• Tartalom

30/2015. (VI. 9.) NFM rendelet

30/2015. (VI. 9.) NFM rendelet

az üvegházhatású gázok kibocsátásával kapcsolatos egyes tevékenységek igazgatási szolgáltatási díjáról és felügyeleti díjáról szóló 80/2012. (XII. 28.) NFM rendelet módosításáról1

2015.06.10.

Az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezménye és annak Kiotói Jegyzőkönyve végrehajtási keretrendszeréről szóló 2007. évi LX. törvény 14. § (6) bekezdés b) és d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 109. § 7. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § Az üvegházhatású gázok kibocsátásával kapcsolatos egyes tevékenységek igazgatási szolgáltatási díjáról és felügyeleti díjáról szóló 80/2012. (XII. 28.) NFM rendelet (a továbbiakban: R.) 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezménye és annak Kiotói Jegyzőkönyve végrehajtási keretrendszeréről szóló 2007. évi LX. törvény (a továbbiakban: Éhvt.) 13. §-a szerinti felügyeleti díjat átutalási megbízással, egy összegben kell teljesíteni az energiapolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztérium Magyar Államkincstárnál vezetett NFM igazgatás 10032000-00290713-00000000 számú fizetési számlájára.”

2. § Az R. a következő 6/A. §-sal egészül ki:

6/A. § (1) Az Éhvt. 10/C. §-a szerinti éves klímavédelmi felügyeleti díjat átutalási megbízással az Éhvt. 10/C. § (6) bekezdésében rögzítettek szerint két egyenlő részletben minden év június 30. napjáig és december 31. napjáig kötelesek megfizetni az energiapolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztérium Magyar Államkincstárnál vezetett NFM igazgatás 10032000-00290713-00000000 számú fizetési számlájára.
(2) Az átutalási megbízás közlemény rovatában fel kell tüntetni az ügyfél F-Gáz ügyfélazonosítóját és az „éves klímadíj” megjelölést mint a befizetés jogcímét.
(3) A befizetett éves klímavédelmi felügyeleti díjról a Nemzeti Klímavédelmi Hatóság elektronikus számlát állít ki, amelyet az éves klímavédelmi felügyeleti díj befizetését követő harminc napon belül megküld az éves klímavédelmi felügyeleti díj befizetőjének.
(4) Az éves klímavédelmi felügyeleti díj fizetési kötelezettség teljesítéséről a Nemzeti Klímavédelmi Hatóság a Klímagáz adatbázisban nyilvántartást vezet. Az éves klímavédelmi felügyeleti díjak nyilvántartására és elszámolására – az (1) bekezdésben foglaltak figyelembevétele mellett – az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségeinek sajátosságairól szóló jogszabály előírásait kell alkalmazni.”

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2015. június 11. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére