engedélynek és

b) a szakmai bizonyítványnak

a szakmai vizsga sikeres teljesítésétől számított egy éven belüli megszerzését és a rendvédelmi szerv részére történő bemutatását elő kell írni.

1. melléklet a 30/2015. (VI. 16.) BM rendelethez31

A szolgálati beosztások besorolásához szükséges munkakör-értékelés végrehajtásának módszertana és eljárási rendje

I. Módszertan


A tiszthelyettesi és a tiszti állomány részére megállapított önálló munkaköri kategóriákat a Hszt. 114. § (3) bekezdése tartalmazza. A besorolási kategóriák alapja a munkakör elemzés és értékelés eredményeként megállapított munkaköri kategória. A munkaköri kategória megállapítása – a Hszt. 155. § (1) bekezdésének megfelelően – a beosztási illetmény meghatározásához szükséges.

Az egyes szolgálati beosztások besorolása a munkakör tartalmának meghatározott módszertanon és eljárási rendben végrehajtott elemzése és értékelése alapján kerül megállapításra.

A munkakör elemzés a munkaköri ismérvek feltárásánál a munkakör tartalmára vonatkozó jellemzőket veszi alapul.
A munkakör elemzés és értékelés szakaszai:
-    elemzési szakasz: adatgyűjtés;
-    értékelési szakasz: a munkakörök egymáshoz viszonyított relatív értékének és a munkakörök közötti különbség relatív mérőszámmal történő meghatározása.

A munkakör elemzési és értékelési folyamat során a következő dimenziók vizsgálata szükséges:
-    tudás,
-    problémamegoldás,
-    felelősség,
-    terhelés.
Az értékelés során további tényezők kerülhetnek felhasználásra.

A munkakör tartalmának vizsgálatakor továbbá figyelembe kell venni a szolgálati beosztás szervezeti szintjét is (központi, területi, helyi szerv). [A központi szerveknél például az irányításból adódó magasabb elvárt tudás-és felelősségi szint feladatok ellátása kiemelkedő szerepet kap.]

Az elemzési és értékelési tényezők aránya kifejezi a munkaköröknek más munkakörhöz viszonyított értékét. Az egységes dimenziók és értékelési követelmények használata lehetővé teszi a munkakörök tárgyilagos rangsorolását, amelyek alapján a Hszt-ben meghatározott munkaköri kategóriákba kerülnek. A dimenziókon belül használt értékelési tényezők között fontosságuk szerint további különbség tehető, azaz sor kerülhet súlyozásra.

A szolgálatellátás sajátosságaiból adódó speciális kockázatok – a Hszt. 157. §-a alapján – alapvetően a hivatásos pótlék mértékének megállapításakor kerül figyelembevételre, ugyanakkor a hivatkozott §-ban szereplő tényezőkre – beosztásonként eltérő mértékben - a munkakör elemzés és értékelés során is tekintettel kell lenni.

Az értékelés során használt dimenziók, ez egyes dimenziókon belüli tényezők, valamint az egyes tényezők közötti súlyozás mértékét az alábbi ábra szemlélteti.


6K68504N_0

Dimenziók

a munkakör elemzési modell súlyozási arányai

Tudás

Szaktudás

 

38%

48%

Emberi kapcsolatok

Tevékenység terjedelme

Vezetői tapasztalat

 

2%

Továbbképzési szükséglet, igény

Fix pontozás

alapfok

6%

középfok

felsőfok

több idegen nyelv max.

informatikai ismeretek

alapvizsga

szakvizsga

vezetőképzés

előmeneteli vizsga

egyéb továbbképzés

speciális képzettségi igény

Hely- és személyismeret

2%

Probléma-
megoldás

Gondolkodás szabadsága

 

14%

18%

Gondolkodási kihívás

Kommunikáció

2%

Együttműködés

2%

Felelősség

Cselekvés szabadsága

 

15%

28%

Befolyás nagysága

Befolyás terjedelme

Korrupció

7%

Kényszerítő eszközök alkalmazása

6%

Terhelés

Minősített időszaki feladat

 

6%

Fizikai terhelés

Pszichés terhelés

Munkakörnyezet-ből adódó terhelés

II. Eljárásrend

1. Új szolgálati beosztás esetén a javaslatot meg kell küldeni a Belügyminisztérium humánigazgatási feladatait ellátó szervezeti egységén keresztül a belügyminiszternek.

2. A javaslatban meg kell határozni az I. pontban szereplő módszertan szerinti dimenziókat, és meg kell határozni a javasolt besorolási kategóriát. A javaslatot indokolni kell, megjelölve a költségvetési fedezet rendelkezésre állását.

3. A Belügyminisztérium humánigazgatási szerve az I. pontban szereplő módszertan alapján megvizsgálja a javasolt szolgálati beosztást.

4. Ha indokolt az új szolgálati beosztás létrehozása, a Belügyminisztérium humánigazgatási szerve javaslatot tesz a rendszeresített szolgálati beosztások módosítására, az erre vonatkozó jogszabály előkészítésére.

2. melléklet a 30/2015. (VI. 16.) BM rendelethez32

Az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv szolgálati beosztásai

I. Vezetői besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások

1. Központi szervnél


2X05476R_0

 

A

B

C

D

E

1.

vezetői kategória

besorolási kategória

beosztás

hivatásos pótlék mértéke (%)

2.

alapfeladat

nem alap-
feladat

3.

kiemelt vezető

központi szerv vezetője

országos rendőrfőkapitány

 

 

4.

központi szerv vezetőjének helyettese

bűnügyi országos rendőrfőkapitány-helyettes

 

 

5.

rendészeti országos rendőrfőkapitány-helyettes

 

 

6.

gazdasági országos rendőrfőkapitány-helyettes

 

 

6a.

kiemelt vezető

központi szerv vezetőjének helyettese

személyügyi országos rendőrfőkapitány-helyettes

 

 

7.

közép-
vezető

szakirányító 1

szolgálatvezető (ORFK humánigazgatási, ellenőrzési, kommunikációs)

 

100

8.

hivatalvezető (ORFK)

 

100

9.

szakirányító 2

főosztályvezető

100

100

10.

főosztályvezető 1

főtanácsadó (főkapitányi biztos)

100

100

10a.

főosztályvezető 1

főtanácsadó

100

100

11.

beosztott vezető

főosztályvezető-helyettes 1

főosztályvezető-helyettes

100

100

12.

irodavezető

 

100

13.

főosztályvezető-helyettes 2

osztályvezető

100

100

2. Területi szervnél


2X05476R_1

 

A

B

C

D

E

1.

vezetői kategória

besorolási kategória

beosztás

hivatásos pótlék mértéke (%)

2.

alapfeladat

nem alap-
feladat

3.

kiemelt vezető

területi szerv vezetője

rendőrfőkapitány

100

 

4.

igazgató (RRI)

100

 

5.

közép-
vezető

szakirányító 2

igazgató-helyettes (RRI)

100

100

6.

bűnügyi rendőrfőkapitány-helyettes (MRFK)

100

 

7.

rendészeti rendőrfőkapitány-helyettes (MRFK)

100

 

8.

gazdasági rendőrfőkapitány-helyettes (MRFK)

 

100

9.

főosztályvezető 2

főosztályvezető

100

 

10.

beosztott vezető

főosztályvezető-
helyettes 2

szolgálatvezető (MRFK, RRI humánigazgatási, ellenőrzési, határrendészeti, KHSZ)

100

100

11.

12.

hivatalvezető

 

100

13.

osztályvezető 1

osztályvezető

100

100

3. Helyi szervnél


2X05476R_2

 

A

B

C

D

E

1.

vezetői kategória

besorolási kategória

beosztás

hivatásos pótlék mértéke (%)

2.

alapfeladat

nem alap-feladat

3.

közép-
vezető

főosztályvezető 1

kapitányságvezető (kiemelt)

100

 

4.

határrendészeti kirendeltségvezető (kiemelt)

100

 

5.

főosztályvezető 2

kapitányságvezető

100

 

6.

beosztott vezető

főosztályvezető-
helyettes 2

határrendészeti kirendeltségvezető

100

 

7.

kapitányságvezető-helyettes (kiemelt)

100

 

8.

osztályvezető 2

osztályvezető

100

100

9.

hivatalvezető (kiemelt)

 

100

10.

őrsparancsnok (osztály jogállású)

100

 

II. Tiszti besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások


2X05476R_3

 

A

B

C

D

E

1.

szerv

besorolási kategória

beosztás

hivatásos pótlék mértéke (%)

2.

alap-
feladat

nem alap-
feladat

3.

központi

E

ügyeletvezető

150

 

4.

kiemelt főreferens

150

100

5.

osztályvezető-helyettes

150

100

6.

alosztályvezető

150

100

7.

D

kiemelt főnyomozó

150

 

8.

főügyeletes

150

 

9.

csoportvezető

150

100

10.

kiemelt főelőadó

150

100

11.

kiemelt főellenőr*****

150

100

12.

C

főnyomozó

150

 

13.

ügyeletes

150

 

14.

nyomozótiszt

150

 

15.

főelőadó

150

100

16.

területi

E

ügyeletvezető

100

 

17.

alosztályvezető

100

125**

50

18.

alosztályvezető (közterületi támogató)

200

 

19.

osztályvezető-helyettes

100

200****

50

20.

titkárságvezető (alosztály jogállású)

 

50

21.

főorvos

 

50

22.

szolgálatirányító tiszt

100

200****

 

23.

sajtószóvivő

 

100

24.

D

főügyeletes

100

 

25.

alosztályvezető-helyettes

100

50

26.

alosztályvezető-helyettes (közterületi támogató)

200

 

27.

csoportvezető

100,

125**

200****

50

28.

kiemelt főellenőr*****

100

50

29.

kiemelt főelőadó

100

200****

50

30.

kiemelt főmérnök

 

50

31.

kiemelt főnyomozó

100

200****

 

32.

kiemelt főtechnikus

100

50

33.

kiemelt fővizsgáló

100

 

34.

kiképzésvezető

 

100

35.

kiképzésszervező

 

100

36.

lőtérvezető

 

50

37.

pszichológus (bűnügyi)

100

 

38.

szakorvos (bűnügyi)

100

 

39.

C

főellenőr*****

100

50

40.

főelőadó

100

200****

50

41.

főnyomozó

100

200****

 

42.

főrevizor

 

50

43.

főtechnikus

100

50

44.

fővizsgáló

100

 

45.

ügyeletes

100

 

46.

B

ellenőr *****

100

50

47.

előadó I.

100

50

48.

mérnök

 

50

49.

nyomozótiszt

100

 

50.

technikustiszt

100

50

51.

vizsgálótiszt

100

 

52.

A

előadó II.

100

50

53.

helyi

D

alosztályvezető

100

50

54.

hivatalvezető (alosztály jogállású)

 

50

55.

osztályvezető-helyettes

100

50

56.

őrsparancsnok (alosztály jogállású)

100

 

57.

őrsparancsnok-helyettes (osztály jogállású)

100

 

58.

szolgálatirányító tiszt

100

 

59.

C

alosztályvezető-helyettes

100

50

60.

csoportvezető

100

50

61.

kiemelt főelőadó

100

50

62.

kiemelt főnyomozó

100

 

63.

kiemelt főtechnikus

100

 

64.

kiemelt fővizsgáló

100

 

65.

őrsparancsnok-helyettes (alosztály jogállású)

100

 

66.

B

főnyomozó

100

 

67.

főtechnikus

100

 

68.

fővizsgáló

100

 

69.

főelőadó

100

50

70.

A

nyomozótiszt

100

 

71.

technikustiszt

100

 

72.

vizsgálótiszt

100

 

73.

előadó I.

100

50

III. Tiszthelyettesi besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások


2X05476R_4

 

A

B

C

D

E

1.

szerv

besorolási kategória

beosztás

hivatásos pótlék mértéke (%)

2.

alapfeladat

nem alap-
feladat

3.

központi

E

csoportparancsnok

150

100

4.

D

referens

150

100

5.

C

segédelőadó

150

100

6.

területi

E

csoportparancsnok

100

200****

50

7.

őrparancsnok

100

 

8.

szolgálatparancsnok

100

 

9.

szolgálatparancsnok (közterületi támogató)

200

 

10.

D

helyszínelő

100

 

11.

helyszínelő és balesetvizsgáló

100

 

12.

nyomozó

100

 

13.

szakoktató

 

100

14.

technikus

100

125**

50

15.

ügyeletes

100

 

16.

referens

100

200****

50

17.

raktárvezető

 

50

18.

vizsgáló

100

 

19.

kiemelt főhatárrendész

100

 

20.

járőrparancsnok

100

125**

200****

 

21.

C

fogdafelügyelő

100

 

22.

főhatárrendész

100

125**

 

23.

futár

 

50

24.

járőrvezető

100

125**

 

25.

járőrvezető (közterületi támogató)

200

 

26.

kutyavezető

125

200****

 

27.

szolgálatparancsnok-helyettes

100

 

28.

segédelőadó

100

50

29.

kiképző

 

100

30.

bűnügyi referens

100

 

31.

B

fogdaőr

100

 

31a.

határrendész

100

125**

 

32.

járőr

100

125**

 

33.

járőr (közterületi támogató)

200

 

34.

gépjárművezető

100

50

35.

kísérőőr

100

 

36.

bűnügyi segédelőadó

100

 

37.

A

objektumőr

75*

100

 

38.

járőrtárs

75*

 

39.

helyi

E

őrparancsnok

100

 

40.

szolgálatparancsnok

100
200****

 

41.

szolgálatirányító parancsnok

100
200****

 

42.

csoportparancsnok

100

125**

 

43.

D

helyszínelő

100

 

44.

helyszínelő és balesetvizsgáló

100

 

45.

körzeti megbízott

100

125**

 

46.

nyomozó

100

 

47.

határrendészeti szakértő

100
200****

 

48.

szolgálatparancsnok-helyettes

100

 

49.

technikus

100

125**

 

50.

vizsgáló

100

 

51.

referens

100

50

52.

C

segédtechnikus

100

 

53.

ügyeletes

100

 

54.

kiképző

 

100

55.

kiemelt főhatárrendész

100
125**
200****
225*

 

56.

járőrparancsnok

100

125**

 

57.

bűnügyi referens

100

 

57a.

hajóvezető

100

 

58.

B

fogdafelügyelő

100

 

59.

főhatárrendész

100
125**
200****
225*

 

60.

 

 

 

61.

hajóvizsgáló

100

 

62.

járőrvezető

100

125**

 

63.

kutyavezető

125

 

64.

segédelőadó

100

50

65.

bűnügyi segédelőadó

100

 

66.

A

fogdaőr

100

 

67.

határrendész

100
125**
200****
225*

 

68.

járőr

100

125**

 

69.

kísérőőr

100

 

70.

motorcsónakvezető

100

 

71.

objektumőr

75*

100

 

72.

gépjárművezető

100

75

73.

bűnügyi fogalmazó

100

 

74.

járőrtárs

75*

 


75*    Az önálló intézkedésre nem jogosult rész-szakképesítéssel rendelkező állomány esetében a hivatásos pótlék mértéke 75%.

125**:     A szolgálati állat kiképzésében résztvevő, azzal folyamatosan foglalkozó, arról gondoskodó, valamint azzal szolgálati tevékenységet ellátó állomány esetében a hivatásos pótlék mértéke 125%.

200****:    A közterületi támogató feladatok ellátására létrehozott szervezet – MEKTA – közterületi támogató feladatokat közvetlenül ellátó állománya, a Repülőtéri Rendőr Igazgatóság Idegenrendészeti Osztály Légitolonc Alosztály szakfeladatot közvetlenül ellátó állománya, valamint a hivatásos állomány közúti határátkelőhelyen útlevélkezelői vagy a határátkelőhely forgalmának ellenőrzésével kapcsolatos feladatot ténylegesen ellátó tagja esetében a hivatásos pótlék mértéke 200%.

225*:    A hivatásos állomány közúti határátkelőhelyen útlevélkezelői vagy a határátkelőhely forgalmának ellenőrzésével kapcsolatos feladatot ténylegesen ellátó tagja esetében, ha szolgálati állat kiképzésében részt vesz, azzal folyamatosan foglalkozik, arról gondoskodik, valamint azzal szolgálati tevékenységet ellát, a hivatásos pótlék mértéke 225%.

*****    Az ellenőr/főellenőr/kiemelt főellenőr szolgálati beosztások esetében akkor jár az alapfeladatra vonatkozó magasabb mértékű hivatásos pótlék, ha a szolgálati beosztást bűnügyi, közbiztonsági, vagy mobil ellenőrzési feladatok végrehajtására rendszeresítették.

IV. Nemzetközi Bűnügyi Együttműködési Központ

(területi szerv besorolású)

1. Vezetői besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások


2X05476R_5

 

A

B

C

D

E

1.

vezetői kategória

besorolási kategória

beosztás

hivatásos pótlék mértéke (%)

2.

alapfeladat

nem alap-
feladat

3.

kiemelt vezető

területi szerv vezetője

igazgató

100

 

4.

közép-
vezető

szakirányító 2

igazgató-helyettes

100

 

5.

főosztályvezető 2

főosztályvezető

100

 

6.

beosztott vezető

osztályvezető 1

osztályvezető

100

 

7.

osztályvezető (BEI)

200

 

2. Tiszti besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások


2X05476R_6

 

A

B

C

D

1.

besorolási kategória

beosztás

hivatásos pótlék mértéke (%)

2.

alapfeladat

nem alapfeladat

3.

E

alosztályvezető

150
175*
300**
450***

100

4.

osztályvezető-helyettes

150
175*
300**
450***

100

5.

D

kiemelt főelőadó

150
175*
300**
450***

100

6.

kiemelt főnyomozó

150
175*
300**
450***
600****

 

7.

C

főelőadó

150

100

8.

főnyomozó

150
175*
300**
450***
600****

 

3. Tiszthelyettesi besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások

2X05476R_7

 

A

B

C

D

1.

besorolási kategória

beosztás

hivatásos pótlék mértéke (%)

2.

alapfeladat

nem alapfeladat

2a.

D

nyomozó

150
175*
300**
450***
600****

3.

technikus

150
175*
300**
450***
600****

 

4.

referens

150
300**
450***

100

5.

C

segédelőadó

100

100


175*    a titkos információgyűjtésre feljogosított bűnüldöző szervek részére háttértámogató és ellátó alapfeladatot végző állománya esetében a hivatásos pótlék mértéke 175%.


300**:     tényleges műveleti támogató feladatot közvetlenül ellátó állomány esetében a hivatásos pótlék mértéke 300%.


450***:     speciális műveleti feladatot ténylegesen ellátó állomány esetében a hivatásos pótlék mértéke 450%.


600****:    a kilétét, rendőri jelleget tartósan leplező, speciális műveleti feladatot ténylegesen ellátó állomány esetében a hivatásos pótlék mértéke 600%.

V. Rendőrségi Oktatási és Kiképző Központ
(területi szerv besorolású)

1. Vezetői besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások

 

A

B

C

D

E

1.

vezetői kategória

besorolási kategória

szolgálati beosztás

hivatásos pótlék mértéke (%)

2.

alapfeladat

nem alapfeladat

3.

kiemelt vezető

területi szerv vezetője

igazgató

 

100

4.

középvezető

szakirányító 1

igazgatóhelyettes

 

100

5.

középvezető

szakirányító 2

intézményvezető-helyettes

 

100

6.

középvezető

főosztályvezető 1

tagozatparancsnok

 

100

7.

középvezető

főosztályvezető 1

főosztályvezető

 

100

8.

beosztott vezető

főosztályvezető-helyettes 1

főosztályvezető-helyettes

 

100

9.

beosztott vezető

osztályvezető 1

osztályvezető

 

100

2. Tiszti besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások

 

A

B

C

D

1.

besorolási kategória

szolgálati beosztás

hivatásos pótlék mértéke (%)

2.

alapfeladat

nem alapfeladat

3.

E

osztályvezető-
helyettes

 

100

4.

E

alosztályvezető

 

100

5.

E

szakcsoportvezető

 

100

6.

E

kiemelt főreferens

 

100

7.

E

mesteroktató

 

100

8.

E

főorvos

 

100

9.

D

kiemelt főelőadó

 

100

10.

D

kiképzésvezető

 

100

11.

D

kiképzésszervező

 

100

12.

D

lőtérvezető

 

100

13.

D

kiemelt oktató

 

100

14.

D

csoportvezető

 

100

15.

D

orvos

 

100

16.

C

főelőadó

 

100

17.

C

oktatótiszt

 

100

3. Tiszthelyettesi besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások

 

A

B

C

D

1.

besorolási kategória

szolgálati beosztás

hivatásos pótlék mértéke (%)

2.

alapfeladat

nem alapfeladat

3.

E

mesterkiképző

 

100

4.

E

ügyeletes

 

100

5.

D

referens

 

100

6.

D

szakoktató

 

100

7.

D

felcser

 

100

8.

C

segédelőadó

 

100

VI. Készenléti Rendőrség szolgálati beosztásai

(területi szerv besorolású)

1. Vezetői besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások


2X05476R_11

 

A

B

C

D

E

1.

vezetői kategória

besorolási kategória

beosztás

hivatásos pótlék mértéke (%)

2.

alapfeladat

nem alap-
feladat

3.

kiemelt vezető

központi szerv vezetőjének helyettese

műveleti országos rendőrfőkapitány-helyettes (Készenléti Rendőrség parancsnoka)

 

 

3a.

kiemelt vezető

területi szerv vezetője

igazgató (NNI)

200

 

4.

közép-
vezető

szakirányító 1

igazgató

200

150

4a.

ezredparancsnok

200

 

5.

főosztályvezető 1

igazgató-helyettes (KR MÜIG,
KR KIG, KR RBI)

 

150

5a.

szolgálatvezető (TŰSZ)

500

 

6.

főosztályvezető 2

szolgálatvezető

(humánigazgatási, ellenőrzési, ÁFSZ, KR LRSZ)

200

150

7.

főosztályvezető

200

150

7a.

főosztályvezető (TŰSZ)

500

 

8.

főosztályvezető (Személy- és Objektumvédelmi Igazgatóság Személybiztosítási Főosztály)

500

 

 

9.

hivatalvezető

 

150

10.

igazgató-helyettes (NNI, GI)

200

150

10a.

főosztályvezető 2

főosztályvezető
(KR NNI KEF)

400

 

11.

beosztott vezető

főosztályvezető-
helyettes 1

szolgálatvezető (ÜVSZ)

200

 

12.

főosztályvezető-
helyettes 2

főosztályvezető-helyettes

200

150

13.

 

 

 

14.

osztályvezető 1

osztályvezető

200

150

15.

osztályvezető (TŰSZ)

500

 

15a

osztályvezető (Személy- és Objektumvédelmi Igazgatóság Személybiztosítási Főosztály Kiemelt Személybiztosítási Osztály)

500

 

16.

szolgálatvezető-helyettes (KR LRSZ)

200*
650

 

17.

osztályvezető 1

osztályvezető
(KR NNI KEF)

400

 

a) 200*:    a Légirendészeti Szolgálat nem fedélzeti szolgálattevő szolgálatvezető-helyettes szolgálati beosztásban a hivatásos pótlék mértéke 200%.

2. Tiszti szolgálati beosztások


2X05476R_12

 

A

B

C

D

1.

besorolási kategória

beosztás

hivatásos pótlék mértéke (%)

2.

alapfeladat

nem alapfeladat

3.

E

osztályvezető-helyettes

150**

200

100

4.

alosztályvezető

150**

200

225*** 600******

100

4a.

századparancsnok

200

 

5.

karmester

 

100

6.

főorvos

 

100

7.

ügyeletvezető

200

 

7a.

osztályvezető-helyettes (KR NNI KEF)

400

 

7b.

alosztályvezető (KR NNI KEF)

400

 

8.

D

helikoptervezető

650

 

9.

alosztályvezető-helyettes

200

600******

100

10.

csoportvezető

200

225***, 600******

100

11.

kiemelt főelőadó

150**
200
225***
400*****
600******

100

12.

kiemelt főellenőr*******

200

100

13.

kiemelt főnyomozó

200
225***
400*****

 

13a.

kiemelt fötechnikus

200

100

14.

karmester-helyettes

 

100

15.

kiemelt főmérnök

200

100

16.

kiképzésvezető

200

100

17.

kiemelt biztonsági főtiszt

200

600******

 

18.

C

főelőadó

200

600******

100

19.

főrevizor

 

100

20.

főtechnikus

200

100

21.

biztonsági főtiszt

200

 

22.

főmérnök

200

100

22a.

főnyomozó

200

225***

400*****

 

23.

B

mérnök

200

100

24.

előadó I.

200

100

24a.

technikustiszt

200

100

25.

biztonsági tiszt

200

 

26.

szólamvezető

 

100

26a.

nyomozótiszt

200

225***
400*****

 

27.

A

előadó II.

200

100

3. Tiszthelyettesi szolgálati beosztások


2X05476R_13

 

A

B

C

D

1.

besorolási kategória

beosztás

hivatásos pótlék mértéke (%)

2.

alapfeladat

nem alapfeladat

3.

E

szolgálatparancsnok

150**

200

225***

100

4.

csoportparancsnok

200

225***

600******

100

5.

szolgálatirányító

200

600******

 

5a.

szakaszparancsnok

200

 

6.

őrparancsnok

200

 

7.

D

biztonsági gépkocsivezető

200

600******

 

8.

fedélzeti szolgálattevő (helikopter hajózó)

300****

 

9.

referens

200

100

10.

raktárvezető

150**

200

100

11.

PSZH parancsnok

200

 

12.

technikus

150**

200

100

13.

nyomozó

200

225***

 

14.

tűzszerész

600

 

15.

személybiztosító

200

600******

 

16.

helyszínbiztosító

200

600******

 

17.

lakásbiztosító

200

600******

 

18.

zenész

 

100

19.

vízágyúgépkocsi-parancsnok

200

 

20.

járőrparancsnok

200

225***

 

21.

szakoktató

200

100

22.

C

járőrvezető

200

225***

 

23.

kiemelt kísérőőr

200

 

24.

kutyavezető

225

 

25.

kiemelt objektumőr

150**

200

 

26.

segédelőadó

200

225***

100

27.

futár

 

100

28.

kiképző

200

100

29.

fogdafelügyelő

200

 

30.

B

járőr

200

225***

 

31.

PSZH kezelő

200

 

32.

vízágyú gépkocsi-kezelő

200

 

33.

gépjárművezető

200

100

34.

kísérőőr

200

 

35.

objektumőr

150**
200

 

36.

A

járőrtárs

100*

 


100*:    Az önálló intézkedésre nem jogosult rész-szakképesítéssel rendelkező állomány esetében a hivatásos pótlék mértéke 100%.


150**:     A Személy és Objektumvédelmi Igazgatóság Objektumvédelmi Főosztály alapfeladatokat ellátó állomány esetében a hivatásos pótlék mértéke 150%.


225***:    A Rendészeti Igazgatóság, valamint a határrendészeti igazgatóságok bevetési főosztályainak támogató alegységeinél támogató szolgálati feladatot teljesítő állomány, a Személy és Objektumvédelmi Igazgatóság Különleges Védelmi Osztály Tanúvédelmi Szolgálat állománya, a Lovas és Kutyás Szolgálati Osztály állományában, a szolgálati állat kiképzésében résztvevő, azzal folyamatosan foglalkozó, arról gondoskodó, valamint azzal szolgálati tevékenységet ellátó állomány, a Különleges Szolgálatok Igazgatósága Bevetési Főosztály III. Bevetést Támogató Osztály beosztotti állomány esetében a hivatásos pótlék mértéke 225%.


300****:     A Különleges Szolgálatok Igazgatósága Légirendészeti Szolgálat fedélzeti szolgálattevő (helikopter hajózó) beosztások esetében a hivatásos pótlék mértéke 300%.


400*****:    A Nemzeti Nyomozó Iroda Kiberbűnözés Elleni Főosztály esetében a hivatásos pótlék mértéke 400%.


600******:     A KR Személy- és Objektumvédelmi Igazgatóság Személybiztosítási Főosztály Kiemelt Személybiztosítási Osztályának (a volt köztársasági elnök utóbiztosítását ellátó) állománya és a Tűzszerész Szolgálat beosztotti állománya esetében a hivatásos pótlék mértéke 600%.


*******        A kiemelt főellenőr szolgálati beosztások esetében akkor jár az alapfeladatra vonatkozó magasabb mértékű hivatásos pótlék, ha a szolgálati beosztást bűnügyi, közbiztonsági, vagy mobil ellenőrzési feladatok végrehajtására rendszeresítették.

VII. Budapesti Rendőr-főkapitányság

1. Vezetői besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások

a) Területi szervnél


2X05476R_14

 

A

B

C

D

E

1.

vezetői kategória

besorolási kategória

beosztás

hivatásos pótlék mértéke (%)

2.

alapfeladat

nem alap-feladat

3.

kiemelt vezető

területi szerv vezetője

rendőrfőkapitány

100

 

4.

közép-
vezető

szakirányító 1

bűnügyi rendőrfőkapitány-helyettes (BRFK)

100

 

5.

rendészeti rendőrfőkapitány-helyettes (BRFK)

100

 

6.

gazdasági rendőrfőkapitány-helyettes (BRFK)

 

100

7.

főosztályvezető 2

főosztályvezető

100

100

8.

szolgálatvezető (humánigazgatási, ellenőrzési)

 

100

9.

hivatalvezető

 

100

10.

beosztott vezető

főosztályvezető-
helyettes 2

főosztályvezető-helyettes

100

100

11.

osztályvezető 1

osztályvezető

100

100

b) Helyi szervnél


2X05476R_15

 

A

B

C

D

E

1.

vezetői kategória

besorolási kategória

beosztás

hivatásos pótlék mértéke (%)

2.

alapfeladat

nem alap-
feladat

3.

közép-
vezető

főosztályvezető 1

kapitányságvezető (kiemelt)

100

 

4.

főosztályvezető 2

kapitányságvezető

100

 

5.

beosztott vezető

főosztályvezető-
helyettes 2

kapitányságvezető-helyettes (kiemelt)

100

 

6.

osztályvezető 2

osztályvezető

100

100

7.

hivatalvezető (kiemelt)

 

100

8.

őrsparancsnok (osztály jogállású)

100

 

II. Tiszti besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások


2X05476R_16

 

A

B

C

D

E

1.

szerv

besorolási kategória

beosztás

hivatásos pótlék mértéke (%)

2.

alapfeladat

nem alap-
feladat

3.

területi

E

ügyeletvezető

125

 

4.

alosztályvezető

125

200***

75

5.

osztályvezető-helyettes

125

200***

75

6.

főorvos

 

75

7.

szolgálatirányító tiszt

125

 

8.

D

főügyeletes

125

 

9.

alosztályvezető-helyettes

125

75

10.

csoportvezető

125

75

11.

kiemelt főellenőr****

125

75

12.

kiemelt főelőadó

125

75

13.

kiemelt főnyomozó

125

200***

 

14.

kiemelt főtechnikus

125

75

15.

kiemelt fővizsgáló

125

 

16.

lőtérvezető

 

75

17.

C

főellenőr****

125

75

18.

főelőadó

125

75

19.

főnyomozó

125

200***

 

20.

főrevizor

 

75

21.

főtechnikus

125,

75

22.

fővizsgáló

125

 

23.

ügyeletes

125

 

24.

B

ellenőr****

125

75

25.

előadó I.

125

75

26.

nyomozótiszt

125

200***

 

27.

technikustiszt

125,

75

28.

vizsgálótiszt

125

 

29.

A

előadó II.

125

75

30.

helyi

D

alosztályvezető

125

75

31.

hivatalvezető (alosztály jogállású)

 

75

32.

őrsparancsnok (alosztály jogállású)

125

 

33.

őrsparancsnok-helyettes (osztály jogállású)

125

 

34.

szolgálatirányító tiszt

125

 

35.

C

alosztályvezető-helyettes

125

75

36.

csoportvezető

125

75

37.

kiemelt főelőadó

125

75

38.

kiemelt főnyomozó

125

 

39.

kiemelt főtechnikus

125

75

40.

kiemelt fővizsgáló

125

 

41.

őrsparancsnok-helyettes (alosztály jogállású)

125

 

42.

B

főnyomozó

125

 

43.

főtechnikus

125

 

44.

fővizsgáló

125

 

45.

főelőadó

125

75

46.

A

nyomozótiszt

125

 

47.

technikustiszt

125

 

48.

vizsgálótiszt

125

 

49.

előadó I.

125

75

2. Tiszthelyettesi szolgálati beosztások


2X05476R_17

 

A

B

C

D

E

1.

szerv

besorolási kategória

beosztás

hivatásos pótlék mértéke (%)

2.

alapfeladat

nem alap-
feladat

3.

területi

E

csoportparancsnok

125

 

4.

őrparancsnok

125

 

5.

szolgálatparancsnok

125

 

6.

D

helyszínelő

125

 

7.

helyszínelő és balesetvizsgáló

125

 

8.

nyomozó

125

200***

 

9.

szakoktató

 

100

10.

technikus

125

75

11.

ügyeletes

125

 

12.

referens

125

75

13.

vizsgáló

125

 

14.

járőrparancsnok

125

150**

 

15.

C

fogdafelügyelő

125

 

16.

járőrvezető

125

150**

 

17.

kutyavezető

150**

 

18.

segédelőadó

125

200***

75

19.

bűnügyi referens

125

 

20.

B

fogdaőr

125

 

21.

járőr

125

150**

 

22.

gépjárművezető

125

75

23.

kísérőőr

125

 

24.

bűnügyi segédelőadó

125

200***

 

25.

A

objektumőr

100*

125

 

26.

járőrtárs

100*

 

27.

helyi

E

őrparancsnok

125

 

28.

szolgálatirányító parancsnok

125

 

29.

csoportparancsnok

125

 

30.

D

helyszínelő

125

 

31.

helyszínelő és balesetvizsgáló

125

 

32.

körzeti megbízott

125

150**

 

33.

nyomozó

125

 

34.

technikus

125

75

35.

vizsgáló

125

 

36.

referens

125

75

37.

C

segédtechnikus

125

75

38.

ügyeletes

125

 

39.

járőrparancsnok

125

150*

 

40.

bűnügyi referens

125

 

40a.

hajóvezető

125

 

41.

B

fogdafelügyelő

125

 

42.

 

 

 

43.

hajóvizsgáló

125

 

44.

járőrvezető

125

150**

 

45.

kutyavezető

150

 

46.

segédelőadó

125

75

47.

bűnügyi segédelőadó

125

 

48.

A

fogdaőr

125

 

49.

járőr

125

150**

 

50.

kísérőőr

125

 

51.

motorcsónak-vezető

125

 

52.

objektumőr

100*

125

 

53.

gépjárművezető

125

100

54.

bűnügyi fogalmazó

125

 

55.

járőrtárs

100*

 


100*:    Az önálló intézkedésre nem jogosult rész-szakképesítéssel rendelkező állomány esetében a hivatásos pótlék mértéke 100%.


150**:     A szolgálati állat kiképzésében résztvevő, azzal folyamatosan foglalkozó, arról gondoskodó, valamint azzal szolgálati tevékenységet ellátó állomány esetében a hivatásos pótlék mértéke 150%.,


200***:     A Bűnügyi Szervek Kiemelt Ügyek Főosztálya Bűnügyi Bevetési Osztály bevetési feladatokat közvetlenül ellátó állománya esetében a hivatásos pótlék mértéke 200%.


****    Az ellenőr/főellenőr/kiemelt főellenőr szolgálati beosztások esetében akkor jár az alapfeladatra vonatkozó magasabb mértékű hivatásos pótlék, ha a szolgálati beosztást bűnügyi, közbiztonsági, vagy mobil ellenőrzési feladatok végrehajtására rendszeresítették.

VIII. A Nemzetközi Oktatási Központ szolgálati beosztásai

(területi szerv besorolású)

1. Vezetői besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások

 

A

B

C

D

E

1.

vezetői

 

 

hivatásos pótlék mértéke (%)

2.

kategória

besorolási kategória

beosztás

alapfeladat

nem alap-
feladat

3.

kiemelt

területi szerv vezetője

igazgató

100

 

4.

középvezető

szakirányító 2

igazgató-helyettes

100

 

5.

középvezető

főosztályvezető 2

osztályvezető (NEO)

100

 

6.

beosztott vezető

főosztályvezető-
helyettes 1

osztályvezető (ILEA, KERA, CEPOL, ICOFI, TKO)

100

 

2. Tiszti besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások

 

A

B

C

D

1.

besorolási

 

hivatásos pótlék mértéke (%)

2.

kategória

beosztás

alapfeladat

nem alap-
feladat

3.

E

osztályvezető-helyettes

100

100

4.

E

alosztályvezető

100

100

5.

D

kiemelt főelőadó

100

100

6.

C

főelőadó

100

100

3. Tiszthelyettesi besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások

 

A

B

C

D

1.

besorolási

 

hivatásos pótlék mértéke (%)

2.

kategória

beosztás

alapfeladat

nem alap-
feladat

3.

D

referens

100

100

4.

C

segédelőadó

 

100

5.

B

gépjárművezető

 

100


Rövidítések:

NEO    Nemzetközi Ellátó Osztály

ILEA    Nemzetközi Rendészeti Akadémia (International Law Enforcement Academy)

KERA    Közép-európai Rendőr Akadémia

CEPOL    Európai Rendőr Akadémia (European Police College)

ICOFI    Nemzetközi Pénzügyi Nyomozói Akadémia (International College of Financial Investigation)

TKO    Továbbképzési és Koordinációs OsztályMegjegyzés:

Központi szerv:

Országos Rendőr-főkapitányság (ORFK)

Területi szervek: (megyei illetékességű középirányító és azonos jogállású):

BRFK + MRFK-k + KR + RRI + Rendőrségi Oktatási és Kiképző Központ + Nemzetközi Bűnügyi Együttműködési Központ + Nemzetközi Oktatási Központ

Helyi szervek:

rendőrkapitányságok, határrendészeti kirendeltségek

Kiemelt rendőrkapitányságok:

a BRFK II., III., IV., V., VII., VIII., IX., X., XI., XIII., XIV. kerületi és a Dunai Vízirendészeti Rendőrkapitányság, a megyeszékhelyi rendőrkapitányságok, a Gödöllői, a Soproni, a Nagykanizsai, a Dunaújvárosi, az Érdi, a Hódmezővásárhelyi Rendőrkapitányság

Kiemelt Határrendészeti Kirendeltségek:

a Szegedi, a Kelebiai, a Záhonyi Határrendészeti Kirendeltség

Egyéb rövidítések:

ÁFSZ: Készenléti Rendőrség Állami Futárszolgálat

BRFK: Budapesti Rendőr-főkapitányság

KHSZ: Közigazgatási Hatósági Szolgálat

KR: Készenléti Rendőrség

KR MÜIG: Készenléti Rendőrség Műszaki és Üzemeltetési Igazgatóság

KR KIG: Készenléti Rendőrség Költségvetési Igazgatóság

KR NNI: Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda

KR NNI KEF: Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda Kiberbűnözés Elleni Főosztály

KR TŰSZ: Készenléti Rendőrség Tűzszerész Szolgálat

KR ÜVSZ: Készenléti Rendőrség Ügyeleti Védelmi Szolgálat

KR KEŐ: Készenléti Rendőrség Köztársasági Elnöki Őrség

KR KEŐ SZO: Készenléti Rendőrség Köztársasági Elnöki Őrség Személyvédelmi Osztály

KR LRSZ: Légirendészeti Szolgálat

MRFK: Megyei Rendőr-főkapitányság

RRI: Repülőtéri Rendőr Igazgatóság

3. melléklet a 30/2015. (VI. 16.) BM rendelethez33

A belső bűnmegelőzési és bűnfelderítési feladatokat ellátó szerv szolgálati beosztásai

I. Vezetői besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások


1X06174N_0

 

A

B

C

D

E

1.

vezetői kategória

besorolási kategória

szolgálati beosztás

hivatásos pótlék mértéke (%)

2.

alapfeladat

nem alapfeladat

3.

kiemelt vezető

központi szerv vezetője (tábornok)

főigazgató

 

 

4.

központi szerv vezetőjének helyettese (tábornok)

főigazgató-helyettes

 

 

5.

területi szerv vezetője*

igazgató

300

300

6.

középvezető

szakirányító 1

igazgatóhelyettes hivatalvezető

300

300

7.

szakirányító 2

főosztályvezető

300

300

8.

főosztályvezető 1

főtanácsadó

300

300

9.

főosztályvezető 1

önálló osztályvezető (főigazgató közvetlen irányítása alatt)

300

300

10.

beosztott vezető

főosztályvezető-helyettes 1

főosztályvezető-helyettes

450

 

11.

főosztályvezetőt helyettesítő osztályvezető

450

350

12.

főosztályvezető-
helyettes 2

osztályvezető

450

350

13.

osztályvezető 1

tanácsadó

500

400

14.

osztályvezető 2

osztályvezető-helyettes (kiemelt)

500

350

15.

kirendeltségvezető (osztályvezető-helyettes kiemelt)

500

 

16.

kirendeltségvezető (kiemelt)

500

 

II. Tiszti besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások


1X06174N_1

 

A

B

C

D

1.

besorolási kategória

szolgálati beosztás

hivatásos pótlék mértéke (%)

2.

alapfeladat

nem alapfeladat

3.

D

osztályvezető-helyettes

550

400

4.

D

kirendeltségvezető (osztályvezető-helyettes)

550

 

5.

D

alosztályvezető

500

350

6.

D

kirendeltségvezető

500

 

7.

D

kiemelt főreferens

450

300

8.

C

kiemelt főelőadó

450

300

III. Tiszthelyettesi besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások


1X06174N_2

 

A

B

C

D

1.

besorolási kategória

beosztás

hivatásos pótlék mértéke (%)

2.

alapfeladat

nem alapfeladat

3.

D

szakreferens

450

300


* A belső bűnmegelőzési és bűnfelderítési feladatokat ellátó szerv központi szervi jogállású, de igazgatója a vezetői beosztás szempontjából a területi szerv vezetőjével esik egy kategóriába.

4. melléklet a 30/2015. (VI. 16.) BM rendelethez34A terrorizmust elhárító szerv szolgálati beosztásai

I. Vezetői besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások

2X02662N_0

 

A

B

C

D

E

1.

vezetői kategória

besorolási kategória

beosztás

hivatásos pótlék mértéke (%)

2.

alapfeladat

nem alapfeladat

3.

kiemelt vezető

központi szerv vezetője (tábornok)

főigazgató

 

 

4.

központi szerv vezetőjének helyettese (tábornok)

főigazgató-helyettes

 

 

5.

közép-
vezető

szakirányító 1

igazgató

550
650*

400

5a.

szakirányító 1

kabinetvezető

550

400

6.

szakirányító 2

igazgató-helyettes

550
650*

400

7.

főosztályvezető 1

főosztályvezető**

550

650*

400

8.

főtanácsadó

550
650*

400

8a.

kapcsolattartó

650

400

9.

beosztott vezető

főosztályvezető-
helyettes 1

főosztályvezető-helyettes**

550

650*

400

10.

főosztályvezető-
helyettes 2

osztályvezető**

550

650*

400

11.

főosztályvezető-helyettes 2

irodavezető

550
650*

400

12.

osztályvezető 1

tanácsadó

550
650*

400

13.

osztályvezető 1

osztályvezető**

550

650*

400


II. Tiszti besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások

2X02662N_1

 

A

B

C

D

1.

besorolási kategória

beosztás

hivatásos pótlék mértéke (%)

2.

alapfeladat

nem alapfeladat

3.

D

csoportvezető

650

500**

400

4.

jogtanácsos

 

400

5.

kiemelt biztonsági főtiszt

650

 

6.

kiemelt főreferens

650

500**

400

7.

mentőorvos 1

650

 

8.

műveleti tiszt 1

650

 

9.

osztályvezető-helyettes

650

400

10.

ügyeletvezető

500

 

10a.

főorvos

 

400

11.

C

biztonsági főtiszt

650

 

12.

főmérnök

650

 

13.

kiemelt főelőadó

650

500**

400

14.

mentőorvos 2

650

 

15.

mentőtiszt 1

650

 

16.

műveleti tiszt 2

650

 

17.

B

főelőadó

650

400

18.

kiemelt biztonsági tiszt

650

 

19.

mentőtiszt 2

650

 

20.

műveleti tiszt 3

650

 

21.

szolgálatparancsnok

650
500

 

22.

A

biztonsági tiszt

650

 

23.

előadó

650

400


III. Tiszthelyettesi besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások

2X02662N_2

 

A

B

C

D

1.

besorolási kategória

beosztás

hivatásos pótlék mértéke (%)

2.

alapfeladat

nem alapfeladat

3.

D

biztonsági gépjárművezető 1

650

500**

 

4.

helyszínbiztosító 1

650

 

5.

műveleti tiszthelyettes 1

650

 

6.

személybiztosító 1

650

 

7.

technikus 1

650

400

7a

szolgálatparancsnok 1

500

 

8.

C

biztonsági gépjárművezető 2

650

500**

 

9.

helyszínbiztosító 2

650

 

10.

lakásbiztosító 1

650

 

11.

műveleti mentőápoló 1

650

400

12.

műveleti tiszthelyettes 2

650

 

13.

objektumőr 1

500

400

14.

segédelőadó 1

650

500**

400

15.

személybiztosító 2

650

 

16.

szolgálatparancsnok 2

500

 

17.

technikus 2

650

400

18.

B

biztonsági gépjárművezető 3

650

500**

 

19.

gépjárművezető 1

650

400

20.

helyszínbiztosító 3

650

 

21.

lakásbiztosító 2

650

 

22.

műveleti mentőápoló 2

650

400

23.

műveleti tiszthelyettes 3

650

 

24.

objektumőr 2

500

400

25.

segédelőadó 2

650

500**

400

26.

technikus 3

650

400

27.

A

gépjárművezető 2

650

400

28.

objektumőr 3

500

400

29.

segédelőadó 3

650

500**

400


IV. Magyarázat
a)     650*: A főigazgató közvetlen alárendeltségében, a Műveleti Igazgatóságon, a Személyvédelmi Igazgatóságon, a Felderítési Igazgatóságon szolgálatot teljesítő, közvetlen műveleti tevékenységében részt vevő, vezető beosztást betöltő állomány esetében a hivatásos pótlék mértéke 650%.
b)     500**: A TEK Ügyeleti és Objektumvédelmi Igazgatóságon szolgálatot teljesítők esetében a hivatásos pótlék mértéke 500%.

4/A. melléklet a 30/2015. (VI. 16.) BM rendelethez35Az idegenrendészeti szerv szolgálati beosztásai

I. Vezetői besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások

 

A

B

C

D

E

1.

vezetői kategória

besorolási kategória

szolgálati beosztás

hivatásos pótlék mértéke
(%)

2.

alapfeladat

nem alapfeladat

3.

kiemelt vezető

központi szerv vezetője

főigazgató

 

 

4.

kiemelt vezető

központi szerv vezetőjének helyettese

általános főigazgató-helyettes

 

 

5.

kiemelt vezető

központi szerv vezetőjének helyettese

gazdasági főigazgató-helyettes

 

 

6.

középvezető

szakirányító 1

főosztályvezető*

100

100

7.

középvezető

szakirányító 2

főosztályvezető*

100

100

8.

középvezető

főosztályvezető 1

regionális igazgató

100

100

9.

középvezető

főosztályvezető 1

főtanácsadó

100

100

10.

beosztott vezető

főosztályvezető-helyettes 1

főosztályvezető-helyettes (központi szerv)

100

100

11.

beosztott vezető

főosztályvezető-helyettes 2

osztályvezető (központi szerv)

100

100

12.

beosztott vezető

főosztályvezető-helyettes 2

regionális igazgató-helyettes

100

100

13.

beosztott vezető

osztályvezető 2

osztályvezető (regionális igazgatóság)

100

100


a) Megjegyzés:
aa) * a főigazgató közvetlen alárendeltségébe tartozó főosztályvezetőt szakirányító 1, az ezen kívüli főosztályvezetőket szakirányító 2 besorolási kategóriába szükséges besorolni

II. Tiszti besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások

A

B

C

D

E

1.

szerv

besorolási kategória

szolgálati beosztás

hivatásos pótlék mértéke
(%)

2.

alapfeladat

nem alapfeladat

3.

központi szerv

E

osztályvezető-helyettes

100

100

4.

központi szerv

E

kiemelt főreferens

100

100

5.

központi szerv

D

főreferens

100

100

6.

központi szerv

C

referens

100

100

7.

igazgatóság

D

osztályvezető-helyettes

100

100

8.

igazgatóság

D

kiemelt főreferens

100

100

9.

igazgatóság

C

főreferens

100

100

10.

igazgatóság

B

referens

100

100

5. melléklet a 30/2015. (VI. 16.) BM rendelethez36

A hivatásos katasztrófavédelmi szerv szolgálati beosztásai

I. Vezetői besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások

1. Központi szervnél

 

A

B

C

D

E

1.

vezetői

hivatásos pótlék mértéke (%)

2.

kategória

besorolási kategória

szolgálati beosztás

alapfeladat

nem alap-
feladat

3.

kiemelt vezető

központi szerv vezetője (tábornok)

főigazgató

 

 

4.

kiemelt vezető

központi szerv vezetőjének helyettese

főigazgató-helyettes

 

 

5.

középvezető

szakirányító 1

országos polgári védelmi főfelügyelő

100

 

6.

középvezető

szakirányító 1

országos tűzoltósági főfelügyelő

100

 

7.

középvezető

szakirányító 1

országos iparbiztonsági
főfelügyelő

100

 

8.

középvezető

szakirányító 1

szolgálatvezető

100

100

9.

középvezető

szakirányító 1

szolgálatvezető (információbiztonsági)

400

 

10.

középvezető

szakirányító 1

hivatalvezető

100

100

11.

középvezető

szakirányító 2

főosztályvezető

100

100

12.

középvezető

szakirányító 2

főosztályvezető (információbiztonsági)

400

 

13.

középvezető

főosztályvezető 1

főosztályvezető (főfelügyelő-helyettes)

100

 

14.

beosztott vezető

főosztályvezető-
helyettes 1

főosztályvezető-helyettes

100

100

15.

beosztott vezető

főosztályvezető-
helyettes 1

főosztályvezető-helyettes (információ biztonsági)

400

 

16.

beosztott vezető

főosztályvezető-
helyettes 2

osztályvezető

100

100

17.

beosztott vezető

osztályvezető 1

titkárságvezető

 

100

2. Területi szervnél


1X06174S_1

 

A

B

C

D

E

 

1.

vezetői kategória

besorolási kategória

beosztás

hivatásos pótlék mértéke (%)

 

2.

alapfeladat

nem alapfeladat

 

3.

kiemelt vezető

területi szerv vezetője

katasztrófavédelmi igazgató

100

 

 

4.

közép-
vezető

szakirányító 2

katasztrófavédelmi igazgatóhelyettes

100

 

 

5.

beosztott vezető

főosztályvezető-helyettes 1

polgári védelmi főfelügyelő

100

 

 

6.

tűzoltósági főfelügyelő

100

 

 

7.

iparbiztonsági főfelügyelő

100

 

 

8.

főosztályvezető-helyettes 2

szolgálatvezető

100

100

 

9.

hivatalvezető

 

100

 

10.

osztályvezető1

zenekarvezető

 

100

 

11.

osztályvezető

100

100

 

12.

szolgálatvezető-helyettes

100

100

 

13.

osztályvezető 2

szakcsoport-vezető (KOK)

100

 

3. Helyi szervnél


1X06174S_2

 

A

B

C

D

E

1.

vezetői kategória

besorolási kategória

beosztás

hivatásos pótlék mértéke (%)

2.

alapfeladat

nem alapfeladat

3.

közép-
vezető

főosztályvezető 1

katasztrófavédelmi kirendeltség-vezető (megyeszékhelyi)

100

 

4.

főosztályvezető 2

katasztrófavédelmi kirendeltség-vezető

100

 

5.

beosztott vezető

főosztályvezető-
helyettes 2

polgári védelmi felügyelő

100

 

6.

tűzoltósági felügyelő

100

 

7.

iparbiztonsági felügyelő

100

 

8.

szolgálatvezető

100

 

9.

osztályvezető 2

tűzoltóparancsnok

100

 

10.

osztályvezető

100

100

11.

irodavezető

100

 

II. Tiszti besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások

 

A

B

C

D

E

1.

 

hivatásos pótlék mértéke (%)

2.

szerv

besorolási kategória

beosztás

alapfeladat

nem alap-
feladat

3.

központi

E

alosztályvezető

150

100

4.

központi

E

alosztályvezető (információbiztonsági)

400

 

5.

központi

E

kiemelt főreferens

150

100

6.

központi

E

kiemelt főreferens (információbiztonsági)

400

 

7.

központi

E

kiemelt főreferens (információbiztonsági ügyeletes)

400

 

8.

központi

E

munkabiztonsági főfelügyelő

 

100

9.

központi

E

vezető főügyeletes

150

 

10.

központi

D

kiemelt főelőadó

150

100

11.

központi

C

főelőadó

150

100

12.

területi

E

alosztályvezető

100

50

13.

területi

E

vezető tanár

 

100

14.

területi

E

ügyeletvezető

100

 

15.

területi

D

kiemelt főtanár

 

100

16.

területi

D

kiemelt főelőadó

100

50

17.

területi

D

kiemelt főelőadó KMSZ, KML

150

 

18.

területi

D

ügyeletvezető (KOK)

 

50

19.

területi

D

karmester-helyettes

 

50

20.

területi

D

főügyeletes

100

 

21.

területi

D

csoportvezető

100

50

22.

területi

C

főelőadó

100

50

23.

területi

C

főeladó KMSZ, KML

150

 

24.

területi

C

koncertmester

 

50

25.

területi

C

főtanár

 

100

26.

területi

C

ügyeletes

100

 

27.

területi

C

oktató

 

100

28.

területi

B

szólamvezető

 

50

29.

területi

B

tanár

 

100

30.

területi

B

előadó I.

100

50

31.

területi

B

előadó I. (KMSZ, KML)

150

 

32.

területi

A

előadó II.

100

50

33.

helyi

D

alosztályvezető

100

50

34.

helyi

D

parancsnokhelyettes

100

 

35.

helyi

D

őrsparancsnok

100

 

36.

helyi

C

kiemelt főelőadó

100

50

37.

helyi

C

szolgálatparancsnok

150

 

38.

helyi

C

műszaki biztonsági tiszt

100

39.

helyi

C

katasztrófavédelmi megbízott

100

40.

helyi

C

csoportvezető

100

50

41.

helyi

B

főelőadó

100

50

42.

helyi

B

hajóskapitány

150

43.

helyi

B

rajparancsnok

150

44.

helyi

A

előadó I.

100

50

III. Tiszthelyettesi besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások


1X06174S_4

 

A

B

C

D

E

1.

szerv

besorolási kategória

beosztás

hivatásos pótlék mértéke (%)

2.

alapfeladat

nem alapfeladat

3.

központi

D

referens

150

100

4.

C

segédelőadó

150

100

5.

területi

D

szakoktató

 

100

6.

referens

100

50

7.

technikus

100

50

8.

technikus

KMSZ, KML

150

 

9.

zenész

 

50

10.

C

segédelőadó

100

50

11.

segédelőadó KMSZ, KML

150

 

12.

raktáros

 

50

13.

kiképző

 

100

14.

B

gépjárművezető

100

50

15.

gépjárművezető

KMSZ, KML

150

 

16.

helyi

D

rajparancsnok-helyettes

150

 

17.

C

hajóvezető

150

 

18.

szerparancsnok

150

 

19.

referens

100

50

20.

B

gépész

135

 

21.

különlegesszer-kezelő

135

 

21a.

B

segédelőadó

100

50

21b.

A

híradó ügyeletes

100

 

22.

A

gépjárművezető

135

 

23.

beosztott tűzoltó

125

 

24.

matróz

125

 


Rövidítések:
KMSZ:     Katasztrófavédelmi műveleti szolgálat
KML:     Katasztrófavédelmi mobil laborok

6. melléklet a 30/2015. (VI. 16.) BM rendelethez37

A büntetés-végrehajtási szervezet szolgálati beosztásai

I. Vezetői besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások

1. Központi szervnél

 

A

B

C

D

E

1.

vezetői kategória

besorolási kategória

beosztás

hivatásos pótlék mértéke (%)

2.

alapfeladat

nem alapfeladat

3.

kiemelt vezető

központi szerv vezetője

országos parancsnok

 

 

4.

központi szerv vezetőjének helyettes

országos parancsnok
helyettes

 

 

5.

középvezető

szakirányító 1

szolgálatvezető

100

 

5/a.

szakirányító 1

hivatalvezető

100

 

6.

szakirányító 2

főosztályvezető

100

 

7.

főosztályvezető-
helyettes 1

sajtószóvivő

100

 

főosztályvezető 1

fötanácsadó

100

 

7a

főtanácsadó
(országos parancsnoki biztos)

100

 

8.

beosztott vezető

főosztályvezető-helyettes 1

főosztályvezető-helyettes

100

 

8/a.

 

 

 

 

9.

főosztályvezető-helyettes 2

osztályvezető

100

 

10.

osztályvezető 1

munkavédelmi főfelügyelő

100

 

11.

titkárságvezető

100

 

12.

tanácsadó

100

 

2. Területi szervnél

 

A

B

C

D

E

 

1.

vezetői kategória

besorolási kategória

beosztás

hivatásos pótlék mértéke (%)

 

2.

alapfeladat

nem alapfeladat

 

3.

kiemelt vezető

területi szerv vezetője

parancsnok

100

 

 

4.

főigazgató

100

 

 

5.

ügyvezető igazgató
(Bv. Holding Kft.)

100

 

 

6.

igazgató (intézmény)

100

 

 

7.

középvezető

főosztályvezető 1

parancsnok-helyettes
(kiemelt büntetés-
végrehajtási intézetek)

100

 

 

8.

 

 

 

 

9.

gazdasági vezető
(kiemelt büntetés-végre-
hajtási intézetek,
Bv. Holding Kft.)

100

 

 

10.

ügyvezető
igazgató-helyettes (Bv. Holding Kft.)

100

 

 

10a.

igazgatóhelyettes (intézmény)

100

 

 

10b.

főosztályvezető 1

orvos igazgató

100

 

 

10c.

főosztályvezető 1

ápolási igazgató

100

 

 

11.

főosztályvezető 2

parancsnok-helyettes

100

 

 

12.

 

 

 

 

13.

 

 

 

 

14.

gazdasági vezető

100

 

 

15.

beosztott vezető

osztályvezető 1

osztályvezető

100

 

 

16.

 

 

 

3. Helyi szervnél

 

A

B

C

D

E

1.

vezetői kategória

besorolási kategória

szolgálati beosztás

hivatásos pótlék mértéke (%)

2.

alapfeladat

nem
alapfeladat

3.

középvezető

szakirányító 2

parancsnok

100

4.

középvezető

szakirányító 2

ügyvezető igazgató (gazdasági társaságok)

100

 

5.

beosztott vezető

főosztályvezető-
helyettes 1

parancsnok-helyettes

100

6.

beosztott vezető

főosztályvezető-
helyettes 1

ügyvezető igazgató-helyettes (gazdasági társaságok)

100

 

7.

beosztott vezető

főosztályvezető-
helyettes 1

gazdasági vezető

100

 

8.

beosztott vezető

főosztályvezető-
helyettes 1

gazdasági vezető (gazdasági társaságok)

100

 

9.

beosztott vezető

osztályvezető 2

osztályvezető

100

10.

beosztott vezető

osztályvezető 2

osztályvezető (gazdasági társaságok)

100

 

11.

beosztott vezető

osztályvezető 2

biztonsági vezető (gazdasági társaságok)

100

 

II. Tiszti besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások

 

A

B

C

D

E

1.

szerv

besorolási kategória

beosztás

hivatásos pótlék mértéke (%)

2.

alapfeladat

nem
alapfeladat

3.

központi

E

kiemelt főreferens

150

100

4.

fegyelmi tiszt

 

100

5.

nyomozó tiszt

 

100

6.

környezetvédelmi vezető

 

100

7.

energetikai vezető

 

100

8.

tűzvédelmi vezető

 

100

8/a.

közegészségügyi-járványügyi felügyelő

150

 

9.

D

főügyeletes

150

 

10.

kiemelt főelőadó

150

100

11.

területi

E

osztályvezető-helyettes

100

50

12.

szakorvos

100

 

13.

vezető főtanár

 

100

14.

D

csoportvezető

100

50

15.

kiemelt főelőadó

100

50

16.

kiemelt főtanár

 

100

17.

szakpszichológus

100

 

18.

fegyelmi
és nyomozótiszt

100

 

19.

üzemvezető

100

 

20.

biztonsági tiszt

100

 

21.

C

főelőadó

100

50

22.

pszichológus

100

 

23.

főművezető

100

 

24.

diplomás ápoló

100

 

25.

főtanár

 

100

26.

vezető
reintegrációs tiszt

150* vagy 100

 

27.

B

előadó

100

50

28.

reintegrációs tiszt

150* vagy 100

 

29.

tanár

 

100

30.

helyi

D

osztályvezető-helyettes

100

50

30a.

osztályvezető-
helyettes (gazdasági társaságok)

100

 

31.

csoportvezető

100

50

32.

kiemelt főelőadó

100

50

33.

szakpszichológus

100

 

34.

fegyelmi
és nyomozótiszt

100

 

35.

üzemvezető

100

 

36.

biztonsági tiszt

100

 

37.

C

főelőadó

100

50

38.

pszichológus

100

 

38/a.

diplomás ápoló

100

 

39.

főművezető

100

 

40.

vezető
reintegrációs tiszt

150*
vagy 100

 

41.

B

előadó

100

50

42.

reintegrációs tiszt

150*
vagy 100

 

III. Tiszthelyettesi besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások

 

A

B

C

D

E

1.

szerv

besorolási kategória

beosztás

hivatásos pótlék mértéke (%)

2.

alapfeladat

nem
alapfeladat

3.

központi

E

raktárvezető

150

 

4.

központi

E

főfelügyelő (műveleti, készenléti)

350

 

5.

központi

D

referens

150

100

5a.

központi

C

segédelőadó

150

100

5b.

központi

C

felügyelő (körlet)

250

 

6.

területi

E

körlet-főfelügyelő

250

 

7.

területi

E

főfelügyelő

200

 

7a.

területi

E

főfelügyelő (műveleti)

250

 

8.

területi

E

raktárvezető

100

 

9.

területi

E

élelmezésvezető

100

 

10.

területi

D

kutyatelep-vezető

150

 

11.

területi

D

konyhavezető

100

 

12.

területi

D

mosodavezető

100

 

13.

területi

D

vezető szakasszisztens

100

 

14.

területi

D

főápoló

100

 

15.

területi

D

szakoktató

 

100

16.

területi

D

műhelyvezető

100

 

17.

területi

D

kiemelt művezető

100

 

18.

területi

D

biztonságtechnikus

100

 

19.

területi

C

fegyvermester

100

 

20.

területi

C

szállítmányvezető

100

 

21.

területi

C

raktáros

100

 

22.

területi

C

szociális segédelőadó

150* vagy 100

 

23.

területi

C

segédelőadó

150* vagy 100

50

23a.

területi

C

segédelőadó (műveleti)

250

 

24.

területi

C

művezető

100

 

25.

területi

C

felügyelő (körlet)

250

 

25a.

területi

C

kutyavezető

200

 

26.

területi

C

szakasszisztens

100

 

27.

területi

C

szakápoló

100

 

28.

területi

B

felügyelő (foglalkoztatási)

150* vagy 100

 

29.

területi

B

gépjárművezető

200

75

30.

területi

B

biztonsági felügyelő

200

 

31.

területi

B

ápoló

100

 

32.

területi

A

segédfelügyelő

100

 

33.

helyi

E

körlet-főfelügyelő

150

 

34.

főfelügyelő

150* vagy 125

 

35.

raktárvezető

100

 

36.

élelmezésvezető

100

 

37.

D

kutyatelep-vezető

125

 

38.

konyhavezető

100

 

39.

mosodavezető

100

 

40.

vezető szakasszisztens

100

 

41.

főápoló

100

 

42.

szakoktató

 

100

43.

műhelyvezető

100

 

44.

kiemelt művezető

100

 

45.

C

biztonságtechnikus

100

 

46.

fegyvermester

100

 

47.

szállítmányvezető

100

 

48.

raktáros

100

 

49.

 

 

szociális segédelőadó

150* vagy 100

 

50.

segédelőadó

150* vagy 100

50

51.

művezető

100

 

52.

szakasszisztens

100

 

53.

szakápoló

100

 

54.

B

felügyelő (körlet, foglalkoztatási, munkáltatási)

150* vagy 100

 

55.

kutyavezető

125

 

56.

ápoló

100

 

57.

A

gépjárművezető

125

75

58.

biztonsági felügyelő

125

 

59.

segédfelügyelő

100

 

Megjegyzés:

150*: 150% a pótlék mértéke, amennyiben speciális (hosszúidős biztonsági, gyógyító-terápiás, pszichoszociális, szexuális bűncselekményt elkövetettek, drogprevenciós) részlegen, különleges biztonsági részlegen vagy HIV részlegen, műveleti osztályon, illetve csoportban teljesít szolgálatot, vagy páncélozott szállító járművet vezet, vagy ténylegesen életfogytiglani szabadságvesztésre ítélt fogvatartottat munkáltat.

Kiemelt büntetés-végrehajtási intézetek:
Budapesti Fegyház és Börtön, Fővárosi Büntetés-végrehajtási Intézet, Pálhalmai Országos Büntetés-végrehajtási Intézet, Sopronkőhidai Fegyház és Börtön, Szegedi Fegyház és Börtön, Szombathelyi Országos Büntetés-végrehajtási Intézet, Állampusztai Országos Büntetés-végrehajtási Intézet, Közép-dunántúli Országos Büntetés-végrehajtási Intézet, Márianosztrai Fegyház és Börtön, Tiszalöki Országos Büntetés-végrehajtási Intézet, Váci Fegyház és Börtön

7. melléklet a 30/2015. (VI. 16.) BM rendelethez38A Belügyminisztériumban és a belügyminiszter által irányított szervnél vezényléssel betölthető szolgálati beosztások, azok besorolása és a szolgálati beosztás betöltéséhez szükséges képesítési követelmények, valamint a vezényléssel betölthető szolgálati beosztások száma

I. A Belügyminisztériumba vezényléssel betölthető szolgálati beosztások

1. Vezetői besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások

1X06175M_0

 

A

B

C

D

E

1.

vezetői kategória

besorolási kategória

szolgálati beosztás

hivatásos pótlék mértéke (%)

2.

alapfeladat

nem alap-
feladat

3.

 

 

 

 

 

4.

középvezető

szakirányító 1

sajtófőnök

150

150

5.

középvezető

szakirányító 1

főosztályvezető

150

150

6.

középvezető

főosztályvezető 1

főtanácsadó

150

150

7.

középvezető

főosztályvezető 2

osztályvezető*

150

150

8.

 

 

 

 

 

9.

beosztott vezető

főosztályvezető-helyettes1

osztályvezető**

150

150

10.

beosztott vezető

osztályvezető 1

tanácsadó

150

150

11.

beosztott vezető

osztályvezető 1

sajtószóvivő

150

150


a)     Megjegyzés:
aa) *:     a hivatásos állomány tagját középvezetőként kell osztályvezető szolgálati beosztásba sorolni, ha megfelel a Hszt. 58. § (4) bekezdésében foglaltaknak, mely szerint középvezetői beosztásba a hivatásos állomány azon tagja nevezhető ki, aki beosztott vezetői beosztásban legalább három évet eltöltött.
ab) **:     a hivatásos állomány tagja akkor sorolható be beosztott vezetőként osztályvezető szolgálati beosztásba, ha nem felel meg a Hszt. 58. § (4) bekezdésének, ennek megfelelően beosztott vezetői beosztásban nem töltött el legalább három évet.


2. Tiszti besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások

1X06175M_1

 

A

B

C

D

1.

besorolási kategória

beosztás

hivatásos pótlék mértéke (%)

2.

alapfeladat

nem alapfeladat

3.

E

kiemelt főreferens

150

150

4.

D

kiemelt főelőadó

150

150


3. Tiszthelyettesi besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások

1X06175M_2

 

A

B

C

D

1.

besorolási kategória

beosztás
központi szervnél

hivatásos pótlék mértéke (%)

2.

alapfeladat

nem alapfeladat

3.

E

referens

125

125

4.

C

gépkocsivezető

 

125II. A belügyminiszter által irányított szervnél vezényléssel betölthető szolgálati beosztások

A) A Nemzeti Szakértői és Kutató Központ szolgálati beosztásai

1. Vezetői besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások

1X06175M_3

 

A

B

C

D

E

1.

vezetői kategória

besorolási kategória

beosztás

hivatásos pótlék mértéke (%)

2.

alapfeladat

nem alapfeladat

3.

középvezető

szakirányító 2

főigazgató-helyettes

100

100

4.

beosztott vezető

főosztályvezető-
helyettes 1

főosztályvezető-helyettes

100

100

5.

beosztott vezető

osztályvezető 1

osztályvezető

100

100


2. Tiszti besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások

1X06175M_4

 

A

B

C

D

1.

besorolási
kategória

beosztás

hivatásos pótlék mértéke (%)

2.

alapfeladat

nem alapfeladat

3.

E

kiemelt főreferens

100

100

4.

D

kiemelt főelőadó

100

100

5.

C

főelőadó

100

100


3. Tiszthelyettesi besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások

1X06175M_5

 

A

B

C

D

1.

besorolási kategória

beosztás

hivatásos pótlék mértéke (%)

2.

alapfeladat

nem alapfeladat

3.

D

referens

100

100

4.

C

segédelőadó

100

100B) A rendvédelmi technikum szolgálati beosztásai

1. Vezetői besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások

1X06175M_6

 

A

B

C

D

E

1.

vezetői kategória

besorolási
kategória

beosztás

hivatásos pótlék mértéke (%)

2.

alapfeladat

nem alap-
feladat

3.

kiemelt vezető

területi szerv vezetője

igazgató

100

 

4.

középvezető

főosztályvezető 1

igazgató-helyettes

100

100

5.

beosztott vezető

osztályvezető 1

osztályvezető

100

100


2. Tiszti besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások

 

A

B

C

D

1.

besorolási kategória

beosztás

hivatásos pótlék mértéke (%)

2.

alapfeladat

nem alapfeladat

3.

E

alosztályvezető

100

100

4.

E

osztályvezető-helyettes

100

100

5.

E

szakcsoportvezető

100

 

6.

E

vezetőorvos

 

100

7.

E

évfolyamparancsnok

100

 

8.

E

kiemelt főreferens

 

100

9.

E

mesteroktató

100

 

10.

D

kiemelt oktató

100

100

11

D

kiemelt főelőadó

 

100

12.

D

csoportvezető

100

100

13.

C

oktatótiszt

100

 

14.

C

főelőadó

100

100

15.

C

orvos

 

100


3. Tiszthelyettesi besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások

1X06175M_8

 

A

B

C

D

1.

besorolási
kategória

beosztás

hivatásos pótlék mértéke (%)

2.

alapfeladat

nem alapfeladat

3.

E

szakoktató

100

 

4.

ügyeletes

100

 

5.

D

felcser

 

100

6.

referens

100

100

7.

szolgálatvezető

 

100

8.

C

segédelőadó

 

100

9.

szolgálatparancsnok-helyettes

100

100C)

D)

8. melléklet a 30/2015. (VI. 16.) BM rendelethez39

A Nemzeti Közszolgálati Egyetemen rendszeresített szolgálati beosztások, azok besorolási kategóriája

I. Vezetői besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások


6K83179P_0

 

A

B

C

D

E

1.

vezetői
kategória

besorolási
kategória

beosztás

hivatásos pótlék mértéke (%)*

2.

alapfeladat

nem alap-
feladat

3.

kiemelt vezető

központi szerv vezetője

rektor*

100

 

4.

központi szerv vezetőjének helyettese (tábornok)

rektor-helyettes*

100

 

5.

dékán

100

 

6.

területi szerv vezetője (tábornok)

karközi intézetvezető igazgató

100

100

7.

közép-vezető

szakirányító 1

dékán-helyettes

100

100

8.

kari intézetvezető

100

100

8/a.

tagozatparancsnok (Rendészet- tudományi Kar Rendvédelmi Tagozat)

100

 

9.

szakirányító 2

karközi intézetvezető-helyettes

(KVI, NBI)

100

100

10.

tanszékvezető

100

100

11.

kari tanulmányi vezető

 

100

11a.

irodavezető

 

100

11b.

főosztályvezető 1

tagozatparancsnok-
helyettes (Rendészet-
tudományi Kar Rendvédelmi Tagozat)

100

 

12.

beosztott vezető

főosztályvezető-
helyettes 1

hivatalvezető

 

100

12a.

központvezető (egyetemi központban)

100

 

13.

osztályvezető 1

osztályvezető

 

100

14.

évfolyam-
parancsnok

 

100

II. Oktatói, nevelői és képzést támogató beosztások

6K83179P_1

 

A

B

C

D

1.

besorolási
kategória

szolgálati beosztás

hivatásos pótlék mértéke (%)

2.

alapfeladat

nem alap-
feladat

3.

főosztályvezető 1

egyetemi tanár

100

 

4.

főosztályvezető 1

kutató professzor

100

 

4a.

főosztályvezető 1

tudományos tanácsadó

100

 

5.

osztályvezető 1

egyetemi docens

100

 

6.

osztályvezető 1

főiskolai tanár

100

 

7.

osztályvezető 1

tudományos főmunkatárs

100

 

8.

osztályvezető 1

ügyvivő szakértő

 

100

9.

E

adjunktus

100

 

10.

E

tudományos munkatárs

100

 

11.

E

tanársegéd

100

 

11a.

E

mesteroktató

100

 

12.

E

gyakorlati oktató (szakoktató)

100

 

13.

E

osztályvezető-helyettes

100

 

14.

E

alosztályvezető

100

 

15.

E

kiemelt főreferens

100

 

16.

D

tudományos segédmunkatárs

100

 

17.

D

mesterkiképző

100

 

18.

D

csoportvezető

 

 

19.

 

 

 

 

20.

C

kiképző

100

 

III. Kiképzői beosztások


6K83179P_2

 

A

B

C

D

1.

besorolási kategória

beosztás

hivatásos pótlék mértéke (%)

2.

alapfeladat*

nem alapfeladat

3.

D

segédkiképző

100

 

4.

fegyvermester

 

100


* A rektor és a rektor helyettes munkakörébe kinevezett, e rendelet hatálya alá tartozó hivatásos állományú besorolási szintjét mutatja, a munkakör hivatásos szolgálati beosztássá minősítése nélkül.

9. melléklet a 30/2015. (VI. 16.) BM rendelethez40


Az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szervnél, a belső bűnmegelőzési és bűnfelderítési feladatokat ellátó szervnél, a terrorizmust elhárító szervnél és az idegenrendészeti szervnél rendszeresített szolgálati beosztások képesítési követelményei

1.    Alapbeosztásnak minősülő szolgálati beosztások
1.1.    Az alapbeosztásnak minősülő vezetői besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások képesítési követelményei

 

A

B

C

D

E

1.

BESOROLÁS

ISKOLAI VÉGZETTSÉG

RENDÉSZETI SZAKKÉPZETTSÉG VAGY SZAKKÉPESÍTÉS

EGYÉB SZAKKÉPZETTSÉG VAGY SZAKKÉPESÍTÉS

EGYÉB RENDÉSZETI KÉPESÍTÉSI KÖVETELMÉNY

2.

kiemelt vezetők

központi szerv vezetője

szakirányú egyetemi végzettség

felsőfokú rendészeti szakképzettség

nem szükséges

MVK+RSZV

3.

kiemelt vezetők

központi szerv vezetőjének helyettese

szakirányú egyetemi végzettség

felsőfokú rendészeti szakképzettség

nem szükséges

MVK+RSZV

4.

kiemelt vezetők

területi szerv vezetője

szakirányú egyetemi végzettség

felsőfokú rendészeti szakképzettség

nem szükséges

MVK+RSZV

5.

középvezető

szakirányító 1

szakirányú egyetemi végzettség

felsőfokú rendészeti szakképzettség

nem szükséges

MVK+RSZV

6.

középvezető

szakirányító 2

felsőfokú végzettség

felsőfokú rendészeti szakképzettség

nem szükséges

MVK+RSZV

7.

középvezető

főosztályvezető 1

felsőfokú végzettség

felsőfokú rendészeti szakképzettség

nem szükséges

MVK+RSZV

8.

középvezető

főosztályvezető 2

felsőfokú végzettség

felsőfokú rendészeti szakképzettség

nem szükséges

MVK+RSZV

9.

beosztott vezető

főosztályvezető-helyettes 1

felsőfokú végzettség

felsőfokú rendészeti szakképzettség

nem szükséges

VK+RSZV

10.

beosztott vezető

főosztályvezető-helyettes 2

felsőfokú végzettség

felsőfokú rendészeti szakképzettség

nem szükséges

VK+RSZV

11.

beosztott vezető

osztályvezető 1

felsőfokú végzettség

felsőfokú rendészeti szakképzettség

nem szükséges

VK+RSZV

12.

beosztott vezető

osztályvezető 2

felsőfokú végzettség

felsőfokú rendészeti szakképzettség

nem szükséges

VK+RSZV

1.2.    Az alapbeosztásnak minősülő tiszti besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások képesítési követelményei

 

A

B

C

D

E

1.

BESOROLÁS

ISKOLAI VÉGZETTSÉG

RENDÉSZETI SZAKKÉPZETTSÉG VAGY SZAKKÉPESÍTÉS

EGYÉB SZAKKÉPZETTSÉG VAGY SZAKKÉPESÍTÉS

EGYÉB RENDÉSZETI KÉPESÍTÉSI KÖVETELMÉNY

2.

E

felsőfokú végzettség

felsőfokú rendészeti szakképzettség

nem szükséges

beosztáshoz előírt szaktanfolyam + RSZV

3.

D

felsőfokú végzettség

felsőfokú rendészeti szakképzettség

nem szükséges

beosztáshoz előírt szaktanfolyam + RSZV*

4.

C

felsőfokú végzettség

felsőfokú rendészeti szakképzettség

nem szükséges

beosztáshoz előírt szaktanfolyam

5.

B

felsőfokú végzettség

felsőfokú rendészeti szakképzettség

nem szükséges

beosztáshoz előírt szaktanfolyam

6.

A

felsőfokú végzettség

felsőfokú rendészeti szakképzettség

nem szükséges

beosztáshoz előírt szaktanfolyam

1.3.    Az alapbeosztásnak minősülő tiszthelyettesi besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások képesítési követelményei

 

A

B

C

D

E

1.

BESOROLÁS

ISKOLAI VÉGZETTSÉG

RENDÉSZETI SZAKKÉPZETTSÉG VAGY SZAKKÉPESÍTÉS

EGYÉB SZAKKÉPZETTSÉG VAGY SZAKKÉPESÍTÉS

EGYÉB RENDÉSZETI KÉPESÍTÉSI KÖVETELMÉNY

2.

E

érettségi végzettség

rendőr tiszthelyettes szakképzettség

nem szükséges

beosztásnak megfelelő szaktanfolyam

3.

D

érettségi végzettség

rendőr tiszthelyettes szakképzettség

nem szükséges

beosztásnak megfelelő szaktanfolyam

4.

C

érettségi végzettség

rendőr tiszthelyettes szakképzettség, közbiztonsági rendőrjárőr szakképesítés vagy határrendész és útlevélkezelő rendőrjárőr szakképesítés

nem szükséges

beosztásnak megfelelő szaktanfolyam

5.

B

érettségi végzettség

rendőr tiszthelyettes szakképzettség, közbiztonsági rendőrjárőr szakképesítés vagy határrendész és útlevélkezelő rendőrjárőr szakképesítés

nem szükséges

nem szükséges

6.

A

érettségi végzettség

rendőr tiszthelyettes szakképzettség, közbiztonsági rendőrjárőr szakképesítés vagy határrendész és útlevélkezelő rendőrjárőr szakképesítés

nem szükséges

nem szükséges

1.4.    Magyarázat, rövidítések az 1.1–1.3. ponthoz
1.4.1.    Iskolai végzettség
1.4.1.1.    Szakirányú egyetemi végzettség: rendészeti, közigazgatási, katonai, jogi végzettséget adó egyetemi vagy mesterképzési szakon szerzett (Msc, Ma) végzettség,
1.4.1.2.    Felsőfokú végzettség: legalább főiskolai végzettség vagy felsőoktatásban alapképzési szakon szerzett végzettség (Ba)
1.4.2.    Felsőfokú rendészeti szakképzettség
1.4.2.1.    Rendészeti felsőoktatásban szerzett szakképzettség (Rendőrtiszti Főiskola vagy NKE bűnügyi igazgatási szakon, rendészeti igazgatási szak határrendész, igazgatásrendészeti, közlekedésrendészeti vagy közrendvédelmi szakirányon, rendészeti szakon bevándorlási rendőrtiszt szakirányon, polgári nemzetbiztonsági alapképzési szakon),
1.4.2.2.    Rendészeti szervező szakirányú továbbképzési szak.
1.4.3.    Beosztáshoz előírt szaktanfolyam: a szolgálati beosztás ellátásához szükséges ismereteket adó, munkaköri leírásban rögzített rendészeti tárgyú, a felnőttképzési törvény szerinti belső képzés.
1.4.4.    Rövidítések:
1.4.4.1.    MVK: mestervezetővé képző tanfolyam,
1.4.4.2.    VK: rendészeti vezetővé képző tanfolyam,
1.4.4.3.    RSZV: rendészeti szakvizsga,
1.4.4.4.    RSZV*: a rendészeti szakvizsga a terrorizmust elhárító szervnél és a belső bűnmegelőzési és bűnfelderítési feladatokat ellátó szervnél rendszeresített „D” besorolási kategóriába tartozó szolgálati beosztások esetében képesítési követelmény.
2.    Az alapbeosztásnak nem minősülő szolgálati beosztások
2.1.    Az alapbeosztásnak nem minősülő vezetői besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások képesítési követelményei

 

A

B

C

D

E

1.

BESOROLÁS

ISKOLAI VÉGZETTSÉG

RENDÉSZETI SZAKKÉPZETTSÉG VAGY SZAKKÉPESÍTÉS

EGYÉB SZAKKÉPZETTSÉG VAGY SZAKKÉPESÍTÉS

EGYÉB RENDÉSZETI KÉPESÍTÉSI KÖVETELMÉNY

2.

kiemelt vezető

központi szerv vezetőjének helyettese

szakirányú egyetemi végzettség

felsőfokú rendészeti szakképzettség

nem szükséges

MVK+RSZV

3.

középvezető

szakirányító 1

szakirányú egyetemi végzettség

felsőfokú rendészeti szakképzettség

nem szükséges

MVK+RSZV

4.

középvezető

szakirányító 2

szakirányú felsőfokú végzettség

felsőfokú rendészeti szakképzettség

nem szükséges

MVK+RSZV

5.

középvezető

főosztályvezető 1

szakirányú felsőfokú végzettség

felsőfokú rendészeti szakképzettség

nem szükséges

MVK+RSZV

6.

középvezető

főosztályvezető 2

szakirányú felsőfokú végzettség

felsőfokú rendészeti szakképzettség

nem szükséges

MVK+RSZV

7.

beosztott vezető

főosztályvezető-helyettes 1

szakirányú felsőfokú végzettség

felsőfokú rendészeti szakképzettség

nem szükséges

VK+RSZV

8.

beosztott vezető

főosztályvezető-helyettes 2

felsőfokú végzettség

felsőfokú rendészeti szakképzettség

beosztásnak megfelelő felsőfokú szakképesítés

VK+RSZV

9.

beosztott vezető

osztályvezető 1

felsőfokú végzettség

felsőfokú rendészeti szakképzettség

beosztásnak megfelelő felsőfokú szakképesítés

VK+RSZV

10.

beosztott vezető

osztályvezető 2

felsőfokú végzettség

felsőfokú rendészeti szakképzettség

beosztásnak megfelelő felsőfokú szakképesítés

VK+RSZV

2.2.    Az alapbeosztásnak nem minősülő tiszti besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások képesítési követelményei

 

A

B

C

D

E

1.

BESOROLÁS

ISKOLAI VÉGZETTSÉG

RENDÉSZETI SZAKKÉPZETTSÉG VAGY SZAKKÉPESÍTÉS

EGYÉB SZAKKÉPZETTSÉG VAGY SZAKKÉPESÍTÉS

EGYÉB RENDÉSZETI KÉPESÍTÉSI KÖVETELMÉNY

2.

E

szakirányú felsőfokú végzettség

felsőfokú rendészeti szakképzettség

beosztásnak megfelelő felsőfokú szakképesítés

RSZV

3.

D

szakirányú felsőfokú végzettség

felsőfokú rendészeti szakképzettség

beosztásnak megfelelő felsőfokú szakképesítés

RSZV**

4.

C

szakirányú felsőfokú végzettség

felsőfokú rendészeti szakképzettség

beosztásnak megfelelő szakképesítés

nem szükséges

5.

B

felsőfokú végzettség

felsőfokú rendészeti szakképzettség

beosztásnak megfelelő szakképesítés

nem szükséges

6.

A

felsőfokú végzettség

felsőfokú rendészeti szakképzettség

beosztásnak megfelelő szakképesítés

nem szükséges

2.3.    Az alapbeosztásnak nem minősülő tiszthelyettesi besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások képesítési követelményei

 

A

B

C

D

E

1.

BESOROLÁS

ISKOLAI VÉGZETTSÉG

RENDÉSZETI SZAKKÉPZETTSÉG VAGY SZAKKÉPESÍTÉS

EGYÉB SZAKKÉPZETTSÉG VAGY SZAKKÉPESÍTÉS

EGYÉB RENDÉSZETI KÉPESÍTÉSI KÖVETELMÉNY

2.

E

érettségi végzettség

rendőr tiszthelyettes szakképzettség

beosztásnak megfelelő szakképesítés

nem szükséges

3.

D

érettségi végzettség

rendőr tiszthelyettes szakképzettség

beosztásnak megfelelő szakképesítés

nem szükséges

4.

C

érettségi végzettség

rendőr tiszthelyettes szakképzettség, közbiztonsági rendőrjárőr szakképesítés vagy határrendész és útlevélkezelő rendőrjárőr szakképesítés

beosztásnak megfelelő szakképesítés

nem szükséges

5.

B

érettségi végzettség

rendőr tiszthelyettes szakképzettség, közbiztonsági rendőrjárőr szakképesítés vagy határrendész és útlevélkezelő rendőrjárőr szakképesítés

beosztásnak megfelelő szakképesítés

nem szükséges

6.

A

érettségi végzettség

rendőr tiszthelyettes szakképzettség, közbiztonsági rendőrjárőr szakképesítés vagy határrendész és útlevélkezelő rendőrjárőr szakképesítés

beosztásnak megfelelő szakképesítés

nem szükséges

2.4.    Magyarázat, rövidítések a 2.1–2.3. ponthoz
2.4.1.    Iskolai végzettség
2.4.1.1.     Szakirányú felsőfokú végzettség: a felsőoktatásban szerezhető egyes pedagógusképesítések jegyzékéről és egyes, a felsőoktatást érintő kormányrendeletek módosításáról szóló 830/2021. (XII. 29.) Korm. rendeletben és a felsőoktatásban szerezhető képesítések jegyzékéről és az új képzések létesítéséről szóló 65/2021. (XII. 29.) ITM rendeletben szereplő felsőfokú képzettségek valamelyike:
2.4.1.1.1.    jogi, igazgatási szakterületen,
2.4.1.1.2.    ügyviteli és adatvédelmi szakterületen,
2.4.1.1.3.    humánigazgatási (személyügy, munkaügy, szociális és társadalombiztosítási igazgatás) szakterületen,
2.4.1.1.4.    oktatás, képzési, nevelési szakterületen,
2.4.1.1.5.    Informatikai fejlesztés és infrastruktúra szakterületen,
2.4.1.1.6.    sajtó és tájékoztatási szakterületen,
2.4.1.1.7.    pénzügyi, számviteli szakterületen,
2.4.1.1.8.    műszaki-logisztikai fejlesztési, fenntartási és ellátási szakterületen,
2.4.1.1.9.    egészségügyi, közegészségügyi és munkavédelmi szakterületen,
2.4.1.1.10.    állat-egészségügyi, kiképzési és gondozási szakterületen,
2.4.1.1.11.    belső ellenőri szakterületen.
2.4.1.2.    Felsőfokú végzettség: legalább főiskolai végzettség vagy felsőoktatásban alapképzési szakon szerzett végzettség (Ba).
2.4.1.3.    Felsőfokú rendészeti szakképzettség:
2.4.1.3.1.    Rendészeti felsőoktatásban szerzett szakképzettség (Rendőrtiszti Főiskola vagy NKE bűnügyi igazgatási szakon, rendészeti igazgatási szak határrendész, igazgatásrendészeti, közlekedésrendészeti vagy közrendvédelmi szakirányon, rendészeti szakon bevándorlási rendőrtiszt szakirányon, polgári nemzetbiztonsági alapképzési szakon),
2.4.1.3.2.    Rendészeti szervező szakirányú továbbképzési szak.
2.4.1.4.    Beosztásnak megfelelő szakképesítés: a szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény 10. §-a szerinti szakmajegyzékben vagy egyéb jogszabályban a szolgálati beosztás ellátására vonatkozó, szakterületének megfelelő közép-, felsőfokú vagy emelt szintű szakképzettség, egyéb képesítés. A fegyverzettechnikai munkaköri feladatokat ellátó szolgálati beosztásban a fegyverműszerész szakképzés szakmai követelményeinek megfelelő, a Magyar Honvédség Altiszti Akadémiáján elvégzett tanfolyami képzés is elfogadható.
2.4.2.    Rövidítések:
2.4.2.1.    MVK: rendészeti mestervezetővé képző tanfolyam,
2.4.2.2.    VK: rendészeti vezetővé képző tanfolyam,
2.4.2.3.    RSZV: rendészeti szakvizsga,
2.4.2.4.    RSZV**: a rendészeti szakvizsga a terrorizmust elhárító szervnél és a belső bűnmegelőzési és bűnfelderítési feladatokat ellátó szervnél rendszeresített „D” besorolási kategóriába tartozó szolgálati beosztások esetében képesítési követelmény.
3.    Megfeleltetések
3.1.    Rendészeti szakirányú felsőfokú végzettségnek kell tekinteni
3.1.1.    a Kossuth Lajos Katonai Főiskola határőr szakán szerzett főiskolai végzettséget,
3.1.2.    a Zrínyi Miklós Katonai Akadémia (Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem) határrendészeti és védelmi vezetői szakán szerzett végzettséget,
3.1.3.    a rendőrszervező (tiszt) szakképesítést,
3.1.4.    a rendészeti szervező szakképesítést [bűnügyi szervező, határrendészeti szervező, közlekedési és közrendvédelmi szervező (OKJ 62 861 01)].
3.2.    A rendőri tiszthelyettes szakképzettséget egyenértékűnek kell tekinteni
3.2.1.    a Kun Béla zászlósképző iskolán szerzett rendőr képzettséget,
3.2.2.    a Rendőr tiszthelyettes (Bűnügyi rendőr, Határrendészeti rendőr, Közlekedési rendőr, Közrendvédelmi rendőr), OKJ 54 861 01 számú szakképzettséget,
3.2.3.    kizárólag az alapbeosztásnak minősülő tiszthelyettesi besorolási osztályba tartozó, „A” besorolási kategóriájú, valamint a nem alapbeosztásnak minősülő tiszthelyettesi besorolási osztályba tartozó, „A” és „B” besorolási kategóriájú szolgálati beosztásban a rendőr tiszthelyettes rész-szakképesítést (OKJ 51 861 01 03).
3.3.    Nem alapbeosztásnak minősülő szolgálati beosztások tekintetében műszaki, logisztikai, pénzügyi szakterületen szakirányú felsőfokú végzettségnek kell tekinteni a Zalka Máté Műszaki Katonai Főiskolán (jogutód: Bólyai János Műszaki Katonai Főiskola) szerzett szakirányú végzettséget.

10. melléklet a 30/2015. (VI. 16.) BM rendelethez41


A büntetés-végrehajtás szervezeténél rendszeresített szolgálati beosztások képesítési követelményei

1.    Alapbeosztásnak minősülő szolgálati beosztások
1.1.    Az alapbeosztásnak minősülő vezetői besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások képesítési követelményei

 

A

B

C

D

E

1.

BESOROLÁS

ISKOLAI VÉGZETTSÉG

RENDÉSZETI SZAKKÉPZETTSÉG VAGY SZAKKÉPESÍTÉS

EGYÉB SZAKKÉPZETTSÉG VAGY SZAKKÉPESÍTÉS

EGYÉB RENDÉSZETI KÉPESÍTÉSI KÖVETELMÉNY

2.

kiemelt vezetők

központi szerv vezetője

szakirányú egyetemi végzettség

felsőfokú rendészeti szakképzettség

nem szükséges

MVK+RSZV

3.

kiemelt vezetők

központi szerv vezetőjének helyettese

szakirányú egyetemi végzettség

felsőfokú rendészeti szakképzettség

nem szükséges

MVK+RSZV

4.

kiemelt vezetők

területi szerv vezetője

szakirányú egyetemi végzettség

felsőfokú rendészeti szakképzettség

nem szükséges

MVK+RSZV

5.

középvezető

szakirányító 1

szakirányú egyetemi végzettség

felsőfokú rendészeti szakképzettség

nem szükséges

MVK+RSZV

6.

középvezető

szakirányító 2

felsőfokú végzettség

felsőfokú rendészeti szakképzettség

nem szükséges

MVK+RSZV

7.

középvezető

főosztályvezető 1

felsőfokú végzettség

felsőfokú rendészeti szakképzettség

nem szükséges

MVK+RSZV

8.

középvezető

főosztályvezető 2

felsőfokú végzettség

felsőfokú rendészeti szakképzettség

nem szükséges

MVK+RSZV

9.

beosztott vezető

főosztályvezető-
helyettes 1

felsőfokú végzettség

felsőfokú rendészeti szakképzettség

nem szükséges

VK+RSZV

10.

beosztott vezető

főosztályvezető-
helyettes 2

felsőfokú végzettség

felsőfokú rendészeti szakképzettség

nem szükséges

VK+RSZV

11.

beosztott vezető

osztályvezető 1

felsőfokú végzettség

felsőfokú rendészeti szakképzettség

nem szükséges

VK+RSZV

12.

beosztott vezető

osztályvezető 2

felsőfokú végzettség

felsőfokú rendészeti szakképzettség

nem szükséges

VK+RSZV

1.2.    Az alapbeosztásnak minősülő tiszti besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások képesítési követelményei

 

A

B

C

D

E

1.

BESOROLÁS

ISKOLAI VÉGZETTSÉG

RENDÉSZETI SZAKKÉPZETTSÉG VAGY SZAKKÉPESÍTÉS

EGYÉB SZAKKÉPZETTSÉG VAGY SZAKKÉPESÍTÉS

EGYÉB RENDÉSZETI KÉPESÍTÉSI KÖVETELMÉNY

2.

E

felsőfokú végzettség

felsőfokú rendészeti szakképzettség

nem szükséges

beosztáshoz előírt szaktanfolyam + RSZV

3.

D

felsőfokú végzettség

felsőfokú rendészeti szakképzettség

nem szükséges

beosztáshoz előírt szaktanfolyam

4.

C

felsőfokú végzettség

felsőfokú rendészeti szakképzettség

nem szükséges

beosztáshoz előírt szaktanfolyam

5.

B

felsőfokú végzettség

felsőfokú rendészeti szakképzettség

nem szükséges

beosztáshoz előírt szaktanfolyam

6.

A

felsőfokú végzettség

felsőfokú rendészeti szakképzettség

nem szükséges

beosztáshoz előírt szaktanfolyam

1.3.    Az alapbeosztásnak minősülő tiszthelyettesi besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások képesítési követelményei

 

A

B

C

D

E

1.

BESOROLÁS

ISKOLAI VÉGZETTSÉG

RENDÉSZETI SZAKKÉPZETTSÉG VAGY SZAKKÉPESÍTÉS

EGYÉB SZAKKÉPZETTSÉG VAGY SZAKKÉPESÍTÉS

EGYÉB RENDÉSZETI KÉPESÍTÉSI KÖVETELMÉNY

2.

E

érettségi végzettség

büntetés-végrehajtási felügyelő szakképesítés

nem szükséges

beosztáshoz előírt szakirányú büntetés-végrehajtási középfokú szakképesítés

3.

D

érettségi végzettség

büntetés-végrehajtási felügyelő szakképesítés

nem szükséges

beosztáshoz előírt szakirányú büntetés-végrehajtási középfokú szakképesítés

4.

C

középfokú végzettség (érettségi végzettség megszerzésére irányuló kötelezéssel)

büntetés-végrehajtási felügyelő szakképesítés

nem szükséges

beosztáshoz előírt szakirányú büntetés-végrehajtási középfokú szakképesítés

5.

B

középfokú végzettség

büntetés-végrehajtási felügyelő szakképesítés

nem szükséges

nem szükséges

6.

A

középfokú végzettség

büntetés-végrehajtási felügyelő szakképesítés

nem szükséges

nem szükséges

1.4.    Magyarázat, rövidítések az 1.1–1.3. pontokhoz:
1.4.1.    Iskolai végzettség:
1.4.1.1.    Szakirányú egyetemi végzettség: Rendészeti, közigazgatási, katonai, jogi végzettséget adó egyetemi vagy mesterképzési szakon szerzett (Msc, Ma) végzettség,
1.4.1.2.    Felsőfokú végzettség: legalább főiskolai végzettség vagy felsőoktatásban alapképzési szakon szerzett végzettség (Ba).
1.4.2.    Felsőfokú rendészeti szakképzettség:
1.4.2.1.    Rendészeti felsőoktatásban szerzett szakképesítés (Rendőrtiszti Főiskola büntetés-végrehajtási szak vagy NKE rendészeti igazgatási szak büntetés-végrehajtási szakirány, kapcsolódó mesterképzési szakon, ZMNE alapképzési szakon büntetés-végrehajtási nevelő szakképzettség),
1.4.2.2.    Rendészeti szervező (büntetés-végrehajtási szervező szakmairány) szakképesítés
(OKJ 62 861 01),
1.4.2.3.    NKE rendvédelmi szervező szakirányú továbbképzési szak büntetés-végrehajtási szakirány,
1.4.2.4.    Büntetés-végrehajtási szervező szakképesítés.
1.4.3.    Beosztáshoz előírt szaktanfolyam: a szolgálati beosztás ellátásához szükséges ismereteket adó, munkaköri leírásban rögzített rendészeti tárgyú, iskolarendszeren kívüli képzés.
1.4.4.    Rövidítések:
1.4.4.1.    MVK: mestervezetővé képző tanfolyam,
1.4.4.2.    VK: rendészeti vezetővé képző tanfolyam,
1.4.4.3.    RSZV: rendészeti szakvizsga.
2.    Alapbeosztásnak nem minősülő szolgálati beosztások
2.1.    Az alapbeosztásnak nem minősülő vezetői besorolási osztályba tartozó beosztások képesítési követelményei

 

A

B

C

D

E

1.

BESOROLÁS

ISKOLAI VÉGZETTSÉG

RENDÉSZETI SZAKKÉPZETTSÉG VAGY SZAKKÉPESÍTÉS

EGYÉB SZAKKÉPZETTSÉG VAGY SZAKKÉPESÍTÉS

EGYÉB RENDÉSZETI KÉPESÍTÉSI KÖVETELMÉNY

2.

kiemelt vezető

központi szerv vezetőjének helyettese

szakirányú egyetemi végzettség

felsőfokú rendészeti szakképzettség

nem szükséges

MVK+RSZV

3.

középvezető

szakirányító 1

szakirányú egyetem

felsőfokú rendészeti szakképzettség

nem szükséges

MVK+RSZV

4.

középvezető

szakirányító 2

szakirányú felsőfokú végzettség

felsőfokú rendészeti szakképzettség

nem szükséges

MVK+RSZV

5.

középvezető

főosztályvezető 1

szakirányú felsőfokú végzettség

felsőfokú rendészeti szakképzettség

nem szükséges

MVK+RSZV

6.

középvezető

főosztályvezető 2

szakirányú felsőfokú végzettség

felsőfokú rendészeti szakképzettség

nem szükséges

MVK+RSZV

7.

beosztott vezető

főosztályvezető-
helyettes 1

szakirányú felsőfokú végzettség

felsőfokú rendészeti szakképzettség

nem szükséges

VK+RSZV

8.

beosztott vezető

főosztályvezető-helyettes 2

felsőfokú végzettség

felsőfokú rendészeti szakképzettség

beosztásnak megfelelő felsőfokú szakképesítés

VK+RSZV

9.

beosztott vezető

osztályvezető 1

felsőfokú végzettség

felsőfokú rendészeti szakképzettség

beosztásnak megfelelő felsőfokú szakképesítés

VK+RSZV

10.

beosztott vezető

osztályvezető 2

felsőfokú végzettség

felsőfokú rendészeti szakképzettség

beosztásnak megfelelő felsőfokú szakképesítés

VK+RSZV

2.2.    Az alapbeosztásnak nem minősülő tiszti szolgálati beosztások képesítési követelményei

 

A

B

C

D

E

1.

BESOROLÁS

ISKOLAI VÉGZETTSÉG

RENDÉSZETI SZAKKÉPZETTSÉG VAGY SZAKKÉPESÍTÉS

EGYÉB SZAKKÉPZETTSÉG VAGY SZAKKÉPESÍTÉS

EGYÉB RENDÉSZETI KÉPESÍTÉSI KÖVETELMÉNY

2.

E

szakirányú felsőfokú végzettség

felsőfokú rendészeti szakképzettség

beosztásnak megfelelő felsőfokú szakképesítés

RSZV

3.

D

szakirányú felsőfokú végzettség

felsőfokú rendészeti szakképzettség

beosztásnak megfelelő felsőfokú szakképesítés

nem szükséges

4.

C

szakirányú felsőfokú végzettség

felsőfokú rendészeti szakképzettség

beosztásnak megfelelő szakképesítés

nem szükséges

5.

B

felsőfokú végzettség

felsőfokú rendészeti szakképzettség

beosztásnak megfelelő szakképesítés

nem szükséges

6.

A

felsőfokú végzettség

felsőfokú rendészeti szakképzettség

beosztásnak megfelelő szakképesítés

nem szükséges

2.3.    Az alapbeosztásnak nem minősülő tiszthelyettesi besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások képesítési követelményei

 

A

B

C

D

E

1.

BESOROLÁS

ISKOLAI VÉGZETTSÉG

RENDÉSZETI SZAKKÉPZETTSÉG VAGY SZAKKÉPESÍTÉS

EGYÉB SZAKKÉPZETTSÉG VAGY SZAKKÉPESÍTÉS

EGYÉB RENDÉSZETI KÉPESÍTÉSI KÖVETELMÉNY

2.

E

érettségi végzettség

büntetés-végrehajtási felügyelő szakképesítés

nem szükséges

beosztáshoz előírt szakirányú büntetés-végrehajtási középfokú szakképesítés

3.

D

érettségi végzettség

büntetés-végrehajtási felügyelő szakképesítés

nem szükséges

beosztáshoz előírt szakirányú büntetés-végrehajtási középfokú szakképesítés

4.

C

középfokú végzettség (érettségi végzettség megszerzésére irányuló kötelezéssel)

büntetés-végrehajtási felügyelő szakképesítés

nem szükséges

beosztáshoz előírt szakirányú büntetés-végrehajtási középfokú szakképesítés

5.

B

középfokú végzettség

büntetés-végrehajtási felügyelő szakképesítés

nem szükséges

nem szükséges

6.

A

középfokú végzettség

büntetés-végrehajtási felügyelő szakképesítés

nem szükséges

nem szükséges

2.4.    Magyarázat, rövidítések a 2.1–2.3. pontokhoz:
2.4.1.    Iskolai végzettség
2.4.1.1. Szakirányú felsőfokú végzettség: a felsőoktatásban szerezhető egyes pedagógusképesítések jegyzékéről és egyes, a felsőoktatást érintő kormányrendeletek módosításáról szóló 830/2021. (XII. 29.) Korm. rendeletben és a felsőoktatásban szerezhető képesítések jegyzékéről és az új képzések létesítéséről szóló 65/2021. (XII. 29.) ITM rendeletben szereplő felsőfokú képzettségek valamelyike:
2.4.1.1.1.    jogi, igazgatási szakterületen,
2.4.1.1.2.    ügyviteli és adatvédelmi szakterületen,
2.4.1.1.3.    humánigazgatási (személyügy, munkaügy, szociális és társadalombiztosítási igazgatás) szakterületen,
2.4.1.1.4.    oktatás, képzési, nevelési szakterületen,
2.4.1.1.5.    informatikai fejlesztés és infrastruktúra szakterületen,
2.4.1.1.6.    sajtó és tájékoztatási szakterületen,
2.4.1.1.7.    pénzügyi, számviteli szakterületen,
2.4.1.1.8.    műszaki-logisztikai fejlesztési, fenntartási és ellátási szakterületen,
2.4.1.1.9.    egészségügyi, közegészségügyi és munkavédelmi szakterületen,
2.4.1.1.10.    állat-egészségügyi, kiképzési és gondozási szakterületen,
2.4.1.1.11.    belső ellenőri szakterületen.
2.4.1.2.    Felsőfokú végzettség: legalább főiskolai végzettség vagy felsőoktatásban alapképzési szakon szerzett végzettség (Ba).
2.4.2.    Felsőfokú rendészeti szakképzettség:
2.4.2.1.    Rendészeti felsőoktatásban szerzett szakképesítés (Rendőrtiszti Főiskola büntetés-végrehajtási szak vagy NKE rendészeti igazgatási szak büntetés-végrehajtási szakirány, kapcsolódó mesterképzési szakon, ZMNE alapképzési szakon büntetés-végrehajtási nevelő szakképzettség),
2.4.2.2.    Rendészeti szervező (büntetés-végrehajtási szervező szakmairány) szakképesítés
(OKJ 62 861 01),
2.4.2.3.    NKE rendvédelmi szervező szakirányú továbbképzési szak büntetés-végrehajtási szakirány,
2.4.2.4.    Büntetés-végrehajtási szervező szakképesítés.
2.4.3.    Beosztásnak megfelelő szakképesítés: a szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény 10. §-a szerinti szakmajegyzékben vagy egyéb jogszabályban a beosztás ellátására vonatkozó, szakterületének megfelelő közép-, felsőfokú vagy emelt szintű szakképzettség, egyéb képesítés.
2.4.4.    Rövidítések:
2.4.4.1.    MVK: rendészeti mestervezetővé képző tanfolyam,
2.4.4.2.    VK: rendészeti vezetővé képző tanfolyam,
2.4.4.3.    RSZV: rendészeti szakvizsga.
3.    Megfeleltetések
3.1.    Rendészeti szakirányú felsőfokú végzettségnek kell tekinteni:
3.1.1.    a Juhász Gyula Tanárképző Főiskola büntetés-végrehajtási tagozatán szerzett oklevelet,
3.1.2.    a büntetés-végrehajtási felsőfokú szaktanfolyamot.
3.2.    Büntetés-végrehajtási szakirányú középfokú szakképesítésnek kell tekinteni:
3.2.1.    a beosztásnak megfelelő büntetés-végrehajtási középfokú szaktanfolyamot,
3.2.2.    a Büntetés-végrehajtási egészségügyi főfelügyelő (OKJ 53 861 01) ráépülést,
3.2.3.    a Büntetés-végrehajtási biztonsági főfelügyelő (OKJ 53 861 02) ráépülést,
3.2.4.    a Büntetés-végrehajtási gazdálkodási főfelügyelő (OKJ 53 861 03) ráépülést vagy
3.2.5.    a Büntetés-végrehajtási igazgatási főfelügyelő (OKJ 53 861 04) szakképesítés ráépülést.
3.3.    Büntetés-végrehajtási felügyelő szakképesítésnek kell tekinteni:
3.3.1.    a Büntetés-végrehajtási felügyelő (OKJ 52 861 02) szakképesítést,
3.3.2.    a Büntetés-végrehajtási felügyelő I. (OKJ 52-861-01-0000-00-00) szakképesítést,
3.3.3.    a büntetés-végrehajtási alapfokú szaktanfolyamot,
3.3.4.    a 14 hetes büntetés-végrehajtási alapfokú szaktanfolyamot vagy
3.3.5.    a Kun Béla zászlósképző iskolán szerzett büntetés-végrehajtási tiszthelyettesi képzettséget.

11. melléklet a 30/2015. (VI. 16.) BM rendelethez42A folyamatos ügyeleti szolgálat ellátására szervezett szolgálati beosztások, a készenléti jellegű szolgálati beosztások, valamint az őrszolgálati beosztások

I. A folyamatos ügyeleti szolgálat ellátására szervezett szolgálati beosztások, a készenléti jellegű szolgálati beosztások, valamint az őrszolgálati beosztások a rendőrségnél

1. Folyamatos ügyeleti szolgálat ellátására szervezett szolgálati beosztások
a) Ügyeleti Főosztály (ORFK)
b) Központi ügyeleti szolgálat (KR)
c) ügyeleti szolgálat (RRI)
d) Tevékenység-irányítási Központ (BRFK, MRFK)
e) Sajtóügyelet (ORFK)
f) híradástechnikai ügyeleti szolgálat
g) határrendészeti kirendeltség ügyelete
h) NEBEK nemzetközi kapcsolattartási pont ügyelete
i) Őrzött Szállás
j) Ügyeleti Főosztály ügyeletvezető (TEK)
k) az idegenrendészeti szerv központi ügyeletének
szolgálati beosztásai.

2. Készenléti jellegű szolgálati beosztások
a) az ORFK Közrendvédelmi és Igazgatásrendészeti Főosztályai által adott szolgálattal érintett beosztások, a megyei (fővárosi) rendőr-főkapitányságok, valamint rendőrkapitányságok közrendvédelmi, közlekedési és igazgatásrendészeti szolgálataival érintett szolgálati beosztások,
b) a KR bevetési főosztályainak szolgálati beosztásai,
c) a KR Informatikai Osztályának szolgálati beosztásai,
d) a KR ÁFSZ szolgálati beosztásai,
e) a KR LRSZ szolgálati beosztásai,
f) a KR SZOVIG kiemelt biztonsági főtiszt, biztonsági főtiszt, biztonsági tiszt, szolgálatparancsnok, kiemelt objektumőr, objektumőr, kiemelt főelőadó, lakásbiztosító, helyszínbiztosító, személybiztosító, biztonsági gépkocsivezető, referens, tűzszerész, technikus és fogdafelügyelő szolgálati beosztásai,
g)
h) az RRI ügyeletes vezető, bűnügyi készenlét, idegenrendészeti készenlét szolgálati beosztása, továbbá Közrendvédelmi Osztályának, Határrendészeti Osztályának és Utasbiztonsági Osztályának szolgálati beosztásai,
i) a területi és helyi szervek bűnügyi szolgálati ág forrónyomos csoportjaival érintett szolgálati beosztások, valamint a bűnügyi technikai szolgálat körébe tartozó szolgálati beosztások,
j) a TEK Műveleti Igazgatóság főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, műveleti tiszt 1, mentőorvos 1, osztályvezető-helyettes, műveleti tiszt 2, mentőorvos 2, mentőtiszt 2, műveleti tiszt, mentőtiszt 2, műveleti tiszt 3, szolgálatparancsnok, műveleti tiszthelyettes 1, műveleti mentőápoló 1, műveleti tiszthelyettes 2, szolgálatparancsnok 1, szolgálatparancsnok 2, műveleti mentőápoló 2 szolgálati beosztásai,
k) a TEK Személyvédelmi Igazgatóság osztályvezető-helyettes, kiemelt biztonsági főtiszt, biztonsági főtiszt, kiemelt biztonsági tiszt, biztonsági tiszt, biztonsági gépjárművezető 1, biztonsági gépjárművezető 2, biztonsági gépjárművezető 3, helyszínbiztosító 1, helyszínbiztosító 2, helyszínbiztosító 3, személybiztosító 1, személybiztosító 2, lakásbiztosító 1, lakásbiztosító 2 szolgálati beosztásai.
l) a TEK Felderítési Igazgatóság internetes monitoringtevékenység végzésére rendszeresített kiemelt főreferens, kiemelt főelőadó szolgálati beosztásai.

3. Őrszolgálati beosztások
a) objektumőr
b) fogdaőr
c) kísérőőr
d) őrparancsnok fogdafelügyelő
e) segédelőadó (őrzött szálláson)
f) szolgálatparancsnok, szolgálatparancsnok 1, szolgálatparancsnok 2.

II. A folyamatos ügyeleti szolgálat ellátására szervezett szolgálati beosztások, valamint a készenléti jellegű szolgálati beosztások a hivatásos katasztrófavédelmi szervnél

1. Folyamatos ügyeleti szolgálat ellátására szervezett szolgálati beosztások
a) vezető főügyeletes (központi szerv)
b) főügyeletes (központi szerv)
c) főügyeletes (területi szervek)
d) Megyei/Fővárosi Műveltirányítási Ügyelet állománya (területi szervek)
e) ügyeletvezető (területi jogállású szervek)
f) ügyeletes (helyi szervek)
g) ügyeletvezető (területi szervek)
h) ügyeletvezető (KOK).

2. Készenléti jellegű szolgálati beosztások
a) szolgálatparancsnok (Hivatásos Tűzoltóparancsnokság)
b) hajóskapitány (Hivatásos Tűzoltóparancsnokság)
c) rajparancsnok (Hivatásos Tűzoltóparancsnokság)
d) rajparancsnok-helyettes (Hivatásos Tűzoltóparancsnokság)
e) hajóvezető (Hivatásos Tűzoltóparancsnokság)
f) szerparancsnok (Hivatásos Tűzoltóparancsnokság)
g) gépész (Hivatásos Tűzoltóparancsnokság)
h) különlegesszer-kezelő (Hivatásos Tűzoltóparancsnokság)
i) gépjárművezető (Hivatásos Tűzoltóparancsnokság)
j) beosztott tűzoltó (Hivatásos Tűzoltóparancsnokság)
k) matróz (Hivatásos Tűzoltóparancsnokság)
l) a Katasztrófavédelmi Műveleti Szolgálatnál rendszeresített szolgálati beosztások.

3. A folyamatos ügyeleti szolgálat ellátására szervezett szolgálati beosztások, a készenléti jellegű szolgálati beosztások, valamint az őrszolgálati beosztások a büntetés-végrehajtási szervezetnél

1. Folyamatos ügyeleti szolgálat ellátására szervezett szolgálati beosztások
a) (egészségügyi) osztályvezető (főorvos)
b) szakorvos
c) szakasszisztens
d) főügyeletes.

2. Készenléti jellegű szolgálati beosztások
a) (egészségügyi) osztályvezető (főorvos)
b) szakorvos
c) szakasszisztens
d) műveleti csoportba vagy műveleti osztályra beosztottak.

3. Őrszolgálati beosztások
a) főápoló [Büntetés-végrehajtás Egészségügyi Központ, Igazságügyi Megfigyelő és Elmegyógyító Intézet]
b) szakápoló [Büntetés-végrehajtás Egészségügyi Központ, Igazságügyi Megfigyelő és Elmegyógyító Intézet]
c) ápoló [Büntetés-végrehajtás Egészségügyi Központ, Igazságügyi Megfigyelő és Elmegyógyító Intézet]
d) vezető szakasszisztens [Büntetés-végrehajtás Egészségügyi Központ, Igazságügyi Megfigyelő és Elmegyógyító Intézet]
e) szakasszisztens [Büntetés-végrehajtás Egészségügyi Központ, Igazságügyi Megfigyelő és Elmegyógyító Intézet]
f) biztonsági tiszt
g) főfelügyelő
h) körlet-főfelügyelő
i) felügyelő (körlet, foglalkoztatási, munkáltatási)
j) biztonsági felügyelő
k) kutyavezető.
1

Az 1. § a) pontja a 19/2022. (VII. 15.) BM rendelet 89. § (3) bekezdés a) pontja szerint módosított szöveg.

2

Az 1. § c) pontja a 6/2019. (III. 11.) BM rendelet 9. § (2) bekezdés a) pontja szerint módosított szöveg.

3

Az 1. § d) pontja a 20/2019. (V. 15.) BM rendelet 7. § a) pontja szerint módosított szöveg.

4

Az 1/A. §-t a 6/2019. (III. 11.) BM rendelet 9. § (1) bekezdése iktatta be, szövege a 20/2019. (V. 15.) BM rendelet 7. § a) pontja szerint módosított szöveg.

5

A 2. § (1) bekezdés b) pont be) alpontja a 6/2019. (III. 11.) BM rendelet 9. § (2) bekezdés b) pontja szerint módosított szöveg.

6

A 2. § (1) bekezdés b) pont bk) alpontja a 2/2021. (I. 14.) BM rendelet 30. §-ával megállapított szöveg.

7

A 2. § (1a) bekezdését a 19/2022. (VII. 15.) BM rendelet 89. § (1) bekezdése iktatta be.

8

A 4/A. §-t az 55/2016. (XII. 22.) BM rendelet 8. §-a iktatta be.

9

A 7. § a 20/2019. (V. 15.) BM rendelet 6. §-ával megállapított szöveg.

10

A 8. § (1a) bekezdését a 20/2021. (VII. 14.) BM rendelet 19. §-a iktatta be.

11

A 8. § (2) bekezdése a 18/2020. (VI. 30.) BM rendelet 11. §-ával megállapított szöveg.

12

A 10. § (2) bekezdését a 29/2016. (VII. 15.) BM rendelet 38. § b) pontja hatályon kívül helyezte.

13

A 11. § (2) bekezdése a 20/2019. (V. 15.) BM rendelet 7. § b) pontja szerint módosított szöveg.

14

A 11. § (6) bekezdése a 9/2022. (IV. 21.) BM rendelet 7. §-a szerint módosított szöveg.

15

A 11. § (7) bekezdését a 14/2021. (VI. 16.) BM rendelet 18. §-a iktatta be.

16

A 12. § (1) bekezdése a 20/2019. (V. 15.) BM rendelet 7. § c) pontja, a 14/2021. (VI. 16.) BM rendelet 21. § a) pontja szerint módosított szöveg.

17

A 12. § (2) bekezdése a 20/2019. (V. 15.) BM rendelet 7. § d) pontja, a 14/2021. (VI. 16.) BM rendelet 21. § b) pontja szerint módosított szöveg.

18

A 12. § (3) bekezdése a 20/2019. (V. 15.) BM rendelet 7. § e) pontja, a 14/2021. (VI. 16.) BM rendelet 21. § c) pontja szerint módosított szöveg.

19

A 17. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette, újonnan a 9/2019. (III. 28.) BM rendelet 3. §-a iktatta be.

20

A hatálybalépés időpontja 2019. március 29.

21

A hatálybalépés időpontja 2019. március 29.

22

A 18. §-t a 13/2019. (IV. 12.) BM rendelet 1. §-a iktatta be.

23

A hatálybalépés időpontja 2019. április 13.

24

A hatálybalépés időpontja 2019. április 13.

25

A 19. §-t a 2/2020. (I. 17.) BM rendelet 1. §-a iktatta be.

26

A 20. §-t a 6/2020. (III. 20.) BM rendelet 1. §-a iktatta be.

27

A hatálybalépés időpontja 2020. március 21.

28

A 21. §-t a 14/2021. (VI. 16.) BM rendelet 19. §-a iktatta be.

29

A hatálybalépés időpontja 2021. június 19.

30

A 22. §-t a 19/2021. (VII. 6.) BM rendelet 1. §-a iktatta be.

31

Az 1. melléklet a 37/2016. (IX. 1.) BM rendelet 17. § (3) bekezdés b) pontja szerint módosított szöveg.

35

A 4/A. mellékletet a 20/2019. (V. 15.) BM rendelet 8. §-a iktatta be, szövege a 20/2021. (VII. 14.) BM rendelet 21. § b) pontja szerint módosított szöveg.

41

A 10. melléklet a 14/2021. (VI. 16.) BM rendelet 20. § (2) bekezdésével megállapított, a 9/2022. (IV. 21.) BM rendelet 6. § c) pontja szerint módosított szöveg szerint módosított szöveg szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére