• Tartalom

30/2015. (VI. 5.) FM rendelet

30/2015. (VI. 5.) FM rendelet

a földvédelmi hatósági eljárás igazgatási szolgáltatási díjának mértékéről és a díj megfizetésének részletes szabályairól

2020.12.21.

A termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény 66. § (3) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 65. § 5. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 4. § 4. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró Miniszterelnökséget vezető miniszterrel, valamint a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el:

1. § (1)1 E rendelet hatálya a földvédelmi és a földminősítési hatósági hatáskörében eljáró hatóság által lefolytatásra kerülő, a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvényben (a továbbiakban: Tfvt.) meghatározott

a) földvédelmi hatósági és földvédelmi szakhatósági, valamint

b) földminősítési

eljárások során fizetendő igazgatási szolgáltatási díj (a továbbiakban: díj) mértékének megállapítására, valamint a díj megfizetésének szabályaira terjed ki.

(2) E rendelet szerint megállapított díjak nem foglalják magukba a földvédelmi eljárás során – a földvédelmi szakkérdés vizsgálatának kivételével – más szakkérdések vizsgálatával kapcsolatos költségeket.

1. 2 A földvédelmi hatósági eljárás igazgatási szolgáltatási díjára vonatkozó szabályok

2. § (1)3 A Tfvt.-ben meghatározott kérelemre, illetve bejelentésre induló földvédelmi eljárásért – ideértve a földvédelmi szakhatósági közreműködést is – a (2) bekezdésben foglaltakra is figyelemmel, a (3) bekezdésben meghatározott összegű díjat kell fizetni.

(2) A díj mértéke – a (4) bekezdésben meghatározott eset kivételével – az eljárás tárgyát képező földrészletek darabszáma alapján, a (3) bekezdésben meghatározott összeg.

(3) A díj összege

a) 1 földrészlet esetén 30 000 Ft,

b) 2–5 földrészlet esetén az első földrészlet után fizetendő 30 000 Ft, és a további földrészletek után egyenként további 7000 Ft,

c) 6–25 földrészlet esetén az első 5 földrészlet után fizetendő 58 000 Ft, és a további földrészletek után egyenként további 2000 Ft,

d) 26 vagy annál több földrészlet esetén az első 25 földrészlet után fizetendő 98 000 Ft, és a további földrészletek után egyenként további 1000 Ft.

(4)4

2. 5 A földminősítési hatósági eljárás igazgatási szolgáltatási díjára vonatkozó szabályok

2/A. §6 (1)7 A kérelemre indult földminősítési eljárásért – a Tfvt. 30/A. § (2) bekezdésében meghatározott eseteket kivéve – az eljárással érintett földrészletek számától függetlenül, az érintett terület nagysága szerint számított, a (2) bekezdésben meghatározott díjat kell fizetni.

(2) A díj összege a földminősítési eljárással érintett

a) 10 000 m2-nél kisebb területnagyságú terület esetén 20 000 Ft,

b) 10 000–50 000 m2 közötti területnagyságú terület esetén 30 000 Ft,

c) 50 001–100 000 m2 közötti területnagyságú terület esetén 36 000 Ft,

d) minden további megkezdett 100 000 m2 területnagyságú terület esetén további 20 000 Ft.

(3)8

3. 9 Az igazgatási szolgáltatási díjakra vonatkozó közös szabályok

3. § (1)10 A díjat a földvédelmi eljárás lefolytatását kérelmezőnek, vagy bejelentőnek illetve a földminősítési eljárás lefolytatását kérelmezőnek (a továbbiakban együtt: ügyfél) kell megfizetnie.

(2)11 A díjfizetési kötelezettség a kérelem, illetve a bejelentés előterjesztésével egyidejűleg az ügyfélszolgálaton működő pénztárba történő készpénzbefizetéssel, illetve ha erre lehetőség van, az eljárás megindításával egyidejűleg bankkártyával vagy a fővárosi és megyei kormányhivatal – e rendelet melléklete szerinti – számlaszámára készpénz-átutalási megbízással (fizetési számlára történő készpénzbefizetéssel), illetve átutalási megbízással teljesíthető.

(3)12

(4) A díj az eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal bevétele.

(5)13

4. § (1)14

(2)15 Az eljárásban megfizetett díjat az ügyfélnek teljes mértékben vissza kell téríteni, ha az ügyfél a kérelmét írásban visszavonja, feltéve, hogy a visszavonásról szóló nyilatkozatnak az eljáró hatósághoz való beérkezéséig az eljáró hatóság eljárási cselekményt még nem foganatosított.

(3) Ha a kérelem és a befizetést igazoló okiratok alapján megállapítható, hogy az ügyfél a törvényes mértéket meghaladó összegű díjat fizetett, a többletet vissza kell téríteni.

(4) A visszatérítést – az annak alapjául szolgáló, az (1)–(3) bekezdésben meghatározott esetek megállapítását követően – hivatalból kell elrendelni, és annak teljesítéséről 30 napon belül intézkedni kell. A visszatérítés érdekében az ügyfelet határidő megjelölésével fel kell hívni annak a bankszámlaszámnak a megadására, amelyre a visszatérítést kéri. Ha a megjelölt határidőn belül az ügyfél nem ad meg bankszámlaszámot, a visszatérítés készpénz-átutalással postai úton történik a kérelemben megjelölt címadat alapulvételével.

5. § A díjak nyilvántartására és elszámolására az államháztartás számviteléről szóló kormányrendelet előírásait kell alkalmazni.

6. § Az e rendeletben meghatározott díj tekintetében az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény

a) 6. §-ában foglaltakat a díjmentességre,

b) 28. § (2) és (3) bekezdésében foglaltakat a díjfizetési kötelezettségre,

c) 31. § (2), (5) és (6) bekezdésében foglaltakat a díjfizetésre kötelezettek tekintetében,

d) 73. § (4) és (6) bekezdésében foglaltakat az elektronikusan kezdeményezett hatósági eljárás díjfizetésének módjára

értelemszerűen kell alkalmazni azzal az eltéréssel, hogy ahol a törvény adóhatóságot említ, azon az eljárásra illetékes és hatáskörrel rendelkező hatóságot, ahol illetéket említ, azon díjat, ahol leletet említ, azon jegyzőkönyvet kell érteni.

7. §16

4. 17 Záró rendelkezések

8. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Melléklet a 30/2015. (VI. 5.) FM rendelethez

 

A

B

 

Név

Számlaszám

1.

Baranya Megyei Kormányhivatal

10024003-00300960-00000000

2.

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal

10025004-00301071-00000000

3.

Békés Megyei Kormányhivatal

10026005-00321127-00000000

4.

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal

10027006-00302814-00000000

5.

Csongrád Megyei Kormányhivatal

10028007-00302515-00000000

6.

Fejér Megyei Kormányhivatal

10029008-00302649-00000000

7.

Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal

10033001-00301617-00000000

8.

Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal

10034002-00301813-00000000

9.

Heves Megyei Kormányhivatal

10035003-00302089-00000000

10.

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal

10045002-00301820-00000000

11.

Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal

10036004-00301428-00000000

12.

Nógrád Megyei Kormányhivatal

10037005-00302106-00000000

13.

Pest Megyei Kormányhivatal

10023002-00302247-00000000

14.

Somogy Megyei Kormányhivatal

10039007-00301112-00000000

15.

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal

10044001-00302261-00000000

16.

Tolna Megyei Kormányhivatal

10046003-00302436-00000000

17.

Vas Megyei Kormányhivatal

10047004-00301507-00000000

18.

Veszprém Megyei Kormányhivatal

10048005-00301569-00000000

19.

Zala Megyei Kormányhivatal

10049006-00303004-00000000

20.

Budapest Főváros Kormányhivatala

10023002-00301208-00000000

1

Az 1. § (1) bekezdése a 67/2017. (XII. 27.) FM rendelet 1. §-ával megállapított, nyitó szövegrésze a 63/2020. (XII. 16.) AM rendelet 9. § 1. pontja szerint módosított szöveg.

2

Az. 1. alcím címet a 67/2017. (XII. 27.) FM rendelet 2. §-a iktatta be.

3

A 2. § (1) bekezdése a 63/2020. (XII. 16.) AM rendelet 8. §-ával megállapított szöveg.

4

A 2. § (4) bekezdését a 63/2020. (XII. 16.) AM rendelet 10. § 1. pontja hatályon kívül helyezte.

5

A 2. alcím címet a 67/2017. (XII. 27.) FM rendelet 3. §-a iktatta be.

6

A 2/A. §-t a 67/2017. (XII. 27.) FM rendelet 3. §-a iktatta be.

7

A 2/A. § (1) bekezdése a 63/2020. (XII. 16.) AM rendelet 9. § 2. pontja szerint módosított szöveg.

8

A 2/A. § (3) bekezdését a 63/2020. (XII. 16.) AM rendelet 10. § 2. pontja hatályon kívül helyezte.

9

A 3. alcím címet a 67/2017. (XII. 27.) FM rendelet 4. §-a iktatta be.

10

A 3. § (1) bekezdése a 67/2017. (XII. 27.) FM rendelet 5. §-ával megállapított szöveg.

11

A 3. § (2) bekezdése a 63/2020. (XII. 16.) AM rendelet 9. § 3. pontja szerint módosított szöveg.

12

A 3. § (3) bekezdését a 63/2020. (XII. 16.) AM rendelet 10. § 3. pontja hatályon kívül helyezte.

13

A 3. § (5) bekezdését a 63/2020. (XII. 16.) AM rendelet 10. § 3. pontja hatályon kívül helyezte.

14

A 4. § (1) bekezdését a 63/2020. (XII. 16.) AM rendelet 10. § 4. pontja hatályon kívül helyezte.

15

A 4. § (2) bekezdése a 63/2020. (XII. 16.) AM rendelet 10. § 5. pontja szerint módosított szöveg.

16

A 7. § a 63/2020. (XII. 16.) AM rendelet 10. § 6. pontja hatályon kívül helyezte.

17

A 4. alcím címet a 67/2017. (XII. 27.) FM rendelet 6. §-a iktatta be.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére